0

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا:حرف آ

 
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا:حرف آ

سه شنبه 17 بهمن 1391  3:40 PM
تشکرات از این پست
mashhadizadeh 09303495228 sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب

 

تعبیر خواب آب
 

 

تعبیر خواب آب
 
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
سه شنبه 17 بهمن 1391  3:46 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب برداشتن

 

تعبیر خواب آب برداشتن
 
تعبیر خواب آب برداشتن
آب برداشتن 
 
لوک اویتنهاو می گوید :
آب برداشتن : خبر
 
 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست
سه شنبه 17 بهمن 1391  3:48 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب جاری

 

تعبیر خواب آب جاری
 
تعبیر خواب آب جاری
تام چت ویندرا گوید:
اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است
 
این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد
 
سه شنبه 17 بهمن 1391  3:52 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب خروشان

 

تعبیر خواب آب خروشان
 
تعبیر  خواب آب خروشان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.
این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد
سه شنبه 17 بهمن 1391  3:59 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب دادن

 

تعبیر خواب آب دادن
 
تعبیر خواب آب دادن  
ابراهیم كرمانی گوید:
اگر بیند كه بی بها آب به مردم همی داد،
دلیل كند كه در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان كند.
حضرت دانیال گوید:
آب دادن مردمان را،دلیل كند بر دین و دیانت و كردارهای نیك و پسندیده
سه شنبه 17 بهمن 1391  4:03 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب ریختن

 

تعبیر خواب آب ریختن
 
تعبیر خواب آب ریختن
ابراهیم كرمانی گوید:
اگر بیند كه در خانه كه اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل كند كه غمگین و متفكر گردد
 
لوک اویتنهاو می گوید :
آب را بر روی زمین ریختن : اشتباه
 
حضرت دانیال گوید:
اگر آب پاك بر وی ریخت، دلیل كند كه از آن كس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است
سه شنبه 17 بهمن 1391  4:06 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب شور

 

تعبیر خواب آب شور
 
تعبیر خواب آب شور
محمد بن سیرین گوید:
اگر بیند كه از آب شور بسیار خورد، دلیل كند كه عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد.
لوک اویتنهاو می گوید :
پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است.
آب زلال : شادمانی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد.آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آب روشن دولت بود
سه شنبه 17 بهمن 1391  4:08 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب گوشت

تعبیر خواب آب گوشت

 
تعبیر خواب آب گوشت   
 
ـ دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.
 
2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است.
 
3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت هستید، نشانة آن است كه سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید
سه شنبه 17 بهمن 1391  4:10 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
nezarat_ravabet
nezarat_ravabet
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 917

تعبیر خواب آب مقدس

 

تعبیر خواب آب مقدس
 
تعبیر خواب آب مقدس
لوک اویتنهاو می گوید :
آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن
سه شنبه 17 بهمن 1391  4:16 PM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی 2

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه محل خرابي را آباد مي كرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دين مي باشد، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي را حاصل شود

واگر بيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد، چون سرا و دكان و مانند اين، دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد و اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

جابرمغربي گويد:

اگر كسي خويشتن را به خواب ، در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد، به قدر آباداني  که ديده بود و اگر به خلاف بيند، دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آباداني به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح كارهاي اين جهاني.

دوم : خير و منفعت.

سوم : بر داد و كامراني.

چهارم : بر گشايش كارهاي بسته.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است. اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است

 

پنج شنبه 19 بهمن 1391  8:56 AM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادانی 2

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه محل خرابي را آباد مي كرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دين مي باشد، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي را حاصل شود

واگر بيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد، چون سرا و دكان و مانند اين، دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد و اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

جابرمغربي گويد:

اگر كسي خويشتن را به خواب ، در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد، به قدر آباداني  که ديده بود و اگر به خلاف بيند، دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آباداني به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح كارهاي اين جهاني.

دوم : خير و منفعت.

سوم : بر داد و كامراني.

چهارم : بر گشايش كارهاي بسته.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است. اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است

 

پنج شنبه 19 بهمن 1391  9:01 AM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب آبتنی

تعبیر خواب آبتنی

تعبیر خواب آبتنی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

 

گویند:

1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید علامت آن است كه شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ، علامت آن است كه باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

3ـ اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آب تنی می كنند ، علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.

4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،علامت آن است كه به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

 

پنج شنبه 19 بهمن 1391  9:08 AM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب آبستنی

تعبیر خواب آبستنی

تعبیر خواب آبستنی

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل كند كه او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند كه شكم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.ابراهیم كرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد

خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

پنج شنبه 19 بهمن 1391  9:12 AM
تشکرات از این پست
sotehdelan
sotehdelan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 669
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب آبگیر

تعبیر خواب آبگیر

تعبیر خواب آبگیر

لوک اویتنهاو می گوید :آبگیر : مراقب خودتان باشید

اگر بیند كه آبكانه همی خورد، دلیل كند كه به قدر آن وی بیماری بود.

ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه آبكانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل كند كه از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبكانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال
 

پنج شنبه 19 بهمن 1391  9:16 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها