0

برنامه ماشین حساب

 
ramin_amol
ramin_amol
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 124
محل سکونت : mazandaran

برنامه ماشین حساب

سلام کسی برنامه ماشین حساب رو به زبان سی ++ بلده؟

یک شنبه 12 آبان 1392  11:28 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

دوست عزیز اول بگو گرافیکی با به صورت تکستی؟

مثلا دو تا عدد بده بدون ظاهر گرافیکی؟؟

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

شنبه 2 آذر 1392  9:40 PM
تشکرات از این پست
kamali123456789
kamali123456789
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 12
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

خب چی مدلشو میخوای؟

شنبه 2 آذر 1392  9:43 PM
تشکرات از این پست
ramin_amol
ramin_amol
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 124
محل سکونت : mazandaran
دوشنبه 4 آذر 1392  9:20 PM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:برنامه ماشین حساب


نقل قول ramin_amol

مدل گرافیکی شو


دوست گرامی این رو دارم

اگه کارتو اه ننداخت خبر بده تا یکی دیگشو برات بنویسم

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
void MainMenu();
void MathematicalMenu();
void TriangleMenu();
void ConvertMenu();
void GetNumbers(char ch='1');
char *Dec2Bin(int Dec);
char *Dec2Oct(int Dec);
char *Dec2Hex(int Dec);
char *Bin2Dec(long int Bin);
char *Oct2Dec(long int Oct);
char *Hex2Dec(char *Hex);
double num1,num2;
void main()
{
    MainMenu();
}

void MainMenu()
{
    clrscr();
    cout<<"1-Mathematical Menu";
    cout<<"\n2-Triangle Menu";
    cout<<"\n3-Convertor Menu";
    cout<<"\n4-Exit";
    cout<<"\nEnter Menu Number: ";
    char c=getche();
    switch (c)
    {
        case '1':
        clrscr();
        GetNumbers(1);
        MathematicalMenu();
        break;
        case '2':
        clrscr();
        GetNumbers();
        TriangleMenu();
        break;
        case '3':
        ConvertMenu();
        break;
        default:
        exit(0);
    }
}

void MathematicalMenu()
{
    clrscr();
    cout<<"x="<<num1<<"\ty="<<num2<<endl<<"-------------";
    cout<<"\n0-Main Menu";
    cout<<"\n1-x+y"<<"\n2-x*y";
    cout<<"\n3-x-y"<<"\n4-x/y";
    cout<<"\n5-sqrt x"<<"\n6-pow(x,y)";
    cout<<"\n7-x*x";
    cout<<"\n-------------"<<"\nEnter Menu Number: ";
    char c=getche();
    switch (c)
    {
        case '1':
        cout<<"\nx+y="<<num1+num2;
        break;
        case '2':
        cout<<"\nx*y="<<num1*num2;
        break;
        case '3':
        cout<<"\nx-y="<<num1-num2;
        break;
        case '4':
        cout<<"\nx/y="<<num1/num2;
        break;
        case '5':
        cout<<"\nsqrt(x)="<<sqrt(num1);
        break;
        case '6':
        cout<<"\npow(x,y)="<<pow(num1,num2);
        break;
        case '7':
        cout<<"\nx*x="<<num1*num1;
        break;
        default:
        MainMenu();
    }
 getch();
 MathematicalMenu();
}

void TriangleMenu()
{
    clrscr();
    cout<<"x="<<num1<<endl<<"-------------";
    cout<<"\n0-Main Menu";
    cout<<"\n1-Sin(x)"<<"\n2-Cos(x)";
    cout<<"\n3-Tan(x)"<<"\n4-log(x)";
    cout<<"\n-------------"<<"\nEnter Menu Number: ";
    char c=getche();
    switch (c)
    {
        case '1':
        cout<<"\nSin(x)="<<sin(num1);
        break;
        case '2':
        cout<<"\nCos(x)="<<cos(num1);
        break;
        case '3':
        cout<<"\nTan(x)="<<tan(num1);
        break;
        case '4':
        cout<<"\nlog(x)="<<log(num1);
        break;
        default:
        MainMenu();
    }
    getch();
    TriangleMenu();
}

void ConvertMenu()
{
    clrscr();
    //cout<<"x="<<num1<<endl<<"-------------";
    cout<<"\n0-Main Menu";
    cout<<"\n1-Dec to Bin"<<"\n2-Dec to Oct";
    cout<<"\n3-Dec to Hex"<<"\n4-Bin to Dec";
    cout<<"\n5-Oct to Dec"<<"\n6-Hex to Dec";
    cout<<"\n-------------"<<"\nEnter Menu Number: ";
    char c=getche();
    switch (c)
    {
        case '1':
        GetNumbers();
        cout<<"Dec to Bin(x)="<<Dec2Bin(num1);
        break;
        case '2':
        GetNumbers();
        cout<<"Dec to Oct(x)="<<Dec2Oct(num1);
        break;
        case '3':
        GetNumbers();
        cout<<"Dec to Hex(x)="<<Dec2Hex(num1);
        break;
        case '4':
        GetNumbers();
        cout<<"Bin to Dec(x)="<<Bin2Dec(num1);
        break;
        case '5':
        GetNumbers();
        cout<<"Oct to Dec(x)="<<Oct2Dec(num1);
        break;
        case '6':
        char ch[10];
        cout<<"\nEnter Number (x): ";
        cin>>ch;
        cout<<"Hex to Dec(x)="<<Hex2Dec(ch);
        break;
        default:
        MainMenu();
    }
    getch();
    ConvertMenu();
}

void GetNumbers(char ch)
{
    cout<<endl<<"Enter Number (x): ";
    cin>>num1;
    if(ch==1)
    {
        cout<<"Enter Number (y): ";
        cin>>num2;
    }
}

// Decimal to Binary
char *Dec2Bin(int Dec)
{
  char *bin=new char[0];
  int pos = 0;
  while(Dec > 0){
  int m = Dec % 2;
  bin[pos] = m+'0';
  Dec = Dec/2;
  pos++;
 }
 bin[pos]='\0';
 return strrev(bin);
}

// Decimal to Octal
char *Dec2Oct(int Dec)
{
  char *oct=new char[0];
  int pos = 0;
  while(Dec > 0)
  {
    int m = Dec % 8;
    oct[pos] = m+'0';
    Dec = Dec/8;
    pos++;
  }
 oct[pos]='\0';
 return strrev(oct);
}

// Decimal to HexaDecimal
char *Dec2Hex(int Dec)
{
 char *hex=new char[0];
 int pos = 0;
 while(Dec > 0)
 {
  int m = Dec % 16;
  hex[pos] = m<10 ? m + '0' : m-10+'A';
  Dec = Dec/16;
  pos++;
 }
 hex[pos]='\0';
 return strrev(hex);
}

// Binary to Decimal
char *Bin2Dec(long int Bin)
{
 char *Dec=new char[0];
 ltoa(Bin,Dec,10);
 long int result=0;
 int pos=0;
 int len=strlen(Dec)-1;
 while(pos <= len)
 {
  int m = Dec[pos]-'0';
  result+=(m)* (pow(2 ,len-pos));
  pos++;
 }
 char res[10];
 ltoa(result,res,10);
 return res;
}

// Octal to Decimal
char *Oct2Dec(long int Oct)
{
 char *Dec=new char[0];
 ltoa(Oct,Dec,10);
 long int result=0;
 int pos = 0;
 int len=strlen(Dec)-1;
 while(pos <=len)
 {
  int m = Dec[pos]-'0';
  result+=(m)* (pow(8 ,len-pos));
  pos++;
 }
 char res[10];
 ltoa(result,res,10);
 return res;
}

// Hexadecimal to Decimal
char *Hex2Dec(char *Hex)
{
 char *Dec=new char[0];
 Dec=Hex;
 long int result=0;
 int pos = 0;
 int len=strlen(Dec)-1;
 while(pos <=len)
 {
  int m = Dec[pos]-'0'<10 ? Dec[pos]-'0' : Dec[pos]-'A'+10;
  result+=(m)* (pow(16 ,len-pos));
  pos++;
 }
 char res[10];
 ltoa(result,res,10);
 return res;
}
 

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

شنبه 9 آذر 1392  9:10 AM
تشکرات از این پست
ramin_amol
ramin_amol
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1392 
تعداد پست ها : 124
محل سکونت : mazandaran

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

داداش دستت درد نکنه

یک شنبه 24 آذر 1392  9:20 AM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:برنامه ماشین حساب


نقل قول ramin_amol

داداش دستت درد نکنه

خواهش می کنم

موفق باشید

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

پنج شنبه 28 آذر 1392  8:29 AM
تشکرات از این پست
dr_web
dr_web
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 21
محل سکونت : به توچه

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

این ماشین حساب مثل ماشین حساب مهندسی عمل می کنه یا نه یک ماشین حساب معمولی است ؟

چون من یک ماشین حساب مهندسی نوشتم یکمی پیچیدگی اش از این بیشتر بود البته با پشته پیاده سازی کرده بودم.

دوشنبه 2 دی 1392  1:05 PM
تشکرات از این پست
siryahya
ali201355
ali201355
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 792
محل سکونت : سیستان و بلوچستان

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

سلام خوب بود ممنون از اطلاع رسانی شما عزیز

دوشنبه 2 دی 1392  1:11 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

دوست عزیز میتونی از این لینک هم استفاده کنی ماشین حساب خوبی طراحی کرده

مشاهده سورس کد

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

چهارشنبه 4 دی 1392  11:22 PM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:برنامه ماشین حساب


نقل قول siryahya

دوست عزیز میتونی از این لینک هم استفاده کنی ماشین حساب خوبی طراحی کرده

مشاهده سورس کد


دوست گرامي بهتر بود كه سورس رو همين جا مي ذاشتيد و لينك نمي داديد

تبليغات نكنيد لطفا

خيلي ممنون

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

پنج شنبه 5 دی 1392  1:52 PM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:برنامه ماشین حساب


نقل قول dr_web

این ماشین حساب مثل ماشین حساب مهندسی عمل می کنه یا نه یک ماشین حساب معمولی است ؟

چون من یک ماشین حساب مهندسی نوشتم یکمی پیچیدگی اش از این بیشتر بود البته با پشته پیاده سازی کرده بودم.


جناب نمی دونم شما به چه ماشین حسابی می گید ماشین حساب مهندسی ولی این ماشین امکاناتش از یه ماشین حسابی عادی کمی بیشتره

از طرفی پیاده سازی با پشته خیلی تعداد خط کد هارو بالا میبره چون شما باید یبار پشته رو بنویسید و هر دفعه توابع و عملگر هایی رو باهاش انجام بدید

واقعا کارتون جای تحسین داره

موفق باشید

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

سه شنبه 10 دی 1392  9:12 AM
تشکرات از این پست
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

پاسخ به:برنامه ماشین حساب


نقل قول dr_web

این ماشین حساب مثل ماشین حساب مهندسی عمل می کنه یا نه یک ماشین حساب معمولی است ؟

چون من یک ماشین حساب مهندسی نوشتم یکمی پیچیدگی اش از این بیشتر بود البته با پشته پیاده سازی کرده بودم.


جناب نمی دونم شما به چه ماشین حسابی می گید ماشین حساب مهندسی ولی این ماشین امکاناتش از یه ماشین حسابی عادی کمی بیشتره

از طرفی پیاده سازی با پشته خیلی تعداد خط کد هارو بالا میبره چون شما باید یبار پشته رو بنویسید و هر دفعه توابع و عملگر هایی رو باهاش انجام بدید

واقعا کارتون جای تحسین داره

موفق باشید

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

سه شنبه 10 دی 1392  9:15 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

پاسخ به:برنامه ماشین حساب

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 17 دی 1392  12:32 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها