0

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

 
khodaeem1
khodaeem1
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 89277
محل سکونت : خراسان رضوی

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

 

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ – گرگان – ایرنا- ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﻔﺖ: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر، اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﻌﺖ را روﻧﻖ داده و ﻓﻘﺮ را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽکند.

به گزارش ایرنا، ˈﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪˈ شامگاه جمعه در ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران گردشگری اﺳﺘﺎن گلستان، اﻓﺰود: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣهمترین ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ضرورت دارد مسوولان، آن را ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دهﻨﺪ. وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ دﻏﺪﻏﻪ ﭘﻮل خود را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ، اظهار ﮐﺮد: وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮل درآوردن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ زمینه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ هﻢ ﺣﻔﻆ می ﺷوﺪ.

ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪ ادامه داد: ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ هﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد می شود، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺪاث اﯾﻦ هﺘﻞ باعث رونق و آﺑﺮوی ﺷهر و ﻣﺴوولان ﺷهری و اﺳﺘﺎﻧﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. وی همچنین ﺧﻮاﺳﺘﺎر اراﺋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﺪ و اﻓﺰود: داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار از اهﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ دهﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ از ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﺎری اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار نیز اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺮد و گفت: درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زیست هﺪر دهﺪ. وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴهیل در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداری ﺟهت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﺪ و اﻓﺰود: اﯾﻨﮑﻪ ﺷهرداری، دهﯿﺎری و ﺑﺨﺸﺪاری، هﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ مرحله ﺟهت ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺗﺐ اداری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار باشد، اشتباه بوده و ﺗﺴهیل در روﻧﺪ اداری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪ اضافه کرد: وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﺮود، اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽ رود. وی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ مهم در اﺟﺮای ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود: ۱۰ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و هﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨدوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ هﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. وی، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را دارای اهﻤیت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﻧﺴﺖ و اظهارﮐﺮد: ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑاشد و هﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ.

ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪ یاداور شد: اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی بهره ﻧﺒﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ، صنایع دستی و گردشگری همچنین تاکید کرد: ﺑﺎ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی مشخص می شود که ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد شده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ میزان است.

سرمایه گذاری در بخش گردشگری اشتغال را رونق می بخشد

 

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست ، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست ، فرمود که با زمزمه ی یا مهدی ، نذر گل نرگس صلواتی بفرست

شنبه 10 خرداد 1393  11:33 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها