0

مطهرات

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

مطهرات

مطهرات

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:43 PM
تشکرات از این پست
fateme74
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

شرایط آب غیر قلیل برای پاک کردن چیز نجس


1- پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد و آب هندوانه، چيز نجس را پاك نمي كند .

2-  بهجت: مگر اينكه قبل از مضاف شدن؛ چيز نجس، پاك شده باشد.

خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی : وقت شستن چيز نجس مضاف نشود، و در شستني كه بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد، و در غيرآن شستن، تغيير ضرر ندارد، مثلا چيزي (خوئي، تبريزي، سيستاني: مثلا چيزي را با آب كر يا قليل بشويند و) دو دفعه شستن در او لازم باشد، در دفعه اول اگر چه تغيير كند و در دفعه دوم به آبي تطهير كند كه تغيير نكند، پاك مي شود .

شبیری زنجانی : وقت شستن چيز نجس، از مطلق بودن خارج نشود و بنا براحوط  در شستني كه بعد از آن ،شستن ديگر لازم نيست، بايد بو، رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكند و در غير آن شستن، تغيير ضرر ندارد، مثلا اگر چيزي را با آب كر يا قليل بشويد و دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اول اگرچه تغيير كند چنانچه در دفعه دوم با آبي تطهير كند كه تغيير نكند پاك مي شود .

3-  بهجت: يا چيزي كه نجس شده و پاك نشده است .

سيستاني: اجزاء كوچك عين نجاست

4- مکارم شیرازی : مثلا خون در آن است آنقدر بشويند كه خون برطرف گردد.

مظاهري: اين مسأله را در رساله خود يناورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:44 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

نکات آب غیر قلیل برای پاک کردن چیز نجس

پاسخ به:مطهرات

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:45 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

شرایط زمین


1-  تبريزي: بنا بر احتياط.

بهجت:  بنا بر احوط از عين نجاست و آنچه در حكم نجاست است پاك باشد، بنا براين، زميني كه آلوده به بول شده و هنوز تطهير نشده پاك كننده نيست هر چند خشك شده باشد.

مظاهري: بنا براقوي پاك بودن زمين شرط نيست [العروة الوثقي]

2-  بهجت: و رطوبتي كه سرايت بجاي ديگر كند نداشته باشد بنا بر احوط.

مکارم شیرازی : وجود رطوبت غير مسري در زمين ضرر ندارد.

3- بهجت:  يا به هر سبب ديگري.

4- مکارم شیرازی : عين نجاست زائل گردد.

شبیری زنجانی : بنا براحتياط بواسطه راه رفتن بايد برطرف شود.

سيستاني: و چنانچه قبلا عين نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بنا بر احتياط لازم پاك نمي شود.

5-  گلپايگاني: يا موزائيك

6-  مکارم شیرازی : زمين، خاك، سنگ، آجر فرش، سيمان و يا مانند آن باشد.

صافي: بنا براحتياط با راه رفتن مفروش به آجر يا چوب يا گچ يا قير پاك نمي شود

شبیری زنجانی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

7- وحید خراسانی : يا گذاشتن پا بر زمين نجس.

8-  نه اينكه از خارج نجاست به آنها برسد.

امام خمینی : واگر به واسطه غير راه رفتن نجس شده باشد پاك شدنش بواسطه راه رفتن اشكال دارد

اراكي: و اگر به واسطه غير راه رفتن نجس شده باشد بنا براحتياط واجب بواسطه راه رفتن پاك نمي شود.

گلپايگاني، صافي: در نجاستي كه ازخارج به پا يا ته كفش برسد، به احيتاط لازم در تطهير آن به راه رفتن روي زمين اكتفا نكند.

بهجت: و اگر بواسطه غير راه رفتن نجس شده باشد، بنا برأظهر بواسطه راه رفتن پاك نمي شود.

فاضل لنکرانی : و اگر به غير راه رفتن نجس شده باشد  پاك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است.

سيستاني: بنا براحتياط لازم، نجاست از ناحيه زمين حاصل شده باشد.

مظاهري: فرقي نيست كه ته پا يا كفش، بواسطه راه رفتن نجس شده باشد يا غير آن.

شبیری زنجانی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:45 PM
تشکرات از این پست
fateme74 sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

نکات مربوط به زمین (1)


1-  شبیری زنجانی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

2-  فاضل لنکرانی : كه با قير پوشيده شده

3-  بهجت: يا هر چيزي كه به آن زمين نگويند.

4-  امام خمینی : بلكه پاك نشدن اقوي است.

 بهجت: أظهر، بقاء نجاست است.

فاضل لنکرانی ، نوري: پاك نمي شود.

شبیری زنجانی : روي آنچه معمولا با آن زمين را فرش مي كنند آسفالت پاك مي شود ولي به واسطه چيزي كه فرش كردن زمين با آن متعارف نيست محل اشكال است.

مکارم شیرازی : مشكل است، ولي با راه رفتن روي آسفالت پاك مي شود.

سبحاني: ولي روي زمين خاكي و شن و آجر فرش و كف سيماني پاك مي شود.

مظاهري: روي آسفالت و روي زميني كه با موزائيك فرش شده پاك مي شود.

5-  خوئي، تبريزي، سيستاني: 15 ذراع است يا بيشتر

 وحید خراسانی  : 15 ذراع است يا بيشتر

نوري: 15 ذراع (كه تقريبا 10 گام مي شود ) يا بيشتر

سبحاتي: 15 ذراع (كه تقريبا 7متر) يا بيشتر

شبیری زنجانی : 15 ذراع است يا مانند آن(ذراع دست حدود نيم متر است).

6-  بهجت: بعد از برطرف شدن عين نجاست، بنابر اظهر تماس كف پا و ته كفش با زمين كافي است، اگر چه راه رفتن و ماليدن صدق ننمايد، ولي بهتراست براي پاك شدن كف پا و ته كفش 185 قدم يا بيشتر راه رفت.

سيستاني: از آرنج تاسر نوك انگشت وسط دست را ذراع گويند، كه گفته شده است در انسانهاي متوسط القامة، چيزي برابر 46سانتيمتر مي باشد .

سبحاني: در روايات 15 ذراع آمده، كه ذراع يعني نوك آرنج تا سر انگشت دست انسان:،تقريبا 45سانتي متر مي باشد.

7- خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی ، نوري، سبحاني: پانزده ذراع

8- بهجت: عين نجاست .

9- مکارم شیرازی : براي پاك شدن كف پا وته كفش، اگر مختصري راه برود يا پا را بر زمين كشد كافي است، ولي بهتر است لااقل پانزده ذراع(تقريبا 5/7متر) راه برود.

10-  بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مي شود.(مکارم شیرازی : [و] وجود رطوبت غير مسري در زمين نيز ضررندارد ).

11- امام خمینی ، اراكي، مکارم شیرازی ، نوري، سبحاني، مظاهري: اگر زمين يا خاك به آن اطراف برسد پاك مي گردد.

شبیری زنجانی : با شرايط ذكر شده ،پاك شود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:46 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

نکات مربوط به زمین (2)


12-   گلپايگاني، بهجت، شبیری زنجانی ، صافي، نوري، مظاهري: با راه رفتن پاك مي گردد.

13-   گلپايگاني، صافي: ته عصا و ته پاي مصنوعي و نعل چهارپان، با راه رفتن پاك مي گردند.

بهجت: بنا براظهر پاك مي گردند.

14- سبحاني: ذره هاي كوچك كه جز با آب پاك نمي شود

15-  فاضل لنکرانی : بنا براحتياط واجب

16-  خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، صافي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : باقي ماندن ذرات كوچك اشكال نداردهر چند احتياط مستحبت است كه به قدري راه بروند تا آنها هم برطرف شوند.

بهجت: ذره هاي كوچك كه معلوم باشد اشكال دارد.

مکارم شیرازی : ذرات كوچك نجاست كه جز با آب پاك نمي شود اگر بماند ضرري ندارد، همچنين باقيماندن بو و رنگ

17-  فاضل لنکرانی : آن قسمت از كفش و كف پا كه به زمين نمي رسد.

18-  امام خمینی ، صافي، سبحاني: ولي اگر كف جوراب از پوست باشد به راه رفتن پاك مي شود.

سيستاني: مگر اينكه كف آن چرم يا مانند آن باشد و راه رفتن با آن نيز متعارف باشد.

مکارم شیرازی : مگر اينكه جوراب چرمي يا مانند آن باشد كه بجاي كفش از آن استفاده شود.

نوري: مگر اينكه راه رفتن با آن بجاي كفش معمول و متعارف باشد.

اراكي: اگر جوراب را به طور متعارف به جاي كفش بپوشند، به راه رفتن، پاك مي شود.

بهجت: جورابي كه به جاي كفش از آن استفاده مي شود با راه رفتن پاك مي شود، هر چند جوراب از پوست نباشد.

مظاهري: اگر جوراب به جاي كفش استفاده شود به واسطه راه رفتن پاك مي شود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:46 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

چیزهایی که آفتاب پاک می کند


1- بهجت: منقولاتی که در اصل از زمین بوده ولی به صورتی درامده که در حال حاضر به ان زمین نمی گویند مثل کوزه  و تسبیح و مهر به آفتاب پاک نمی شود و انچه در حال حاضر از زمین شمرده می شود مانند پاره سنگ و امثال آن با آفتاب پاک می شود هر چند منقول (قابل نقل و انتقال) باشد. [بهجت مسأله 193]

2-  امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، نوري، سبحاني، مظاهري: كه جزء ساختمان حساب شود.

3-  سيستاني :پاك شدن در و پنجره بواسطه آفتاب محل اشكال است.

4- خوئي، گلپايگاني، اراكي، تبريزي، صافي: پاك شدن حصير نجس بواسطه آفتاب محل اشكال است.

وحید خراسانی : پاك كردن آفتاب حصير نجس كه در زمين است، محل اشكال است

شبیری زنجانی : آفتاب حصير نجس را پاك نمي كند.

سيستاني: ولي اگر با نخ بافته شده باشد نخها را پاك نمي كند.

مکارم شیرازی : تابش آفتاب، حصير نجس را بنا براحتياط واجب پاك نمي كند.

مظاهري: حصير نجس كه بافته شده در روي زمين است.

 سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

5- گلپايگاني، صافي: درخت و شاخه و برگ و ميوه آن و گياهها در حال اتصال به زمين.

خوئي: درخت و گياه كه در زمين است پيش از چيدن .

وحید خراسانی ، شبیری زنجانی : پاك شدن درخت و گياه كه در زمين است به سبب آفتاب محل اشكال است .

سيستاني: پاك شدن درخت، گياه بواسطه آفتاب محل اشكال است.

مکارم شیرازی : تابش آفتاب، درخت و گياه را بنا براحتياط واجب پاك نمي كند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:47 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

شرایط آفتاب


 1- امام خمینی ،اراكي، گلپايگاني، بهجت، سيستاني، مکارم شیرازی ، صافي، نوري،.مظاهري،.سبحاني: كه اگر چيز ديگري به آن برسد تر شود.

2-  امام خمینی : اگر آفتاب به زمين نجس بتايد، بعد انسان شك كند كه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه، يا تري آن بواسطه آفتاب خشك شده يا نه، آن زمين نجس است و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب عين نجاست از آن برطرف شده يا نه، يا شك كند چيزي مانع تابش آفتاب بوده يا نه.

3-  خوئي، تبريزي، وحید خراسانی : پيش از خشك شدن به تابيدن آفتاب از آن برطرف شود.

شبیری زنجانی : يا آنكه تابش آفتاب، عين را برطرف كند.

4-  پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها چيز نجس را خشك كند، پاك نمي شود، ولي اگر ابر (فاضل لنکرانی : يا پرده) به قدري نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند اشكال ندارد. (تبريزي، مکارم شیرازی : ونيز تابيدن آفتاب از پشت شيشه اشكال ندارد).

5-  ولي بايد بقدري كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.

سيستاني: اگر طوري باشد كه خشك شدن، به آفتاب مستند باشد، اشكال ندارد .

شبیری زنجانی : اگر باد بقدري كم باشد كه مانع از استناد عرفي خشك شدن به آفتاب نباشد اشكال ندارد.

مکارم شیرازی : مگراينكه بسيار كم باشد كه بگويند، با آفتاب خشك شده است.

5- بهجت: يك مرتبه با هم.

6-  پس اگر آفتاب يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن راخشك كند و دفعه ديگر زير (بهجت: يا درون) آن را خشك نمايد، فقط روي آن پاك مي شود و زير(بهجت: يا درون) آن نجس مي ماند.

مکارم شیرازی : اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

7-  اراكي: مانند بلوكهاي سيماني كه وسط آن خالي است .

نوري: بين روي زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مي تابد جسم پاك ديگري فاصله نباشد .

گلپايگاني، خوئي، بهجت، شبیری زنجانی ، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی ، مکارم شیرازی ، صافي، سبحاني، مظاهري: اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:48 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

مواردی که پس از تابش آفتاب به زمین، زمین به نجاست خود باقی است


1-  بهجت: مگر شك در تطهيراتي باشد كه زمانش گذشته و در زمان تطهير شك نكرده است، كه در اين صورت پاك است.

2- بهجت: مگر شك در تطهيراتي باشد كه زمانش گذشته و در زمان تطهير شك نكرده است، كه در اين صورت پاك است.

سيستاني: اگر شك كند كه چيزي مانع تابش آفتاب بوده يا نه، پاك شدن، محل اشكال است.

3-  امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، نوري، سبحاني: ولي اگر ديوار به قدري نازك باشد كه به واسطه تابش به يك طرف، طرف ديگرش هم خشك شود پاك مي گردد.

اراكي: اگر به جهت تابش آفتاب، طرف ديگر خشك شود، پاك مي گردد.

خوئي، تبريزي، رنجاني، سيستاني: اگر طرفي كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود، بعيد نيست هر دو طرف پاك شود (سيستاني: ولي اگر يك روز ظاهرديوار يا زمين را خشك كند  و روز ديگر، باطن آن را، فقط ظاهر آن پاك مي شود).

وحید خراسانی : اگر طرفي كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود، هر دو طرف پاك مي شود.

مظاهري: اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:48 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

انتقال


1- يعني حيواني كه وقتي رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند

2- پس خوني كه زالو از انسان مي مكد چون خون زالو به آن گفته نمي شود و مي گويند خون انسان است(بهجت: تا وقتي كه چنين است) نجس مي باشد.

خوئي، تبريزي، شبیری زنجانی : و همچنين است حكم در ساير نجاسات.

وحید خراسانی : و همچنين ساير نجاسات اگر جزء بدن حيواني شود كه به او منتقل شده، حكم اجزاء آن حيوان را دارد، و اگر جزء نشده و آن حيوان ظرف است، نجس است.

سيستاني: اگر حيواني كه عرفا خون ندارد آن را بمكد به طوري كه در معرض آن باشد كه جذب آن حيوان گردد.همانطوري كه پشه از بدن انسان يا حيوان مي مكد آن خون پاك مي شود و اين را انتقال مي گويند و اما خوني كه زالو از انسان براي معالجه مي مكد چون معلو م نيست جزء بدن او شود نجس است.

مکارم شیرازی : بنا براين خون پشه كه جزء بدن اوست پاك است، هر چند در اصل آن را از انسان گرفته، ولي خوني كه زالو از انسان مي مكد پاك نيست چون جزء بدن او محسوب نمي شود.

3-  امام خمینی ، اراكي، خوئي، تبريزي، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی ، نوري، فاضل لنکرانی ، بهجت: اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است، يا معلو م نباشد كه مي گويند خون پشه است يا خون انسان، نجس مي باشد.

گلپايگاني، صافي:اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است، آن خون نجس مي باشد، و اگر بداند كه آن خون را از انسان مكيده و شك كند كه جزء بدن پشه شده يا نه، احتياط اجتناب از آن است.

سبحاني: اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است، نجس مي باشد.

سيستاني: خوني را كه پشه مكيده پاك است زيرا در معرض آن بوده كه غذاي پشه شود اگر چه فاصله ميان مكيدن خون و كشتن پشه بسيار كم باشد، ولي احتياط  مستحب آن است كه از آن خون در اين صورت اجتناب شود .

مکارم شیرازی : ولي اگر بداند هنوز خون جزء بدن پشه نشده نجس مي باشد.

مظاهري: اگر كسي پشه اي را روي بدنش بكشد، خوني كه از پشه بيرون مي آيد پاك است.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:49 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

موارد و مثالها (1)

 


1-  مکارم شیرازی : يا انگور

2- امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، نوري، سبحاني، مظاهري: و كهنه و چيزي هم كه معمولا روي آن مي گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود پاك مي گردد بلكه اگر موقع جوشيدن، سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شدن پشت ظرف هم پاك مي شود.

گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی : و كهنه چيزي هم كه معمولا روي آن مي گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود پاك مي گردد ولي اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتيا ط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب، از آن اجتناب كنند.

بهجت: اگر شراب سركه شود اطراف داخل ظرف نيز با پاك شدن آن پاك مي شود.

شبیری زنجانی : اگر شراب سركه شود داخل ظرف كه كه به شراب نجس شده پاك مي شود ولي اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شده است، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب نيز از آن اجتناب كنند.

مکارم شیرازی : و پارچه اي كه روي آن مي گذرند، اگر معمولا به آن رطوبت نجس شود آن هم پاك مي گردد، اما اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شدن پشت ظرف پاك نمي شود.

3-  امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، سبحانی: و همین طور است کیسه و صابونی که با آن میت شسته می شود.

زنجانی: همچنین پیراهن میت، در جایی که معمولا از زیر پیراهن غسل داده می شود.

4- امام خمینی : اگر دست و آن چيز با هم آب كشيده شود.

 مکارم شیرازی  و مظاهري: اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

5- فاضل لنکرانی : پس از آب كشيدن لباس و مانند آن

 شبیری زنجانی : پس از آب كشيدن لباس و مانند آن به تعدد لازم

6- خوئي، تبريزي: بلكه آبي كه از اوجدا شده نيز پاك است به تفصيلي كه در مسأله (27)گذشت.

وحید خراسانی : و حكم آبي كه از آن جدا مي شود در مسأله (27) گذشت.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:50 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

موارد و مثالها (2)


7- خوئي، تبريزي: و همچنين است آبي كه از او جدا شده به تفصيلي  كه در مسأله (27)گذشت.

وحید خراسانی : و حكم آبي كه از آن جدا مي شود در مسأله (27) گذشت.

8- شبیری زنجانی : آب انگور اگر جوش بيايد و پيش از آن كه دو سوم آن كم شود يا سركه شود به جايي بريزد، بنا.بر احتياط بايد آن جا را آب بكشند، ولي داخل ظرفي كه آب انگور در آن جوش مي آيد و چيزهايي مانند كفگير كه براي پختن آب انگور به كار مي رود و در آن فرو مي رود و در آن قرار دارد، بعد از سركه شدن يا كم شدن دو سوم آب انگور پاك مي شود.

9- سيستاني: ولي حكم به طهارت در اين مورد مشروط به آن است كه بچه همراه تازه مسلمان و در كفالت او باشد و همچنين كافري نزديكتر از او همراه آن بچه نباشد.

10- بهجت: كودكي كه درجنگ با مسلمانان از كفار اسير مي شود كه به سبب تبعيت مسلمان اسير كننده، پاك مي گردد.

شبیری زنجانی : فرزندان نابالغ كفار بعد از مسلمان شدن يكي از پدر يا مادر يا جد يا جده نزديك پاك مي شوند مگر اينكه مميز بوده و اظهار كفر كنند .

مکارم شیرازی : فرزندان نا بالغ كفار بعد از ايمان آوردن پدران آنها پاك مي شوند.

مظاهري: كافري كه مسلمان شود اطفال نا بالغ او در احكام اسلام تابع او مي باشند و همچنين است اگر جد طفل نابالغ يا مادر يا جده او مسلمان شود گر چه پدر او كافر باشد و همچينن است طفل كافري كه به دست مسلمان اسير شود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:50 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

موارد و مثالها


1-  بهجت: و يا منقار مرغي  

2-  مکارم شیرازی : اگر بدن حيوان نجس شود همين كه عين نجاست برطرف شود، بدن حيوان پاك مي گردد، مثلا اگر منقار پرنده آلوده باشد يا 3-  مثلا خوني كه از لاي دندانها بيرون آيد در آب دهان از بين برود.

4-  امام خمینی ، خوئي، گلپايگاني، اراكي، بهجت، تبريزي، وحید خراسانی ، صافي، نوري: ولي اگر دندان عاريه در دهان نجس شود بايد آب بكشد به احتياط واجب .(گلپايگاني، تبريزي، وحيد ، صافي: بنا براحتياط) (اراكي: و همچنين اگر غداي متنجس بخورد و آن را ببلعد دهان او پاك مي شود و آ ب كشيدن توي دهان لازم نيست).

فاضل لنکرانی : و دندان مصنوعي هم پاك است.

شبیری زنجانی : [و] اعضايي كه در باطن بدن انسان پيوند زده مي شوند و مانند ساير اعضاي بدن از فعاليتهاي حياتي برخوردار است، مانند ساير اعضاي باطني با برطرف شدن عين نجاست پاك مي شوند ولي اشيايي چون دندان مصنوعي كه از فعاليتهاي حياتي برخوردار نيستند، بنا براحتياط با برطرف شدن عين نجاست پاك نمي شوند و بايد آنها را آب كشيد.

سيستاني: اگر باطن بدن انسان مثل توي دهان، بيني و گوش به ملاقات نجاست خارجي نجس شود با از ميان رفتن آن پاك مي گردد و اما نجاست داخلي مانند خوني كه از لاي دندان بيرون مي آيد موجب نجس شدن باطن نمي شود و همچنين ملاقات چيز خارجي در باطن بدن با نجاست داخلي  آن چيز رانجس نمي كند پس اگر دندان عاريه در دهان با خوني كه ا زلاي ديگر دندانها بيرون آمده ملاقات كند آب كشيدن لازم نيست ولي اگر با غذاي نجس ملاقات كند آب كشيدن آن لازم است .مکارم شیرازی : اگر باطن بدن انسان (مانند داخل دهان وبيني) نجس شود همين كه نجاست از بين برود پاك مي شود، مثلا اگر از لثه ها خون بيرون آيد و در آ ب دهان از بين برود يا خون از بيرون بريزند آب كشيدن داخل دهان لازم نيست، ولي اگر دندان مصنوعي  در دهان باشد، احيتاط واجب آن است كه آن را آب بكشد.

سبحاني: ولي اگر دندان مصنوعي دردهان نجس شود - اگر نجاست از خارج دهان به آن رسيده باشد -بايد آب بكشند .

مظاهري: ولي اگر دندان عاريه در دهان نجس شود، آب كشيدن آن لازم نيست.

5- شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی : اگر غذا در دهان باشد يا لاي دندان مانده باشد

6-  خوئي، بهجت، مکارم شیرازی : اگرخون به آن برسد (بهجت: ظاهر آن) نجس مي شود (مکارم شیرازی : و خوردن آن غذا حرام است).

گلپايگاني، تبريزي، صافي: اگر خون به آن برسد بنا براحتياط نجس مي شود.

وحید خراسانی : اگر خون به آن برسد بنا بر احتياط محكوم به نجاست است.

زنجانی: اگر بداند خون به آن رسيده بنا براحتياط نجس مي باشد.

مظاهري: اگر خون به آن برسد چه انسان بداند خون به غذا رسيده يا نداند آن غذا پاك است.

فاضل لنکرانی : اگر غذا لاي دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد آن غذا پاك است و دندان مصنوعي هم همين حكم را دارد.

سيستاني: اگر غذا لاي دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد غذا به ملاقات با خون نجس نمي شود.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:51 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

نکات برطرف شدن عین نجاست


1-  گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی : مانند لبها و پلك چشم كه موقع بستن، روي هم مي آید.

مکارم شیرازی : مانند لب و مانند آن   

2-  امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، نوري: هر چند آب كشيدن احوط است.

اراكي، خوئي، تبريزي، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی : بايد آب كشد.

گلپايگاني، وحید خراسانی ، صافي، سبحاني: بايد آب كشد بنا براحتياط واجب (وحید خراسانی : بنا براحتياط).

سيستاني: مقداري از لبها و پلك چشم كه موقع بستن، روي هم مي آيد حكم باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجي ملافات كند آب كشيدن آن لازم نيست ولي جايي را كه انسان نمي داند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر با نجاست خارجي ملاقات كند لازم است آن را آب بكشد.

بهجت: اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

3-  سيستاني: لباس و فرش خشك

4-  و کافی است که تکان دهند تا گرد وخاک نجس از آنها بریزد.

