0

احاديث پيرامون «حق»

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

احاديث پيرامون «حق»

احاديث پيرامون «حق»

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:22 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حـق .

قرآن .

((مـا آسـمـانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست جز به حق نيافريديم و بى ترديد قيامت فرا مى رسد پس گذشت كن , گذشتى نيكو)).
ـ امام على (ع ) : حق نيرومندترين پشتيبان است .

ـ حق شمشيرى برانست .

ـ حق شمشيرى است بر ضد باطل گرايان .

ـ حق براى هر كه بدان عمل كند مايه نجات است و براى هر گوينده اى حجت و دليل .

ـ حق روشن است و نيازى به حمايت و مشورت ندارد.
ـ امام صادق (ع ) : حق بلند پايه و ارجمند است , پس به آن عمل كنيد.
ـ امام على (ع ) : حق گسترده تر از كره خاك است .

ـ همانا حق نيكوترين سخن است وكسى كه آشكارا حق بگويد مجاهد است و من تو را از حق آگاه مى كنم پس , گوش خودرا به من سپار.
ـ هـلا ! حـق مـركـبـهـايـى رام هـسـتـنـد كه صاحبانشان بر آنها نشستند و زمام آنها را به دست گرفتندپس , اين مركبها سواران خودرا به آرامى و ملايمت بردند تا به سايه اى گسترده رسيدند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حق باطل را درهم مى كوبد.

قرآن .

((بـلكه حق را بر سر باطل مى زنيم , تا آن را درهم كوبدو باطل نابود شونده است و واى بر شما از آنچه به خدا نسبت مى دهيد)).
((خدا مقرر داشته كه : البته من و پيامبرانم پيروز مى شويم , زيرا خدا توانا و پيروزمند است )).
ـ امام على (ع ) : هركه در برابر حق سينه سپر كند نابود شود.
ـ هر كه با حق پنجه در افكند به خاك افتد.
ـ اندكى حق بسيارى باطل را نابود كند, همچنان كه اندكى آتش هيمه هاى فراوانى را بسوزاند.
ـ امـام صادق (ع ) : هيچ باطلى نيست كه در برابر حق بايستد مگر آن كه حق بر باطل چيره شود و اين سخن خداوند است : ((بلكه حق رابر سر باطل مى زنيم تا آن را درهم كوبد )).
ـ امام على (ع ) : آن كه با توسل به شرو بدى پيروز شود شكست خورده است و آن كه با حق بستيزد درهم شكسته شود.
ـ مغلوب حق پيروز وغالب است .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حق وعزت .

ـ امـام عـسـكـرى (ع ): هيچ عزيزى حق را فرو نگذاشت مگر آن كه ذليل شد , و هيچ ذليلى به آن چنگ نزد مگر اين كه عزيز گشت .

ـ امـام على (ع ) : هركه به جز حق جوياى عزت شود به ذلت در افتد وهركه با حق عناد ورزدخوار گردد.
ـ امام صادق (ع ) : عزت و ارجمندى آن است كه چون باحق رو به رو شدى در برابر آن فروتنى كنى .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

سنگينى حق .

قرآن .

((يـا مى گويند كه او ديوانه است ؟
نه , پيامبرشان حق رابراى آنان آورد , ولى بيشترينشان از حق كراهت دارند)).
((هر آينه ما حق را براى شما آورديم ولى بيشترتان از حق كراهت داريد)).
ـ امام على (ع ) : همانا حق سنگين است ,اما گوارا وباطل سبك وآسان است , اما كشنده .

ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : حق سنگين وتلخ است و باطل سبك و شيرين و بسا خواهش و شهوتى كه ساعتى بيش نپايد اما اندوهى دراز در پى آرد.
ـ امام على (ع ) : حق همه اش سنگين است , اما خداوند آن را برمردمانى كه جوياى عاقبت و آخرتند سـبـك مـى گـرداند و از اين رو ,جانهايشان را به شكيبايى وا مى دارند و به درستى وعده خدا به كـسانى كه در راه خدا صبر وشكيبايى مى كنند اطمينان دارند , پس تو از اين عده باش و (در اين راه ) از خدا كمك بجوى .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:23 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

تحمل كردن حق .

ـ مردى از اهالى جبل از امام صادق (ع )استفتايى كرد , حضرت فتوايى داد كه برخلاف ميل او بود امـام نـاراحتى را در چهره او مشاهده كرد , پس فرمود : اى مرد ! حق را تحمل كن , زيرا هيچ كس حقى را تحمل نكرد مگر اين كه خداوند در عوض چيزى كه برايش بهتر است به او عطا فرمود.
ـ امـام بـاقـر (ع ) : چـون هنگام رحلت پدرم على بن الحسين (ع ) فرا رسيد مرا در آغوش گرفت وفـرمـود : فرزندم ! من به تو همان سفارشى را مى كنم كه پدرم در هنگام فرا رسيدن رحلتش به مـن كـرد و فـرمـود كـه پـدر او نـيز به وى همان سفارش را كرده است : (فرزندم ! حق را تحمل كن هرچند تلخ باشد).
ـ خـود را بر حق شكيبادار , زيرا كسى كه حقى را رعايت نكند, به اندازه دو برابر آن گرفتار باطل شود.
ـ امام على (ع ) : تلخى حق را تحمل كن , مباد كه فريب شيرينى باطل را بخورى .

ـ حق را تحمل نكند, مگر كسى كه ارزش آن را شناخته است .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:24 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

لزوم حق گويى هر چند به زيان خود.

قرآن .

((اى كـسـانـى كـه ايـمان آورده ايد ! به عدالت برخيزيد وبراى خدا شهادت دهيد هرچند به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان شما بوده باشد)).
ـ امـام عـلى (ع ) : بر نوشته دسته شمشيرى از شمشيرهاى حضرت رسول چنين آمده بود: حق را بگو هر چند عليه خودت .

ـ امام كاظم (ع ) : حق را بگو اگر چه نابودى تو در آن باشد , زيرا كه نجات تو در آن است و باطل را فروگذار هر چند نجات تو درآن باشد , زيرا كه (در واقع ) نابودى تو در آن است .

ـ پيامبر خدا (ص ) : با تقواترين مردم كسى است كه حق را بگويد, چه به سودش باشد چه به زيانش .

ـ امـام صادق (ع ) : در روز قيامت سه كس از همه مردمان به خداى عز و جل نزديكترند تا آن گاه كه از حسابرسى فارغ شود : ومردى كه حق را , به سود يا زيان خود , بگويد.
ـ امام على (ع ) : برترين مردم نزد خداكسى است كه عمل به حق را از عمل به باطل بيشتر دوست داشته باشد , اگر چه براى او زيانمندو غمبار باشد و باطل برايش سودمند و فزاينده .

ـ امـام صـادق (ع ) : نـشـانـه ايـمان راستين آن است كه حق را , هرچند به زيانت باشد , بر باطل , اگرچه سودت رساند , ترجيح دهى .

ـ مـؤمـن را بـر مؤمن هفت حق است واجبترين آنها اين است كه آدمى حق را بگويد هرچندبر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:24 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

گفتن حق در حال خشنودى و خشم .

ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : مؤمن هيچ انفاقى نكردكه نزد خدا محبوبتر باشد از گفتن حق در هنگام خشم و خشنودى .

ـ امام على (ع ) ـ از سفارشهاى آن حضرت به فرزندش حسين (ع ) ـ : فرزندم ! تو را سفارش مى كنم به ترس از خدا درتوانگرى و تهيدستى وگفتن حق در حال خشنودى و خشم .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حقگويى در برابر پيشواى ستمگر.

ـ پـيامبر خدا (ص ) : هان ! مبادا ترس ازمردم مانع از آن شود كه كسى حق را بداند و نگويد بدانيد كه برترين جهاد سخن حقى است كه در برابر فرمانرواى ستمگر و منحرف گفته شود.
ـ امام صادق (ع ) : پدرم (ع ) مى فرمود : به حق قيام كن و از پيامدهايش مهراس .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

گفتن سخن حق به منظور باطل .

ـ عـبـيـداللّه بـن ابـى رافـع وابـسته پيامبرخدا(ص ) : زمانى كه حروريه (خوارج ) سر به نافرمانى برداشتند او با على بن ابى طالب بود آنهامى گفتند : داورى جز آز آن خدا نيست على فرمود : اين سخن حقى است براى نيت باطلى .

ـ قتاده : چون على نداى دعوت كنندگان به حكميت را شنيد , پرسيد : اينان كيستند ؟
عرض شد : قـاريـانـنـد فرمود : نه , آنان خيانتكاران عيبجويند گفت : آنها مى گويند: داورى جز از آن خدا نيست فرمود : سخن حقى است اما هدف باطلى را از آن دنبال مى كنند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

حق پذيرى .

ـ پـيـامبر خدا (ص ) : حق را از هركس كه برايت آورد كوچك باشد يا بزرگ بپذير هر چنددشمنت باشد و باطل را ـ كوچك يا بزرگ ـ هر كه گويد به خودش برگردان هرچند دوستت باشد.
ـ خوشا به حال شتابندگان به سوى سايه عرش عرض شد : اى رسول خدا ! آنان چه كسانى هستند ؟
فرمود : كسانى كه چون حق را بشنوند بپذيرند و هرگاه حق از آنان خواسته شود دريغ ‌نورزند و براى مردم همان گونه داورى كنند كه براى خود مى كنند.
ـ امـام عـلـى (ع ) : از حـق مـگـريـزيـد آن گونه كه انسان سالم از شخص گر وتندرست از بيمار مى گريزد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:25 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

دريا دلى براى پذيرفتن حق .

ـ امـام صـادق (ع ) : خداوند هرگاه خوبى بنده اى را بخواهد دلش را براى اسلام فراخ مى گرداند وهـرگـاه اين نعمت به او داد زبانش را به حق گويا كند و دلش را به آن پيوند زند پس , او به حق عمل كند و چون خداوند اين همه رابه او دهد اسلامش را كامل كرده است و هرگاه خداوند خوبى بـنـده اى را نـخـواهد او را به خودواگذارد وسينه اش تنگ و در فشار باشد , اگر حقى بر زبانش جـارى شـود, در دل به آن اعتقادى نداشته باشد و چون عقيده قلبى نداشته باشد, خداوند توفيق عمل به آن را به او ندهد.
ـ امام على (ع ) : كسى كه سينه اش تنگ باشد تحمل به جا آوردن حق را ندارد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:26 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

رويگرداندن از حق .

قرآن .

((سپس , جز اندكى از شما بقيه پشت كرديد و رويگردان شديد)).
((كيست ستمكارتر از آن كس كه آيات خدا را دروغ پنداشت و از آنها رويگردان شد؟
بزودى كسانى را كه از آيات ما رويگردان شده اند , به سبب اين رويگردانى , به عذابى بدكيفر خواهيم داد)).

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:26 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

كسى كه حق سودش ندهد باطل زيانش رساند.

قرآن .

((ايـن اللّه پـروردگـار بـر حـق شماست , بعد از حقيقت جزگمراهى چيست ؟
پس به كجا روى مى آوريد ؟
)).
ـ امـام عـلـى (ع ) : بـراسـتـى كـه هـركـس را حـق سود ندهد باطل زيانش رساند و هركه به راه هدايت نرود , به كجراهه گمراهى افتد و هركه يقين او را سود نبخشد , شك زيانش رساند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:27 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احاديث پيرامون «حق»

معيار شناخت حق .

ـ حـارث بـن حـوط نـزد امـام عـلـى (ع ) آمد و عرض كرد : آيا فكر مى كنى كه من اصحاب جمل راگمراه مى دانم ؟
حضرت فرمود : اى حارث ! تو پايينت را نگريسته اى و بالايت را نگاه نكرده اى و از ايـن رو در حـيرت و سرگردانى به سر مى برى تو حق را نشناختى تا اهلش رابشناسى و باطل را نشناختى تا باطل گرايان را بشناسى .

ـ امام على (ع ) ـ در پاسخ به اين سخن حارث كه : به نظر من طلحه و زبير و عايشه به حق احتجاج مى كردند, فرمود ـ : همانا حق وباطل به مردم (و شخصيت افراد) شناخته نمى شود بلكه حق را به پيروى كسى كه از آن پيروى مى كند بشناس و باطل را به اجتناب كسى كه از آن اجتناب مى كند.
ـ در نقل امالى مفيد از اين روايت آمده است : حارث به آن حضرت عرض كرد : پدر ومادرم فدايت بـاد ! كـاش زنگار از دلهاى ما بزدايى و در اين موضوع ما را از بينش لازم برخوردارسازى امام (ع ) فـرمـود:بـس كـن تـو مـردى هـسـتى كه دچار شبهه شده اى همانا دين خدا با موقعيت اشخاص شـنـاخـتـه نـمى شود بلكه با معيار و نشانه حق شناخته مى گردد , پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسى .

ـ امام على (ع ) : حق به شخصيتها شناخته نمى شود , خود حق را بشناس تا پيروان آن رابشناسى .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 21 اسفند 1392  8:27 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها