0

تصاویر خبری 12 مرداد91

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تصاویر خبری 12 مرداد91

 

حذف علی مظاهری با نا داوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
رضا سعیدی پور
 
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
حذف علی مظاهری با ناداوری درمسابقات بوکس المپیک 2012 لندن
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:54 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
رضا سعیدی پور
 
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شمشیر بازی اپه مردان و زنان المپیک 2012 لندن
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:54 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
رضا سعیدی پور
 
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
فینال مسابقات شیرجه از تخته 3 متر المپیک 2012 لندن
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:54 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
امیرهاشم دهقانی
 
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
بازگشت تیم بسکتبال دانش آموزی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی چین
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:55 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

سفره دار کرامت
علی خارا
 
مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت در ویژه برنامه سفره دار کرامت
مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی داوود میرباقری کارگردان سینما و تلوزیون در ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی داوود میرباقری کارگردان سینما و تلوزیون در ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی غضنفری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی غضنفری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
علیرضا افتخاری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
علیرضا افتخاری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
اجرای علیرضا افتخاری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
اجرای علیرضا افتخاری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ویژه برنامه سفره دار کرامت
سخنرانی حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از داوود میر باقری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از داوود میر باقری در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
تقدیر از رسانه های برتر در ویژه برنامه سفره دار کرامت
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:55 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

ورود رئیس مجلس سنای پاکستان به مشهد
نیما نجف زاده
 
ورود رئیس مجلس سنای پاکستان به فرودگاه مشهد
ورود رئیس مجلس سنای پاکستان به فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط صلاحی استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط صلاحی استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
هیات همراه رئیس مجلس سنای پاکستان
هیات همراه رئیس مجلس سنای پاکستان
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
گفت و گو رئیس مجلس سنای پاکستان با استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
استقبال از رئیس مجلس سنای پاکستان توسط استاندار خراسان رضوی در فرودگاه مشهد
مصاحبه سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان در فرودگاه مشهد
مصاحبه سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان در فرودگاه مشهد
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
سید نیرحسین بخاری رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:55 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

دیدار کارکنان مرکز پژوهش‌های مجلس با علی‌لاریجانی
ناصر عظیمی
 
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
دیدار کارکنان مرکز پژوهش های مجلس با علی لاریجانی
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:58 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
حامد ملک پور
 
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:58 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:تصاویر خبری 12 مرداد91

91/05/12 - 14:41
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
ناصر عظیمی
 
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
حجت الاسلام سید احمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت
حجت الاسلام سید احمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
لواء عبدالصاحب سمیسم وزیر گردشگری عراق
لواء عبدالصاحب سمیسم وزیر گردشگری عراق
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
دیدار وزیر گردشگری عراق با رئیس سازمان حج و زیارت ایران
امضای توافقنامه بین وزیر گردشگری عراق و رئیس سازمان حج و زیارت ایران
امضای توافقنامه بین وزیر گردشگری عراق و رئیس سازمان حج و زیارت ایران
وزیر گردشگری عراق و رئیس سازمان حج و زیارت ایران پس از امضای توافقنامه
وزیر گردشگری عراق و رئیس سازمان حج و زیارت ایران پس از امضای توافقنامه
پنج شنبه 12 مرداد 1391  8:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها