0

تعبير خواب گاري

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تعبير خواب گاري

         

گ  >>  گاري
اگر در خواب ببينيد گاري سوار شده ايد و خودتان آن را مي رانيد بر کارهاي مربوط به خودتان تسلط مي يابيد و توفيق حاصل مي کنيد. اصولا راندن و به سهولت راندن توفيق در عمل است چه گاري باشد و چه اتومبيل يا کشتي و هواپيما ولي اگر ببينيد که گاري شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست مي دهيد. اسب قوه محرکه گاري است و بيننده خواب مي تواند بفهمد که قوه محرکه عملي که در دست انجام دارد چيست. گاهي سرمايه است . گاه نيروي انساني و گاه تدبير و قدرت و مديريت. اگر ببينيد به گاري که شما مي رانيد دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف مي شود و اين در صورتي است که در خواب بدانيد گاري شما بايد فقط يک اسب داشته باشد. چنان چه در خواب ببينيد ديگري گاري را مي راند و شما هم بر آن نشسته ايد در انجام کاري مشارکت مي نمائيد. اگر در خواب ببينيد که گاري شما چرخ ندارد يا يک چرخ آن شکسته و بيرون آمده در کار خود دچار شکست و تاخير مي شويد. اگر گاري که سواريد بار داشته باشد تاويل آن در صبح فردا در خوابي که شب قبل ديده ايد تاثير مي نهد. به اين صورت که اگر بگوئيد بار مي بردم زيان مي کنيد، به قدر باري که مي گوئيد مي بردم زيان خواهيد کرد ولي اگر بگوئيد بار مي آوردم سودي عايدتان مي شود به اندازه همان بار که مي گوئيد مي آوردم . در مود خون نيز همين نحوه بيان موثر است که بگوئيد خون مي آمد و مي رفت. نوع بار هم در تعبير اثر مي گذارد اما چون چيزهاي بي شماري ممکن است بار گاري کرد توضيح طولاني مي شود. بيننده خواب به نوع بار به همان کلمه در همين کتاب مراجعه نمايد. اگر در خواب ببينيد گندم و جو و حبوبات و غلات بار زده ايد خوب است. اگر ندانيد چه بار زده ايد تعبير منوط مي شود به (آوردن) يا (بردن) بار که قبلا نوشتم.
 
 
جمعه 28 آبان 1389  9:30 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها