0

کلاس رشته

 
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

کلاس رشته

#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <string.h>

typedef unsigned char BYTE;
class 
string
{
 public:
    
char str[255];
    
string();//constructor
    
string(char s[]);
    
string(char s,BYTE n);
    
void string::operator =(char s[]);
    
string string::operator +(char s[]);
};
//end of class
void string::string(void)
{

str[0]=NULL;
}

void string::string(char s[])
{
 
strcpy(str,s);
}

void string::string(char s,BYTE n)
{
 
int t=0;
 for (
int i=0;i<n;i++,t++)
     
str[t]=s;
}

void string::operator =(char s[])
{
 
strcpy(str,s);
}

string string::operator +(char s[])
{
  
string temp;
  
strcpy(temp.str,str);
  
strcat(temp.str,s);
  return 
temp;

}

//**************************************************************
void main()
{
 
clrscr();
 
string s="Ashiyane Security Team";
 
string t("adminrasul");
 
s=s+" 2010";
 
cout<<s.str<<endl<<t.str;
 
getch();


Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

دوشنبه 22 مهر 1392  7:44 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها