0

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع)

 
mahdi696
mahdi696
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 141
محل سکونت : مرکزی - خمین

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع)

 • شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع)
 • 1392 در دوره هاي - سلام)، بر اساس اهداف متعالي خود و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال تحصيلي 93 􀥼 ه ا􀫟􀵎 دانشگاه امام صادق
 • كارشناسي ارشد پيوسته ويژه برادران و كارشناسي ويژه خواهران دانشجو مي پذيرد. كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در دانشگاه امام صادق
 • سلام) در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط ذيل، بايد پس از ثبت نام در آزمون سراسري سال 1392 ، با مراجعه به پايگاه اينترنتي اين دانشگاه 􀥼 ه ا􀫟􀵎 (ع
 • بخش گزينش و پذيرش دانشجو) كاربرگ ثبت نام اينترنتي اين دانشگاه را تكميل نمايند و عدم تكميل اين ) www.isu.ac.ir : به نشاني
 • سلام) تلقي مي گردد. رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه و شرايط و ضوابط پذيرش 􀥼 ه ا􀫟􀵎 كاربرگ، نشانه انصراف از ثبت نام قطعي در دانشگاه امام صادق
 • دانشجو در آنها از اين قرار است:
 • الف) رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته ويژه برادران:
 • رديف رشته و گرايش تحصيلي مقطع تحصيلي رشته تحصيلي دوره متوسطه حداكثرظرفيت
 • 1 الهيات، معار فاسلامي و ارشاد فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 25
 • 2
 • الهيات، معار فاسلامي و ارشاد فلسفه و كلام
 • كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 25
 • 3 الهيات، معار فاسلامي و ارشاد علوم قرآن و حديث كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 25
 • 4 معارف اسلامي و اقتصاد كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) رياضي و فيزيك 45
 • 5
 • معارف اسلامي و حقوق حقوق خصوصي
 • معارف اسلامي و حقوق حقوق جزا
 • معارف اسلامي و حقوق حقوق عمومي
 • كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 45
 • 6 معارف اسلامي و علوم سياسي كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 40
 • 7
 • معارف اسلامي و مديريت مديريت مالي
 • معارف اسلامي و مديريت مديريت بازرگاني
 • معارف اسلامي و مديريت مديريت صنعتي
 • معارف اسلامي و مديريت مديريت دولتي
 • كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) رياضي و فيزيك 50
 • 8 معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات مطالعات سياستگذاري
 • معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات مطالعات حقوقي
 • كارشناسي ارشد پيوسته
 • (فوق ليسانس پيوسته) كليه رشته هاي نظري 24
 • ب ) رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ويژه خواهران:
 • رديف رشته و گرايش تحصيلي مقطع تحصيلي رشته تحصيلي دوره متوسطه حداكثرظرفيت
 • 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي كارشناسي (ليسانس) كليه رشته هاي نظري 50
 • 2 فلسفه و كلام اسلامي كارشناسي (ليسانس) كليه رشته هاي نظري 50
 • 3 فقه و حقوق اسلامي كارشناسي (ليسانس) كليه رشته هاي نظري 50
 • 4 حقوق كارشناسي (ليسانس) كليه رشته هاي نظري 50
 • ج) شرايط داوطلبان:
 • سلام)، مي بايست علاوه بر شرايط عمومي آزمون سراسري، 􀥼 ه ا􀫟􀵎 1392 ) دانشگاه امام صادق - كليه داوطلبان شركت در آزمون سال تحصيلي ( 93
 • داراي شرايط اختصاصي زير باشند:
 • 1) تدين به دين مبين اسلام و مذهب جعفر ي . 2) التزام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه . 3) متولد ين سال 1370 و
 • بعد از آن (تبصره: انجام خدمت سربازي يا تحصيل در حوزه علميه و مانند آن تاثيري در شرط سني ندار د ). 4) داشتن سلامت جسماني متناسب
 • با دوره تحصيلي.
 • سلام) تنها از بين شرك ت كنندگان در آزمون سراسري از گرو ه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم 􀥼 ه ا􀫟􀵎 داوطلبان رشته هاي دانشگاه امام صادق
 • تجربي و علوم انساني با ضرائب خاص مربوط ب ه اين دانشگاه (زبان و ادبيات فارسي با ضري ب ( 4)، معارف اسلامي با ضري ب ( 4)، زبان ع ربي با
 • ضريب ( 4)، زبان خارجي با ضري ب ( 2)) انتخاب مي گردند و دروس ديگر گرو ه هاي آزمايشي با همان ضرايب آزمون سراسري محاسبه
 • مي گردند.
 • د ) نحوه و مهلت ثب تنام:
 • بخش گزينش ) www.isu.ac.ir : -1 داوطلبان پس از ثبت نام در آزمون سراسري سال 1392 ، با مراجعه به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني
 • و پذيرش دانشجو)، نسبت به تكميل ثب تنام اختصاصي دانشگاه اقدام مي نمايند.
 • اقدام به ثب ت نام نماين د . « تكميل كاربرگ ثبت نام و ارسال به صورت پستي » يا « ثبت نام به صورت اينترنت ي » -2 داوطلبان مي توانند از دو رو ش
 • 60 ريال (معادل شش هزار توما ن ) را به عنوان هزينه ثبت نام در دانشگاه پرداخت م ينمايند . پرداخت / بدين منظور داوطلبان ، ابتدا مبلغ 000
 • هزينه ثب تنام به دو صورت زير امكا نپذير است:
 • پرداخت الكترونيكي از درگاه پرداخت اينترنتي بانك پاسارگاد از طريق همه انواع كار تهاي بانكي عضو شبكه شتاب. 􀁹
 • پرداخت حضوري به حساب جاري شماره 0101530085005 نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران، م تعلق به دانشگاه امام صادق 􀁹
 • سلام) (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) و حفظ اصل فيش بانكي. 􀥼 ه ا􀫟􀵎 (ع
 • در پايگاه اينترنتي دانشگاه در اختيار دانشگاه قرار « كاربرگ ثبت نام » -3 پس از اين مرحله داوطلبان م ي بايست اطلاعات زير را از طريق تكميل
 • دهند:
 • شماره پرونده آزمون سراسري سال 1392 (عدم ثبت صحيح شماره پرونده به منزله عدم ثبت نام تلقي خواهد شد) 􀁹
 • شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت آن و كد شعبه دريافت كننده وجه (در صورتي كه پرداخت به شكل بانكي و غيراينترنتي بوده است) 􀁹
 • اطلاعات شناسنامه اي (شماره ملي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و ...) 􀁹
 • اطلاعات تحصيلي (معد ل كل ديپلم، معدل نهايي كتبي سال سوم دبيرستان، كد دبيرستان و مركز پي شدانشگاهي محل تحصيل و ...) 􀁹
 • نشاني و كدپستي محل سكونت، شماره تلفن و ... 􀁹
 • -4 مهلت ثبت نام در سامانه ثب تنام اين دانشگاه، تا تاريخ 30 بهمن ماه 1391 مي باشد.
 • -5 پس از ثبت كامل اطلاعا ت در سامانه ، داوطلب رمز ورود و ك د رهگيري از سام انه دريافت م ي نمايد؛ چنانچه داوطلبي رمز ورود و كد رهگيري
 • دريافت نكند، مراحل ثب تنام الكترونيكي وي به صورت كامل انجام نشده است و بايد مجددا ثب تنام نمايد.
 • از پايگاه « كاربرگ ثبت نام » -6 در صورتي كه به هر دليل داوطلبي نتواند از روش اينترنتي براي ثب ت نام استفاده كند، م ي تواند با پرينت گ رفتن
 • اينترنتي دانشگاه، اطلاعات خود را به صورت دستي در اين كاربرگ ثبت كرده و به نشاني دانشگاه ارسال نمايد.
 • ه ) نحوه آزمون شفاهي، انتخاب رشته و اعلام نتايج:
 • سلام)، از واجدين شرايط علمي براي شركت در 􀥼 ه ا􀫟􀵎 -1 پس از ثب ت نام داوطلبان در آزمون سراسري و سپس در سامانه ثب ت نام دانشگا ه امام صادق
 • آزمون شفاهي دعوت به عمل م ي آيد. در اين مرحله صلاحي ت هاي عمومي و علمي داوطلبان مورد بررسي قرار م ي گيرد. اصلي ترين معيارهاي
 • علمي پذيرش كه به صورت جدي در مرحله آزمون شفاهي مورد بررسي قرار م ي گيرند، عبارتند از معدل كتبي سال سوم دبيرستان و نمره
 • كل آزمون سراسر ي . بديهي است بالاتر بودن اين دو عامل به معناي كسب امتياز بيشتر در صلاحي ت هاي علمي داوطلب م ي باشد كه قدرت
 • رقابت وي با ديگر داوطلبان را افزايش م يدهد.
 • -2 تعيين و انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان در مرحله آزمون شفاهي صورت مي گير د . لذا در مرحله ثبت نام، نيازي به انتخاب رشته و گرايش
 • وجود ندارد . همچنين ثبت نام و قبولي در اين دانشگاه محدوديتي براي داوطلب در انتخاب رشت ه هاي آزمون سراسري ايجاد نم ي كند و در
 • صورت پذيرش در اين دانشگاه، رشته قبولي داوطلب در آزمون سر اسري نيز پا برج ا بوده و داوطلب م ي تواند از ميان آن دو، رشته و دانشگاه
 • مورد علاقه خود را انتخاب نمايد لذا لازم نيست در هنگام انتخاب رشته، رشته هاي اين دانشگاه در ميان اولويت هاي صدگانه آزمون
 • سراسري، درج شود. توضيحات بيشتر در مورد رشت هها در ويژه نامه پيام صادق و پايگاه اينترنتي دانشگاه موجود مي باشد.
 • سلام) تعيين مي شود و نتايج پرديس 􀥼 ه ا􀫟􀵎 -3 نتايج نهايي پس از برگزاري آزمون شفاهي و ساير مراحل گزين ش ، مطابق با ضوابط دانشگاه امام صادق
 • و نتايج پرديس خواهران از طريق پايگاه اينترنتي آن به www.isu.ac.ir برادران از طريق پايگاه اينترنتي آن به نشاني
 • اعلام خواهد شد. www.isuw.ac.ir نشاني
 • و) اطلاعات و تذكرات لازم:
 • 4/ -1 دوره آموزشي كارشناس ي ارشد پيوسته ويژه برادران به تناسب رشته تحصيلي حدود 7 سال و دوره آموزشي كارشناسي خواهران حدود 5
 • سال و به صورت تمام وقت روزانه م يباشد.
 • -2 واحدهاي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) در دور ه كارشناسي ارشد پيوس ت ه برادران به دانشجوياني ارائه خواهد شد كه حداقل معدل لازم را
 • در دروس كارشناسي كسب نموده باشند يا از عهده امتحان جامع داخلي كه از بعضي دروس كارشناسي صورت م يگيرد، برآيند.
 • -3 با توجه به اينك ه رشته هاي تحصيلي دانشگاه ماهيتاً تلفيقي است، لذا ضرورتاً تعداد زيادي از دروس حوزوي و علوم اسلامي همراه با دروس
 • دانشگاهي و زبا نهاي عربي و انگليسي (يا فرانسه) در سطح مكالمه كامل و فهم متون به دانشجويان ارائه م يشود.
 • -4 تشكيل گرايش هاي اعلام شده در صورتي مم ك ن خواهد بود كه تعداد دانشجويان واجد شرايط هر گراي ش ، با توجه به ضوابط دانشگاه به حد
 • نصاب لازم برسد.
 • -5 در پرديس برادران بر اساس ضوابط، به دانشجويان واجد شرايط خوابگا ه تعلق م ي گيرد و در پرديس خواهران به همه دانشجويان، خوابگا ه
 • ارائه مي شود.
 • -6 دانشجويان مي بايست در طول تحصيل ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند و متعهد گردند نيمي از دوران تحصيل خود را در صورت نياز
 • دانشگاه خدمت نماين د . بديهي است درصورت انصراف ، اخراج يا انتقال، دانشجو ملزم به پرداخت هزين ه هاي آموزشي طول تحصيل خود، به
 • دانشگاه خواهد بود و به اين منظور در هنگام ثب تنام بايد تعهد رسمي ياد شده با ذكر هزينه دوره تحصيل به دانشگاه سپرده شود.
 • -7 جهت كسب اطلاعات و آشنايي بيشتر با دانشگاه و رشت ه هاي آن، براي كليه داوطلباني كه ثب ت نام نموده اند نشريه پيام صادق، از طري ق پست
 • ارسال مي شود. البته عدم دريافت اين نشريه به منزله نقص در ثب ت نام نيست و ثب ت نام داوطلباني كه رمز عبور و كد رهگيري از سامانه
 • ثبت نام دريافت نمود هاند، قطعي م يباشد.
 • در پايگاه اينترنتي گزينش پاسخ داده م ي شود . تلفن گوياي پرديس برادرا ن : « ارتباط با دانشگا ه » -8 سؤالات داوطلبان از طريق قسمت
 • 22131875 مي باشد. همچنين نشاني پستي گزينش دانشگاه به شرح زير است: - 88576030-1 و تلفن تماس با پرديس خواهران 6
 • سلام) گزينش برادرا ن . شماره 􀥼 ها􀫟􀵎 پرديس برادران : تهران ، بزرگراه شهيد چمرا ن ، پل مديري ت ، دانشگاه امام صادق 􀀡
 • 14655/ 021 صندوق پستي: 159 - نمابر (فاكس): 88576030
 • سلام) 􀥼 ها􀫟􀵎 پرديس خواهران : تهران، شهرك قد س ، بلوار شهيد فرحزاد ي ، خيابان شهيد طاهرخان ي ، دانشگاه امام صادق 􀀡
 • 14655/ 021 صندوق پستي: 111 - گزينش خواهران. شماره نمابر (فاكس): 22065437
سه شنبه 3 بهمن 1391  4:11 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها