0

مدل زمین ساخت صفحه ای آند

 
DRAGON333
DRAGON333
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1391 
تعداد پست ها : 8083
محل سکونت : سیستان و بلوچستان خاش

مدل زمین ساخت صفحه ای آند

تصویر  

 

مدل زمین ساخت صفحه ای آند

فلات شیب قاره آمریکای جنوبی و در زمان پالئوزوئیک پسین ، با رسوبهایی به ضخامت تا 15 کیلومتر پوشیده شد. برخی از این رسوبها ، از پوسته قاره ای واقع در غرب سرچشمه گرفته است که منشا و سازو کار ناپدید شدن بعدی آن روشن نیست. رسوبگذاری دریایی در کوردیلرای شرقی پیش از پرمین متوقف شد. زیرراندگی صفحه نازکادر زمان تریاس پسین- ژوراسیک پسین و پیش از جدایش آمریکای جنوبی از آفریقا شروع شد. با فوران بازالت و آندزیت و نفوذ اندکی گرانیت در غرب. فلات قاره پالئوزوئیک ، یک کمان آتشفشانی شکل گرفت. در زمان کرتاسه پسین – ترشیری پیشین ، یک رویداد کوهزایی جزیی به سمت شرق ، جایی که در تریاس – ژوراسیک فعال بود ، رخ داد و بخش عمده باتولیت آند بر اثر مذابهای گرانیتی حد واسط حاصل از منشاهای گوشته ای جایگیر شد. فشارش افقی ناشی از این جایگیری ، به سمت شرق به پوسته منتقل شد و چین خوردگی و فراخاست کوردیلرای شرقی را بوجود آورد. آن گاه مولاس آلتی پلانو با ضخامتی تا 7 کیلومتر نهشته شد. فعالیت آتشفشانی و پلوتونیسم که در زمان میوسن شروع شد ، مرحله جدید فعالیت آذرین را نشان می دهد. تنش فشارش حاصل از نفوذ ماگما ، سبب چین خوردگی و راندگی آلتی پلانو و کوردیلرای شرقی شد. در زمان پالئوزوئیک ، حدود 15 کیلومتر مولاس از کوردیلرای شرقی و غربی به آلتی پلانو وارد شده است. در کواترنری پسین فعالیت آذرین کاهش یافت ، تنشهای فشارش رها شد و در آلتی پلانو ، فروبوم تشکیل شد که به احتمال در پاسخ به نیروی مکش فرورانش بود. 

 

شنبه 30 فروردین 1393  11:57 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها