0

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا :حرف الف

 
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا :حرف الف

 

ابرو ابراهیم ابر
ابزار ابریشم ابروها
اتو کردن اتاق ابزار جراحی
اجاق گاز اتومبیل اتوبوس
احضار ارواح احتضار اجداد
اذیت و آزار اذان ادرار کردن
اردکون ارث - میراث ارتقاء
ارزن - دانه ارزانی اردو
ارکستر ارقام ارزیر
از دست دادن تعادل اره ارگ
اسارت اژدها ازدواج - تاهل
اسباب بازی اسب اسارتگاه
اسپندان اسپند اسباب سفر
استخر استخدام استحمام
استر يا قاطر استخوان - بدن استخوان
اسرافیل استوانه استغفار
اسفنج اسفناج - سبزی اسطرلاب
اسکلت اسكلت مرده اسفند
اسلحه - سلاح اسکیت اسکله - کشتی
اشتر غاز اشتر شتر اسید
اشنان اشک اشتر مرغ
اظهار عشق اصلع اصلاح صورت
اعدام اعداد اعتبار
افتادن درآب افتادن اعلامیه
افسون افسرده افروشه
افیون افلیج فلج افعی
الاحزاب الاانبیاء اقامتگاه
الاغ حیوان الاعراف الاحقاف
الج الانشراح الانسان
الکوثر الکل الکتریسیته
الوار النگو الماس
امداد امتحان -درس امامت کردن
انار املت امرود - گلابی
انجیر انتقام انتخابات
اندام های انسان انداختن مردم انجیل
انگبین - عسل انفجار اندامها
انگشتر انگشتان انگشت
انگور انگشتوانه انگشتری
ایستگاه قطار ایزار ایراز - شلوار

ایوان

 

 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1392  9:12 AM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:13 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ابروها

تعبیر خواب ابروها  
محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است

که زینت ویتمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا مویابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزیمیکند که از آن چیز ویبدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل میکند که از آن چیز ویرا بدنامیحاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزیکند، که ویرا نیک نامیو صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگیویزیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربیگوید: اگر یک ابرویخویش را ریخته دید دیگریراکنده دید، دلیل که در مال و جاه وینقصان افتد و بعضیگفته اند که دلیل نقصان زینت دین ویکند.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعیزینت و وسیله ایبرایافزودن زیبایی. چنان چه کسیدر خواب ببیند که ابروهایسالم و طبیعیو خوبیدارد که هیچ نقصیدر آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا میشود و اطرافیان عیب او را نمیگویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالایچشمان خویش ابرو ندارد میگوید که بیننده خواب بیحرمت و کم آبرو میشود و دیگران درباره اش بد میگویند و به بدیعمل میکنند. ابروهایسفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعیاست. داشتن یک ابرو زیان مالیاست. تراشیدن ابرو نشانه کاریاست که رویجهالت و نادانیانجام میدهد که با اعمال و دخالت عقل میتواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهایپر پشت و سیاه احترامیاست که مردم به خاطر پولیکه دارید یا تحصیل میکنید برایشما قائلند. ابروهایسفید و پر پشت ، شان و شخصیتیاست که بر مبنایعلم و دانش تحصیل مینمائید.

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده اینزدیک با مسایل گمراه کننده ایروبرو خواهید شد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:23 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی
دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است

که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:26 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس


گر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها میگذرید ،

 علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا میکنید.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:29 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب اجداد

تعبیر خواب اجداد
لوک اویتنهاو میگوید :

اجداد : زیان و ضررهایناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبیدر کارها داشته باشید

در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است که با پادرمیانیشما ، اختلاف و اندوه از بین میرود.

2ـ اگر دختریخواب ببیند رویاجاق گاز غذا میپزد ، نشانة آن است که با سپاسگذاریو قدردانیافراطیخود ، دوست صمیمیخود را از دست میدهد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:31 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ادرار کردن

تعبیر خواب ادرار کردن  
محمد بن سیرین گوید: اگر کسیبیند که ادرار کند، به جایگاهیکه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود،

 دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهیمجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جایادرار خون همیرفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جایادرار چرک و خون میرفت، دلیل کند که او را فرزندیاید به تن معلول. بعضیاز معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همیخورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که اندر چاهیادرار کرد، دلیل کند که از کسیمال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همیکرد، دلیل کند که او را فرزندیآید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخیاز ادرار ریخت و برخیبا خود داشت، دلیل کند که برخیاز مال ویبرود و برخیاندوه وغم از ویجدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار ویهمیمسح کردند، دلیل کند که او را فرزندیآید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربیگوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همیکرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه ویبه ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار در خواب ، به موقع خویش، مرد را توانگریرسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادیباشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولیبود و خلیفه را مرگ بود و قاضیرا عزل و بازرگان را زیان بود در تجارت.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همیکرد، دلیل کند که مال و ثروت و داراییخویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:34 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء
1ـ اگر خواب ببینید به مقامیوالا ارتقاء مییابید ،

علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت.

2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود میکنید ، علامت آن است که به ثروتیدست خواهید یافت ، اما باید برایحفظ و نگهداریثروت خود بشتر بکوشید

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:35 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب خواب اردو

تعبیر خواب خواب اردو
1ـ اگر خواب ببینید در هواییآزاد مشغول خوشگذرانیدر اردوییهستید

، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده برایرفتن به سیفریطولانیو ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهیببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهایبهتریدر زندگیدست مییابید و شما به آینده ایتاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوییشرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برایتعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانیاست.        
4ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوینظامیبه سر میبرد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنیشوهردار خواب ببیند در اردویسربازان به سر میبرد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:37 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ارزیر

تعبیر خواب ارزیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت، دلیل که بر قدر آن، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد. اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که قدر آن، وی را خدمتکار و چاکر بود.

 اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازییخ میشکند و در آب فرو میروید ، نشانة آن است که از نصیحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازیهستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامیکه شما ستایشش میکنید ، با رسوایییاد خواهند کرد .

3ـ دیدن کفشهایاسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگارینخواهید داشت .

چهارشنبه 12 تیر 1392  3:38 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ارگ

تعبیر خواب ارگ
1ـ اگر در خواب صدایارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

 

اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیریرا مینوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیویبهرمند میگردید و امتیازات اجتماعیزیادیبه دست میآورید.

3ـ آواز محزونیکه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامیاست و همچنین حکایت از وظایفیخسته کننده دارد.

چهارشنبه 12 تیر 1392  4:12 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب ازدواج - تاهل

تعبیر خواب ازدواج - تاهل
لوک اویتنهاو میگوید :

ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخیموارد میتواند به معنایاختلافات نیز باشد
اگر خواب ببینید با فردیخارجیازدواج میکنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

دیدن شوهر : امیدهایواهی
دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

1ـ اگر دختریخواب ببیند با پیرمردیازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانیروبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردیبا لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزیبه او میکند نشانة آن است که سردی بیتقاوتییکیاز دوستان او را ناامید میسازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانیشادمان که لباسهاییزیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگیلذتهاییعالیخواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهاییسیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسیخواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با کسیپیمان ازدواج میبندید ، نشانة آن است که خبرهاییناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسیشرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلیبه طرز باور نکردنیامید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقةخود لذت زیادیخواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ایناگوار رخ میدهد ، علت آن است که به بیماریمبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکیاز اعضایخانوادة خود رنج خواهید کشید .

6ـ اگر دختریخواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالینمیکند ، علامت آن است که در زندگیبه نومیدیدچار خواهد شد ، و در امور عاطفیشکست خواهد خورد .

چهارشنبه 12 تیر 1392  4:14 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب اسارتگاه

تعبیر خواب اسارتگاه
1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختی دچار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

چهارشنبه 12 تیر 1392  4:16 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب اسباب سفر

تعبیر خواب اسباب سفر
لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند ،سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

 اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

چهارشنبه 12 تیر 1392  4:18 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام  
1ـ اگر شخصیجوان خواب ببیند حمام میکند ، نشانةآن است که به جنس مخالفیدل داده است

، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفیدیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنیحامله خواب ببیند استحمام میکند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردیدر خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بیوفاییخواهد شد . بعد از چنین خواب یهر نوع معامله ایباید با احتیاط و محافظه کاریانجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است که باید از دوستان شرور دوریکنید ، این خواب بدنامیو رسواییبه دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبیگل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکیشما هستند .

5ـ اگر بیوه زنیخواب ببیند استحمام میکند ، نشانة آن است که از پیمانهایقبلیخود دست برداشته است و در انتظار شوهریدیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانة آن است که وقایع بدیدر انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانة آن است که در مدتیطولانیسلامت خواهید بود . و با شادمانیزندگیخواهید کرد .

9ـ آب تنیو شستشو در آب دریا ، نشانة آن است که بعد از کسب دانش ، شغلیمورد علاقه به دست خواهید آور

چهارشنبه 12 تیر 1392  4:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها