0

كلاسها و لينك ليستها

 
rezahashemian1374
rezahashemian1374
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 254
محل سکونت : تهران

كلاسها و لينك ليستها

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

void table();
class 
ff{
     public:
               
char name[21];
               
char last_name[30];
               
float num;
               
ff *next;
} *
first , *last;
int main()
{

int count ;
first last NULL;
table(); //calling table function
while(count != 100//start of while
     
{
            
ff *avali = new ff;
                   if(!
avali)
                           {
                                
cout<<'\n'<<"not elocation unit";
                                
getch();
                                exit(
0);
                            }
           
avali->next NULL;
             if(
first == NULL)
                    {
                         
gotoxy(38,2); cout<<(count 1);
                         
first last avali;
                         
gotoxy(1,4); cin>>avali->name;
                         
gotoxy(10,4); cin>>avali->last_name;
                         
gotoxy(28,4); cin>>avali->num;

                    }
              else
                         {
                             
clrscr();
                             
table();
                             
gotoxy(38,2); cout<<(count 1);
                             
last -> next avali;
                             
last avali;
                             
gotoxy(1,4); cin>>avali->name;
                             
gotoxy(10,4); cin>>avali->last_name;
                             
gotoxy(28,4); cin>>avali->num;

                        }
        
count++;
    }
//end of while

ff *dovomi = new ff;
if(!
dovomi//if not free memory
      
{
            
cout<<'\n'<<"not elocation unit";
            
getch();
            exit(
0);
      }
            
dovomi first;
            
table();
int m 4;
while(
dovomi//start of while
            
{
                        if(
dovomi->num >= 17)
                                    {
                                                
gotoxy(1,m); cout<<dovomi->name;
                                                
gotoxy(10,m); cout<<dovomi->last_name;
                                                
gotoxy(28,m); cout<<dovomi->num;
                                                
m++;
                                    }

dovomi dovomi -> next;
            if(
== 24)
                        {
                                    
== 4;
                                    
cout<<"press any key to see the naxt page";
                                    
getch();
                        }
            }
//end of while
getch();
return 
0;
}

/////////////////// void table started
void table()
{
            
clrscr();
            
cout<<"======================================\n";
            
cout<<"name last_name nomreh\n";
            
cout<<"======================================\n";

Seyyed.Reza.Hashemian@Gmail.Com

دوستانی که سوالی دارند یا مایل به تماس هستند می توانند از اطلاعات بالا استفاده نمایند.

اگر هم تایپکی زدید و احتیاج به پاسخگویی سریع داشتید اطلاع دهید

پنج شنبه 18 مهر 1392  9:14 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها