0

تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات

 
panasonic
panasonic
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : شهریور 1392 
تعداد پست ها : 37

تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات

تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات


ریحان و مرزه
نتایج نشان داد بیشترین وزن خشک و تر بوته، سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی، تعداد برگ و ارتفاع گیاه ریحان مربوط در تیمار ۵۰ درصد ورمی کمپوست حاصل شد که با تیمار ۴۰ درصد اختلاف معنی داری نداشت. درگیاه مرزه کلیه صفات اندازه گیری شده بجز وزن تر بوته و سطح برگ در تیمار ۳۰ درصد بیشترین مقدار را نشان داد و بالاترین مقدار برای دو صفت اخیر در تیمار ۴۰ درصد مشاهده شد. می توان نتیجه گرفت که گیاه ریحان برای رشد و عملکرد بهینه به مواد غذایی بیشتری نسبت به گیاه مرزه نیاز دارد و از لحاظ اقتصادی بهترین تیمار جایگزینی کمپوست در بستر کاشت، برای ریحان و مرزه به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد میباشد.


ریحان

 


مرزه

تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجاتنعناع


نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب در ریشه و برگ نعناع مربوط به تیمار ۴۰ تن ورمی کمپوست در هکتار بوده است و حداکثر جذب سرب و کروم در اندام های مختلف نعناع در سه سال نامتوالی با کاربرد ۴۰ تن ورمی کمپوست در هکتار مشاهده شده است.تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات


فلفل شیرین
در صفت های ارتفاع، بیشترین میزان جذب فسفر ، سطح برگ کمپوست در سطح ۵۰ درصد بهترین نتیجه را نشان داد،میزان جذب عناصر معدنی نیتروژن و پتاسیم با افزایش میزان ورمی کمپوست افزایش یافت. 


فلفل دلمه ای


 

در صفت، قطر، میزان سطح برگ ، درصد ماده خشک ریشه ۵۰ درصد ورمی کمپوست بهترین اثر را داشت ومیزان جذب عناصر معدنی نیتروژن، پتاسیم و فسفر با افزایش ورمی کمپوست افزایش می یابد .
تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات

همچنین در دیگر سبزیجات کود ورمی کمپوست موجب افزایش عملکرد آنها شد،مانند:
آویشن


تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات

شنبه 5 بهمن 1392  6:09 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها