0

مرجع امکانات CSS

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع امکانات CSS

برای سادگی و استفاده راحت تر از مقالات سی اس اس میتوانید از بخش مرجع امکانات css ، استفاده نمایید و بصورت لیست وار اطلاعات مورد استفاده در css را مشاهده کنید.

امیدواریم این بخش کاربردی ، مورد استفاده شما قرار گیرید :

مرجع واحدهای شمارش در CSS

مرجع نام و شماره رنگ ها در CSS

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش اول

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش دوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

 

یک شنبه 2 شهریور 1393  11:26 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع واحدهای شمارش در CSS

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع واحدهای شمارش در CSS میپردازیم.

واحد های شمارش در css  شامل واحدهای زیر میباشند.

 1. %   >>  درصد
 2. in >> اینچ
 3.  cm  >> سانتیمتر
 4. mm  >> میلیمتر
 5. em  
 6. ex 
 7. pt >>  برابر با 1/72 اینچ
 8. pc >> برابر با 12 point
 9. px  >> پیکسل
یک شنبه 2 شهریور 1393  11:26 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع نام و شماره رنگ ها در CSS

مرجع نام و شماره رنگ ها در CSS

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع نام و شماره رنگ ها در CSS میپردازیم.

  Colors Value 

رنگ ها در css  با روش های زیر مقدار دهی میشوند.

 1. Hexadecimal colors
 2. RGB colors
 3. RGBA colors
 4. HSL colors
 5. HSLA colors
 6. color names

Color Name

نام رنگ HEX Color
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGrey  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
Darkorange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkSlateGrey  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DimGrey  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGray  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSlateGrey  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370DB  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #DB7093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
SlateGrey  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  

 

یک شنبه 2 شهریور 1393  11:27 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش اول

 

.class

.intro

background-color:yellow;
}

این مثال تمامی عناصری که class="intro"  هستند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

#id 

#name

background-color:yellow;
}

این مثال تمامی عناصری که "id="name هستند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

*

*

background-color:yellow;
}

این مثال تمامی عناصر را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element

p

background-color:yellow;
}

این مثال تمامی تگ های <p> را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element,element

h1,p

background-color:yellow;
}

این مثال تمامی تگ های <p> و h1  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element element

div p

background-color:yellow;
}

تمام تگ های <p> که در داخل تگ <div> قرار دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element>element

div>p

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که  والد (parent) آنها تگ <div> میباشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element+element

div+p

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که بلافاصله بعد از  تگ <div> قرار دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

یک شنبه 2 شهریور 1393  11:35 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش دوم

[attribute]

a[target]

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های<a> که ویژگی target  را نیز دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

<a href="http://www.pars-soft.ir">گروه نرم افزار ی پارس سافت</a>
<a href="http://www.pars-soft.ir" target="_blank">طراحی وب سایت</a>

 [attribute=value]

a[target=_blank]

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های<a> که ویژگی target=_blank  را دارند، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute~=value]

[title~=pars]

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های<a> که ویژگی "title=pars"  را دارند، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute|=value]

[lang|=fa]

background-color:yellow;
}

 تمامی عناصری  که  ویژگی "lang"  آنها با "fa" آغاز میشود، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:link

a:link

background-color:yellow;
}

  تمام تگ های<a> که روی آنها کلیک نشده است را، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:visited

a:visited

background-color:yellow;
}

  تمام تگ های<a> که روی آنها کلیک شده است را، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:hover

a:hover

background-color:yellow;
}

تمام تگ های<a> را زمانی که با ماوس روی آنها میروید، انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:focus

input:focus

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های input  را زمانی که انتخاب میکنید، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

یک شنبه 2 شهریور 1393  11:37 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

 

:first-letter


p:first-letter

font-size:200%;
color:#8A2BE2;
}

 اولین کلمه از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-letter  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 1. font properties
 2. color properties
 3. background properties
 4. margin properties
 5. padding properties
 6. border properties
 7. text-decoration
 8. vertical-align (only if float is 'none')
 9. text-transform
 10. line-height
 11. float
 12. clear

 :first-line

p:first-line

background-color:yellow;
}

 اولین خط از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-line  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 1. font properties
 2. color properties
 3. background properties
 4. word-spacing
 5. letter-spacing
 6. text-decoration
 7. vertical-align
 8. text-transform
 9. line-height
 10. clear

:first-child

p:first-child

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که اولین فرزند (child) از پدر و مادر (parent) خود است را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:before

p:before

content:"http://pars-soft.ir ";
}

به اول تمام تگ های <p> ، لینک  http://pars-soft.ir  را اضافه میکند.

:after

p:after

content:"http://pars-soft.ir";
}

بعد تمام تگ های <p> ، لینک  http://pars-soft.ir  را اضافه میکند. 

:lang

p:lang(it)

background:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که با ویژگی  "lang=it" شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element1~element2

p~ul
{
background:#ff0000;
}

 تمام تگ های <ul> که والد مشترکی با  تگ  <p> دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 [attribute^=value]

div[class^="test"]
{
background:#ffff00;
}

 تمام تگ های div که با ویژگی  "class=test" شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute$=value]

div[class$="test"]
{
background:#ffff00;
}

  تمام تگ های div که با ویژگی  "class=test" تمام میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute*=value]

div[class*="test"]
{
background:#ffff00;
}

 تمام تگ های div که  ویژگی  "class=test" را شامل میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:first-of-type

p:first-of-type
{
background:#ff0000;
}

اولین  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:last-of-type

p:last-of-type
{
background:#ff0000;
}

آخرین تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :only-of-type

p:only-of-type
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p>  که تک فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :nth-child()

p:nth-child(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-child()

p:nth-last-child(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-of-type()

p:nth-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-of-type()

p:nth-last-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :last-child

p:last-child
{
background:#ff0000;
}

  برای هر تگ <p>  که آخرین فرزند (child) از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:root

:root
{
background:#ff0000;
}

 تگ HTML  ، را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:empty

p:empty
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که محتوایی نداشته باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :enabled

input[type="text"]:enabled
{
background:#ffff00;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="text باشند و فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:disabled

input[type="text"]:disabled
{
background:#dddddd;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="text باشند وغیر فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:checked

input:checked
{
background:#ff0000;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="checked باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند. 

:not

:not(p)
{
background:#ff0000;
}

 تمامی تگ ها جز  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

::selection


::selection
{
color:#ff0000;
}
::-moz-selection
{
color:#ff0000;
}

متن هایی که با دوبار کلیک کردن بر آنها انتخاب میشوند ، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند

یک شنبه 2 شهریور 1393  11:40 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها