این کرم ها خونسرد بوده و بدن آنها دما را از محیط دریافت می کند که حالتی مشابه خواب زمستانی ایجاد می کند، برعکس پستانداران خونگرمی مانند انسان تلاش می کنند تا دمای بدن خود را ثابت نگه دارند و استراتژی کرم های گرد برای انسان کارآیی نخواهد داشت.محققان دانشگاه میشیگان با بررسی کرم‌های گرد دریافته‌اند، هوای سرد باعث فعال‌تر شدن گیرنده ژن trpa-1 می‌شود که فعال شدن این ژن با افزایش طول عمر در ارتباط است.


به گزارش ایسنا، در مطالعات قبلی عنوان شده بود که هوای سرد، به دلیل قرار دادن اندام بدن در یک حالت خواب زمستانی با افزایش طول عمر در ارتباط است.


اما مطالعات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه میشیگان بر روی کرم‌های گرد یا نماتدها با این نظریه در تضاد است؛ چراکه نماتدهای فاقد کانال trpa-1 از عمر کوتاه تری در مقایسه با کرم های با trpa1‌ مثبت برخوردار هستند.تأثیر سرما روی انساناگرچه انسان نیز دارای نسخه ای از ژن trpa1‌ است، اما نظریه قدیمی در خصوص عمر طولانی تر کرم های گرد در هوای سرد برای انسان قابل تعمیم نیست.


این کرم ها خونسرد بوده و بدن آنها دما را از محیط دریافت می کند که حالتی مشابه خواب زمستانی ایجاد می کند، برعکس پستانداران خونگرمی مانند انسان تلاش می کنند تا دمای بدن خود را ثابت نگه دارند و استراتژی کرم های گرد برای انسان کارآیی نخواهد داشت.


«شوآن ژو» نویسنده ارشد این تحقیق تأکید می کند: طول عمر موش ها در دمای هسته ای منفی 12 درجه سانتیگراد 20 درصد بیشتر است و کالری محدود نیز به کاهش دمای هسته ای بدن و افزیش طول عمر کمک می کند؛ اگر فعال شدن ژن trpa1 در کرم های گرد با افزایش طول عمر در ارتباط باشد، عناصر فعال در واسابی (ترب ژاپنی) و روغن کنجد نیز می توانند در نقش فعال کننده ژن انسانی trpa1‌ عمل کرده و منجر به کاهش دمای هسته ای بدن شوند.