0

صحیفه سجادیه

 
alifanoodi
alifanoodi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 17248
محل سکونت : خراسان جنوبی

صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای اول صحیفه سجادیه 2,391 0:16:17
2 درود بر رسول خدا (ص) 1,058 0:7:11
3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب 1,746 0:11:53
4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان 1,420 0:9:39
5 برای خود و برای یارانش 1,363 0:9:16
6 برای خود و برای یارانش 2,393 0:9:16
7 آنگاه که دشواری به او رو آورد 975 0:6:37
8 پناه جستن از ناخوشایندها 833 0:5:39
9 دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه 780 0:5:17
10 در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه 755 0:5:07
11 در عاقبت به خیری 741 0:5:01
12 در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه 2,162 0:14:43
13 در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه 1,781 0:12:07
14 آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید 1,456 0:9:54
15 آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید 956 0:6:29
16 آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد 2,943 0:20:03
17 آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد 1,721 0:11:43
18 آنگاه که آنچه از آن می هراسید 449 0:3:01
19 هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی 925 0:6:17
20 در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده 4,533 0:30:54
21 آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد 2,583 0:17:36
22 هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها 2552 0:17:23
23 آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود 1,655 0:11:16
24 برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد 1,891 0:12:52
25 برای فرزندانش که سلام بر آنان باد 2065 0:14:03
26 درباره همسایگانش و دوستانش 850 0:5:46
27 برای مرزداران 3,535 0:24:05
28 پناهنده به خداوند تواناوبزرگ 885 0:6:00
29 انگاه که روزی بر او تنگ می شد 621 0:4:12
30 در یاری خواستن بر پرداخت وام 910 0:6:10
31 در یاد کردن توبه و طلب آن 3,950 0:26:56
32 پس از فراغت از نماز شب 3,689 0:25:09
33 در خیر طلبی 679 0:4:36
34 آنگاه که گرفتار آزمایش می شد 809 0:5:29
35 در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد 669 0:4:32
36 آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد 1,070 0:7:16
37 آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود 2,003 0:13:38
38 در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش 605 0:4:05
39 در طلب بخشایش و رحمت 1,777 0:12:06
40 آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید 828 0:5:37
41 در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر 528 0:3:34
42 هنگام ختم قرآن 3,602 0:24:33
43 آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد 1,090 0:7:24
44 انگاه که ماه رمضان می رسید 2,976 0:20:17
45 در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد 5,549 0:13:49
46 در خداحافظی با ماه رمضان 2,029 0:37:50
47 در روز عرفه 9,608 1:05:33
48 روز عید قربان و روز جمعه 3,540 0:24:08
49 در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان 2,414 0:16:27
50 در ترس از خداوند 1,215 0:8:15
51 در زاری نمودن و فروتنی کردن 2,039 0:13:53
52 در اصرار به خداوند بلند مرتبه 1,621 0:11:02
53 در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار 901 0:6:07
54 در برطرف نمودن اندوه ها 1,104 0:7:30

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای اول صحیفه سجادیه 5,258 00:11:12
2 درود بر رسول خدا (ص) 1,858 00:03:57
3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب 3,007 00:06:24
4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان 2,853 00:06:05
5 برای خود و برای یارانش 2,233 00:04:45
6 برای خود و برای یارانش 4,032 00:08:36
7 آنگاه که دشواری به او رو آورد 1,656 00:03:31
8 پناه جستن از ناخوشایندها 1,428 00:03:02
9 دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه 1,307 00:02:47
10 در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه 1,248 00:02:39
11 در عاقبت به خیری 1,040 00:02:13
12 در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه 3,622 00:07:43
13 در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه 3,047 00:06:30
14 آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید 2,609 00:05:33
15 آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید 1,586 00:03:22
16 آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد 5,989 00:12:46
17 آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد 3,336 00:07:06
18 آنگاه که آنچه از آن می هراسید 679 00:01:26
19 هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی 1,764 00:03:45
20 در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده 9,753 00:20:48
21 آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد 3,840 00:08:11
22 هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها 3,952 00:08:25
23 آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود 2,536 00:05:24
24 برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد 4,297 00:09:09
25 برای فرزندانش که سلام بر آنان باد 4,130 00:08:48
26 درباره همسایگانش و دوستانش 1,615 00:03:26
27 برای مرزداران 7,018 00:14:58
28 پناهنده به خداوند تواناوبزرگ 1,429 00:03:02
29 انگاه که روزی بر او تنگ می شد 926 00:01:58
30 در یاری خواستن بر پرداخت وام 1,484 00:03:09
31 در یاد کردن توبه و طلب آن 7,306 00:15:35
32 پس از فراغت از نماز شب 7,557 00:16:07
33 در خیر طلبی 1,230 00:02:37
34 آنگاه که گرفتار آزمایش می شد 1,208 00:02:34
35 در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد 1,188 00:02:32
36 آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد 1,586 00:03:23
37 آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود 3,688 00:07:52
38 در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش 980 00:02:05
39 در طلب بخشایش و رحمت 3,607 00:07:41
40 آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید 1,501 00:03:12
41 در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر 960 00:02:02
42 هنگام ختم قرآن 7,411 00:15:48
43 آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد 1,955 00:04:10
44 انگاه که ماه رمضان می رسید 5,384 00:11:29
45 در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد 11,434 00:24:23
46 در خداحافظی با ماه رمضان 4,410 00:09:24
47 در روز عرفه 22,105 00:47:09
48 روز عید قربان و روز جمعه 7,094 00:15:08
49 در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان 4,477 00:09:33
50 در ترس از خداوند 1,879 00:04:00
51 در زاری نمودن و فروتنی کردن 3,426 00:07:18
52 در اصرار به خداوند بلند مرتبه 3,024 00:06:27
53 در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار 1,418 00:03:01
54 در برطرف نمودن اندوه ها 1,952 00:04:09

برای دانلود کردن فایل ها، روی آیکون   کلیک راست نموده

و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
پنج شنبه 23 مرداد 1393  10:09 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها