0

آموزش Upload فايل با نام هاي مختلف

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

آموزش Upload فايل با نام هاي مختلف

سلام
اگر بخواهيد فايل ها را در سرور آپلود كنيد بايد روي اسم هاي آن ها نيز مديريت داشته باشيد براي دادن اسم دلخواه به فايل Uploadشده مي توانيد از كدهاي زير بهره بگيريد :

به وسيله اين كد فايل ها را به نام
file.jpg
file(1).jpg
file(2).jpg
ذخيره مي كند.


كد #C :
 

 
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.IO;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    int i = 0;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int s=fw1.FileName.LastIndexOf('.');
        string type = fw1.FileName.Substring(s);
        string name = fw1.FileName.Substring(0,s);
        bindname(name,name,type) ;

    }
    void bindname(string m,string n,string t) {
        if (File.Exists(MapPath("pic\\") + m+t))
        {
            i++;
            m = n + "(" + i + ")";
            bindname(m,n,t);
        }
        else
        {
        fw1.PostedFile.SaveAs(MapPath("pic\\")+m+t);
        }
    }
}كد ASP.Net
 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>

<asp:fileupload ID="fw1" runat="server"></asp:fileupload>
<asp:Button ID="Button1" runat="server"
    Text="Button" OnClick="Button1_Click" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>

 

پنج شنبه 1 فروردین 1392  4:39 PM
تشکرات از این پست
a_sadri
دسترسی سریع به انجمن ها