امام خمینی ، اراکی، فاضل لنکرانی ، سبحانی: و اگر گرد وخاک یا لباس و مانند آینها تر باشد باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند.

گلپایگانی،صافی: چنانچه طوری آنها را تکان دهند که گرد وخاک نجس از آنها بریزد، پاک می شود.

خوئی، تبریزی، وحید، مظاهری: چنانچه طوری تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها بریزد(مظاهری:  پاک می گردد) وچیزی که با رطوبت آنها ملاقات کند، نجس نمی شود.

سیستانی: چنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متقین از گرد و خاک نجس که در آن بوده بریزد، آن لباس وفرش پاک است و شستن لازم نیست.

نوری: و اگر طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها بریزد پاک می شود.

مکارم: همچنین اگر رطوبت غیر مسری داشته باشد، اما اگر یکی از تر باشد، نجس می شود و اگر درنجاست گرد و  غبار یا رطوبت محل شک داشته باشد آن هم پاک است.   

زنجانی و بهجت: این مسآله را در رساله خود نیاورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:51 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:مطهرات

غائب شدن مسلمان


1-  سيستاني: احتمال عقلائي دهد.

2- امام خمینی ، سبحاني: يا احتمال دهد كه آن چيز مثلا در آب جاري افتاده .(سبحاني: به شرط اينكه از چيزهايي باشد كه طهارت در آن شرط است مانند لباسي كه در آن نماز مي خواند و يا ظرفي كه در آن غدا مي خورد).

فاضل لنکرانی : احتمال اينكه بدن، لباس، و وسائل را تطهير كرده، وجود داشته باشد.

مکارم شیرازی : بشرط اينكه از چيزهايي باشد كه طهارت در آن شرط است، مانند لباسي كه با آن نماز مي خواند و يا غذا و ظروف غذا.

خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، شبیری زنجانی ، صافي: پس اگر يقين دارد آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك بداند و نيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاك دانستن آن چيز محل اشكال است.

3-  وحید خراسانی : بنا براحتياط واجب

4- خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی ، صافي: پس اگر مثلا لباسش (با رطوبت به بدن كافر برسد، يا نه عرق جنب از حرام آلوده شود) ولي آنرانجس نداند بعد از غايب شدنش نمي شود آن لباس را پاك دانست .

5- فاضل لنکرانی : بداند لباس، بدن يا وسائل او نجس شده.

 وحید خراسانی : بنا براحتياط واجب و غير مبالي به طهارت و نجاست نباشد .

6-  وحید خراسانی : بنا براحيتاط واجب

7- خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی ، صافي: مثلا ببيند با آن لباس نماز مي خواند .(وحید خراسانی : يا در آن ظرف غذا مي خورد).

8- خوئي، تبريزي، وحید خراسانی : احتمال دهد بداند (وحید خراسانی : بنا براحيتاط واجب).

9- خوئي، اراكي، گلپايگاني، تبريزي، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی  ، صافي: پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نماز گزار پاك باشد و با لباسي كه نجس شده نماز بخواند، نمي شود آن لباس را پاك دانست.

 فاضل لنکرانی : استفاده از آن وسائل مشروط به طهارت باشد.

10- اراكي، گلپايگاني، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی ، صافي: بنا براحيتاط واجب بالغ باشد.

تبريزي: بالغ يا طفلي باشد كه بتواند طهارت و نجاست را تشخيص دهد.

11- مکارم شیرازی : و او هم بفهمد كه نجس شده

12-  فاضل لنکرانی : اگر بدن لباس يا وسائل شخصي فرد مسلماني نجس شود و او از ما جدا شود بعد از اينكه مجددا او را ديديم لباس، بدن و وسائل او با شرائط زير محكوم به طهارت است.

شبیری زنجانی : فقهاء عظام غايب شدن مسلمان را با شرايطي از مطهرات دانسته اند ولي بنا براحيتاط واجب غائب شدن مسلمان از راههاي ثابت شدن طهارت نيست، مگر موجب اطمينان شخصي  يا نوعي شود.

 مظاهري: اين مورد و توضيحات ذيل آن را در رساله خود نياورده اند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 14 اسفند 1392  7:52 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها