0

نام های خاص شاهنامه ر تا ض

 
tiztak20
tiztak20
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : بهمن 1392 
تعداد پست ها : 96

نام های خاص شاهنامه ر تا ض

ر

 

رام برزین = از بزرگان دربار خسرو پرویز

 

رام برزین = نگهبان مرز مدائن

 

رای = لقب پادشاه هند

 

رستم دستان = پسر زال زر

 

رستم = فرمانده سپاه یزدگرد

 

رودبار = از شهرهای ایران

 

رودکی = شاعر پارسی گوی

 

روم = کشور همسایه ایران

 

روئین = از سرداران توران . پسر پیران

 

رهام = از سرداران ایران . پسر گودرز

 

ری = از شهرهای ایران

 

ز

 

زادشم = پسر جمشید

 

زادفرخ = رئیس آخور اسبان هرمزد شاه

 

زاروی = نام موبدی که خسرو را از کشتن ماهوی بازداشت.

 

زال زر = پسر سام یل

 

زردهشت = موبد موبدان

 

زروان = حاجب نوشیروان

 

زنگوی = از سران سپاه خسرو پرویز

 

زنگوی = از سران سپاه قیصر

 

زنگه شاوران = از سرداران ایران

 

زواره = برادر رستم

 

زیب خسرو = شهری که خسرو در روم ساخت .

 

س

 

ساری = از شهرهای ایران

 

سام یل = پسر نریمان

 

سپنسار = از سران لشگر خسرو پرویز

 

سرکش = رامشگر دربار خسرو پرویز

 

سرند = پسر شاه کابل

 

سعد وقاص = فرمانده سپاه تازیان

 

سقلاب = از شهرهای توران

 

سقیلا = دژی در روم

 

سمرقند = از شهرهای ایران

 

سمن ناز = دختر کورنگ شاه

 

سوسن رامشگر = رامشگر دربار افراسیاب

 

سهراب = پسر رستم و تهمینه

 

سیاوش = پسر کیکاووس

 

ساوه شاه = حاکم هری

 

سغد = از شهرهای ایران

 

سنباز = پهلوان ایرانی زمان خسرو پرویز

 

سند = رودی در هند

 

سورسان = شهری که نوشیروان به یاد مهبود وزیر بنا نهاد .

 

سیما برزین = موبدی که به دست هرمزد کشته شد .

 

ش

 

شاپور = از سران لشگر خسرو پرویز

 

شاپور شیر = از بزرگان سپاه خسرو پرویز

 

شادان برزین = نام موبدی است.

 

شاه محمود = محمود غزنوی

 

شاهوی پیر = حکیم فرزانه . نام موبدی است .

 

شطرنج = نام یک بازی که از هند به ایران آمد .

 

شعبه = فرستاده سعد وقاص نزد رستم

 

شم = پسر تورگ

 

شنگان = از شهرهای توران

 

شنگل = از سران توران

 

شورآب = نام شهری در روم

 

شهران گراز = پیرمرد جهاندیده پهلوان درگاه بهرام چوبینه

 

شهروی = نام موبدی که ماهوی را سرزنش کرد.

 

شهروی گوهرفروش = مادر برزو

 

شهریار = پسر شیرین و خسرو پرویز

 

شیدسپ = پسر تور

 

شیدوش = از بزرگان ایران . پسر گودرز

 

شیده = پسر افراسیاب

 

شیرزاد = جارچی سپاه نوشیروان

 

شیرزیل = از سران سپاه خسروپرویز

 

شیرکپی = حیوان عظیمی که بهرام چوبینه آن را از پا درآورد.

 

شیروی = قباد . پسر خسرو پرویز و مریم رومی . چهل و چهارمین شاه ایران . مدت پادشاهیش هفت ماه بود .

 

شیروی بهرام = سپهبد لشگر نوشیروان

 

شیروی گرد = نام پدر شهرو و پدر بزرگ برزو

 

شیرین = از همسران خسروپرویز

 

ض

دوشنبه 12 اسفند 1392  5:02 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها