0

آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:43 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

قرآن .
((و آنان كه پاى بند امانتها و پيمان خود هستند)).
ـ امام على عليه السلام برترين ايمان امانتدارى است و زشت ترين اخلاق خيانت ورزى است .
ـ امـام بـاقـر عـليه السلام سه چيز است كه خداوند عزوجل دست هيچ كس را در آنها باز نگذاشته اسـت : برگرداندن امانت به نيكوكارو بدكار, وفا كردن به عهد و پيمان با نيكوكار و بدكار و نيكى كردن به پدر و مادر , خوب باشند يا بد.
ـ پـيـامـبـر خدا صلى اللّه عليه و آله به نماز و روزه و حج و بخشش و ناله هاى شبانه زياد آنها نگاه نكنيد, بلكه به راستگويى وامانتدارى آنها بنگريد.
ـ امام صادق عليه السلام امانتدارى توانگرى است .
ـ ببين على عليه السلام به سبب چه چيز آن منزلت را نزد پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله پيدا كرد همان را پيروى كن همانا على عليه السلام با راستگويى و امانتدارى آن مقام را نزد پيامبر خداصلى اللّه عليه و آله يافت .
برگرداندن امانت در هر حال واجب است .
ـ امـام صـادق عـلـيـه السلام اگر ضارب و قاتل على مرا امين بشمارد و از من خيرخواهى و با من مشورت كند و من امانتش را بپذيرم , آن را به او باز خواهم گرداند.
ـ از خدا بترسيد وامانت را به كسى كه شما را امين دانسته است , بازگردانيد, زيرا حتى اگر قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام امانتى را به من بسپرد هر آينه آن را به او برمى گردانم .
ـ امـام عـلـى عـلـيه السلام امانت را (به صاحبان آنها) برگردانيد, هر چند قاتل فرزندان پيامبران باشند.
ـ امام صادق عليه السلام امانت را به صاحبش برگردانيد , اگر چه قاتل حسين بن على باشد.
ـ امـام عـلى عليه السلام به كسى كه تو را امين قرار داده است خيانت مكن هر چند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.
ـ سوگند مى خورم كه پيامبر خدا ساعتى پيش از وفات خود سه بار به من فرمود: اباالحسن ! امانت را, كم باشد يا زياد, به نيكوكار وبدكار برگردان اگر چه آن امانت نخى باشد يا سوزنى .
ـ امـام صـادق عـلـيـه الـسـلام خـداونـد عـزوجـل هيچ پيامبرى بر نينگيخت مگر با راستگويى و برگرداندن امانت به نيكوكار و بدكار.
ـ پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله ـ آن گاه كه اين آيه را خواند: ((و بعضى از اهل كتابند كه اگر او را امـيـن شـمرى )) ـ : دشمنان خدادروغ گفته اند هر چه در جاهليت بوده زيرپا مى گذارم مگر امانتدارى را, كه بايدامانت را به نيكوكار و بدكار برگرداند.
ـ امـام صادق عليه السلام از خدا بترسيد و امانتها را به سياهپوست و سفيد پوست برگردانيد اگر چه (صاحبش ) حرورى (از خوارج ) باشد يا شامى (از ياران معاويه ).

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:44 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

كسى كه امانتدار نباشد ايمان ندارد.

ـ پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله كسى كه امانتدار نباشدايمان ندارد.
ـ كسى كه در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و آن گاه بميرد بر دين من نمرده است و با خدا ديدار مى كنددر حالى كه بر او خشمگين است .
ـ از مـا نـيست آن كه امانت را بى اهميت شمارد و بدين سبب امانتى را كه به او سپرده شده ضايع گرداند.
ـ امام على عليه السلام كسى كه امانتدار نيست ايمان ندارد.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:45 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

دستاوردهاى امانتدارى .

ـ امام على عليه السلام امانتدارى به صداقت مى انجامد.
ـ هرگاه امانتدارى تقويت شود صداقت زياد گردد.
ـ امانتدارى و وفادارى راستكرداريند.
ـ امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.
ـ پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله امانتدارى توانگرى مى آورد و خيانت در امانت نادارى .
ـ لقمان عليه السلام فرزندم ! امانت را (به صاحبش ) برگردان تا دنيا و آخرتت سالم بماند وامانتدار باش تا توانگر باشى .

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:45 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

كسانى كه نبايد به آنها امانت سپرد.

ـ پـيـامـبـر خـدا صـلى اللّه عليه و آله كسى كه به فردى غيرامين امانت بسپارد, خداوند ضامن او نيست , زيرا او را از امانت سپارى به غير امين بازداشته است .
ـ امام على عليه السلام شخص به ستوه آمده و رنجيده را امين مشمار.
ـ امام صادق عليه السلام نبايد به كسى كه امانت بدو سپرده اى بدگمان باشى و به خائنى كه او را آزموده اى , امانت مسپار.
ـ امام باقر عليه السلام انسان امين به تو خيانت نكرده بلكه تو به خائن امانت سپرده اى .
ـ اگـر كـسى از بنده اى از بندگان خدا دروغى بشنود و خيانتى ببيند و با اين حال او را بر امانت خـدا امـيـن قـرار دهد سزاوار است كه خداى عزوجل او را درباره اين امانت (كه به خائن سپرده ) گرفتار سازد و عوض و پاداشى هم (در برابر آن امانت از دست رفته ) به وى ندهد.
ـ پـيـامـبـر خـدا صلى اللّه عليه و آله هر كس بداند كسى شرابخوار است و با اين حال به او امانتى بسپرد خداوند ضامن او نيست و مزدو عوضى به او نخواهد داد.
ـ امام باقر عليه السلام كسى كه غير امين را امين و معتمد شمارد, حجتى بر خدا ندارد.
ـ امام صادق عليه السلام براى من فرقى نمى كند كه به خائن امانت بسپارم , يا به كسى كه از امانت مراقبت و نگهدارى نمى كند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:46 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

امانت الهى .

قرآن .
((ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم , از به دوش كشيدن آن سرباز زدند و از آن ترسيدند و انسان آن امانت را به دوش گرفت , او هميشه ستمكار و نادان بوده است )).
ـ امـام على عليه السلام ديگر, گزاردن امانت است و آن كه امانتگزار نيست زيانكار است , امانت به آسـمـانـهـاى افـراشـته و زمينهاى گسترده و كوههاى بلند بر پا داشته عرضه شد چيزى بلندتر, گـسترده تر, فرازتر و بزرگتر از اين سه چيز نيست اگر چيزى به خاطربلندى يا گستردگى يا نـيـرومـنـدى و يـا صلابت امانت را نمى پذيرفت هر آينه اين سه بودند ليكن از عقوبت ترسيدند و چيزى رادانستند كه ناتوانتر از آنها ندانست و او انسان است ((و انسان هميشه ستمكار و نادان بوده است )).
ـ زنديقى از اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيد: مى بينم كه خدا مى فرمايد: (( ما عرضه كرديم امانت را )) ايـن امانت چيست و اين انسان كيست ؟
خداى عزيز حكيم را اين صفت نشايد كه حقيقت را از بـندگان خويش پوشيده دارد امام فرمود: امانتى كه گفتى ,امانتى است كه نبايد و نشايد بود مگر در پيامبران واوصياى آنان .
ـ در حـديـث آمـده اسـت : هرگاه وقت نماز مى رسيد على عليه السلام بيتابى مى كرد و مى لرزيد رنـگ بـه رنـگ مـى شـد عـرض مـى شـد:شـمـا را چـه شـده اسـت اى اميرمؤمنان ؟
مى فرمود: وقـت نمازرسيده است ,وقت امانتى كه خداوندبرآسمانهاوزمين عرضه كردوآنهاازپذيرفتن اين امانت سرباز زدند و از آن ترسيدند.
ـ از امام صادق عليه السلام سؤال شد: مردى به كسى سفارش مى دهد كه : برايم جامه اى خريدارى كن آن مرد به بازار مى رود و دربازار جامه اى مى يابد كه مانند آن را خودش دارد و لذا همان جامه خـود را به او مى دهد (چه حكمى دارد؟
) فرمود: نبايد اين كار رابكند و خود را آلوده سازد خداوند عـزوجـل مـى فـرمـايـد: ((مـا امانت را عرضه كرديم )) حتى اگر جامه خودش از جامه اى كه در بازارديده بهتر باشد, نبايد مال خودش را به او بدهد.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  7:46 PM
تشکرات از این پست
lindhfvhidld
lindhfvhidld
lindhfvhidld
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : فروردین 1391 
تعداد پست ها : 3872
محل سکونت : بوشهر

پاسخ به:آيات و روايات پيرامون {امانتداري }

حدیث

 • «خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخته، جز به راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار»
  • جعفر بن محمد امام ششم شیعیان
 • «خداوند اجازه ترک سه چیز را به هیچ کس نداده: یکی رد امانت (به صاحبش) می‌باشد چه نیکوکار باشد چه بدکار... .»
  • محمد بن علی امام پنجم شیعیان،اصول کافی، ج ۲، ص ۸۵.
 • «ای علی! امانت را به نیکوکار و بد کار پس بده، کم باشد یا زیاد، حتّی نخ و سوزن.»
  • حضرت محمد بن عبدالله،
  • خطاب به علی بن ابیطالب سه بار تکرار فرمودند،بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۲۷۵.
 • «امانتها را رد کنید، گرچه به قاتلان پیامبران باشد.»
  • حضرت محمد بن عبدالله،یکی ازوصیت‌های ایشان،
 • «بر شما باید به ادای امانت، به خدا سوگند اگر قاتل پدرم حسین بن علی ـ علیه السلام ـ شمشیری را که با آن پدرم را به قتل رسانده، نزد من امانت گذارد به او بر می‌گردانم.»
  • علی بن حسین امام چهارم شیعیان،بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۱۱۴
 • «سر اسلام، امانتداری است.»
  • علی بن ابیطالب،شرح غررالحکم، ج ۴، ص ۴۷.
 • «وقتی خدا بنده‌ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوب او می‌گرداند.»
  • علی بن ابیطالب،شرح غررالحکم، ج ۳، ص ۱۴۰.
 • «امت من همیشه در خیر و سلامت است تا زمانی که به یکدیگر خیانت نورزند و ادای امانت کنند.»
  • حضرت محمد بن عبدالله،بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۱۷۲.
 

 

 

چهارشنبه 11 دی 1392  8:31 PM
تشکرات از این پست
komail1012531
دسترسی سریع به انجمن ها