گوارا ترین زندگی دور افکندن تکلف است وبه فرزندش چنین توصیه میکند:

پسرم روزی دو گونه است اول آنچه تو آن را می جویی ودوم آنچه آن تورا میجوید پس اگر تو سوی آن نروی آن به سوی تو می آید پس غم سالانه ات را بر غم یک روزت تحمیل نکن

به فکر مشکلات همان روزی باش که در آن هستی