0

احکام نموداری تخلی

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

احکام نموداری تخلی

دانستن احکام تخلی از واجبات است، چرا که مبتلا به همه است .(برهمه واجب است که همۀ احکام مبتلا بهشان را یاد بگیرند)

از این رو برای راحت یاد گرفتن احکام تخلی، آنها را به صورت نموداری و آسان در اختیار شما قرار می دهیم .

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:38 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

واجبات وقت تخلّی

واجبات تخلّی

 
_________________
1-  لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند، کافی است .                  [58]
 آیت الله شبیری زنجانی : و اگر به جهت تاریکی یا فرو رفتن در گودال یا آب کدر و مانند آن عورت دیده نشود، کفایت می کند.
آیت الله مکارم شیرازی : برای پوشاندن عورت از هر چیز می توان استفاده کرد حتی با دست و آب کدر
آیت الله بهجت: در غیر نماز با دست هم اگر آن را بپوشاند کافی است .
آیت الله سبحانی: این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.
2-  هرچند با او محرم باشند؛ مثل: پدر، مادر، خواهر و برادر (آیت الله وحید خراسانی : چه مکلف باشند و چه غیرمکلف - آیت الله مکارم شیرازی : بالغ باشد یا نابالغ) ولی زن و شوهر(آیات عظام خوئی، تبریزی، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی : و کسانی که در حکم آنها هستند و مالکش) لازم نیست عورت خود را بپوشانند.
3-  یعنی: کسی که خوب و بد را می فهمد .
4-  یعنی: کسانی که خوب و بد را می فهمند.( آیت الله مکارم شیرازی : حتی از اطفال ممیز).
5- آیت الله سیستانی: بنا بر احتیاط لازم
آیت الله تبریزی: و مراد از قبله جهتی است که در حال علم و اختیار باید نماز به آن خوانده شود .
6-  یعنی: شکم و سینه (آیات عظام گلپایگانی،صافی: زانوها)
7-  آیت الله بهجت: بنا بر احتیاط
آیت الله مظاهری: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
8- به احتیاط واجب
آیت الله مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند.
9-  آیات عظام امام خمینی ، خوئی، اراکی، گلپایگانی،بهجت ،فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صافی، نوری، سیستانی: احتیاط واجب است .
آیات عظام تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی : احتیاط مستحب است .
آیت الله شبیری زنجانی : احتیاط است
آیت الله مظاهری: بهتر است
10-آیات عظام امام خمینی ، تبریزی، اراکی، گلپایگانی، بهجت، فاضل لنکرانی ، تبریزی، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی ، صافی، نوری، سبحانی: ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست . (مکارم شیرازی :هر چند بهتراست ).
آیت الله مظاهری: اگر خود بچه هم بنشیند، بهتر است جلوگیری نمایند .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:39 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

موارد جواز رو به قبله یا پشت به قبله بود در وقت تخلی

موارد جواز رو به قبله یا پشت به قبله بودن در وقت تخلی
_____________________
1-آیات عظام امام خمینی ، بهجت، نوری: ولی اگر موقع استبراء بول خارج شود ،( آیت الله بهجت: یا اینکه بداند بول یا آب مشکوکی در حال استبراء خارج خواهد شد) رو به قبله بودن حرام است .
آیت الله مکارم شیرازی : در موقع «استبراء» احتیاط واجب در ترک است .
آیت الله فاضل لنکرانی : ولی احتیاط مستحب است که در این حال رو به قبله یا پشت به قبله نباشد .
آیت الله سبحانی: اگر استبراء همراه با خروج بول باشد احتیاط واجب آن است که رو به قبله و پشت به قبله نباشد .
آیت الله اراکی: موقع تطهیر مخرج بول و غائط، رو به قبله بودن اشکال ندارد .
آیات عظام گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی ، صافی: احتیاط مستحب آن است که طرف جلوی بدن موقع استبراء و موقع تطهیر مخرج بول و غائط روبه قبله و پشت به قبله نباشد .
آیت الله مظاهری: در موقع تطهیر مخرج بول و غائط و استبراء روبه قبله یا پشت به قبله بودن اشکال ندارد .
2- آیت الله سیستانی: بنا براحتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند .
آیت الله وحید خراسانی : احتیاط واجب این است که پشت به قبله بنشیند .
آیت الله شبیری زنجانی : بنا براحتیاط در صورت امکان پشت به قبله بنشیند .
آیت الله مکارم شیرازی : در صورت ضرورت به هر طرف بنشیند اشکالی ندارد .
3-  آیت الله وحید خراسانی : احتیاط واجب این است که پشت به قبله بنشیند .
آیت الله شبیری زنجانی : بنا براحتیاط در صورت امکان پشت به قبله بنشیند .
آیت الله مکارم شیرازی : در صورت ضرورت به هر طرف بنشیند اشکالی ندارد .
آیت الله سبحانی: و اگر در تأخیر بول ضرری نباشد، احوط تأخیر است .
آیت الله سیستانی: این مورد را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:40 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

چند جا تخلّی حرام است

چند جا تخلّی حرام است

 
_____________________________
1- مکارم: خواه بول باشد یا غائط
2-  آیت الله سیستانی: و همچنین در کوچه ها و راههای عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد .                            
3-  آیت الله شبیری زنجانی : مگر با رضایت همه صاحبانش .
آیت الله مکارم شیرازی : کوچه ها و جاده هایی که مسیر مردم است .
آیت الله مظاهری: کوچه ها و خیابانها که مسیر مردم است .
4-  آیت الله شبیری زنجانی : در ملک کسی که به تخلی در آن ملک راضی نیست .
آیت الله مکارم شیرازی : این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
5- مثل دستشویی بعضی از مدرسه ها .
    آیت الله مکارم شیرازی : مانند مدرسه هایی که مخصوص طلاب است یا مساجدی که آبریز آن فقط برای نمازگزاران می باشد .
6- آیت الله بهجت: یا سایر مقامات مقدسه دینی و مذهبی
آیات عظام خوئی، تبریزی، سیستانی: و هر جایی که موجب هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود.
آیت الله شبیری زنجانی : و هرجایی که بی احترامی به مومنی گردد یا سبب هتک حرمت یکی از مقدسات شریعت باشد .
آیت الله وحید خراسانی : و هر جایی که موجب هتک حرمت مومن یا یکی از مقدسات دین یا مذهب باشد .
آیت الله مکارم شیرازی : و هر محل دیگری که موجب بی احترامی نسبت به مومن یا یکی از مقدسات شود.
آیت الله سبحانی: و هر جایی که نوعی بی احترامی به مقدسات باشد .
7-  آیت الله سیستانی: بلکه حتی اگر نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:41 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

مخرج بول فقط با آب پاک می شود

مخرج بول فقط با آب پاک می شود

 
_____________________________
1- آیت الله  خامنه ای: ولی نماز کسی که توانایی تطهیر بدن خود را با آب ندارد، صحیح است.                                          [89]
2-  آیت الله اراکی: باید با آب دو مرتبه شسته شود.
آیات عظام خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی: در کر و جاری بعد از بر طرف شدن بول یک مرتبه کافی است ولی با آب قلیل بنا براحتیاط واجب (گلپایگانی، صافی: بنا براحتیاط ) باید دو مرتبه شست و سه مرتبه بهتر است .
آیات عظام بهجت، فاضل لنکرانی ، نوری: اگر بعد از بر طرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است (فاضل لنکرانی : اگر چه احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه شسته شود).
آیت الله خامنه ای: برای طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا براحتیاط لازم است                                            [90]
آیت الله وحید خراسانی : در کر و جاری یک مرتبه شستن کافی است، ولی با آب قلیل بنابراحتیاط واجب باید دو مرتبه شست .
آیت الله سیستانی: یک بار شستن کافی است، گر چه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود و افضل آن است که سه بار شسته شود.
آیت الله شبیری زنجانی : در غیر آب قلیل اگر بعد از بر طرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است ولی با آب قلیل بنا براحتیاط باید دو مرتبه شست و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود و در هرصورت اگر پس از برطرف شدن عین، آب به قسمت های نجس برسد ،یک مرتبه شستن به حساب می آید و لازم نیست برای محاسبه، آب قطع گردد و دوباره بر مخرج بول جریان داشته باشد.
آیت الله مکارم شیرازی : اگر با آب قلیل بشویند واجب است دوباره بشویند، اما با شیلنگهای متصل به آب لوله کشی که در حکم جاری است یک مرتبه کافی است .
آیت الله سبحانی: با آب قلیل باید دو مرتبه شست ولی اگر با شیلنگ متصل به کر بشویند یکمرتبه کافی است .
آیت الله مظاهری: بلکه اگر بعد از برطرف شدن بول باز هم آب روی آن بیاید کفایت می کند و لازم نیست قطع کنند و دوباره بریزند .
3- مطابق نظر آیات عظام بجز امام خمینی  زنها نیز حکم مرد را دارد .
4- آیت الله بهجت: و یا اینکه از مخرج طبیعی می آید ولی از محلی که معمولا نجس می شود به جاهای دیگر نیز برسد .
5-  آیت الله بهجت: احتیا ط واجب آن است که بعد از برطرف شدن بول، دومرتبه بشویند و زن نیز حکم مرد را دارد.
آیت الله فاضل لنکرانی : باید دو مرتبه بشویند خصوصا اگر بیرون آمدن بول از مجرا غیر متعارف باشد .
آیت الله وحید خراسانی : در غیر مخرج طبیعی اقوی تعدد است و بهتر است سه مرتبه شسته شود .
آیت الله مکارم شیرازی : درشستن مخرج بول و غائط فرق میان مجرای طبیعی و غیرطبیعی نیست، ولی درمخرج غیر طبیعی غیر آب کفایت نمی کند.
آیت الله نوری:به احتیاط واجب دو مرتبه بشویند و نیز زن حکم مرد را دارد و این در صورتی است که با آب قلیل بشویند، ولی با آ ب جاری و کر، یک مرتبه شستن کفایت می کند .
آیات عظام اراکی، خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، سبحانی و مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:41 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

آبهای پاک بدن

آبهای پاک بدن

 
 
__________________________
1- بشرط آن که آلوده به بول و منی نباشد .
2-  مثلا با همسر
3-  آیت الله سیستانی: با تحریک شهوت از مرد خارج می شود .
آیت الله مظاهری: آبهایی که از انسان خارج می شود اگر بداند بول است یا منی نجس است ولی آبهای دیگر مانند آبی که بعد از ملاعبه و بازی کردن بیرون می آید چنانچه استبراء کرده یا مدتی (حدود ده دقیقه ) از بول کردن او گذشته باشد پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند .
4-  آیات عظام گلپایگانی، صافی: اگر ظاهر محل تطهیر شده باشد .
آیت الله وحید خراسانی : اگر منی به آن نرسیده باشد .
5- آیت الله مکارم شیرازی : و کمی سفید و چسبنده است .
6- آیت الله بهجت: و یا مخلوط است .
آیت الله خامنه ای: همه این رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمی شود.                                                              [93]

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:42 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

احکام استبراء

احکام استبراء

 
__________________________
1- آیت الله مظاهری: اگر همیشه بعد از بول استبراء می کرده اجتناب لازم نیست و چنانچه وضو گرفته، باطل نمی شود.
آیت الله مکارم شیرازی : اگر شک کند استبراء کرده یا نه، باید از رطوبتهای مشکوک اجتناب کند .
2- آیت الله مکارم شیرازی : اگر استبراء کرده ولی نداند درست بوده یا نه، اعتنا به شک نکند .
آیت الله شبیری زنجانی : اگر شک کند که استبرائی که کرده درست بوده یا نه، در صورتی که مسأله را می دانسته و احتمال دهد که در هنگام استبراء به رعایت شرائط صحت آن توجه داشته، رطوبت خارج شده پاک است و وضو را هم باطل نمی کند و در غیر این صورت، رطوبت نجس است و وضو را هم باطل می کند .
3- آیت الله شبیری زنجانی : یا شک کند که استبراء کرده یا نه
4-  آیات عظام گلپایگانی، صافی: یقین یا اطمینان کند.
آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی ، سبحانی: اطمینان کند .
5- آیات عظام مکارم شیرازی  و مظاهری: این مسأله را در رساله خود نیاورده اند .
6- آیت الله تبریزی: لازم است وضو بگیرد و بنا براحتیاط مستحب غسل کند .
7- آیات عظام مکارم شیرازی  و مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
8-  آیات عظام خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی   شک کند بول است یا نه     

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:43 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

مستحبات تخلی

مستحبات تخلی
 
_
__________________________
1-  آیت الله سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
2- آیت الله مکارم شیرازی : نشستن در جایی که مطلقا دیده نشود .
[مورد 2و3و5 در رساله آِیة الله مکارم شیرازی  نیامده.]
3- آیت الله وحید خراسانی : و تقنع نمودن .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:44 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

مکروهات تخلی

مکروهات تخلی
 
 
________________________
1- ولی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست .
2- آیت الله مکارم شیرازی : نشستن در جایی که محل عبور و مرور مردم است، هر چند کسی او را نبیند و نشستن اطراف خانه ها.
  آیت الله مظاهری: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
3-  آیت الله سبحانی: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
4-  آیات عظام مکارم شیرازی  و مظاهری: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
5- آیت الله بهجت: در مکان تخلی .
  آیت الله مظاهری: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
6- آیات عظام مکارم شیرازی  و مظاهری: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
7- ولی اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد .
  آیت الله وحید خراسانی: ولی اگر ناچار باشد کراهت ندارد، و همچنین اگر ذکر خدا بگوید که در هر حال مستحب است .
8- آیت الله مکارم شیرازی: بول کردن در زمینهای سفت که از آن ترشح می شود .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:44 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

در این موارد بول کردن مستحب است

در این موارد بول کردن مستحب است
 
 
_____________________________
1- آیت الله صافی: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
2- آیت الله مکارم شیرازی : این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
3- آیات عظام مکارم شیرازی  وصافی: این مورد را در رساله خود نیاورده اند .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:45 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

دعاهای مأثور تخلّی

دعاهای مأثور تخلّی
 
 

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

دوشنبه 21 بهمن 1392  5:46 PM
تشکرات از این پست
reza1346
reza1346
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1393 
تعداد پست ها : 306
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:احکام نموداری تخلی

خواندم و استفاده کردم جالب بود  . خدا قوت

گفتم که خدا مرا یاری بفرست

طوفان زده ام راه نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی

نذر گل نرگس صلواتی بفرست

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  7:09 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
دسترسی سریع به انجمن ها