0

وضوي ارتماسي

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

وضوي ارتماسي

وضوي ارتماسي

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:17 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:وضوي ارتماسي

کیفیت وضوی ارتماسی


1-  امام خمینی ، اراكي: ليكن براي اين كه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، مقداري از دست چپ را باقي گذارد، تا آن را با دست راست، ترتيبي بشويد.

گلپايگاني، بهجت، فاضل لنکرانی ، سبحاني: اگرموقعي كه دستها را در آ ب فرو مي برد نيت وضو كند و تا وقتي كه آنها را از آب بيرون مي آورد و ريزش آب تمام ميشود به قصد وضو باشد وضوي او صحيح است.

خوئي، تبريزي: ولي مسح با تري آن دست اشكال دارد، بنا براين دست چپ را نبايد ارتماسي شست.

سيستاني: و ظاهر آن است كه مسح با تري دستي كه ارتماسي شسته شده اشكال ندارد، هرچند خلاف احتياط است.

وحید خراسانی : اگر دست چپ را ارتماسي شست مقداري از آن را از طرف كف دست در آب فرو نبرد و با دست راست آن مقدار را بشويد.

نوري: ولي مسح با تري آن دست اشكال دارد بنا براين دست چپ را نبايد ارتماسي شست.

مکارم شیرازی : [و] در وضوي ارتماسي براي اينكه مسح سر و پاها با آ ب خارج نباشد بايد هنگامي كه دست راست و چپ را وضوي ارتماسي مي دهد قصد كند كه بعد از خازج شدن از آب تا وقتي كه آب روي دستها جريان دارد جزء وضو است، در غير اين صورت مسح سر و پاها اشكال دارد.

صافي: أحوط آن است كه صورت و دست راست را به قصد وضو در آب فرو برد و با دست راست دست چپ را به قصد وضو بشويد، و مسح سر و پاها را انجام دهد.

2- امام خمینی ، اراكي: ليكن براي اين كه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بايستي در شستن ارتماسي دستها، قصد شستن وضويي، هنگام بيرون آوردن دستها از آب باشد.

گلپايگاني، بهجت: و اگر موقع بيرون آوردن ازآب قصد وضو كند و تا وقتي كه ريزش آب تمام مي شود به قصد وضو باشد، وضوي او صحيح مي باشد.

شبیری زنجانی : يا دست را در داخل آب به قصد شستن از بالا به پايين تكان دهد و در فرض اول و سوم مسح با تري آن دست محل اشكال است همچنين اگر ازهنگام فرو بردن دست تا بيرون آوردن آن به قصد وضو باشد با تري آن دست خلاف احتياط است، بنا براين اگر بخواهد دست چپ را وضوي ارتماسي كند بنا براحتياط بايد تنها در هنگام بيرون آوردن دست، قصد وضو كند.

نوري: ولي مسح با تري آن دست اشكال دارد، بنا براين دست چپ رانبايد ارتماسي شست.

مکارم شیرازی : [و] در وضوي ارتماسي براي اينكه مسح سر و پاها با آب خارج نباشد بايد هنگامي كه دست راست و چپ را وضوي ارتماسي مي دهد قصد كند كه بعد از خارج شدن از آب تا وقتي كه آب روي دستها جريان دارد جزء وضو است، در غير اين صورت مسح سر و پاها اشكال دارد .[مکارم شیرازی  281]  

وحید خراسانی : بنا براحتياط واجب بيرون آوردن آب وضوي ارتماسي محقق نمي شود .

خوئي، تبريزي، فاضل لنکرانی ، سيستاني، صافي، مظاهري، سبحاني: اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

3- امام خمینی ، گلپايگاني، اراكي، فاضل لنکرانی ، بهجت، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی ، نوري، مظاهري: پس اگر وقتي كه صورت و دستها را در آب فرو مي برد قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بيرون آوردن ازآب قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد..

خوئي، تبريزي، سيستاني: پس اگر وقتي كه صورت و دستها را در آب فرو مي بردد قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد.

وحید خراسانی : پس اگر وقتي كه دستها را در آب فرو مي برد قصد وضو كند بايد دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و همچنين بايد صورت را بنا براحتياط واجب از طرف پيشاني در آب فرو برد.

صافي: به اين نحو كه صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد.

سبحاني: و براي تحقق آن دو صورت وجود دارد: 1- صورت و دستها را در آب فرو مي برد قصد وضوكند و صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد.2- موقع بيرون آوردن ازآب قصد وضو كند، و صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد و بهتر اين است كه صورت اول را بر صورت دوم بدارد و بهتر از همه اين است كه وضوي ترتيبي بگيرد

4- مظاهري: و همچنين مي تواند قسمتي از يك عضو را ارتماسي و قسمتي را ترتيبي انجام دهد.

مکارم شیرازی : و بهتر است وضوي دست چپ را هميشه غير ارتماسي بگيرد تا براي مسح سر و پاها مشكلي پيش نيايد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:17 PM
تشکرات از این پست
alirezaHmzezadh
دسترسی سریع به انجمن ها