0

احكام نموداري {آبها }

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

احكام نموداري {آبها }

اقسام آبها

_________________________
1-  آیات عظام امام خمینی، وحید خراسانی، مظاهری، سبحانی: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که  به قدری با گل و لای و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند.
آیت الله مکارم شیرازی: آب مضاف آبی است که به تنهایی به آن، آ ب گفته نشود ،مثلا بگویند «آب میوه»، «آب نمک»، و«آب گل».
آیت الله شبیری زنجانی: آب مضاف: مایعی است که تنها با قید واضافه به آن آب گفته شود، مانند آب هندوانه و گلاب.
2- آیت الله مکارم شیرازی: آب مطلق آن است که می توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفته شود، مثل آبهای معمولی، آب مطلق اقسامی دارد که هر کدام حکمی دارد.
آیت الله شبیری زنجانی: آب مطلق مایعی است که می توان بدون قید و اضافه به آن آب گفته شود، هرجند به آن آب با اضافه هم گفته شود، مثلا آب رودخانه که به گل مخلوط شده باشد، اگر چه به آن آب گل نیز بگویند چنانچه بتوان کلمه آب را بدون قید و اضافه درباره آن به کاربرد، آب مطلق است ولی اگر تنها آب گل به آن گفته شود ، دیگر آب مطلق نیست.
3- آیت الله مظاهری: آب مطلق یا عاصم است یا قلیل؛ و آب عاصم 5 قسم است: 1- کر 2- جاری 3- باران 4- چاه 5- چشمه.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  8:56 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري {آبها }

احکام آبها
 
 
_________________
1-  آیت الله شبیری زنجانی : و به آن متصل نیست .
2-  آیت الله سیستانی: بنا براحتیاط لازم نجس می شود.
آیت الله مکارم شیرازی : هر گاه آبی بر اثر مجاورت و نزدیکی با عین نجس، بوی نجس بگیرد پاک است مگر اینکه عین نجس به آن برسد درعین حال اجتناب از آن بهتر است .
3- آیات عظام گلپایگانی، اراکی، خوئی، بهجت، سیستانی، تبریزی، وحید خراسانی ، صافی: اگر چیز نجس را در کر یا جاری آب بکشد (خوئی،سیستانی، وحید خراسانی : در شستنی که با آن پاک می گردد) آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد پاک است .(بهجت: پاک و پاک کننده است ) .
آیت الله فاضل لنکرانی : اگر چیز نجس که نیاز به فشار دادن دادن ندارد را در آب کر یاجاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد پاک است، ولی چیزهایی که مثل لباس و فرش بنا براحتیاط در آب کر ویا جاری هم نیاز به خارج کردن غساله آن با فشار و مانند آن دارد، بنا براحتیاط غساله آن نجس است .
آیت الله شبیری زنجانی : اگر چیز نجسی را در آب قلیل آب بکشند، بنا براحتیاط باید از آ بی که بعد ازبیرون آوردن، از آن می ریزد اجتناب کرد و اگر در غیر آب قلیل آب بکشند آبی که از آن می ریزد پاک است .
آیت الله نوری: آبی که برای پاک کردن شیء نجس شده استعمال می شود و آن را غساله می نامند اگر تطهیر با آب قلیل باشد، نجس است؛ ولی اگر در آب کر یا جاری تطهیرنمایند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد، پاک است .
آیت الله سبحانی: اگر چیز نجس را درآب کر یا جاری فرو برند، چنانچه ازچیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم ازآن می ریزد پاک می باشد.
آیات عظاممکارم شیرازی  و مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
4- اگر قبل از اتصال به کر یا جاری یا باریدن باران تغییر از بین برود همین قدر که آب کر یا جاری به آن متصل شود و یا آب باران به آن برسد پاک می شود و لازم نیست با آن مخلوط شود.
آیات عظام گلپایگانی، صافی: بنا براحتیاط واجب باید آب باران در حال باریدن یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.  
آیت الله فاضل لنکرانی : بنا براحتیاط واجب باید آب باران یا کر جاری با آن مخلوط گردد.
آیات عظام خوئی، شبیری زنجانی  ،وحید خراسانی : بنا براحتیاط مستحب آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.
آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه آبی که بو، رنگ و یا طعمش بر اثر نجاست تغییر کرده خود به خود رنگ، بو و طعمش ازبین برود پاک نمی شود، مگر اینکه با آب کر یا باران یا جاری مخلوط گردد.
آیت الله مظاهری: آب قلیلی که نجس شود اگر متصل به آب عاصم [کر، جاری، باران،چشمه، وچاه ] شود پاک می شود و مخلوط شدن هم لازم نیست . اراکی، تبریزی این مورد در رساله خود نیاورده اند .

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  8:56 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري {آبها }

شک در آبها
 
 
_________________
1- آیت الله بهجت: و با مختصر تحقیق و بررسی هم نشود وضع آن را روشن کرد .
آیات عظام خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی : آب مطلق که معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نه
2- آیت الله شبیری زنجانی : مایعی که آب مطلق بوده ومعلوم نیست آب مضاف شده یا نه، درحکم آب مطلق است .
آیت الله مکارم شیرازی : آب مطلق که شک کنیم مضاف شده یا نه - مانند سیلا بهایی که نمی دانیم به آن آب می گویند یا نه - حکم آب مطلق را دارد.
3- آیات عظام شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی : در حکم آب مضاف است .
4-  آیات عظام امام خمینی ، گلپایگانی، اراکی، فاضل لنکرانی ، بهجت، صافی، نوری، مظاهری: ولی اگر چه به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن نمی شود .
خوئی، تبریزی: و چنانچه نجاستی به آن برسد، نجس می شود اگر چه به اندازه کر یا بیشتر باشد.
آیت الله سیستانی: و چنانچه نجاستی به آن برسد، و آب کمتر از کر باشد نجس می شود و اگربه اندازه کر یا بیشتر باشد بنا بر احتیاط واجب نیز نجس میشود
آیت الله مکارم شیرازی : اما اگر چیز نجسی به آن برسد نجس نمی شود.
آیت الله شبیری زنجانی : ولی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، احکام آب پاک بر آن بار نمی شود.
آیت الله وحید خراسانی  : ولی اگربه اندازه کر یا بیشتر باشد چنانچه نجاستی به آن برسد، محکوم به طهارت است .
آیت الله سبحانی: این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.
5- آیات عظام گلپایگانی، صافی: محکوم به طهارت است .
آیت الله شبیری زنجانی : حکم آب پاک را دارد .
آیت الله بهجت: و پاک کننده نیز هست .
آیات عظام مظاهری و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند.
6- آیات عظام گلپایگانی، شبیری زنجانی ، صافی: محکوم به نجاست است (شبیری زنجانی : وآبی که حالت قبلی آن معلوم نیست، حکم آب پاک را دارد).

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  8:57 AM
تشکرات از این پست
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:احكام نموداري {آبها }

متفرقات آبها

 
_________________
1-  آیت الله سبحانی این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.
2-  آیات عظام خوئی، وحید خراسانی ، سیستانی، مظاهری: نیم خورده کافر غیر کتابی (خوئی، بلکه کتابی نیز بنا براحتیاط واجب) نجس و خوردنش حرام است .
 آیت الله فاضل لنکرانی : نیم خورده مشرک، نجس و خوردنش حرام است .
آیت الله تبریزی: نیم خورده کافری که اهل کتاب یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی نباشد، خوردنش حرام است .
آیت الله شبیری زنجانی: نیم خورده کافرغیر کتابی ،نجس و خوردن آن حرام است، بلکه بنا بر احتیاط باید از نیم خورده اهل کتاب اجتنا ب کرد
آیت الله سبحانی این مسأله را در رساله خود نیاورده اند .
3-  مانند گربه و جانوران درنده
4-  آیات عظام خوئی، تبریزی، وحید خراسانی : نسبت به غیر گربه .
 آیت الله سبحانی: این مسأله را در رساله خود نیاورده اند.

 

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392  8:59 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها