دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
- سال تأسیس: 1356
- گروه های آموزشی: خاکشناسی، منابع طبیعی، آبیاری، علوم زراعی و دامی، ماشین الات
- دانشجویان: 2420 نفر
- تلفن: 6الی4424401

دانشکده کشاورزی )دانشگاه شهید باهنر کرمان(
- سال تأسیس: 1362
گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات ، اقتصاد کشاورزی، گیاهپزشکی، مهندسی آبیاری و ماشین های کشاورزی، دامپروری
- انتهای بلوار 22 بهمن
- تلفن: 264650

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
- سال تأسیس: 1334
- گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات،علوم و صنایع غذایی ماشین های کشاورزی، گیاهپزشکی ، خاک شناسی، علوم دامی، مدیریت مناطق بیابانی ، باغبانی و اقتصاد کشاورزی
- دانشجویان: 1550
- شیراز – جاده شیراز مرودشت

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
- سال تأسیس: 1356
- گروه های آموزشی: اصلاح نباتات، باغبانی، آبیاری، خاکشناسی، دامپروری، صنایع غذایی، حشره شناسی ، گیاه پزشکی و ماشین های کشاورزی
- دانشجویان: 1610 نفر
- تلفن: 8912255

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
- سال تأسیس: 1372
- گروه های آموزشی: مرتع و آبخیزداری ، محیط زیست، شیلات
- دانشجویان: 400 نفر
- تلفن: 8912841

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
گروههای آموزشی: مهندسی باغبانی ، مهندسی زراعت، مهندسی مرتع، تکنولوژی آبیاری، تکنولوژی مرتع، تکنولوژی تولیدات گیاهی
سال تاسیس 1365
دانشجویان 400
کیلومتر 7 داراب فسا

دانشکده مرتع و آبخیزداری )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(
- گروه های آموزشی: مرتعداری و آبخیزداری، مناطق بیابانی
- دانشجویان: 310 نفر
تلفن: 3350988

دانشکده علوم مهندسی زراعی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(
- گروه های آموزشی: آبیاری
- دانشجویان: 100 نفر
- تلفن: 2226942 و 2225665

دانشکده کشاورزی گنبد
- گروه های آموزشی: منابع طبیعی ، تکنولوژی علوم گیاهی، تکتولوژی علوم دامی
- دانشجویان: 880 نفر
- تلفن: 24060

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
- گروه هاي آموزشي: زراعت، باغباني، گياهپزشکي، علوم دامي، آبياري، اقتصاد کشاورزي ، ماشين هاي کشاورزي، خاکشناسي
- دانشجويان: 1250 نفر
- تلفن: 821555

دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستا ن
- سال تأسيس: 1378
- گروه هاي آموزشي: زراعت ،علوم دامي، مرتع و آبخيزداري، و جنگلداري
- دانشجويان: 608 نفر
- تلفن: 660064

دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستا ن
- سال تأسيس: 1372
- گروه هاي آموزشي: زراعت، توليدات گياهي، دامپزشکي، جنگلداري
- دانشجويان:945 نفر
- تلفن: 9الی25085

دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه مازندران(ساری)
- سال تأسيس: 1351
- گروه هاي آموزشي: گياهپزشکي، خاکشناسي ، آبياري ، علوم دامي
- دانشجويان: 800 نفر
- تلفن: 27891

دانشکده منابع طبيعي دانشگاه مازندران(ساری)
- سال تأسيس: 1378
- گروه هاي آموزشي: مرتع و آبخيزداري، جنگلداري، شيلات
- دانشجويان: 380 نفر
- کيلومتر 10 جاده نکا
- تلفن: 5 و2984

دانشکده کشاورزي ( دانشگاه وليعصر (ع) رفسنجان )
- سال تأسيس: 1370
- گروه هاي آموزشي: گياهپزشکي، باغباني و خاکشناسي
- دانشجويان: 530 نفر
- تلفن: 4 و336803

دانشکده منابع طبيعي کويرشناسي واحد اردکان
- سال تأسيس: 1374
- گروه هاي آموزشي: مرتع و آبخيزداري
- دانشجويان: 60 نفر
- تلفن: 7226767