0

صف

 
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

صف

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

class qu{
          public:              
//global variable
                   
int num;
                   
qu *head;
                   
qu *tail;
                   
qu *sar;
     };

void main()
{
  
char choqu ali;
       
ali.tail NULL;
asdclrscr();
       
cout<<"enter a number betweeen 1 to 4 for:\n";
       
cout<<"1 for enqueu \n2 for dqueue \n3 for show queue\n4 for exit\n";
       
cin>>cho;
       
qu *newptr = new qu;
       
newptr -> tail NULL;
            if(
cho == '1')
                  {
                      if(
ali.tail == NULL)
                             {
                                 
clrscr();
                                 
cout<<"enter your first number: ";
                                 
cin>>newptr -> num;
                                 
ali.tail newptr;
                                 
ali.sar newptr;
                                 
clrscr();
                             }
                      else
                             {
                                 
clrscr();
                                 
cout<<"enter other number: ";
                                 
ali.tail -> tail newptr;
                                 
ali.tail newptr;
                                 
cin>>newptr -> num;
                              }
                   }

     if(
cho == '2')
                {
                      
clrscr();
                      
qu *dq = new qu;
                      
ali.sar ali.sar -> tail;
                      
dq ali.sar;
                          while(
dq)
                                   {
                                          
cout<<dq -> num<<" ";
                                          
dq dq -> tail;
                                   }
                     
getch();
               }
      if(
cho == '3')
              {
                    
qu *temp ali.sar;
                         while(
temp)
                               {
                                       
cout<<temp -> num<<" ";
                                       
temp temp -> tail;
                               }
                         
getch();
              }
      if(
cho == '4')
             exit(
0);
goto asd;
}

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

پنج شنبه 18 مهر 1392  9:20 AM
تشکرات از این پست
a_sadri
دسترسی سریع به انجمن ها