0

وضو

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

وضو

وضو

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:18 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

احکام وضو (1)


1-  مثل پاك بودن آب و غصبي نبودن آن

شبیری زنجانی : مثل پاك بودن آب 

مکارم شیرازی : مثل پاك بودن آب و وجود مانع بر اعضاي وضو

2-  خوئي، تبريزي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : چنانچه به حد وسوسه برسد.

3- مکارم شیرازی : و مطابق معمول مردم انجام دهد.

4-  آيات عظام بجزمکارم شیرازی  و مظاهري: ولي اگر بعد از بول استبراء نشود و و ضو گرفته و سپس رطوبتي خارج شود كه نداند بول است يا چيزديگر، وضو باطل است.

5- مکارم شیرازی : اگر كسي وضو نداشته، شك دارد وضو گرفته يا نه، بنا مي گذارد كه وضو نگرفته است.

6-  مثلا بول كرده .

7- اراكي: مگر آن كه تاريخ وضو را بداند، كه بايد بنا بر وضو داشتن بگذارد

مکارم شیرازی : بايد وضو بگيرد.

8- مگر تاريخ وضو را بداند

مکارم شیرازی : بايد وضو بگيرد.

گلپايگاني، صافي، سبحاني: احتياطاً نماز را تمام كند و با وضوي ديگر اعاده كند.

شبیری زنجانی : نمي تواند به نماز خود اكتفا كند، بلكه بايد وضو بگيرد و نماز خود را اعاده كند، و احتياط مستحب آن است كه نماز را رجاءً تمام كرده، پس از آن وضو بگيرد و نماز را اعاده كند .

مظاهري: لازم نيست نمازي را كه خوانده دوباره بخواند ولي بايد براي نمازهاي بعد وضو بگيرد.

9- اراكي، نوري، سبحاني:بايد (اراكي: اگر تاريخ وضو را نمي داند) وضو بگيرد و بنا براحتياط واجب نمازي را كه خوانده دوباره بخواند.

خوئي، گلپايگاني، تبريزي، بهجت، سيستاني، صافي:نمازي كه خوانده صحيح است (خوئي، تبريزي: در صورتي كه احتمال التفات در حال شروع به نماز را بدهد) و براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد.

وحید خراسانی :نمازي كه خوانده صحيح است در صورتي كه علم نداشته باشد كه در حال شروع به نماز غافل بوده، ولي براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد .

مکارم شیرازی :بايد وضو بگيرد.

شبیری زنجانی :در صورتي كه احتمال بدهد در حال شروع به نماز متوجه بوده است، نمازي كه خوانده صحيح است؛ ولي بنا بر احتياط براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد و اگر زمان وضو معلوم باشد و زمان سر زدن حدث از او مجهول باشد، در همه صورتها نماز او صحيح است و حكم به وضو دار بودن او مي شود؛ بنا براين اگر مثلا مي داند كه در هنگام ظهر وضو گرفته و نمي داند كه آيا قبل از آن حدثي از او سر زده يابعد از آن ،نماز او صحيح است و مي تواند تمام احكام وضو را باز كند.

مظاهري:لازم نيست نمازي را كه خوانده دوباره بخواند ولي بايد براي نمازي بعد وضو بگيرد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:19 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

احکام وضو (2)


1-  شبیری زنجانی : تمام جاهايي

2-  خوئي، سيستاني، تبريزي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : به جهت طول مدت خشك شده.

3- خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی : يا به جهت گرمي هوا و مانند آن خشك شده.

شبیری زنجانی :يا به جهت باد يا گرمي هوا و مانند آنها خشك شده

4- وحید خراسانی :جايي را كه نشسته يا مسح نكرده.

5-  خوئي، تبريزي، فاضل لنکرانی : در صورتي كه احتمال دهد كه در حال شروع به نماز ملتفت حالش بوده است.

وحید خراسانی :در صورتي كه علم به غفلت در حال شروع به نماز نداشته باشد.

شبیری زنجانی :درصورتي كه احتمال بدهد در حال شروع به نماز متوجه بوده- و لو اجمالا - كه بايد وضو داشته باشد.

صافي:در صورتي كه احتمال دهد، پيش از نماز به حكم لزوم وضو براي نماز ملتفت بوده.

6-  شبیری زنجانی : نمازش صحيح است؛ ولي احتياط آن است كه براي نمازهاي ديگر وضو بگيرد.

7-  بهجت: مگر اينكه به اميد صيحيح بودن، نماز را بخواند بعد اگر بفهمد كه وضو داشته نمازش بنا براظهر صحيح است؛ و همچنين است اگر قبل از نماز شك كرد كه وضو دارد يا نه، ولي گمان به وضو داشت.

گلپايگاني، صافي:احتياط لازم آن است كه نماز را تمام كند و بعد با وضوي ديگر آن را اعاده نمايد.

مکارم شیرازی :بنا بر احتياط واجب نماز را تمام كند و بعد از آن وضو بگيرد و اعاده نمايد.

سيستاني:بنا بر احتياط واجب بايد وضو بگيرد و  نماز را دوباره بخواند.

شبیری زنجانی :در صورتي كه احتمال بدهد در حال شروع نماز متوجه بوده - ولو اجمالا - كه بايد وضو داشته باشد، نمازش صحيح است ولي احتياط مستحب آن است كه نمازش را رجاءً تمام كند و وضو بگيرد و نماز را دوباره بخواند؛ و بنا براحيتاط براي نمازهاي بعد وضو بگيرد.       

مظاهري:نماز او صحيح است.

8-  خوئي، سيستاني، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : اگر بعد از نماز بفهمد كه وضوي او باطل شده ولي شك كند.

9- شبیری زنجانی : اگر احتمال دهد كه در هنگام شروع نماز متوجه شرايط صحت نماز بوده، نمازي كه خوانده صحيح است.

مکارم شیرازی  و مظاهري اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:20 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

موارد واجب بودن وضو


1- خوئي، تبريزي، صافي، سيستاني، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : و در نمازهاي مستحب وضو شرط صحت آن است.

2-  آيات عظام، بجز مکارم شیرازی : اگر بين آنها و نماز (شبیری زنجانی : نماز واجب)، حدثي از او سر زده مثلا بول كرده باشد.

خوئي، تبريزي، سيستاني، نوري: ولي براي سجده سهو و اجب نيست وضوبگيرد- گلپايگاني، صافي، بهجت: و احتياط واجب (شبیری زنجانی : و احتياط) آن است كه براي سجده سهو هم وضو بگيرد.

وحید خراسانی : براي سجده و تشهد فراموش شده و دوسجده سهوي كه براي تشهد فراموش شده بجا مي آورد، و اگر در بين آنها و نماز، حدثي از او سر زده - مثلا بول كرده باشد - بنا براحتياط واجب نماز را اعاده كند، ولي براي سجده سهو در غير موردي كه ذكر شد واجب نيست وضو بگيرد.

3-  سيستاني: كه جزء حج يا عمره باشد.

وحید خراسانی :  براي طواف واجب در حج يا عمره

مکارم شیرازی : بايد توجه داشت طوافهايي كه جزء حج يا عمره است طواف واجب حساب مي شود هر چند اصل حج و عمره مستحب باشد.

شبیری زنجانی : خواه در عمره باشد يا حج، عمره يا حج واجب باشد يا مستحب.

4-  شبیری زنجانی : يا به جهت اجاره يا شرط يا دستوري كه اطاعت آن لازم است، وضو واجب شده باشد.

5- وحید خراسانی : در صورتي كه آن نذر صحيح باشد مانند بوسيدن قرآن.

مکارم شیرازی : در صورتي كه اين نذر شرعا رجحان داشته باشد مثل اينكه مي خواهد از روي احترام خط قرآن را ببوسد.

سيستاني: اگر نذر كرده يا قسم خورده باشد كه جايي از بدن خود را به خط قرآن و مانند آن كه مس آنها بدون وضو جايز نيست، يا به جهت اجاره يا شرط دستوري كه اطاعت آن لازم است رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن و مانند آن بر او لازم شده باشد.

6-  گلپايگاني، صافي: از محلي كه بودن قرآن در آنجا اهانت به قرآن باشد .

وحید خراسانی : از محلي بودن قرآن در آن محل موجب هتك است  .

شبیری زنجانی : از مزبله

مکارم شیرازی : از محل آلوده.                

7- در صورتي كه مجبور باشد دست يا جاي ديگر بدن خود را به خط قران برساند،

خوئي، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی ، صافي: ولي اگر معطل شدن به مقدار وضو، بي احترامي به قرآن باشد بايد بدون اينكه وضو بگيرد، قرآن را بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد.

امام خمینی ، اراكي، فاضل لنکرانی ، نوري، مکارم شیرازی ، سبحاني، مظاهري: ولي اگر معطل شدن به مقدار وضو، بي احترامي به قرآن باشد بايد بدون وضو، قرآن را بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد و تا ممكن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداري كند.

شبیری زنجانی : ولي اگر معطل شدن به مقدار وضو، بي احترامي به قرآن باشد بايد تيمم كند و اگر معطل شدن به مقدار تيمم هم بي احترامي به قرآن باشد، بايد بدون تيمم قرآن را از مزبله و مانند آن بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد.

بهجت: ولي اگر معطل شدن به مقدار وضو، بي احترامي به قرآن باشد بايد بدون وضو، قرآن را بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد و در صورت پنجم و ششم بنا براحتياط واجب اسم پيغمبر و ائمه طاهرين و حضرت زهرا هم مثل قرآن است.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:20 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

مسّ خط قرآن یا اسم خدا و اسم مبارک معصومین علیهم السلام بی وضو


1-  يعني دست زدن يا رساندن جايي از بدن به خط قرآن يا اسامي معصومين.

2-  گلپايگاني، صافي: و احتياط مستحب آن است كه موي خود را به هم به خط  قرآن نرساند.

وحید خراسانی : و رساندن موي بدن به قرآن مانعي ندارد در صورتي كه از توابع بشره شمرده نشود.

بهجت: ولي تماس موي انسان با خط قرآن بنا براظهر مانعي ندارد، حتي اگر كوتاه باشد.

3- يا به فارسي يا هر زبان ديگر

4-  وحید خراسانی : در غير اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال اشكال ندارد.

5-  به هر زباني نوشته شده باشد.

6-  مکارم شیرازی : بنا براحتياط واجب.

فاضل لنکرانی : بدون وضو، خوب است اسم خداوند متعال را به هر زباني كه نوشته باشند مس ننمايند.

شبیری زنجانی : بدون وضو، بنا براحتياط حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زباني كه نوشته باشند مس نموده، مگر پولي كه بر آن نام خدا نوشته شده باشد دست زدن به آن اشكال ندارد.

وحید خراسانی : بدون وضو، بنا براحتياط واجب نبايد اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال را به هر زباني نوشته باشند مس نمود.

7-  مظاهري: به هر زباني كه نوشته شده باشد.

8-  امام خمینی ، گلپايگاني، صافي، مکارم شیرازی : بنا براحتياط واجب.

خوئي، سيستاني، تبريزي: بدون وضو؛ بهتر است اسم مبارك پيغمبر و امام خمینی  و حضرت زهرا مس نشود.

اراكي، مکارم شیرازی ، نوري، مظاهري، سبحاني: اگر هتك حرمت و بي احترامي باشد حرام است.(اراكي، نوري: و بنا براحتياط مستحب اگر بي احترامي هم نباشد، مس نشود).

وحید خراسانی : بدون وضو، احتياط مستحب است اسماء مباركه چهارده معصوم مس نشود.

شبیری زنجانی : بدون وضو، بنا براحتياط مستحب نامهاي مبارك پيغمبراكرم و ائمه معصومين و حضرت زهرا مس نشود.

فاضل لنکرانی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

9-  شبیری زنجانی : و مانند آن

10- ولي اگر بي احترامي شود، بايد جلو گيري كرد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:21 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

وضو یا غسل قبل از وقت نماز


1-  فاضل لنکرانی : و نيز اگر قصد قربت وضو كافي است.

شبیری زنجانی :انسان مي تواند قبل از وقت نماز، به قصد اينكه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند، تحصيل طهارت به خودي خود مستحب است و انسان مي تواند در هر وقت به قصد اينكه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند.

سيستاني:وضو هر وقت بگيرد؛ چه قبل از وقت نماز، نزديك به آن يا با فاصله و چه بعد از دخول وقت، اگر به قصد قربت باشد صحيح است و نيت وجوب و استحباب لازم نيست بلكه اگر اشتباها نيت وجوب كند و بعد معلوم شود واجب نبوده، وضو صحيح است.

مکارم شیرازی :مستحب است انسان براي اينكه با طهارت باشد وضو بگيرد خواه نزديك وقت نماز باشد يا نه، و با آن وضو ،مي تواند نماز بخواند.

مظاهري:وضو گرفتن مانند غسل خود به خود مستحب است و لازم نيست براي كاري باشد، پس اگر پيش از وقت نماز وضو بگيرد يا غسل كند صحيح است.

2- تبريزي: و لكن نيت واجب نكند

وحید خراسانی : بلكه مستحب است.

بهجت، فاضل لنکرانی ، شبیری زنجانی ، سيستاني، مکارم شیرازی ، مظاهري، نوري، سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

3-  وحید خراسانی : يقين يا حجت شرعيه

4- وحید خراسانی : نيت وضوي واجب كند و قصدش مقيد به وجوب نباشد.

5- سبحاني: اگر وقت هم داخل نشده بود، وضو مي گرفت، وضو صحيح است.

فاضل لنکرانی  و مظاهري اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:21 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

موارد مستحب بودن وضو


1-  وحید خراسانی : هر چند شرط صحت آنها نيست ولي در كمال آنها معتبر است.

2-  وحید خراسانی : و ادخال ميت در قبر.

3-  وحید خراسانی  و مکارم شیرازی  اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

4-  وحید خراسانی ، شبیری زنجانی : رفتن به مسجد (شبیری زنجانی : و حرم معصومين).

مکارم شیرازی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

5- وحید خراسانی : براي خواندن قرآن و نوشتن آن

مکارم شیرازی : براي خواندن قرآن، و براي دعا و مانند آن.

6-  مکارم شیرازی  اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

7-  سيستاني: مستحب بودن وضو [در 6مورد بالا] كه بعضي از فقها فرموده اند ثابت نيست، بلي اگر كسي به احتمال مستحب بودنش وضو بگيرد صحيح است.

 مکارم شیرازی  اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

8-  يعني كسي كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد.

مظاهري: مستحب است انسان هميشه با وضو باشد بلكه مستحب است كسي كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد

9-  وحید خراسانی : به غير از طواف واجب و نماز طواف - كه وضو در آن دو شرط صحت است.

10-  وحید خراسانی : يا طواف واجب انجام دهد.

سيستاني: اگر كسي به احتمال مستحب بودن موارد فوق وضو بگيرد وضويش صحيح است و هر كاري كه بايد با وضو انجام داد، مي تواند بجا آورد مثلا مي تواند با آن وضو نماز بخواند.

مکارم شیرازی : هر گاه به قصد يكي از اين كارها وضو بگيرد تمام كارهايي را كه مشروط به وضو است مي تواند انجام دهد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:22 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

مبطلات وضو


1-  بهجت: و در حكم بول است رطوبتي كه انسان نداند بول است يا نه اگر قبل از استبراء كردن از او خارج شود.

سيستاني: و در حكم بول است ظاهرا بلل مشتبهي كه از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج مي شود.

2- وحید خراسانی : بول و غائط خارج از موضع طبيعي يا از غير موضع طبيعي با اعتياد، و همچنين خارج از غير موضع طبيعي بدون اعتياد بنا براحتياط واجب و رطوبت مشتبه به بول قبل ازاستبراء از بول حكم بول را دارد.

3-  بهجت: و يا غير از مخرج، اگر اين عنوان بر آن صدق نمايد.

وحید خراسانی : باد روده كه از مخرج طبيعي خارج مي شود و از غير آن به تفصيلي كه در غائط گذشت در صورتي كه بر آن يكي از دو اسم مخصوص گفته شود.

4-  مکارم شیرازی : خوابي كه بر عقل غلبه كند .

5-  ولي اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمي شود.(بهجت: و همچنين است اگر گوش هم نشنود ولي نخوابيده باشد، مثل اينكه به ادامه فكر سابق مشغول باشد).

وحید خراسانی : خواب، و وقتي محقق مي شود كه گوش نشنود.

6- مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي (مکارم شیرازی : بنا بر احتياط واجب ).

7-  كه بعدا گفته مي شود.

8-  گلپايگاني، صافي، سبحاني: و حيض و نفاس

شبیری زنجانی : و حيض

خوئي، سيستاني، وحید خراسانی : 7-جنابت.(خوئي، سيستاني: بلكه بنا بر احتياط مستحب هر كاري كه براي آن بايد غسل كرد).

9-  گلپایگانی، صافی: حکم مسّ میت در جای خود گفته می شود.

بهجت: بنا براحوط مس ميت، اگر غسل براي آن كافي نبوده و نياز به وضو داشته باشد.

شبیری زنجانی : با مس ميت بنا براحتياط وضو باطل مي شود.

فاضل لنکرانی : ثبوت اين حكم در مثل مس ميت مبني بر احتياط است.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:22 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

شرایط آب وضو


1-  سيستاني: و بنا بر قولي، نبايد آلوده باشد به آنچه انسان از او متنفر است مانند بول حيونات حلال گوشت و مردار پاك و چرك زخم هرچند شرعا پاك باشد و اين قول موافق احتياط است.

2-  شبیری زنجانی : و ساير مايعات.

3- اگر چه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد اگر با آن وضو نمازي هم خوانده باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوي صحيح بخواند.

4-  بهجت: به طوري كه براي وضو ويك ركعت نماز وقت ندارد.

5- شبیری زنجانی ، سيستاني، وحید خراسانی : يا بوسيله اي آن را صاف نمايد.

6- بهجت: و مبادرت به تيمم ننمايد؛ اما اگر براي يك ركعت نماز با وضو و يا چهار ركعت با تيمم وقت دارد ،بنا براظهر مي تواند هر كدام را خواست انجام دهد.

گلپايگاني، بهجت، صافي: اگر وقت دارد احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آب صاف شود و وضو بگيرد.

نوري: اگر وقت دارد، احتياط واجب آن است كه آب را بگذارد تا صاف و ته نشين شود و وضو بگيرد.

سيستاني: ولي آب گل آلود در صورتي مضاف مي شود كه ديگربه آن آب گفته نشود.

مکارم شیرازی : اگر غير از آب مضاف آب ديگري ندارد بايد تيمم كند و اگر آب مضاف او آب گل آلود است چنانچه وقت دارد، بايد صبر كند تا آب صاف شود (بنا بر احتياط واجب ).

سبحاني: اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

7- امام خمینی : و همچنين بنا بر احتياط فضايي كه در آن وضو مي گيرد، اگر چه اباحه فضا لازم نيست.

اراكي، گلپايگاني، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی ، صافي: و فضايي كه در آن وضو مي گيرد(وحید خراسانی : بنا براحتياط واجب - شبیری زنجانی : بنا براحتياط مستحب)

خوئي، تبريزي: و فضايي كه در آن وضو مي گيرد، در حال مسح، بلكه بنا براحتياط واجب در حال شستن.

مکارم شیرازی ، سبحاني: و بنا بر احتياط واجب فضايي كه در آن وضو مي گيرد و ظرف آن.

8- بهجت: شرط سوم: وضو گرفتن، مستلزم تصرف غاصبانه نباشد.

9-  ولي اگر سابقا راضي بوده و انسان نمي داند كه از راضايتش برگشته يا نه، وضو صحيح است.

مکارم شیرازی : اشكال دارد [و] اگر صاحب آب قبلا اجازه داده و انسان نمي داند از اجازه اش برگشته يا نه، وضوي او صحيح است.

بهجت: اگر كسي به قصد وضو، آب غصبي را به صورت يا دستهاي خود بريزد و موقع آب ريختن، ملتفت غصبي بودن آب باشد وضويش باطل است ولي اگر بدون توجه به غصبي بودن آب، وضو گرفت، اگر چه در اثناء وضو فهميد و بقيه وضو را با آب مباح انجام داد وضويش صحيح است اما قيمت آن آب غصبي را ضامن است.

وحید خراسانی : وضو با آب غصبي و با آبي كه حجت بر رضايت صاحب آن ندارد حرام و باطل است.

مظاهري: حرام است اما اگر سابقا راضي بوده و انسان نمي داند از رضايتش برگشته يا نه، حرام نيست.

شبیری زنجانی : وضو با آب غصبي و با آبي كه معلوم نيست صاحب آن راضي است يا نه حرام و بنا بر احتياط مستحب باطل است.ولي اگرصاحب آن سابقا راضي بوده و معلوم نيست كه از رضايت خود برگشته يا نه، وضو گرفتن جايز و بي ترديد صحيح است.

10-  اراكي: اگر تصرف در جاي غصبي باشد و يا مستلزم تصرف باشد، وضوي او باطل است.

خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی : (سيستاني: يا آنكه فضايي كه در آن وضو مي گيرد غصبي باشد)، اگر درغير آنجا نتواند وضو بگيرد، تكليف او تيمم است و اگر در غير آنجا بتواند وضو بگيرد لازم است كه در غير آنجا وضو بگيرد، ولي اگر در هر دو صورت معصيت كرده، و همانجا وضو بگيرد، وضويش صحيح است (وحید خراسانی : صحت وضو محل اشكال است).

گلپايگاني، صافي: اگر در غير آنجا نتواند وضو بگيرد، وضو باطل مي باشد و اگر بتواند وضو بگيرد، وضو صحيح است.

شبیری زنجانی : بنا براحتياط مستحب وضوي او باطل است؛ چه بتواند در جاي ديگر وضو بگيرد يا نتواند.

مکارم شیرازی : جايي كه آب وضو در آن مي ريزد، بنا بر احتياط واجب بايد مباح باشد.

سبحاني: خواه در غير آنجا بتواند وضو بگيرد يا نه.

مظاهري: اگر آب وضو در جاي غصبي بريزد، وضو اشكال ندارد.

11-  وحید خراسانی : جايز نيست، ولي اگر اطمينان يه عموميت وقف حاصل شود - هر چند از وضو گرفتن مردم باشد - اشكال ندارد.

فاضل لنکرانی : اگر معمولا مردم از آب آن وضو بگيرند و وضو گرفتن مردم كاشف از اجازه عمومي باشد اشكال ندارد.

بهجت: اگر معمولا مردم از آب آن وضو بگيرند و معلوم نباشد كه از روي غفلت و يا عدم مبالات ،وضو مي گيرند اشكال ندارد.اگر با ساكنين مزاحمت نداشته باشد.

صافي: اگر از وضوي مردم از آب آن، اطمينان به عموم وقفيت آن پيدا شود اشكال ندارد .

سيستاني: اگر معمولا مردم از آن حوض وضو مي گيرند و كسي منع نمي كند اشكال ندارد.

مکارم شیرازی : وضو گرفتن از آب مدارس علوم ديني كه نمي داند آب آن را براي همه مردم وقف كرده اند يا فقط براي طلاب همان مدرسه، اشكال دارد، مگر در صورتي كه معمولا مردم متدين از آب آنجا وضو بگيرند به طوري كه نشانه عمومي بودن وقف باشد.

مظاهري: وضو گرفتن از آب تيمچه ها و مسافرخانه ها و مدرسه ها براي كساني كه ساكن آنجا نيستند، اگر معمولا ساير افراد هم از آنها استفاده مي كنند اشكال ندارد و در غير اين صورت حرام است و موجب ضمان آب مي باشد.

شبیری زنجانی : وضو گرفتن از حوض و دستشويي مدرسه اي كه انسان نمي داند آن حوض و دستشويي را براي همه مردم وقف كرده اند يا براي محصلين مدرسه، در صورتي كه از راهي ثابت شود كه براي همه مردم وقف شده، اشكال ندارد؛ مثل اين كه معمولا مردم در آنجا وضو مي گيرند به گونه اي كه براي نوع مردم اطمينان حاصل شود كه براي همه مردم وقف شده است و اگر ثابت نشود، چنانچه شك در اصل عبارات وقف شده باشد وضو گرفتن اشكال دارد مثلا اگر انسان نداند در عبارت وقف، نام سادات حسيني ذكر شده يا سادات موسوي واو خودش از سادات حسيني باشد نه موسوي، نمي تواند در آن موقوفه تصرف كند؛ ولي اگر اصل عبارت وقف روشن است و شك كند كه واقف خصوصيتي ديگر را نيز قيد كرده يا نه، در اين صورت حكم مي شود كه وقف تمام سادات است و وضو گرفتن اشكال ندارد

سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

12- امام خمینی ، اراكي، خوئي، تبريزي، بهجت، فاضل لنکرانی ، نوري، سبحاني: ولي اگر معمولا كساني هم كه نمي خواهند در آن جا نماز بخوانند ازحوض آن وضو مي گيرند (فاضل لنکرانی ، سبحاني: و وضو گرفتن مردم كاشف از اجازه عمومي باشد) مي تواند از حوض آن وضو بگيرد.

گلپايگاني: اگر معلوم باشد كه حوض مسجدي اختصاص به نمازگزار در آن مسجد دارد، كسي كه نمي خواهد در آن مسجد نماز بخواند، نمي تواند در آن حوض وضو بگيرد، ولي اگر اختصاص معلوم نباشد، مي تواند از آن وضو بگيرد خصوصا اگر به طور معمول كساني هم كه نمي خواهند در آن مسجد نماز بخوانند، از آن حوض وضو مي گيرند.

صافي: اگر معلوم باشد كه حوض مسجدي اختصاص به نمازگزار در آن مسجد دارد، كسي كه نمي خواهد در آن مسجد نماز بخواند، نمي تواند در آن حوض وضو بگيرد، و اگر اختصاص هم معلوم نباشد، احوط اين است كه از آن وضو نگيرند مگر اينكه از وضوي كساني كه نمي خواهند در آن مسجد نماز بخوانند و بطور معمول از آن وضو مي گيرند اطمينان به عدم اختصاص حاصل شود.

وحید خراسانی : ولي اگر معمولا كساني هم كه نمي خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو مي گيرند - در صورتي كه از وضو گرفتن آنها اطمينان به عموميت وقف حاصل شود -مي تواند از آن حوض وضو بگيرد.

سيستاني: ولي اگر معمولا كساني هم كه نمي خواهند در آنجا نمازبخوانند از حوض آن وضو مي گيرند - و كسي منع نمي كند - مي تواند از آن حوض وضو بگيرد

مکارم شیرازی : همچنين وضو گرفتن از آب تيمچه ها و مسافرخانه ها براي كساني كه ساكن آنجا نيستند، مگر اينكه از عمل افراد متدين بفهمد كه وقف آن، عام است.

شبیری زنجانی : كسي كه نمي خواهد در مسجدي نماز بخواند، اگر نداندحوض و وضوخانه آن را براي همه مردم وقف كرده اند يا تنها براي كساني كه در آنجا نماز مي خوانند، اگراز راهي ثابت شود كه براي همه مردم وقف شده وضو گرفتن اشكال ندارد و در غير اين صورت دراين مسأله همان تفصيلي است كه در مسأله پيش گفته شد.

مظاهري: وضو گرفتن از آب مسجدي كه انسان نمي خواهد درآن نماز بخواند و آب تيمچه ها و مسافرخانه ها و مدرسه ها براي كساني كه ساكن آنجا نيستند، اگر معمولا ساير افراد هم از آب آنها استفاده مي كنند اشكال ندارد و در غير اين صورت حرام است و موجب ضمان آب مي باشد.

13- شبیری زنجانی : از حوض و دستشويي و تيمچه ها   

مکارم شیرازی : از آب تيمچه ها

14-  فاضل لنکرانی : و و ضو گرفتن مردم كاشف از اجازه عمو مي مي باشد.

سيستاني: و كسي منع نكند.

گلپايگاني، صافي: با علم به رضايت صاحبان آنها صحيح است هر چند علم به رضايت از وضو گرفتن كه در آنجا ها ساكن نيستند و ممانعت نكردن صاحبان آنها، حاصل شود.

وحید خراسانی : در صورتي بي اشكال است كه از طريقي جواز آن ثابت شود؛ مثل اين كه نوع افراد اطمينان به جواز حاصل شود مثلا از اين راه كه معمولا كساني هم كه ساكن آنجاها نيستند از آنها وضو بگيرند.

مکارم شیرازی : نمي تواند از حوض آن وضو بگيرد، مگر اينكه از عمل افراد متدين بفهمد كه وقف آن، عام است.

مظاهري و سبحاني اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

15- مثل نهرهاي كشاورزي و صحراها.

16- امام، گلپایگانی، اراکی، فاضل، صافی، نوری: ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط واجب (سبحاني: اقوي) آن است كه با آب آنها وضو نگيرند.

خوئي: ولي اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهي كند يا اينكه انسان بداند كه مالك راضي نيست يا اينكه مالك صغير يا مجنون باشد يا اينكه آن نهرها در تصرف غاصب باشند، در تمام اين چند صورت وضو گرفتن با آب آنها جايز نيست و اما نهرهايي كه در دهات و مانند دهات، سيره مردم بر استفاده از آنها جاري است، وضو گرفتن و ساير استفاده از آنها اشكال ندارد.اگر چه مالك آنها صغير يا مجنون باشد و نيز مالك آنها حق منع استفاده مردم را ندارد.

وحید خراسانی : ولي اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهي كند يا اينكه انسان بداند كه مالك راضي نيست وضو گرفتن از آنها جايز نيست، و همچنين است بنا براحيتاط واجب اگر مالك صغير يا مجنون باشد يا آن نهرها در تصرف غاصب باشند، و يا گمان داشته باشد كه مالك راضي نيست و اما نهرها و قنواتي كه از آبادي مانند دهات مي گذرد وضوگرفتن و آشاميدن و مانند آن از آنها اشكال ندارد، اگر چه مالك صغير يا مجنون باشد.

تبريزي: بعيد نيست اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهي كند يا اينكه انسان بداند كه مالك راضي نيست يا اينكه مالك صغير يا مجنون باشد يا اينكه آن نهرها در تصرف غاصب باشند در تمام اين چند صورت وضو گرفتن با آب آنها باز جايز باشد.

بهجت: ولي اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهي كند در صورتي كه سيره و روش مسلمين استفاده از آنها باشد وضو صحيح وگرنه باطل است.

شبیری زنجانی : وضو گرفتن در نهرهاي بزرگ جايز و صحيح است، هرچند مالك آنها از وضو گرفتن در آنها نهي كند، يا اين كه انسان بداند كه راضي نيست، يا اينكه مالك آنها صغير يا مجنون باشد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه در چند صورت از آنها وضو گرفته نشود؛ ولي جايز نيست غاصب در آب غصبي وضو بگيرد، همچنين كساني مانند همسر و فرزندان و مهمانهاي غاصب كه به حساب او در اين آب تصرف مي كنند و اگر وضو بگيرند بنا براحتياط مستحب وضوي آنها باطل است.

مکارم شیرازی : وضو گرفتن از نهرهاي بزرگ جايز است، هرچند انسان نداند صاحبان آنها راضي هستند، اما اگر صاحب آنها از وضو گرفتن صريحا نهي كند احتياط واجب ترك است و اگر مجراي نهر را بدون اجازه صاحبش تغيير داده اند احتياط آن است كه از آن وضو نگيرند.


 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

شرایط ظرف آب وضو


1- سيستاني: اين دو شرط را در رساله خود نياورده اند .

2- سبحاني: اگر بخواهد ارتماسي وضو بگيرد بايد ظرف آ ب وضو مباح باشد، ولي اگر با دست راست از ظرف غصبي آب بردارد وضو بگيرد صحيح است.

3- مکارم شیرازی : بنا بر احتياط واجب.

شبیری زنجانی : بنا بر احتياط مستحب.

بهجت: ولي مانند شرط سوم، ممكن است كسي وضوي صحيح بگيرد به اين صورت كه موقع آب برداشتن، قصد وضو نداشته باشد چنانچه در [نكته سوم شرط] گذشت.

4- خوئي، مکارم شیرازی : بنا بر احتياط واجب.

شبیری زنجانی : بنا بر احتياط مستحب.

5-  گلپايگاني، تبريزي، بهجت، مکارم شیرازی ، نوري، صافي، مظاهري: يا طلا و نقره.

6-  امام خمینی ، اراكي، فاضل لنکرانی : و اگر مباح ديگري دارد چنانچه در آن ظرف غصبي ،وضوي ارتماسي بگيرد و يا با آن ظرف، آب به صورت و دستها بريزد وضويش باطل است، ولي اگر با كف دست، آب از آن ظرف بردارد و به صورت و دستها بريزد وضويش صحيح است، اگر چه از جهت تصرف در ظرف غصبي،  فعل حرام، مرتكب شده است و وضوي او از ظرف طلا و نقره،(امام خمینی ، به احتياط واجب ) مثل وضو از ظرف غصبي است.

خوئي، وحید خراسانی : در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آ ب را در ظرف ديگر خالي نمايد لازم است خالي كرده و بعد اوضو بگيرد و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و اگر آب ديگري دارد لازم است با آن وضو بگيرد و در هر صورت (خوئي: اگر معصيت كرده و با دست و مانند آن آب را بر اعضاء وضو بريزد وضو و وضو بگيرد - وحید خراسانی : اگر معصيت كرده و آب را برداشت و بعد از برداشتن با آن وضو بگيرد) وضويش صحيح است و با اين كيفيت اگر از ظرف طلا يا نقره وضو بگيرد وضوي او صحيح است چه آب ديگري داشته باشد يا نداشته باشد؛ و اگر در ظرف غصبي و ضوي ارتماسي بگيرد، وضوي او (وحید خراسانی : حرام و)باطل است چه آب ديگري داشته باشد يا نه و اما اگر در ظرف طلا و نقره وضوي ارتماسي بگيرد (وحید خراسانی : جواز و) صحت آن محل اشكال است.

تبريزي: در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آب را درظرف ديگر خالي نمايد لازم است خالي كرده و بعد وضو بگيرد و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و اگر آب ديگري دارد لازم است با آن وضو بگيرد و در هر صورت اگر معصيت كرده و با دست و مانند آن آب را بر اعضاء وضو بريزد و وضو بگيرد وضويش صحيح است و اگر در ظرف غصبي يا طلا و نقره و ضوي ارتماسي بگيرد، وضوي او باطل است چه آب ديگري داشته باشد يا نه.

شبیری زنجانی : در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آب را درظرف ديگر خالي نمايد لازم است خالي كرده و بعد و ضو بگيرد و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و در هر صورت اگر معصيت كرده و از آن آب بردارد و و ضوي ترتيبي بگيرد وضويش صحيح است و همچنين اگر بخواهد از ظرف طلا يا نقره وضو ي ترتيبي بگيرد، و وضوي ارتماسي در ظرف غصبي يا در ظرف طلا و نقره بنا بر احتياط مستحب باطل است.

بهجت: و نمي تواند آب را در ظرف ديگري بريزد بايد تيمم كند و اگر آب ديگري دارد چنانچه در ظرف غصبي يا طلا ونقره، وضوي ارتماسي بگيرد يا با آنها آب را به صورت و دستها بريزد، وضوي اوباطل است، مگر به صورتي كه در[مسأله اختصاصي 271،  صفحه 164] گذشت.

سيستاني: اگر آ ب وضو ملك اوست ولي درظرف غصبي است و غير از آن آب ديگري ندارد در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آب را در ظرف ديگري خالي نمايد لازم است خالي كرده و بعدا وضو بگيرد و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و اگر آب ديگري دارد لازم است با آن وضو بگيرد و در هر دو صورت اگر مخالفت كرده و با آب غصبي وضو بگيرد  وضويش صحيح است.

مکارم شیرازی : بايد تيمم كند و اگر وضو بگيرد اشكال دارد، خواه وضو را بصورت ارتماسي بگيرد و يا با دست آب را برداشته بصورت و دستها بريزد، اما ميتواند آبي را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگري بريزد و از آن وضو بگيرد.

گلپايگاني، صافي: بايد تيمم كند و نمي تواند با آب آنها وضو بگيرد و اگر آب ديگري دارد چنانچه در ظرف غصبي يا طلا و نقره، وضوي ارتماسي بگيرد يا با آنها آب را به صورت و دستها بريزد، وضوي او باطل است و در صورتي كه با مشت يا چيز ديگر آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بريزد وضوي او صحيح است؛ هر چند بواسطه تصرف در ظرف غصبي (صافي: و طلا و نقره ) معصيت كرده است.

مظاهري: بايد تيمم كند و اگر وضو بگيرد در ظرف غصبي باطل است و در ظرف طلا و نقره بنا براحتياط  واجب بايد تيمم كند و اگر آب ديگري دارد چنانچه در ظرف غصبي يا طلا و نقره وضوي ارتماسي بگيرد يا با آنها آب را به صورت و دستها بريزد، وضوي او به احتياط واجب باطل است و در صورتي كه با مشت يا چيز ديگر، آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بريزد، وضوي او صحيح است هر چند به وسيله آب برداشتن، مرتكب معصيت شده است

سبحاني: اين مورد را در رساله خود نياورده اند. 

7- امام خمینی : ولي اگر وضوي او تصرف در غصب حساب شود گناهكار است.

اراكي: صحيح بودن آن محل اشكال است.

خوئي، تبريزي، سيستاني: در صورتي كه برداشتن آب در نظر عرف تصرف در آن آجر يا سنگ نباشد شكالي ندارد و در صورتي كه تصرف باشد برداشتن آب حرام، ولي وضوي صحيح است.

وحید خراسانی : در صورتي كه برداشتن آب در نظر عرف تصرف در آن آجر يا سنگ نباشد اشكالي ندارد و در صورتيكه تصرف باشد، اگر آبي غير از آن آب ندارد بايد تيمم كند، و اگر آبي غير از آن آب دارد وظيفه اش وضو گرفتن با آن آ ب است، ولي در هر دو صورت اگر معصيت كرد و آب را برداشت و بعد از برداشتن وضو گرفت وضوي او صحيح است و درهر دو صورت وضوي ارتماسي در فرض اينكه عرفا تصر ف در آن مغصوب باشد باطل است.

گلپايگاني، صافي: بنا بر احتياط واجب، بايد وضو نگيرد.

شبیری زنجانی : در صورتي كه برداشتن آب به نظرعرف تصرف در آن آجر ياسنگ نباشد اشكالي ندارد و در صورتي كه تصرف باشد، وضوي ارتماسي او بنا براحتياط مستحب باطل است؛ ولي وضوي ترتيبي او بي اشكال صحيح مي باشد، ولي در هر دو صورت مرتكب كار حرامي شده است.

مکارم شیرازی : اگر وضوي او تصرف در غصب محسوب شود اشكال دارد، همچنين اگر شير آب يا قسمتي از لوله كشي غصبي باشد.

بهجت: اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

8- بهجت: ولي اگر فهميد زمين براي قبرستان وقف شده و نشود زير حوض يا نهر، ميتي را دفن كرد وضو اشكال دارد و نيز اگر ايجاد حوض يا نهر موجب بي حرمتي به بدن مسلمان بشود مثلا آب به بدن او برسد، وضو اشكال دارد اگر چه زمين قبرستان، مباح بوده و موقوفه هم نباشد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو


1- بهجت: و گر نه وظيفه او وضوي جبيره اي يا تيمم خواهد بود.

زنجانی: اين امر گاه شرطي در صحت وضو نيست، بلكه وظيفه وضوي جييره است، چنانچه در فصل احكام وضوي جبيره خواهد آمد.

2-  يا آب را به زير آن برساند .

شبیری زنجانی : لازم به ذكر است كه معيار در شك در وجود مانع يا مانع بودن چيزي كه در محل وضو است، متعارف مردم مي باشد پس اگر متعارف مردم در جايي شك نمي كنند ولي براي كسي شك ايجاد شود، به شك خود اعتنا نمي كند.

3-  وحید خراسانی : ناخني كه به اندازه معمول بلند است .

4-  مکارم شیرازی :ولي بهتر آن است آن را تميز كند.

5- سيستاني: چنانچه آن چرك مانع رسيدن آب به پوست باشد.

شبیری زنجانی : و بداند يا احتمال دهد آن چرك مانع رسيدن آب به پوست است .

6-  و نيز اگر ناخن بيشتر از حد معمول بلند باشد (فاضل لنکرانی : و چرك زير آن جزء ظاهر بدن به حساب آيد)، بايد چرك زير مقداري را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند               سبحاني اين مورد را در رساله خود نيا ورده اند.

7- بهجت: مثل بلندشدن پوست به سبب باد كردن محل آن، تا وقتي كه جزء بدن به حساب آيد .

8- و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتي كه كنده نشده برساند ولي چنانچه پوستي كه كنده شده گاهي به بدن مي چسبد و گاهي بلند مي شود بايد آن را قطع كند يا آب را به زير و روي آن برساند .(بهجت: يا آن را قطع كند، يا آن كه در هر وقتي به وظيفه آن وقت، عمل نمايد ).

مکارم شیرازی : هر گاه بو اسطه سوختگي يا چيز ديگر تاولهايي بر اعضاي وضو پيدا شود شستن و مسح روي آن كافي است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زير پوست لازم نيست، ولي چنانچه قسمتي از پوست كنده شده كه گاهي به بدن مي چسبد و گاهي بلند مي شود، بايد آب را به زير آن برساند به شرط اينكه ضرر نداشته باشد .

9- مثل آن كه بعد از گل كاري شك كند به دست او چسبسده يا نه.

10-  شبیری زنجانی : براي خود او يا نوع مردم اطمينان پيدا شود.

11-  بهجت: و اگر از روي غفلت وضو گرفت و بعد معلوم شد كه مانعي بوده، وضويش باطل است و اگر احتمال داد كه مانعي در كار نيست و به اميد عدم مانع، وضو گرفت يا غافل شد و بعد معلوم شد مانعي در كار نبوده صحيح بودن وضو خالي از وجه نيست.

مکارم شیرازی : هر گاه انسان احتما ل دهد مانعي در اعضاي وضو وجود دارد اگر احتمال آن عقلايي است بايد وارسي كند. مثل اينكه بعد از گل كاري يا رنگ كاري شك كند مقداري گل يا رنگ به دست او چسبيده است.

سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

12- مکارم شیرازی  اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

13- شبیری زنجانی : و شستن با صابون.

14- ولي اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مي رسد يا نه، بايد آنها را برطرف كند (شبیری زنجانی : مگر شك او غير متعارف باشد).

مکارم شیرازی : رنگهايي كه مانع رسيدن آب به بدن نيست، براي وضو ضرري ندارد ولي اگر مانع باشد يا شك كند كه مانع است يا نه، بايد آن را برطرف سازد.


 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:24 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو


1- بهجت: و گر نه وظيفه او وضوي جبيره اي يا تيمم خواهد بود.

2- امام خمینی ، اراكي، نوري، سبحاني: ولي اگر بداند كه موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد.

خوئي، تبريزي، صافي، فاضل لنکرانی : چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو ملتفت بوده وضوي او صحيح است.

وحید خراسانی : چنانچه علم به غفلت در حال وضو نداشته باشد، وضوي او صحيح است.

شبیری زنجانی : چنانچه احتمال بدهد كه درحال وضو متوجه بوده وضوي او صحيح است.

بهجت: در صورتي كه احتمال بدهد موقع وضو ملتفت و متوجه بوده و مانع را بر طرف كرده است وضوي او صحيح است.

مظاهري: گر چه بداند كه در موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده.

مکارم شیرازی  اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

3- خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، بهجت، صافي: احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.

سيستاني: احتياط مستحب آن است كه دوباره وضو بگيرد.

شبیری زنجانی : چنانچه بداند موقع وضو متوجه رسيدن آب به زير آن نبوده، نمي تواند به آن وضو اكتفا كند.

وحید خراسانی : چنانچه بداند موقع وضو غفلت از اين امر داشته بايد دوباره وضو بگيرد.

مظاهري: گر چه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده لازم نيست دوباره وضو بگيرد.

مکارم شیرازی  و سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

4-  امام خمینی ، گلپايگاني، خوئي، اراكي، بهجت، بتريزي، سيستاني، صافي، نوري، سبحاني: ولي اگر بداند كه دروقت وضو ملتفت آن مانع نبوده ، احتياط واجب (سيستاني: احتياط مستحب ) آن است كه دوباره وضو بگيرد

فاضل لنکرانی : ولي اگر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد.

شبیری زنجانی : مگر آن كه بداند كه در وفت وضو متوجه آن مانع نبوده كه در اين صورت، نمي تواند به آن وضو اكتفا كند.

وحید خراسانی : در صورتي كه بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده بايد دوباره وضو بگيرد و گر نه وضوي او صحيح است.

مکارم شیرازی : وجود انگشتر و دستبند و مانند آن اگر مانع رسيدن آب نباشد براي وضو ضرري ندارد و مي تواند آن را جابجا كند تا آب به زير آن برسد و شسته شود و اگر بعد از وضو، انگشتر يا مانع ديگري در دست ببيند و نداند موقع وضو بوده يا نه، وضوي او صحيح است، به شرط اين كه احتمال بدهد در حال وضو توجه به اين امر داشته است.

مظاهري: گر چه بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، وضوي او صحيح است.

5-  خوئي، تبريزي: اگر احتمال دهد در حال وضو ملتفت بوده است وضو صحيح است.

گلپايگاني، صافي: [اگر] احتمال دهد در وفت وضو ملتفت بوده و اگر مانعي بوده برطرف كرده وضويش صحيح است ولي اگر بداند كه وقت وضو ملتفت نبوده احتياط لازم آن است كه دوباره وضو بگيرد.

فاضل لنکرانی : ‍[اگر] احتمال او از نظر عقلايي بجا باشد در صورتي كه احتمال التفات در حال وضو بدهد وضويش صحيح است.

وحید خراسانی : چنانچه علم به غفلت از آن در حال وضو نداشته وضو صحيح است.

شبیری زنجانی : چنانچه احتمال دهد در حال وضو متوجه بوده است وضويش صحيح است.

مکارم شیرازی ، مظاهري، سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

به قصد قربت باشد


1-  يعني براي انجام فرمان خداوند عالم و امتثال امر الهي

2- و اگر براي خنك شدن يا به قصد ديگري وضو بگيرد باطل است.

بهجت: ولي اگر به قصد قربت وضو بگيرد و قصد ديگري مثل خنك شدن تابع قصد وضو باشد اشكال ندارد.

مکارم شیرازی  :و اگر به قصد ريا و خود نمايي يا براي خنك شدن بدن و مانند آن بگيرد باطل است، ولي اگر تصميم قطعي دارد كه براي اطاعت فرمان خدا وضو بگيرد در ضمن مي داند خنك هم ميشود، ضرري ندارد.

وحید خراسانی : به قصد قربت و با اخلاص باشد، و مراد از قصد قربت اين است كه عمل را به قصد آن چه كه آن را به خداوند متعال اضافه مي دهد، مانند انجام فرمان خداوند و محبوبيت براي انجام دهد.

3-  امام خمینی ، گلپايگاني، اراكي، فاضل لنکرانی ، بهجت، صافي، نور ي، مظاهري، شبیری زنجانی : ولي بايد در تمام وضو متوجه باشد كه [براي خدا] وضو مي گيرد، به طوري كه اگر از او بپرسند چه مي كني؟(شبیری زنجانی : و براي چه كسي انجام مي دهي؟) بگويد: وضو مي گيرم.

خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی : بلكه اگر در تمام افعال وضو، به داعي امر خدا بجا آورده شود كفايت مي كند.

مکارم شیرازی : همین اندازه كافي است كه اگر از او بپرسند چه مي كني؟ بداند وضو مي گيرد.

سبحاني: ولي بايد در تمام وضو نيت استمرار داشته باشد، به طوري كه اگر از او بپرسند چه مي كني بگويد :وضو مي گيرم.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

به ترتیب باشد


1- يعني اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را (تبريزي:بنا براحيتاط يك دفعه) بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است.


 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:26 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضو

پشت سر هم باشد (موالات)


1- يعني: اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چب را (تبريزي: بنا براحتياط يك دفعه) بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد و اگر به اين تريتب وضو نگيرد باطل است.

2- طوري كه وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند رطوبت جاهايي كه پيش از آن شسته يا مسح كرده، خشك شده باشد

وحید خراسانی : طوري كه وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند رطوبت اعضاي قبل خشك شده باشد

3-  امام خمینی ، خوئي، فاضل لنکرانی ، تبريزي، شبیری زنجانی ، صافي، نوري: و اگر فقط رطوبت جايي كه جلوتر از محلي است كه مي خواهد بشويد يا مسح كند  خشك شده باشد مثلا موقعي كه مي خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد وضو صحيح است.(فاضل لنکرانی : و بهترآن است كه دوباره وضو بگيرد - شبیری زنجانی : و احتياط مستحب آن است كه وضو را باطل كند و از سر بگيرد).

اراكي، بهجت: و اگر فقط رطوبت جايي كه جلوتر از محلي است كه مي خواهد بشويد يامسح كند خشك شده باشد مثلا موقعي كه مي خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.(بهجت: احتياط واجب آن است وضو را باطل كند و از سر بگيرد).

گلپايگاني، صافي: و اگر فقط رطوبت يكي از جاهايي كه جلوتر شسته يامسح كرده خشك شده باشد مثلا موقعي كه مي خواهد دست چب را بشويد رطوبت دست راست يا رطوبت صورت خشك شده باشد، احتياط واجب (صافي: احيتاط مستحب)آن است كه به اين وضو اكتفا نكند.

سيستاني: اگر بين كارهاي وضو به قدري فاصله شود كه در نظر عرف پشت سر هم نباشد وضو باطل است، ولي در هر صورت پيش آمد عذري براي شخص - مانند فراموشي يا تمام شدن آب - اين امر معتبر نيست بلكه اگر وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند چنانچه رطوبت تمام جاهايي كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جاهايي را كه جلوتر از محلي است كه مي خواهد بشويد يا مسح كند خشك شده باشد مثلا موقعي كه مي خواهد دست چپ را  بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد وضو صحيح است.

مکارم شیرازی ، سبحاني: كارهاي وضو را چنان بجا آورد كه بگويند پشت سرهم انجام مي دهد و اگر چنين كند وضوي او صحيح است، هر چند بر اثر گرمي هوا و وزش باد اعضاي سابق خشك شده باشد، مثلا موقعي كه مي خواهد دست راست را بشويد صورت او خشك شود، ولي اگر طوري انجام دهد كه پشت سر هم نباشد وضوي او باطل است، هر چند بر اثر سردي هوا اعضاي قبل خشك نشده باشد.

4- شبیری زنجانی : باد يا گرماي هوا

5- مکارم شیرازی ، سبحاني: رجوع كنيد به ذيل مسأله 283.

6- پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند، وضوي او صحيح است.

سبحاني: اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها