0

فرق بین بخار و گاز چیست ؟

 
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

فرق بین بخار و گاز چیست ؟

 

 

فرق بخار وگاز

بخار: ماده ای که ازماده دیگر درحال تبخیر جدا شود وبه هوا برود.ویا آنچه به شکل مه یا رطوبت ازآب گرم یا هرجسم جامد یا مایع دیگر دراثر گرما وحرارت برخیزد .

 بخار حالت گازی جسمی که، در دمای اتاق وفشار عادی به صورت مایع یا جامد است .

 

حالت گازی : پراکنده تری حالت ماده است که درآن مولکول ها از هم بسیار فاصله دارند و دارای حرکت تقریبا نامحدود وکاتوره ایی هستند . گازماده ای که حجم آن به طور پیوسته افزایش می یابد وازفشار آن به طورپیوسته کاسته می شود

 

 تمیز دادن بخار ازگاز چنین است که حالت گازی بالاتراز دمای بحرانی ماده است.

به طور معمول ماده گازی  دردمای اتاق (دمای 25 درجه سانتی گراد وفشار 1 جو ) پایدار ترین حالت خود را دارد   . اما بخار دراین شرایط  پایدارترین حالت ماده نیست .

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  2:57 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

قانون شارل

          

ژاک شارل فيزيکدان فرانسوی درسال ۱۷۸۷  ميلادی به رابطه اثر دما برحجم گاز ها درفشار ثابت  پی برد.

 اوباانجام آزمايش برروی گازهای متفاوت وبامقادير مختلف دريافت،که براثرتغيير دما به اندازه يک درجه سيليسيوس ، حجم گازها به اندازه   ۲۷۳/۱ برابرحجم  آن گاز در دمای صفردرجه  سيليسيوس  (oC)     تغيير می يابد. قانون شارل را می توان دررابطه زير خلاصه نمود .

                                                V =  V0 +1/273   V0

 V حجم گازدردمای t درجه  (  برحسب  V0 ،   (  oC حجم گازدرصفردرجه سيليسیوس می باشد.

اگر نمودار تغييرات حجم گازهارا برحسب تغييردما (برحسب  oC )  رسم نمايید  خطوط راستی به دست خواهد آمد که اگرآنها را ادامه دهيد ( برون يابی ) ،مشاهده خواهد کرد که همگی محورافقی را در

( ۲۷۳ـ  oC ) قطع خواهند نمود . لرد کلوين - دانشمند انگليسی پنجاه سال بعد از شارل اين دما را صفر مطلق ناميد.اين يافته ها می رساند که  در( ۲۷۳-)  درجه سيلسيوس گاز حجمی ندارد،و يا ناپديد خواهد شد اما تمام گازها قبلا از رسيدن به اين دما مايع می شوند و رابطه شارل برای مايعات وجامدات صدق نمی کند.

اگردما را برمبنای اين نقطه بسنجيم مقياس جديدی به دست می آيد که به احترام لرد کلوين، کلوين ناميده شده وبا حرف K  نشان داده می شود.                        t(0 C)  +273   =K 

طبق قانون شارل ،حجم يک مقدار معين گاز با دمای مطلق به طور مستقيم تغيير می کند .

                                                            V = k T

ومی توان نتيجه گرفت .                      V1 / T1  = V2 / T2

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  2:59 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

داتیو

پیوند کووالانس کئوردینانس (داتیو)

هریک از دواتم شرکت کننده در  پیوند کووالانسی  یک الکترون به اشتراک می گذارند. وبه طوری که نمی توان تشخیص داد که الکترون های پیوندی متعلق به کدام اتم بوده است .ولی یک نوع پیوند کووالانسی دیگروجود دارد٬که درآن یک اتم دوالکترون پیوندی ( دهنده الکترون ) راتامین می کند واتم دیگر که الکترون کم دارد (پذیرنده الکترون) این دوالکترون را می گیرد .این پیوندکووالانسی را داتیو ( کووالانس کئوردینانسی ) می نامند.

 هنگامی که گاز آمونیاک را باگاز هیدروژن کلرید مجاور هم قرار می دهیم این دو ماده باهم واکنش داده ومولکول  NH4Cl را می سازند که از یون کلرید(  -Cl )   ویون آمونیوم  ( +NH4 ) تشکیل شده است .

            همانطور که ملاحظه می نمایید H درمولکول HCl الکترون خودرا درلایه الکترونی اتم Cl جا می گذارد واتم نیتروژن درمولکول  NH3: الکترون غیر پیوندی خودرا دراختیار+ H قرار می دهد.به این ترتیب + H پذیرنده الکترون واتم نیتروژن درمولکول NH3 دهنده الکترون می باشد.

 

 

 

 

 

 به طور ساده می توان پیوند داتیورا به صورت یک فلش از طرف عنصر دهنده الکترون به سمت اتم گیرنده الکترون نشان داد درضمن باید توجه داشت هرچهار پیوند در یون آمونیم ازنظر انرژی وطول پیوند یکسان هستند وهیچگونه تفاوتی بعد ازتشکیل باهم ندارند.                                                                         

هنگامی که مولکول HClدرآب حل می شود  + H  از این مولکول جداشده وبامولکول آب پیوند داتیومی دهد دراین جانیز اتم اکسیژن آب که دوجفت الکترون ناپیوندی دارد یک جفت الکترون دراختیار+ H  قرارمی دهد وپیوند داتیو تشکیل می شود                           

به واکنش  زیر توجه کنید .دراین واکنش نیتروژن جفت الکترون ناپیوندی خودرا دراختیار اتم بور قرار می دهد  وبه این ترتیب اتم بور B  نیز درلایه ظرفیت خود دارای هشت الکترون می شود. 

 به شکل ساده تر بامدل خطی می توان این  مولکول را به صورت زیر نشان داد.

      

مولکول 3 AlCl نیز مانند مولکول  3 BF  می باشد واتم Al  دراین مولکول  درلایه ظرفیت خود دارای شش الکترون می شود .  آزمایش نشان می دهد این مولکول در 180 درجه سانتی گراد تصعید می شود. اگر این ماده ساختار یونی می داشت باید دمای ذوب بسیار بالایی می داشت . زیرابرای ازبین بردن  جاذبه شدید بین یون ها به انرژی زیادی نیاز است .

وقتی ماده ای دردمایی پایین تصعید می شود. می توان نتیجه گرفت بایدمولکولی کووالانسی باشد .( جامد مولکولی ) به مدل الکترون نقطه ای  3 AlCl توجه کنید.

 

اندازه گیری جرم مولکولی درحالت بخار این مولکول نشان می دهد فرمول مولکولی آن باید به صورت دیمر (  Al 2Cl6 ) باشد .دراین دیمر همانطور که درزیر ملاحظه می کنید . دو پیوند به طریق داتیو تشکیل شده است .

 اتم کلر نیزدارای زوج الکترون های غیر پیوندی درلایه ظرفیت خود است که می تواند آن ها رادراختیار اتم Al قراردهد .

 پیوند در یون های فلزی آبپوشیده:

مولکول آب باتشکیل پیوندقوی یون های حل شده را احاطه می نماید. بیشتر یون های فلزی ضمن آبپوشی با مولکول آب پیوندتشکیل می دهند.

آلومینیم کلرید دارای پیوند کووالانسی است هنگامی که درآب حل می شود یونش می یابد. سپس شش مولکول آب یون 3+Al  را احاطه نموده و یون هگزا آکوا آلومینیم    Al(H2O)6+3  را می سازند . به چگونگی تشکیل این یون توجه نمایید .                                                                                                                  Al: 1s22s22p63s23px1

                                                                                            A l +3 : 1s22s22p6   

اکنون این یون می تواندبا اوربیتال های   ( 3s,3p,  3d)  لایه ظرفیت خودبا جفت الکترون های غیرپیوندی

 اکسیژن آب پیوند داتیو برقرارنماید.  شکل این یون هشت وجهی است( هیبرید S P3d2) .لازم به تذکراست  برای تجسم شکل کمپلکس پیوندهای  داتیوی که دربالا وپایین  صفحه قرار دارندبه شکل فلش های  خطی و پیوندهای  داتیوی  جلوی صفحه بافلش هایی به شکل گوه وپیوندهای داتیوی عقب صفحه به شکل  فلش های نقطه چین نشان داده شده است .

 

 

  پیوند داتیو درکربن منوکسید

درمولکول کربن منوکسید  دواوربیتال تک الکترونی اکسیژن بادواوربیتال تک الکترونی کربن پیوند کووالانسی برقرارمی نمایند .امادراین حالت لایه ظرفیت کربن دارای شش الکترون خواهد شد. برای تکمیل لایه ظرفیت درکربن جفت الکترون غیر پیوندی اکسیژن با کربن پیوند داتیو می دهد . به این ترتیب درفرمول ساختاری کربن منوکسید پیوند سه گانه برقرار می شود. C ≡ O

 

پیوند داتیو درنیتریک اسید 

دربیشتر اسید های اکسیژندار  اتم مرکزی با اکسیژن دارای پیوند داتیو است واثر القایی منفی این اکسیژن باعث افزایش قدرت اسیدی دراین گونه اسید ها  می شود.

 

لازم به تذکر است دریون نیترات هرسه پیوند N  وO  ازهرحیث یکسان هستند واین به علت عدم استقرارالکترون (رزونانس) دراین سه پیوند است .

 

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:03 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

الکترون

سطوح انرژی دراتم کوانتومی (پله٬ پله ) است .هر الکترون ترازانرژی خاصی را اشغال می کند.موقعیت و  ویژگی های اوربیتالی که توسط هر الکترون اشغال می شودباچهار عددکوانتومی منحصر به فرد مشخص می شود.به عبارتی  دوالکترون دریک اتم حتما دریکی ازاعدادکوانتومی متفاوت خواهند بود. درواقع این اعداد حالت های متفاوت انرژی الکترون را به نمایش می گذارند.

n عددکوانتومی اصلی٬اندازه نسبی ابرالکترونی را نشان می دهند و بیانگر شماره لایه های  اصلی الکترونی است( 7-1). که درضمن همان شماره تناوب عنصر درجدول تناوبی نیزمی باشد. هرچه n بزرگتر باشد اندازه ابرالکترونی بیشتر والکترون ازهسته دورترخواهد بود .

بیشترین احتمال حضورالکترون درفضای اطراف هسته  را اوربیتال  می نامند.

هرتراز اصلی انرژی می تواندچند ترازفرعی انرژی نزدیک به هم داشته باشد (  ٬p ٬ d ٬ f) .

l عدد کوانتومی سمتی ٬ بیانگرنوع وشکل اوربیتال  می باشد. ومی تواند ازصفر تا   1- n تغییر کند .   

                            l=0                     l=1                 l=2                 l=3    عددسمتی

                              s                         p                     d                    f    نوع اوربیتال         

 

m معین می شود. 

جهت گیری  اوربیتال هادرفضا درامتداد محور های مختصات٬ با عدد کوانتومی

 px  ٬ py   ٬ pz  ) ومی تواند اعداد صحیح از l - تا l+ راداشته باشد .

این حالات از حل معادلات پیچیده ریاضی حاصل شده است. باکلیک دراینجا می توانید باانتخاب یک اوربیتال شکل  ومختصات آن را ببینید.

اوربیتال هایی که همشکل وازنظر اندازه یکسان هستندو فقط جهت متفاوتی دارند هم انرژی بوده  و همتراز می نامند

عدد کوانتومی چهارم  s ٬ حرکت الکترون را به دورخودش (حرکت اسپینی)  توصیف می کند که درجهت عقربه ساعت ویا خلاف آن می باشد.حرکت الکترون به دورخودش میدان مغناطیسی ایجاد می کند . مقدار آن ½ + یا ½ - می باشد.  اگر جهت چرخش الکترونی به دورخودش عکس چرخش الکترونی دیگر باشد قطب های مغناطیسی آن دو وارونه خواهد بود به این طریق ربایش مغناطیسی بین آن دو این اجازه را می دهد که دوالکترون دریک ناحیه ازفضای اطراف هسته و دریک اوربیتال جای گیرند.  

                      

 

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:06 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

انواع واکنش های آلی

انواع واکنش های آلی

معمولا واکنش  بین مواد آلی را بنا به نوع ومراحل انجام آن (مکانیسم ) می توان طبقه بندی کرد .

آ :  ازنظر نوع ، واکنش ها به دسته های زیر تقسیم می شوند .

1 - افزایشی  : دو یا چند مولکول باهم مولکول واحدی را می سازند. لازمه این واکنش دارا بودن پیوند پای است .

2- حذفی (  E1 و E2 ) : با ایجاد حلقه و یا  پیوند پای ، مولکولی ازیک مولکولی دیگر جدا می شود

3- جانشینی : عاملی ( استخلاف) جانشین گونه ایی دیگر ، دریک مولکول  می شود .

4 - نوع آرایی :  دریک مولکول گونه ایی جای خودرا تغییر می دهد.

5- تخریبی  : واکنش های شدیدی که ساختار مولکول درهم می ریزد. ( نظیر واکنش گاز فلوئور بامتان )

ب: ازنظر مکانیسم ونوع واکنشگر ،  به صورت های زیر واکنش هارا  تقسیم بندی می کنند .

(واکنشگرماده ای است که به عنوان منبع تولید  یون یارادیکال آزاد عمل می کند واین گونه ها معمولا اجزای حمله کننده به سوبسترا درواکنش هستند. )

1- رادیکالی : واکنشگر  دارای اوربیتال فرد است .

2 - الکتروندوستی ( الکتروفیلی ) : واکنشگر اسید لوئیس می باشد .

3- هسته دوستی ( نوکلئوفیلی ) : واکنشگرباز لوئیس می باشد.

اکنون به چند  نمونه  از واکنش ها، که بین مواد آلی انجام می شود توجه نمایید.

واکنش جانشینی نوکلئوفیلی ( SN ) :

A :    استخلاف هسته دوستی دومولکولی  ( SN2) :

واکنشی که طی آن هسته دوستی جانشین هسته دوست دیگر می شود. دراین سازوکار  واکنشگر از پشت  گروه هسته گریز( عامل ترک کننده ) به سوبسترا ( ترکیب مورد آزمایش) حمله می کند. که باعث وارون سازی پیکر مولکول درموضع واکنش می شود.

درکلیک کنید تاشاهد این وارون سازی باشید.

این واکنش ازنظر سینیتکی نسبت به هردوجزئ سوبسترا و واکنشگر از مرتبه اول ودرمجموع ازمرتبه ی  دوم است.  

 

 

     

       

 دراینجا کلیک کنید تا شاهد مراحل انجام واکنش فوق باشید

 این بحث ادامه دارد .                                                                                                   

منابع :

مکانیسم واکنش های آلی : دکتر علی سیدی

شیمی آلی : موریسون وبوید

فرهنگ مفاهیم شیمی آلی : ارچین، کاپلان ، مکومر،  ویلسون ، زیمر

 

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:10 PM
تشکرات از این پست
amin0280
amin0280
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 41
محل سکونت : همدان

استخلاف هسته دوستی تک مولکولی ( SN1)

<p align="center"><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="5">استخلاف هسته دوستی تک مولکولی ( <span lang="en-us">SN<sub>1</sub></span>)</font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif"><font color="#003366" size="3">دراین نوع&nbsp; واکنش ها&nbsp; مرحله شکستن پیوند بر مرحله تشکیل پیوند جدید پیشی می گیرد . و واکنش ازطریق تشکیل یک کاربوکاتیون درمرحله واسطه&nbsp; انجام می شود .پس حداقل دارای دو مرحله می باشد. در واکنش های چند مرحله ایی<span lang="en-us">،</span> مرحله کند تعیین کننده سرعت واکنش است. </font></font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">مرحله کند این نوع&nbsp; واکنش ها همان مرحله شکست پیوند است. درنتیجه سرعت واکنش نسبت به واکنش دهنده (سوبسترا ) ازمرتبه&nbsp; 1 ونسبت به واکنشگر ازمرتبه صفر است. زیرا هسته دوست در مرحله سریع واکنش به کاربوکاتیون حمله می کند<span lang="en-us">.</span> درنتیجه بر سرعت واکنش تاثیری ندارد. </font></b></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>واکنش دهنده هایی، بامکانیسم <span lang="en-us">SN1 </span>واکنش می دهند،که درحالت واسطه بتوانند&nbsp; کربوکاتیون نسبتا پایدار تولید&nbsp; کنند.</p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">مرتبه واکنش پذیری براساس نوع کربن درکاربوکاتیون در واکنش <span lang="en-us">SN1</span>&nbsp; به این&nbsp; ترتیب&nbsp;</font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366"><font size="3"><font face="Arial" color="#000066">&nbsp; (آلیل یا بنزیل یا یون های پایدار شده به وسیله رزونانس)ونوع سوم&nbsp;&gt;&gt; نوع دوم<sup> </sup>&gt;&gt; نوع اول&gt; CH<sub>3</sub>-Xاست </font>.</font></font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">ا</font></b><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">ین واکنش پذیری برمبنای پایداری کاربوکاتیون ها می باشد .<font face="Arial" color="#000066">وتایید کننده</font>آن است که واکنش <span lang="en-us">SN1</span> دارای دو مرحله است. </font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">مرحله آهسته ( تعیین کننده سرعت)&nbsp; - یونش الکیل هالید وتشکیل یک کاربوکاتیون.</font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">&nbsp;مرحله تند - اضافه شدن نوکلئوفیل به کاربوکاتیون. </font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">به عنوان مثال آبکافت بوتیل برمید بامکانیسم <span lang="en-us">SN1 </span>صورت می گیرد. 1 نشانده آن است که واکنش یک مولکولی&nbsp;و فقط یک ذره در مرحله آهسته واکنش درگیر است. در این واکنش سرعت<span lang="fa"> واکنش</span>&nbsp; فقط به غلظت الکیل هالید&nbsp;<span lang="fa">وابسته است </span>&nbsp;نه نوکلئوفیل . </font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">&nbsp;حلال کافت ترسیو بوتیل برمیددرآبی که شامل مقداری سدیم هیدروکسید می باشد&nbsp; به صورت زیر است.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b><b><font face="times new roman, times, serif"><font size="3"><font color="#003366"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:&nbsp;</font></font></font></b><b><font face="times new roman, times, serif"><font size="3"><font color="#003366"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font></font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">به دیاگرام انرژی این&nbsp; واکنش توجه کنید .تشکیل کاربوکاتیون دربالاترین سطح انرژی مرحله (آهسته ) و افزایش نوکلئوفیل به کاربوکاتیون مرحله.ی خیلی سریع است.</font></b></p> <p align="center"><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">&nbsp;<img alt="" hspace="0" src="http://i3.tinypic.com/wjzxxy.jpg" align="middle" border="0" /></font></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif"><font color="#003366" size="3">درمرحله واسطه چون&nbsp; کاربوکاتیون تشکیل شده دارای آرایش مسطح ( هیبرید <span lang="en-us">sp<sup>2</sup></span> ) می باشد واکنشگر به راحتی&nbsp; ازهردوطرف به آن حمله می کند. اگر اتم کربنی که مورد حمله قرار گرفته نامتقارن باشد کاربوکاتیون واسطه&nbsp; پایدار بوده ، به طوری که نتیجه یک واکنش <span lang="en-us">SN<sub>1</sub></span> به یک مرکز کایرال کربن مخلوطی از هردو انانتیومر رامی دهد ویک محصول راسمیک حاصل خواهد شد.که ناشی از تشکیل هردو انانتیومر و وارونگی شکل درحمله به هردو طرف&nbsp; مرکز کایرال&nbsp; می باشد. </font></font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">&nbsp;درنتیجه&nbsp; حلال کافت&nbsp;&nbsp;- &nbsp;1- کلرو 1 - فینیل بوتان&nbsp; درآب محصول&nbsp;یک مخلوط راسمیک از انانتیومر الکل ها&nbsp; وغیر فعال نوری می باشد&nbsp; .</font></b></p> <p align="center"><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">&nbsp;<img alt="" hspace="0" src="http://i3.tinypic.com/wjzzbm.jpg" align="middle" border="0" /></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><b><font face="Arial" color="#000066"><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">در</font><a href="http://www.hschickor.de/sn1_av.swf" target="_blank"><font face="times new roman, times, serif" color="#cc33cc" size="4">اینجا</font></a><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/BMP/My%20Documents/My%20Web%20Sites/mysite11/New_Folder/flash/sn1_av[1].swf"><font face="times new roman, times, serif" color="#cc33cc" size="4"> </font></a><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">کلیک کنید وشاهد انجام واکنش <span lang="en-us">SN<sub>1</sub></span>&nbsp; بین مولکول 2- کلرو بوتان ویون هیدروکسید باشید</font> .</font></b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="4">استخلاف هسته دوستی تک مولکولی ( <span lang="en-us">SN<sub>1</sub></span>) بانوآرایی :</font></b></p> <p><b><font face="times new roman, times, serif" color="#003366" size="3">ازنظر سینیتکی واستروئوشیمی شبیه به مکانیسم <span lang="en-us">SN<sub>1</sub> </span>است بااین تفاوت که واکنشگر به اتم دیگری، غیرازاتمی که قبلا به هسته گریز متصل بود وصل می شود. و می تواند شامل نوآرایی یک یون کاربنیوم ویا یک یون آلیلی باشد.</font></b><font color="#800080">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span lang="en-us">&nbsp;</span></font></p>

Y

یک شنبه 7 آذر 1389  3:16 PM
تشکرات از این پست
hadikousha
hadikousha
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 1358
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:فرق بین بخار و گاز چیست ؟

لطفا این مطالب که تخصصی هست توی انجمن مخصوص به خودش بذارید.کاربرد عمومی که نداره

اللهم عجل لولیک الفرج

یک شنبه 7 آذر 1389  4:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها