0

انجیل برنابا

 
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

فصل پانزدهم انجیل برنابا

فصل پانزدهم

(1) چون عيدمظال نزديك شد، توانگري يسوع وشاگردانش و مادرش را دعوت نمود به عروسي؛ 

(2) پس يسوع رفت.

(3) در بين اينكه در طعام بودند نوشيدني تمام شد.

(4)پس مادر يسوع با او حرف زد وگفت: ايشان سيرابي ندارند.

(5) پس يسوع جواب داد: ((مرا چه كار است در اين اي مادر!))

(6) پس مادرش به خادمان سفارش كرد كه اطاعت نمايند يسوع را درهر چه او امر مي فرمايد ايشان را به آن.

(7) در آنجا شش قدح سنگي براي آب بود، بر حسب عادت اسرائيل كه تطهير مي نمودند خود را براي نماز.

(8) پس يسوع فرمود: (( اين قدح ها را پر از آب كنيد.))

(9)خدمتكاران چنان كردند.

(10) آنگاه يسوع به ايشان فرمود: (( به نام خداي بنوشانيد به دعوت شدگان.))

(11) پس خدمتكاران پيش كردند به مدير مجلس كه سرزنش نمود به پيروان وگفت:

(12)اي خدمتكاران خسيس! چرا شراب نيكو را نگه داشته ايد تا حال؟ زيرا معرفت نداشت چيزي را از آنچه يسوع كرده بود.

(13) پس جواب دادند خدمتكاران: يافت مي شود اينجا مردي كه قدوس خداست؛ زيرا او از آب، شراب به عمل آورده.

(14) گويا او در مجلس گمان كرد كه خدمتكاران مستند.

(15) اما آنانكه نشسته بودند پهلوي يسوع ، پس چون حقيقت را ديده بودند، از سر سفره جستند و او را در ميان گرفتند ومي گفتند: حقا كه تو قدوس خدا و پيغمبر راستگوي فرستاده شده بسوي ما از خداي هستي.

(16) اين زمان شاگردانش به او ايمان آوردند.

(17) بسياري به خود آمدند و گفتند:

(18) حمد خدائي را كه آشكار نمود رحمتي رابراي اسرائيل و تفقد فرمود خانه ي يهودا را به محبّت خويش؛ مبارك است نام اقدس او.

منبع: http://313havvari.blog.ir/post/Download%20gospel%20nearest%20Bible%20to%20Islam

سه شنبه 31 فروردین 1395  2:08 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

فصل شانزدهم انجیل برنابا

فصل شانزدهم

(1)جمع نمود يك روزي يسوع شاگردان خود را و رفت بر فراز كوه.

(2) چون آنجا نشست، شاگردان نزديك او شدند.دهان خود بگشود وتعليم داد ايشان را وگفت:

(3) (( بزرگ است نعمت هائي كه انعام فرموده است آنها را خداي بر ما: پس از آنجا ثابت شد بر ما؛ اينكه عبادت نمائيم او را به اخلاص دل.

(4) چنانكه شراب تازه نهاده مي شود در خمرهاي تازه، همچنين ثابت مي شود بر شما اينكه باشيد مردمان تازه، هر گاه كه بخواهيد فرا گيريد تعليم هاي جديدي را كه زود است از زبان من برآيد.

(5) حق مي گويم به شما: همچنانكه فراهم نمي آيد براي انسان اينكه نظر نمايد به چشم خود آسمان و زمين را با هم در زمان واحد، پس همچنان او را اينكه دوست بدارد خداي وجهان را.

(6) هرگز هيچ مردي نمي تواند كه خدمت نمايد دو آقا را كه يكي از آنها، دشمن باشد آن ديگر را؛ زيرا هر گاه دوست داشت تو را يكي از آنها، دشمن خواهد داشت تو را آن ديگر.

(7) پس همچنين مي گويم به شما حق را.بدرستي كه شما نمي توانيد خدمت كنيد خداي و جهان را  .

(8)زيرا جهان نهاده شده است در نفاق و طمع وخباثت.

(9) به همين جهت نخواهيد يافت راحتي در عالم؛ بلكه در عوض خواهيد يافت مشقت و زيان  .

(10) حال كه چنين است، پس عبادت نمائيد خداي را و حقير بشماريد جهان را.

(11) زيرا از من راحت خواهيد يافت براي روان هاي خود.

(12) گوش دهيد كلام مرا؛زيرا من سخن مي گويم با شما براستي.

(13) خوشا به حال آنان كه نوحه مي نمايند بر اين زندگاني؛ زيرا ايشان تسلي خواهند يافت.

(14) خوشا به حال بينواياني كه روي مي گردانندبه حق از لذت هاي جهان؛ زيرا ايشان زود است كه متنعّم شوند به لذايذ ملكوت خداي.

(15) خوشا به حال آنانكه مي خورند از مائده ي خداي؛ زيرا فرشتگان زود است به خدمتشان قيام نمايند.

(16) شما مسافرانيد مانند سيّاحان.

(17) آيا سيّاح مي گيرد از براي خود، در راه قصر ها و مزرعه ها وغير آنها از اموال دنيا را؟

(18)پس نه چنان است، نه چنان است؛ ليكن سياح بر مي دارد چيزهاي سبك با فايده ومنفعت را در راه.

(19) پس اين بايد مثل باشد براي شما.

(20) هر گاه دوست داريد مثل ديگري را، بدرستي بجهت شما بيان كنم تا بكنيد هر چه را مي گويم.

(21) سنگين مسازيد دل هاي خود را به خواهش هاي جهاني كه بگوئيد:مي پوشاند ما را و اطعام مي نمايد ما را.

(22)بلكه نظر كنيد به شكوفه ها و درختان و پرندگان، كه پوشانيده است آنها را خداي و غذا داده است پروردگار ما به بزرگواري، كه اعظم است از تمام بزرگواري سليمان.

(23) خدائي كه آفريده است شما را و خوانده است شما را بسوي خدمت خود، او قادر است بر اينكه عذاب بدهد شما را.

(24) آنكه فرود آورد منّ را از آسمان بر قوم خود اسرائيل چهل سال دربيابان ونگهداري نمود جامه هاي ايشان را ازاينكه كهنه يا پوسيده شود.

(25) آنانكه بودند ششصد و چهل هزار مرد، غير از زنان وكودكان.

(26) حق مي گويم براي شما اينكه آسمان و زمين تضعيف مي شوند مگر اينكه رحمت او ضعيف نمي شود براي آنانكه پرهيز مي نمايند او را.‎‎‎

(27) توانگر جهان، ايشان در وسعتشان گرسنگانند و زود است هلاك شوند.

(28) توانگري ثروت او زياد شد؛ پس گفت: چه كنم اي نفس!

(29) بدرستي كه من خراب مي كنم انبارهاي خود را؛ زيرا آن كوچك است و انبار ديگري بنا مي كنم بزرگتر از آن؛ پس به آرزوي خود اي نفس خواهي رسيد.

(30) بدرستي كه حسرت زده شده؛ زيرا همان شب مرد.

(31) هر آينه بتحقيق واجب بود بر او مهرباني نمودن بر مسكين و اينكه بگرداند از براي خود دوستاني از صدقات اموال ظلم در اين عالم؛ زيرا آنها [يعني صدقات] گنج بياورند در عالم آسمان.

(32) بگوئيد مرا از فضل خود، هر گاه بنهيد درهم هاي خود را در بانك باج گيري كه عطا نمايد شما را ده برابر و بيست برابر. آيا پس عطا نمي كنيد به چنين كسي هرآنچه داريد؟

(33) ليكن حق مي گويم به شما كه همانا آنچه بدهيد و ترك كنيد براي محبت خداي، زود است كه پس بگيريد او را صد برابر، با حيات جاوداني.

(34) پس حال نظر كنيد كه چه اندازه واجب است بر شما اينكه خشنود باشيد در خدمت خداي.))

منبع: http://313havvari.blog.ir/post/Download%20gospel%20nearest%20Bible%20to%20Islam

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395  12:08 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

فصل هفدهم انجیل برنابا

فصل هفدهم

(1) چون يسوع اين بفرمود فيلّپس گفت: بدرستي كه ما راغبيم در خدمت خداي؛ ليكن ما نيز ميل داريم خداي را بشناسيم.

(2) زيرا اشعياي پيغمبر فرمود: حقا بدرستي كه تو هر آينه اي خداوند! در پرده هستي.

(3) فرموده است خداي بنده ي خود موسي را: منم آنكه او منم.

(4) يسوع جواب داد: (( اي فيلّپس بدرستي كه خداي صلاح است و هيچ صلاحي به غير او نيست.

(5) بدرستي كه خدا موجود است وبدون او وجودي نيست.

(6)بدرستي كه خدا حيات است وبدون او زنده ها نيستند.

(7) او بزرگ است؛ حتي اينكه كه دربردارد همه را و او در همه جاست.

(8) او تنها است وهمسري ندارد.

(9) وجود او نه آغاز دارد، نه انجام؛ ليكن او براي هر چيزي آغازي قرار داده و زود است قرار دهد از براي هر چيزي پايان.

(10) نه پدر دارد نه مادر.

(11) نه پسردارد،نه برادران و نه معاشران.

(12)چون خداي را جسم نيست،پس او نمي خرد و نمي خوابد و نمي ميرد و نه را ه مي رود و نه حركت مي كند.

(13) ليكن وجود او هميشه است تا ابد، بدون شبيه بشري.

(14)زيرا او صاحب جسد نيست و مركّب نيست و مادي نيست و بسيط ترين بسايط است.

(15)او بخشندهاي است كه دوست نمي دارد مگر بخشش را.

(16)و او عادل است، به اندازه اي كه هرگاه او قصاص نمايد يا گذشت بفرمايد،پس از آن گزيري نيست.

(17)به اختصار تو را ميگويم اي فيلّپس!بدرستيكه ممكن نيست تو را اينكه ببيني او را و بشناسي او را بر زمين، شناسايي تمام.

(18)ليكن تو زود است ببيني او را در مملكت خودش تا ابد؛آنجاييكه بشود قوام سعادت ما و مجد ما.

))پس گفت فيلّپس:چه ميگويي اي آقا!حقا هر آينه در اشعيا نوشته شده است،كه همانا خداي پدر ماست؛پس چگونه او را فرزندان نباشد؟

(20)يسوع جواب داد: ((بدرستي كه در اشعيا نوشته شده است مثلهاي بسياري كه نبايد بگيري آن را به لفظ؛بلكه بايد گرفت آن را به معني.

(21)زيرا همه ي پيغمبران كه به يكصدوچهل و چهار هزار ميرسند،آنانكه فرستاده ايشان را خداي بسوي جهان،بتحقيق سخن رانده اند به معمّاها و بتاريكي.

(22)ليكن زود است بيايد بعد از من لقاي همه پيغمبران و پاكان؛پس او تابان شود چون نور بر تاريكي هاي همه ي آنچه پيغمبران فرموده اند 

(23)زيرا او رسول خداي است.))

(24)چون اين بفرمود يسوع، آهي كشيد وفرمود:

(25) ((رأفت نما به اسرائيل اي خداي و به شفقت نظر كن بر ابراهيم و بر ذريه او تا خدمت كنند تو را به اخلاص.))

(26)پس شاگردانش جواب دادند: چنين باد اي پروردگار.

(27)يسوع فرمود: ((حق مي گويم شما را،بدرستي كه كاتبان و علما بتحقيق باطل نمودند شريعت را به نبوت هاي دروغ خود كه مخالف است با نبوت هاي پيغمبران راستگوي خداي.

(28) بجهت اين غضب فرمود خداي بر خانه ي اسرائيل و بر اين گروه كم ايمان.))

(29) پس شاگردان گريستند براي اين كلمات و گفتند: رحم كن ما را خداي! رأفت كن بر هيكل و بر شهر مقدس و گرفتار مكن او را به حقارت امت ها، تا حقير نشمارند عهد تو را.

(30) پس يسوع فرمود: (( چنين باد اي پروردگار و خداوند پدران ما.))

منبع: http://313havvari.blog.ir/post/Download%20gospel%20nearest%20Bible%20to%20Islam

پنج شنبه 2 اردیبهشت 1395  12:27 PM
تشکرات از این پست
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

فصل هجدهم انجیل برنابا

فصل هيجدهم

(1)پس ازآنكه يسوع اين سخنان را گفت،فرمود: (( شما خود نيستيد كه مرا اختيار نموده ايد؛ بلكه من شما را اختيار نموده ام تا شاگرد من باشيد.

(2) پس هرگاه جهان شما را دشمن بدارد؛ حقا كه شما شاگردان من خواهيد بود.

(3) زيرا جهان هميشه دشمن بندگان وخدمتكاران خداي بوده.

(4) به ياد آوريد پيغمبران پاك را كه ايشان را جهان به قتل رسانيده.

(5)چنانكه در اين ايليا اتفاق افتاد وقتي كه ايزابل ده هزارپيغمبر رابه قتل رسانيد؛حتي اينكه با مشقت نجات بافت ايلياي مسكين و هفت هزار از فرزندان پيغمبران كه پنهان كرده بود ايشان را سردار لشكر اخاب.

(6)فرياد از جهان بدكار كه خداي را نمي شناسد.

(7) در اين صورت مترسيد شما؛ زيرا موهاي سر شما شمرده شده تا هلاك نشويد.

(8) نظز نمائيد به گنجشك خانگي و پرندگان ديگر كه نمي ريزد پري از آنها بدون خواست خداي.

(9) آيا توجه مي نمايد خدا به پرندگان بيشتر از توجه او به انسان كه بجهت او آفريده است هر چيزي؟ 

(10) آيا اتفاق مي افتد كه انساني به كفش هايش بيشتر توجه داشته باشد از فرزند خود؟ 

(11) نه چنين است، پس نه چنين است.

(12)آيا واجب نيست بر شما اينكه گمان بريد به طريق اولي كه خداي ،شما را مهمل نمي گذارد و حال آنكه او توجه به پرندگان دارد؟

(13) ليكن چرا من سخن از پرندگان بگويم؛بلكه برگ درختي نيز نمي ريزد بدون خواست خداي.

(14) باور كنيد مرا؛زيرا به شما حق مي گويم،كه جهان خواهد ترسيد از شما هرگاه نگاه داريدكلام مرا.

(15) زيرا هر گاه از رسوائي و بدكاري خود نمي ترسيد، هر آينه شما را دشمن نمي داشت؛ليكن از رسوائي خود مي ترسد و از اين جهت دشمن مي دارد شما را و زحمت مي دهد شما را.

(16)پس هر گاه ببينيد كه جهان خوار شمارد كلام شما را،پس غمگين مشويد؛بلكه تأمّل كنيد كه چگونه بي اعتنايي كرده خداي را و او ازشما بزرگتر است.اعتنا نكرده او را جهان،حتي اينكه حكمت او را جهالت پنداشته.

(17)پس چون خداي با جهان مدارا به صبر مي نمايد،چرا شمال غمگين مي شويد از خاك و گل زمين؟ 

(18) آنگاه با صبرتان مالك خواهيد شد خودتان را.

(19)هرگاه كسي به رخساره ي شما سيلي بزند رخساره ي ديگر را براي او بگيريد تا سيلي بزند.

(20) بدي را به بدي جزا ندهيد زيرا اين كاري است كه بدترين همه ي حيوانات مي كند.

(21)ليكن بدي را به خوبي مجازات كنيد و دعا كنيد براي به جهت كساني كه شما را دشمن مي دارند.

(22)آتش به آتش خاموش نمي شود؛ بلكه با آب خاموش مي شود،ازبراي اين مي گويم شما را كه به بدي غلبه منمائيد بر بدي؛بلكه به خوبي غلبه نمائيد.

(23)نظر نمائيد خداي را كه قرار داده آفتاب خود را،كه طالع مي شود بر نيكوكاران و بدكاران و همچنين است باران.

(24) همچنين واجب است بر شما كه خوبي كنيد با همه؛زيرا در ناموس نوشته شده است:قديس باشيد؛ زيرا من،پروردگار شما قدوسم.پاك شدگان باشيد؛ زيرا من پاكم.كامل باشيد:زيرا من كاملم.

(25)حق مي گويم به شما،بدرستي كه خدمتكاري كه به دنبال خشنود نمودن آقاي خود مي باشد، جامه اي نمي پوشد كه نفرت نمايد از او آقاي او.

(26)جامه هاي شما همان ارادت و محبت شماست.

(27) پرهيز كنيد در اين صورت از اينكه اراده نمائيد يا دوست بداريد چيزي را كه پسنديده ي خداي پرورگار ما نيست.

(28) يقين كنيد اينكه خداي دشمن مي دارد كجروي و شهوت هاي جهان را.))

منبع: http://313havvari.blog.ir/post/Download%20gospel%20nearest%20Bible%20to%20Islam

پنج شنبه 9 اردیبهشت 1395  12:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها