0

تعبير خواب مرگ

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تعبير خواب مرگ

مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خيلي‌ رايج‌است‌ و تعابير و معاني‌ مختلفي‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌اي‌ از عمل‌ بستن‌ يا به‌ انتهارسيدن‌ است‌. در حقيقت‌ اشاره‌اي‌ به‌ خاتمه‌يافتن‌ چيزي‌ و شروع‌ چيز ديگري‌ دارد. خوابهاي‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌هاي‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نماييد كه‌ خودتان‌ مرده‌ايد،اين‌ خواب‌ مي‌تواند اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ حقيقت‌داشته‌ باشد كه‌ مايليد تمام‌ نگراني‌ها ودلشوره‌هايتان‌ را به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ وشروعي‌ تازه‌ را تجربه‌ كنيد. اگر در خواب‌مشاهده‌ كنيد كه‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ يا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ پدر يامادرتان‌ مرده‌اند، چنين‌ خوابي‌ هم‌ مي‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عين‌ حال‌ نمايانگر دريچه‌ ضميرناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ خشم‌،عصبانيت‌ و ديگر احساسات‌ و عواطف‌ منفي‌تان‌را تخليه‌ مي‌كنيد. در بعضي‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ يمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداري‌ بيننده‌ خواب‌ ازعمري‌ طولاني‌ و سعادت‌ و رفاه‌ مي‌باشد. خواب‌هاي‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بديمن‌ و بدشگون‌ نيستند، ولي‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانيت‌، نگراني‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ مي‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببينيد، اين‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقي‌ مي‌شود ـ اين‌ خواب‌ به‌ معناي‌ حياتي‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشي‌ سپردن‌ يك‌مرحله‌ قديمي‌ زندگي‌ است‌. هم‌ چنين‌، وقتي‌ با يك‌ بيماري‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كنيد، ديدن‌ چنين‌خوابهايي‌، طبيعي‌ است‌ و نشان‌ از اين‌ دارد كه‌ حالتان‌ بهتر مي‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگي‌ تدريجي‌ وآرام‌ را ببينيد، يعني‌ بايستي‌ به‌ نحو چشمگير و قابل‌ ملاحظه‌اي‌، برنامه‌ معمول‌ زندگي‌تان‌ را عوض‌ نماييدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌اي‌ ببخشيد. اگر خواب‌ مرگ‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ را ببينيد، يعني‌ فاقد يك‌ ويژگي‌ خاص‌هستيد كه‌ عزيزتان‌ آن‌ را از خود بروز مي‌دهد. از خودتان‌ بپرسيد كه‌ چه‌ چيزي‌ باعث‌ شده‌ كه‌ آن‌ فردبرايتان‌ تا اين‌ حد عزيز و استثنايي‌ باشد يا از چه‌ خصوصيت‌ او خوشتان‌ مي‌آيد؟ پاسخ‌ اين‌ سؤالات‌،همان‌ ويژگي‌اي‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ يا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستيد. ديدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسيدن‌ خبري‌ از به‌ دنيا آمدن‌ بچه‌اي‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردي‌ آگاه‌ و مطلع‌ شويد كه‌ قادر نيستيد هويت‌ او را شناسايي‌ كنيد، اين‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ميراثي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخصي‌ نباشد، ولي‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.

 
 
یک شنبه 30 آبان 1389  8:34 AM
تشکرات از این پست
rezajafarizadeh khosro1342 msalemi lifestylelearn
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تعبير خواب مرگ

تعبیر خواب مردن از دیدگاه معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرگ فردی که زنده است می‌گوید: وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.

 

ابن سیرین گوید:

 

هر کس که بخواهد حال خود را در نزد پروردگار بداند بایستی وضعیت خود را نزد مردگان ببیند

 

تعبیر خواب مردن بیننده خواب

حضرت دانیال گوید:

 • اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.
 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان
 • اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
 • اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

جابرمغربی گوید:

 • دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.
 • اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.
 • اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.
   

 

 

تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی،
 • اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر می‌شود.

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست می‌آوری

 

 

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

خواب و رویا

یک شنبه 27 آبان 1397  10:08 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تعبير خواب مرگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی،

 

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:  از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست می‌آوری.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر می‌شود.

 

تعبیر خواب صحبت کردن مرده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ها به تو بشارت می‌دهند و سخنان خوشایند می‌گویند، تعبیرش این است که خداوند از تو راضی می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر حرف‌های ناخوشایند می‌گویند تعبیرش برعکس حالت قبلی است

 ‌‌‌‌‌(و به طور کلی اگر کسی خواست بداند که خداوند چقدر از او راضی است، باید ببیند وضعیت او پیش مرده‌ها چگونه است و با او چگونه برخوردی دارند)

 

با تعبیر خواب کامل صحبت کردن با مرده همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن و چیزی به مرده دادن

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

 

با تعبیر خواب کامل چیزی از مرده گرفتن و چیزی به مرده دادن آشنا شوید.

 

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد

ابن سیرین می‌گوید: 

 • اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است.
 • بطوری که اگر ببینی از سردرد ناله می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است.
 • یا اگر از درد دندان ناله می‌کند در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.
 • یا اگر از درد شکم ناله می‌کند، آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر از درد پشت ناله می‌کند آن مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش بدی می‌نموده.

 

تعبیر خواب زدن مرده

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر ببینی مرده، تو را می‌زند از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.
 • اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است در آن دنیا به سعادت رسیده است.
 • اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند در دین و ایمان قوت خواهی داشت.

 بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت می‌شود.

 

تعبیر خواب مرده و لباس

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است باایمان از دنیا رفته است.
 • اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است آخرتش خوب و نیک است،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده است در زمان حیاتش گناهکار بوده است.
 • اگر در خواب ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی. اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد آن نوع لباس گران می‌شود.

 

تعبیر خواب آمیزش با مرده


آمیزش مرد با زن مرده

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

 • اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد.
 • اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.


آمیزش زن با مرد مرده

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب می‌باشد.

 

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، از گناه توبه می‌کنی و عمر طولانی خواهی داشت.

 

با تعبیر خواب کامل زنده شدن مرده همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

 

منابع:

مجله اینترنتی ستاره

تعبیرستان

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

Pendarno.ir

khaboroya.com

 
 
یک شنبه 27 آبان 1397  10:10 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تعبیر خواب روبوسی با مرده

 دیدن بوسیدن مرده و یا روبوسی با آن تعبیری همراه با خیر و برکت دارد. با تعابیر معبران اسلامی و کهن درباره روبوسی مرده همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب روبوسی

مطیعی تهرانی: وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.

 

تعبیر خواب روبوسی با مرده

جابر مغربی: اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

 

امام صادق (ع): اگر در خواب ببیند که مرده ای را با شهوت بوسید، زن می‌گیرد و به مرادش می‌رسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند مرده‌ای را از روی شهوت می‌بوسید نشانه آن است که خیری از طرف مرده به او خواهد رسید.
 • اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.
   

تعبیر خواب مرده

 

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم مرده ای ما را می‌بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما می‌رسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

 

کتاب سرزمین رویاها: شخصی را که مرده است در خواب می‌بوسید: عمر شما طولانی خواهد بود.

 

همواره در این گونه خواب‌ها با دریافت و تفکر در مفاهیم اولیه خواب می‌توان به تصویر بهتری از رویا دست یافت. به همین دلیل در ابتدا بایستی با تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن آشنا گردید تا بتوان فضای کلی رویای مربوط به روبوسی با مرده را درک کرد.

 
 
یک شنبه 27 آبان 1397  10:12 AM
تشکرات از این پست
mina2142
mina2142
کاربر جدید
تاریخ عضویت : دی 1398 
تعداد پست ها : 1
شنبه 21 دی 1398  1:56 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها