0

کلاس درس شیمی 3

 
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

کلاس درس شیمی 3

با سلام ان شالله بتوانیم در این تاپیک به شیمی 3شهریور 94بپردازیم ومطالبی را باهم یاد بگیریم 

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

جمعه 12 تیر 1394  7:57 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392 salma57 fatemeh74 khodaeem1 farnaz_s sayyed13737373 ehsan007060
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

راه های شناسایی واکنش های شیمیایی

برای شناسایی واکنش سوختن :با اکسیژن واکنش می دهد ودر معادله سه نماد آن (g)گاز خواهد بود

تجزیه :نماد مثلثی شکل که نماد واکنش بر اثر گرماده است در آن است وبرای شناسایی نوع واکنش تجزیه نماد (s)جامد در ترکیب ومعادله دیده می شود

واکنش جابه جایی یگانه:جامد +محلول آبی =====محلول آبی +جامد

واکنش جابه جایی دوگانه:دومحلول آبی =====محلول آبی _محلول جامد  

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

جمعه 12 تیر 1394  8:02 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392 salma57 fatemeh74 khodaeem1 farnaz_s sayyed13737373
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

اگر کسی از دوستان 

از روش موازنه طلاعی دارد برای من توضیحی دهد؟

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

جمعه 12 تیر 1394  11:10 PM
تشکرات از این پست
khodaeem1 amirhossein1392 farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

توضیح روش های موازنه

                           الف) روش وارسی :  

1) شمارش تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله 

  2) اتنخاب ترکیب با بیش ترین تعداد اتم ( غیراز هیدروژن واکسیژن ) = ترکیب پیچیده

 3 ) موازنه عنصر با تعداد بیش تر 

 4) موازنه ی تعداد اکسیژن 

  5) موازنه ی تعداد هیدروژن

   در برخی واکنش ها مانند واکنش هایی با دو ماده اکسیژن دار ابتدا هیدروژن موازنه می گردد  

1 ) روش وارسی :  

                  C4H10 + O2     →       CO2 + H2O                

            شمارش  تعداد اتم ها  

                                  C          4                    1                                                 

       H              10                2                      

  O                2                3                       

      انتخاب ترکیب پیچیده   = انتخاب ترکیب با بیش ترین تعداد اتم  :  C 4H10  

       شروع واکنش با عنصر با بیش ترین تعداد اتم در ترکیب پیچیده : C  

  C4H10 + O2        →      4 CO2 + H2O           

        C           4                               4                

 H            10                           2                  

O            2                             9                  

    موازنه اکسیژن ( در صورت وجود دو ماده اکسیژن دار  باید ابتدا هیدروژن موازنه گردد )

      C4H10 +O2       →      4 CO2+ 5 H2O            

  C             4                             4                   

H            10                           10                  

O            2                          13                    

     موازنه اکسیژن  ودر صورت وجود ضریب کسری ازبین بردن ضریب کسری :

        C4H10 +13/ 2 O2       →    4 CO2 + 5 H2O               

          2C4H10 + 13 O     →    8CO2 + 10 H2O             

 

                              

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:17 PM
تشکرات از این پست
khodaeem1 amirhossein1392 hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

 ب) روش جمع جبری : 

 1) اختصاص ضرائب a و b و c و.....  به هر جز واکنش   

 2) تعیین تعداد اتم های هر عنصر با استفاده از ضرائب و تشکیل معادله  براساس موازنه

 3) تعیین رابطه ی بین ضرائب 

 4) به بالاترین ضریب یک عدد نسبت بدهید ( معمولاً عدد یک ) 

 5) به کمک عددها واکنش را موازنه کنید    

 

2) روش جمع جبری

 P4 + H2SO  → H3PO4+ SO2 +H2O           

     اختصاص ضرائب به هر جز واکنش :

   aP4 +bH2SO4 → cH3PO4 +dSO2 + eH2O           

        تعیین تعداد اتم های هر عنصر و تشکیل معادله

         P    4a=c                                  

   S   b=  d                                 

 H    2b= 3c+2e                           

  O    4b= 4c+2d +e                          

     با  جایگزینی مقدار c و d   خواهیم داشت    : 

        H       2b= 12a+2e               

  O      2b= 16 a +e            

  a را برابر عدد یک فرض می کنیم    

            a=1                    

c=4                     

       H    2b= 12+ 2e    

   O   2b= 16+e    

با  حل این دو معادله  خواهیم داشت :

   e= 4              

b=10           

d= 10      

   P4+10 H2SO4 →   4H3PO4 +10 SO2 + 4 H2O

                       

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:21 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 amirhossein1392 farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

  پ) روش تعیین پارامتر  موازنه 

   1) تعییین ضریب یک برای ترکیب با بیش ترین تعداد اتم   و انتخاب ضریب مناسب برای نصری از این ترکیب که تنها در یک ماده دیگر وجود دارد 

    2) انتخاب ضریب x برای پیچیده ترین ترکیب باقیمانده و ضریب های دیگر برای سایر مواد  

    3 ) تعیین ضرائب برحسب x  با توجه به قانون پایستگی جرم  برای عنصر هایی که فقط در یک ماده وجود دارند 

    4) تعیین مقدار x به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است 

 

  3)   روش تعیین پارامتر موازنه : 

  P4 + H2SO4 →  H3PO4 +SO2 + H2O 

 اختصاص ضریب یک برای ترکیب با بیش ترین تعداد اتم( P4 ) و تعیین ضریب مناسب برای عنصری از این ترکیب که فقط در ماده دیگر وجود دارد ( P)   

 1P4 +H2SO4 →4H3PO4 +SO2+ H2O 

تعیین ضریب x برای پیچیده ترین ترکیب باقیمانده و ضرائبy  و zبرای سایر مواد    

 1P4 + xH2SO4 → 4H3PO4 +ySO2 + zH2O 

تعیین ضرائب y وz  بر حسب  x برای عناصری که تنها در یک ماده وجود دارند براساس قانون پایستگی جرم ( S و H )   

S         X = Y  

           H        2X = 12+ 2Z

  Z = 6 - X

 1P4 +xH2SO4 → 4H3PO4 +xSO2 + (6-x)H2O

تعیین مقدار x  به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است(  O) 

 4x = 16 +2x + 6 - x

 x = 10

 y= 10

z= 4  

 P4 +10 H2SO4  → 4H3PO4 +10 SO2 + 4 H2O    

 

                             

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:24 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

ت) روش اکسایش ، کاهش :  

      در این روش  یک عنصر در دو طرف واکنش تغییر عدد اکسایش داده است  و بنا براین برای موازنه  قانون پایستگی جرم و بار در نظر گرفته می شود 

  به این ترتیب که عدد اکسایش هر عنصر را در هر ماده  محاسبه می کنید و تغییر عدد اکسایش هر عنصر را به دست می آورید 

   1) عنصری که  عدد اکسایش آن کاهش یافته است احیا ( کاهش ) گویند 

    2) عنصری که عدد اکسایش آن افزایش یافته است اکسایش گویند 

   3) میزان کاهش را ضریب عنصر اکسایش یافته و میزان افزایش را ضریب عنصر کاهش یافته قرار می دهید  

   4) بقیه عنصر ها را موازنه می کنیم    

      این روش برای انواع واکنش های اکسایش ،کاهش با اضافه کردن یک سری جزئیات ونکات قابل توجه می توان استفاده نمود

                      ث) روش نیمه پیل

   در این روش واکنش را به صورت  دو واکنش اکسایش و کاهش   مجزا می نویسید و از نظر جرم وبار موازنه را انجام می دهید .سپس با ضرب هر واکنش در عددی خاص تعداد الکترون های مبادله شده در واکنش ها برابر می گردند و با جمع واکنش ها ، واکنش اصلی به صورت موازنه شده به دست می آید    

                  

 

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:25 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

خب پس در اینجا با نوشتن تعداد اتم هر عنصر در هر طرف معادله وسپس ضرب در عددی که در هر دوطرف معادله موازنه همسان در بیاید باید انجام شود 

کم وبیش بلدم ولی ضعیف ام وسر امتحان کم میارم ،الان که بند به بند تو این نوشته های شما توضیح داد ،متوجه شدم 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

شنبه 13 تیر 1394  12:25 PM
تشکرات از این پست
farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

 

موازنه کردن به روش وارسی

رایج ترین روش برای موازنه کردن یک معادله شمیایی، روش وارسی نام دارد. در این روش

ابتدا لازم است برای برابر کردن تعداد اتم های هر یک از عنصرها در دو سوی معادله، عنصر به عنصر مراحل انتخاب ضریب (برای یک واکنش دهنده ها یا فراورده دارای آن عنصر) صورت پذیرد و سپس اقدام به شمارش اتم ها در دو سوی معادله کرد.

برای موازنه کردن معادله ی شیمیایی واکنش به روش وارسی اقدامات زیر الزامی است:

 

  1. 1- تعداد اتم های هر یک از عنصرها در دو طرف واکنش شمرده شود.
  2. 2- انتخاب عنصر مرجع:
  3. یک ترکیب از واکنش دهنده ها یا فراورده یا بیش ترین تعداد اتم از عنصری غیر از هیدروژن و اکسیژن انتخاب شود و برای آن اتم موازنه برای دو طرف معادله انجام شود.
  4. 3- تعداد اتم های اکسیژن موازنه گردد.
  5. 4- در پایان تعداد اتم های هیدروژن نیز موازنه گردد.
انتخاب عنصر آغاز گر برای موازنه، حساس ترین مرحله در موازنه یک واکنش شیمیایی است.

این عنصر باید به ترتیب اولویت شرایط زیر را داشته باشد:

 

  1. 1- در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده حضور داشته باشد.
  2. 2- تا حد امکان نباید در ساختار یک ماده ی تک عنصری شرکت داشته باشد، مگر این که هیچ عنصری شرط اول را نداشته باشد.
  3. 3- بین دو عنصر که هر دو شرایط 1 و 2 را دارند موازنه را از ساختار ترکیبی آغاز می کنیم که نوع و تعداد اتم های بیشتر باشد.
  4. 4- اگر بین دو عنصر، شرایط بالا یکسان بود، به زیر وند ها دقت می کنیم و ابتدا عنصری را موازنه می کنیم که زیر وند بزرگتری دارد.

 

نکته: اگر در موازنه با ضریب کسری مواجه شدیم، کل طرفین را باید در کوچکترین مضرب مشترک کسرها ضرب کنیم تا ضریب های کسری از بین بروند.

 

به مثال های زیر توجه کنید:

موازنه کردن معادله ی یک واکنش شیمیایی

عنصر آغازگر Fe است.

موازنه کردن معادله ی یک واکنش شیمیایی

عنصر آغاز گر است.

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:28 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

خب پس در اینجا با نوشتن تعداد اتم هر عنصر در هر طرف معادله وسپس ضرب در عددی که در هر دوطرف معادله موازنه همسان در بیاید باید انجام شود 

کم وبیش بلدم ولی ضعیف ام وسر امتحان کم میارم ،الان که بند به بند تو این نوشته های شما توضیح داد ،متوجه شدم 

سلام و عرض ادب

چند مدل موازنه رو آوردم اینجا. معروفترینش همون موازنه وارسی هست.

اول معادلات رو با کمک این روش موازنه کنید.

گاهی اوقات معادلات خیلی پیچیده ان و این روش کارایی نداره.

برای همین از روش های دیگه استفاده میشه.

چند مثال از کتاب طبق روش وارسی حل کنید. اگر به مشکل برخوردید دوباره مراحل و نکات رو بخونید و یکی یکی انجام بدین.

امیدوارم مشکلتون در این زمینه حل بشه

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

شنبه 13 تیر 1394  12:33 PM
تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

تمرين : معادله واکنش زير را موازنه کنيد.
FeCL2 + AgNO3 =® Fe(NO3)2 + AgCl

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:35 AM
تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

FeCL2 + AgNO3 ® Fe(NO3)2 + AgCl

 

خب آجی اونجا را که بولد کردم :به آجی که ضریب دو بدم به طرف راست معادله هم ضریب دو می دم،الان این دوطرف موازنه شد یعنی شد 

FeCL2 + 2AgNO3 ® Fe(NO3)2 + 2AgCl

 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:37 AM
تشکرات از این پست
farnaz_s
hossein201273
hossein201273
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 26938
محل سکونت : سپاهان ایران

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

الان من 

FeCL2 + AgNO3 ® Fe(NO3)2 + AgCl

FeCL2=3تا دارم 

 AgNO3=6تا دارم میشه 

میشه نه تا طرف چپ دارم

Fe(NO3)2=7تا دارم

AgCl=2دارم

میشه 9 

الان هم طرف چپ وهم طرف راست معادله 9دارم

موازنه شد 

 

مهربان همیشگی من... خودت گفتی:ادعونی استجب لکم... بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...
گوش کن... این منم که اینروزها بیش از همیشه میخوانمت... اجابت کن مرا...

 

یک شنبه 14 تیر 1394  12:39 AM
تشکرات از این پست
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور


نقل قول hossein201273

الان من 

FeCL2 + AgNO3 ® Fe(NO3)2 + AgCl

FeCL2=3تا دارم 

 AgNO3=6تا دارم میشه 

میشه نه تا طرف چپ دارم

Fe(NO3)2=7تا دارم

AgCl=2دارم

میشه 9 

الان هم طرف چپ وهم طرف راست معادله 9دارم

موازنه شد 


اینا رو چجوری حساب میکنید؟

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:42 AM
تشکرات از این پست
hossein201273
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور

جواب درسته ولی دلیلتون درست نیست

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

یک شنبه 14 تیر 1394  12:43 AM
تشکرات از این پست
hossein201273
دسترسی سریع به انجمن ها