0

مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 1 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(4):1-14.
 
بررسي عوامل مولد و همراه شانكر و لكه برگي باكتريايي درختان ميوه هسته دار در استان گلستان
 
محمودي هادي*,رهنما كامران,رحيميان حشمت اله,نصراله نژاد سعيد,تقي نصب ميثم
 
* دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
 

شانكر و لكه برگي باكتريايي مهمترين بيماري هاي درختان ميوه هسته دار در جهان و شمال ايران به شمار مي آيند. طي بررسي دو ساله (1386-1387) از سطح باغ هاي درختان ميوه هسته دار استان گلستان از بافت هاي داراي علايم شانكر و لكه برگي نمونه برداري و پس از اثبات بيماري زايي روي شاخه ها و برگ هاي هلو، جدايه هاي بيماري زا شناسايي گرديدند. بر اساس انجام آزمون هاي بيوشيميايي، فيزيولوژيکي، مورفولوژيکي، الگوي پروتئين کل سلولي و انجام واکنش زنجيري پليمراز با آغازگرهاي اختصاصي D21 و D22 باكتري هاي Pseudomonas syringae pv. syringae، Xanthomonas arboricola pv. Pruni به عنوان عوامل ايجاد كننده شانكر باكتريايي هسته داران در اين استان شناخته شدند. عامل غالب بيماري در نمونه هاي مورد بررسي مناطق شرق استان باكتري Pss. شناسايي گرديد. اما در مناطق غرب استان مانند كردكوي جمعيت غالب جداسازي شده باكتريXap  بود. همچنين باكتري P.viridiflava به عنوان عامل همراه بيماري از باغ هاي گرگان جداسازي شد. در اين تحقيق براي اولين بار P.viridiflava به عنوان عامل همراه شانكر باكتريايي هسته داران از شمال ايران Xanthomonas arboricola pv. pruni به عنوان عامل بيماري از استان گلستان معرفي مي گردد.

 
كليد واژه: شانکر و لکه برگي باکتريايي، درختان ميوه هسته دار، جدايه، بيماري زايي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:26 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 

 1 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):1-15.
 
ارزيابي تاثير روش ها، مقادير مختلف آب آبياري و کود نيتروژن بر ويژگي هاي کيفي الياف پنبه
 
فتحي داود*,سهرابي مشك آبادي برهان,كوچك زاده مهدي
 
* گروه آبياري و زهكشي، موسسه تحقيقات پنبه كشور
 
 

آزمايشي به منظور ارزيابي تاثير روش ها، ميزان آب آبياري و کود نيتروژن بر ويژگي هاي کيفي الياف پنبه در قالب طرح کرت هاي 2 بار خرد شده با 3 تکرار در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان در سال 1387 اجرا گرديد. دو روش آبياري باراني و شياري به عنوان فاکتور اصلي، مقادير آب آبياري0 ، 33، 66، 100 و 133 درصد نياز آبي گياه به عنوان فاکتور فرعي و 5 سطح کود سرک نيتروژن به مقادير 0، 33، 66، 100 و 133 درصد توصيه کودي به عنوان فاکتور فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين دو روش آبياري باراني و شياري اختلاف معني داري بر روي طول، يکنواختي، استحکام و کشش الياف در سطح 1 درصد وجود داشت و در کل کيفيت الياف در روش باراني بهتر از روش شياري بود. مقادير مختلف آب بر تمام خصوصيات کيفي الياف به جز کشش الياف، در سطح 1 درصد معني دار شد و مشخص شد که بيش ترين ميزان يکنواختي، استحکام و ظرافت الياف در تيمارهاي 66، 100 و 133 درصد آب آبياري بود. اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر کشش الياف در سطح 5 درصد معني دار شد اما بر روي طول، يکنواختي، استحکام و ظرافت الياف اثر معني داري نداشت. نتايج نشان داد که بيش ترين کشش الياف در تيمار 33 درصد کود ازت بود. با توجه به نتايج اين آزمايش روش آبياري باراني و سطح آب 66 درصد جهت رسيدن به بهترين کيفيت الياف توصيه مي گردد.

 
كليد واژه: روش آبياري، مقادير آب، کود نيتروژن، پنبه، کيفيت الياف
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:27 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 2 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):17-30.
 
بررسي تاثير زمان و مقادير محلول پاشي متانول بر عملکرد کمي و کيفي توتون گرم خانه اي رقم کوکر 347 در منطقه احمد گوراب رشت
 
سبك روفومني كاوه*,صفرزاده ويشگايي محمدنقي,دانشيان جهانفر,رنجبرچوبه مهدي,سبك روفومني كاميار
 
* گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
 
 

به منظور بررسي اثر متانول بر رشد و عملکرد گياه توتون ويرجينيا رقم کوکر 347 آزمايشي در سال زراعي 88-1387 به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در 4 تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول زمان مصرف متانول در 3 سطح (شامل محلول پاشي در صبح (ساعت 10-8) ( (T1و ظهر (ساعت 14-12) ( (T2و غروب (ساعت 19-17) (((T3 و فاکتور دوم مقدار مصرف متانول در 6 سطح (شامل مقادير مصرف 0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمي متانول) بود. محلول پاشي متانول 3 بار در طي فصل رشد به ترتيب در مراحل آغاز رشد سريع نشاها، آغاز غنچه دهي و 30 روز پس از غنچه دهي بوته هاي توتون انجام گرفت. محصول توتون در سه چين برداشت شد. نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل دو فاکتور بر مقدار نيتروژن، مقدار فسفر، مقدار پتاسيم و محتوي نسبي آب برگ (RWC) معني دار شدند. عرض برگ در تيمار مقادير مختلف محلول پاشي متانول در سطح 5 درصد معني دار شد و طول برگ در تيمار مقدار محلول پاشي متانول در سطح 1 درصد معني دار شد. اما قطر ساقه و عملکرد وزن تر برگ معني دار نشدند. به طور کلي و با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت که متانول عملکرد کمي را چندان تحت تاثير قرار نمي دهد اما عملکرد کيفي (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) را بهبود مي بخشد.

 
كليد واژه: متانول، رشد و عملکرد، توتون
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:27 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 3 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):31-45.
 
جداسازي و شناسايي گونه هاي فيتوفتورا از خيار گلخانه اي در جنوب استان کهگيلويه و بويراحمد و تعيين واکنش ارقام مختلف اين گونه از خيارها به عامل بيماري ياد شده به آن ها
 
قادري فريبا*,عسكري شهرام,عبدالهي محمد
 
* گروه گياهپزشكي، دانشگاه ياسوج
 
 

اين مطالعه به منظور شناسايي و بررسي اهميت گونه هاي فيتوفتورا در پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در گلخانه هاي جنوب استان کهگيلويه و بويراحمد انجام شد. براي اين کار از بافت پوسيده طوقه و ريشه، قطعات 5 ميلي متر مربع جدا شده، بعد از شستشو با آب و خشک کردن با حوله کاغذي بدون ضدعفوني سطحي روي محيط کشت نيمه انتخابي CMA-PARP کشت گرديد. از بافت هاي آلوده 40 جدايه به دست آمد که بر اساس خصوصيات مورفولوژيک و نياز دمايي پرگنه هاي جدا شده Phytophthora capsici و P. drechsleri تشخيص داده شد. از 40 جدايه به دست آمده، 17 جدايه به P. capsici تعلق داشت و P. drechsleri، 23 جدايه را به خود اختصاص داد. در شرايط گلخانه عکس العمل طوقه و ريشه گياهچه هاي 2 هفته ارقام نگين، کلوز، فاديا، کاترينا، بهمن و سينا به دو گونه  P. capsiciو P. drechsleri و با استفاده از مايه به دست آمده از محيط ورمي کوليت- عصاره بذر گياه شاه دانه مورد مطالعه قرار گرفت و درصد استقرار بيمارگر بر روي طوقه، ريشه و مرگ و مير ارزيابي گرديد. مقايسه درصد مرگ و مير و ميزان استقرار بيمارگر بر روي طوقه نشان داد که رقم مهر و سينا به ترتيب بيش ترين و کم ترين حساسيت به گونه P. drechsleri و رقم کلوز و فاديا به ترتيب بيش ترين و کم ترين حساسيت را به گونه P. capsici نشان دادند. مقايسه درصد اسقرار بر روي ريشه نشان داد در واکنش به گونه P. drechsleri تفاوت معني داري مابين ارقام کلوز، مهر، کاترينا و نگين وجود ندارد و رقم سينا کم ترين حساسيت به اين بيمارگر دارد. در واکنش به گونه P. capsici ارقام کلوز و سينا بيش ترين حساسيت و رقم فاديا کم ترين حساسيت را نشان دادند.

 
كليد واژه: خيار گلخانه اي، Phytophthora capsici ،Phytophthora drechsleri، کهگيلويه و بويراحمد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:28 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 4 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):47-62.
 
بررسي خصوصيات کمي و کيفي پرتقال تامسون ناول روي پايه سيتروملو با استفاده از کود پتاسيم و آبياري تکميلي
 
مرادي بيژن*,عبادي هرمز
 
* موسسه تحقيقات مركبات كشور
 
 

اين پژوهش به منظور بررسي اثر پتانسيل آب خاک، همراه با پتاسيم روي رشد درخت و خصوصيات کمي و کيفي پرتقال تامسون ناول روي پايه سيتروملو، در ايستگاه تحقيقات مرکبات کترا به مدت 10 سال (88-1378) اجرا شد. آزمايش در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار به صورت فاکتوريل انجام شده است. فاکتور آبياري بر اساس پتانسيل آب خاک در 4 سطح (60-، 40-، 20-، کيلوپاسکال و بدون آبياري) و فاکتور پتاسيم بر اساس سن درخت در 4 سطح (0، 50، 100 و 150 گرم پتاسيم ضرب در سن درخت) بود. پتاسيم هر سال در سايه انداز درخت پخش و با خاک مخلوط شد. درختان پرتقال تامسون ناول با استفاده از سيستم ميکروجت آبياري شدند. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که آبياري موجب افزايش قطر نهال، ارتفاع درخت، قطر تاج، حجم تاج، عملکرد، تعداد ميوه و نسبت مواد جامد محلول به اسيديته شد. کود پتاسيم موجب افزايش پتاسيم قابل جذب خاک، پتاسيم برگ، قطر ميوه، ميانگين وزن ميوه، ضخامت پوست ميوه، اسيديته، مواد جامد محلول و نسبت ضخامت پوست به قطر ميوه شد. اما نسبت مواد جامد محلول به اسيديته در اثر کود پتاسيم کاهش يافت. اختلاف معني داري در شاخص هاي رشد درخت در اثر تيمار کود پتاسيم مشاهده نشد. اثر متقابل آب در کود پتاسيم بر عملکرد و تعداد ميوه اختلاف معني دار داشته است.

 
كليد واژه: آب، عملکرد، کود، کيفيت ميوه، مرکبات
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:28 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 

 5 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):63-76.
 
تاثير ساليسيليک اسيد بر خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي دانهال هاي خيار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرايط تنش خشکي
 
بيات حسن*,مرداني حسين,آرويي حسين,سلاح ورزي يحيي
 
* گزوه علوم باغباني، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

سالسيليک اسيد يکي از هورمون هايي است که کاربرد آن در مقاومت به تنش هايي هم چون خشکي افزايش يافته است. هدف از اين آزمايش بررسي تاثير ساليسيليک اسيد بر خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي دانهال هاي خيار تحت شرايط تنش خشکي بود. به اين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي شامل 4 سطح ساليسيليک اسيد با غلظت هاي 0 (شاهد)، 0.25، 0.5، 0.75 و 1 ميلي مولار و دو سطح تنش خشکي، آبياري روزانه (شاهد) و قطع آبياري به مدت 6 روز با 3 تکرار انجام شد. روش کاربرد ساليسيليک اسيد به صورت خيساندن بذري و به مدت 24 ساعت بود. تنش خشکي نيز در مرحله 4-3 برگي بر روي گياهان اعمال شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که ساليسيليک اسيد ميزان شاخص کلروفيل و سطح برگ را به ترتيب 27 و 139 درصد نسبت به شاهد افزايش داد. در مقابل هدايت روزنه اي و نشت يوني با کاربرد ساليسيليک اسيد کاهش پيدا کردند. قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره و ريشه و بيوماس با کاربرد ساليسيليک اسيد به ترتيب 31، 65، 60، 100، 180 و 96 درصد نسبت به شاهد افزايش پيدا کردند. تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک شاخساره تحت شرايط تنش خشکي کاهش، و با کاربرد ساليسيليک اسيد افزايش يافتند. اثر متقابل ساليسيليک اسيد و تنش خشکي بر صفات شاخص کلروفيل، هدايت روزنه اي، قطر ساقه، ارتفاع، وزن خشک ريشه و بيوماس در هيچ يک از سطوح آماري معني دار نشد.

 
كليد واژه: ساليسيليک اسيد، نشت الکتروليت، هدايت روزنه اي، تنش خشکي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:28 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 6 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):77-90.
 
بررسي تاثير اسيد ساليسيليک بر جنين زايي رويشي و مقدار رنگيزه هاي دروني ريزنمونه هاي هويج در محيط کشت B5
 
حسيني سميرا,مشايخي كامبيز*
 
* گروه باغباني، دانشگاه علوم كشلورزي و منابع طبيعي گرگان
 
 

اسيد ساليسيليک نقش اساسي در تنظيم فرآيندهاي مختلف فيزيولوژيکي در گياهان دارد. در اين پژوهش چگونگي تاثير اسيد ساليسيليک بر القا جنين زايي رويشي ريزنمونه هاي دم برگ و آب کش ثانويه ريشه هويج و تشکيل رنگيزه هاي دروني در محيط کشت گامبورگ (B5) مورد بررسي قرار گرفت. به منظور بررسي تاثيرات اسيد ساليسيليک تيمارها در قالب طرح کاملا تصادفي با غلظت هاي 0، 0.5، 1.5، 2 و 3 ميلي مولار به محيط کشت استاندارد  B5اضافه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که ميزان جنين زايي رويشي در تيمار 0.5 ميلي مولار بيش از تيمارهاي ديگر بود و در غلظت هاي بيش از 0.5 ميلي مولار از ميزان آن کاسته شد. همچنين در اين مطالعه تاثير غلظت هاي مختلف اسيد ساليسيليک بر سنتز کلروفيل، آنتوسيانين و کارتنوئيد در ريزنمونه هاي کشت شده هويج پس از ظهور جنين ها مورد بررسي قرار گرفت. در غلظت 0.5 ميلي مولار اسيد ساليسيليک بيش ترين ميزان کارتنوئيد، آنتوسيانين و کلروفيل ديده شد و اين اختلاف بين غلظت ها در سطح 1 درصد معني دار بود. در غلظت هاي بالاتر از 0.5 ميلي مولار نه تنها از ميزان جنين زايي کاسته شده بود بلکه ميزان رنگيزه ها نيز کاهش پيدا کرد. نتايج به دست آمده از مقايسه جنين زايي در ريزنمونه هاي مختلف در هويج نشان داد که جنين زايي در ريزنمونه هاي دم برگ بيش از بافت آب کش ثانويه ريشه هويج بود. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که احتمالا اسيد ساليسيليک در غلظت هاي مختلف داراي تاثيرات فيزيولوژيک متفاوتي مي باشد که با توجه به هدف موردنظر مي توان از دامنه هاي متفاوتي از غلظت هاي آن استفاده کرد.

 
كليد واژه: دم برگ، آب کش ثانويه هويج، کلروفيل، کارتنوئيد، آنتوسيانين
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:28 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 4 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(2):61-76.
 
تجزيه عاملي صفات زراعي و فيزيولوژيك ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري
 
علي محمدي مهناز*,ميرمحمدي ميبدي سيدعلي محمد
 
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتي اصفهان
 
 

به منظور داشتن يک برنامه اصلاحي موفق، تعيين ارتباط بين صفات اهميت زيادي دارد. اين پژوهش به منظور ارزيابي روابط بين صفات زراعي و فيزيولوژيک و عملكرد دانه 10 رقم گندم در تيمارهاي رطوبتي معمول و تنش (به ترتيب آبياري پس از 3±70 و 3±130 ميلي متر تبخير از تشت كلاس A) در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 84 اجرا گرديد. ضرايب همبستگي فنوتيپي و ژنتيکي بين عملکرد دانه با شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، محتواي نسبي آب، ميزان کلروفيل a و مجموع ميزان كلروفيل هاي a و b در هر دو شرايط مثبت و معني دار و با سرعت از دست دادن آب منفي و معني دار بود. همبستگي بين سطح برگ با وزن ويژه برگ در هر دو شرايط منفي و معني دار بود. در شرايط تنش همبستگي مثبت و معني داري بين وزن پدانکل در مرحله سنبله دهي و تفاوت وزن پدانکل در مراحل سنبله دهي و رسيدگي با عملکرد دانه و محتواي نسبي آب مشاهده شد. نتايج تجزيه به عامل ها در شرايط تنش 6 و در شرايط معمول 7 عامل را معرفي نمود که به ترتيب 94.0 و 94.6 درصد از تنوع کل داده ها را توجيه نمودند. نتايج همبستگي هاي متعارف در شرايط معمول نشان داد که در اولين متغير متعارف براي گروه صفات زراعي، روز تا سنبله دهي و وزن هزار دانه سهم بيش تري نسبت به ساير صفات داشتند. در بين صفات فيزيولوژيک وزن ويژه برگ و محتواي نسبي آب سهم به سزايي در اولين متغير متعارف داشتند. نتايج همبستگي هاي متعارف در شرايط تنش نشان داد که اولين متغير براي گروه صفات زراعي تحت تاثير ارتفاع و روز تا سنبله دهي و براي مجموعه صفات فيزيولوژيك تحت تاثير محتواي نسبي آب و وزن ويژه برگ بود.

 
كليد واژه: گندم، تنش رطوبت، تجزيه به عامل ها، صفات زراعي، صفات فيزيولوژيك
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:28 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 6 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(2):93-106.
 
تاثير سولفات آلومينيوم و بازبرش شاخه بر ماندگاري و کيفيت رز شاخه بريده رقم وارلون
 
مرتضوي سيدنجم الدين*
 
* گروه علوم باغباني، دانشگاه زنجان
 
 

اين پژوهش با هدف بررسي سطوح مختلف سولفات آلومينيوم در محلول نگهدارنده همراه با برش مجدد شاخه بر ماندگاري گل شاخه بريده رز رقم وارلون در گروه باغباني دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان انجام گرفت. گل هاي شاخه بريده رز از پايه هاي مادري دوساله برداشت شده و تحت تيمار محلول سولفات آلومينيوم با غلظت هاي (0، 100، 150 و 200 ميلي گرم در ليتر) و برش مجدد شاخه در 2 سطح (بازبرش و بدون برش) قرار گرفتند. در طول آزمايش صفات ماندگاري، کلروفيل a،b و کلروفيل کل، جذب آب، محتواي نسبي آب، پروتئين كل، فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و كاتالاز در گلبرگ ها اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه سطوح مصرف سولفات آلومينيوم تاثير معني دار بر صفات ميزان كلروفيل a، كلروفيل کل و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در سطح 1 درصد و بر صفات ماندگاري، کلروفيل a و محتواي نسبي آب در سطح 5 درصد داشت. همچنين سطوح برش مجدد شاخه تاثير معني دار بر صفات ماندگاري، ميزان كلروفيل، جذب آب، محتواي نسبي آب، پروتئين كل و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در سطح 1 درصد نشان داد. تاثير متقابل سولفات آلومينيوم و برش مجدد شاخه نيز بر صفات كلروفيل b و فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز و كاتالاز در سطح 1 درصد و بر صفات ماندگاري، كلروفيل کل، محتواي نسبي آب در سطح 5 درصد معني دار بود. بنابراين تيمارها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر صفات اندازه گيري شده تاثير معني دار داشته و موجب کاهش پيري و افزايش ماندگاري و کيفيت گل ها گرديد.

 
كليد واژه: گل رز، سولفات آلومينيوم، برش ساقه، پروتئين، پراكسيداز، کاتالاز
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 7 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(3):91-104.
 
اثر سوپرجاذب ها و دور آبياري بر رشد زايشي نهال گل رز
 
جليلي خليل*,جليلي جلال,سهرابي هرمز
 
* گروه هيدروليك و منابع آب، جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه
 
 

کاهش تلفات آب و کاهش دفعات آبياري يکي از راه کارهاي اساسي در توسعه کشاورزي، موفقيت طرح هاي منابع طبيعي، به حداقل رساندن تنش هاي وارده به نهال هاي کاشته شده در عرصه هاي طبيعي و افزايش بهره وري از منابع خاک و آب محسوب مي گردد و در اين راستا يکي از اين روش ها استفاده از سوپرجاذب ها است. اين پژوهش به منظور بررسي اثر سوپرجاذب ها بر افزايش دور آبياري و ميزان رشد نهال گل رز در سطح مزرعه و به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سوپرجاذب در 4 سطح صفر، 40، 90 و 140 گرم و دور آبياري در 4 سطح 6، 10، 14 و 18 روز بودند. نتايج پژوهش نشان داد که سوپرجاذب در افزايش دور آبياري و پارامترهاي مختلف رشد در نهال گل رز تاثير معني داري دارد. در پارامترهاي کيفي، سطح 40 و 90 گرم سوپرجاذب در پارامتر تعداد شاخه اصلي تاثير مثبت نشان داده و در پارامترهاي تعداد کل شاخه ها و تعداد گل تاثير معني داري نشان نداد. در عامل دور آبياري نيز در مورد پارامترهاي تعداد شاخه اصلي و تعداد کل شاخه ها سطح شاهد و 10 روز دور آبياري با ديگر سطوح اختلاف معني داري داشت و افزايش دور آبياري و کاهش ميزان دسترسي به آب در نهال ها سبب کاهش ميزان گل دهي شد. به طوري که در پارامتر تعداد گل، سطح 10 روز آبياري با داشتن سطوح مختلف سوپرجاذب داراي تفاوت معني داري با ساير سطوح و حتي آبياري شاهد بدون سوپرجاذب گرديد. همچنين ميزان غنچه دهي نهال ها نيز در ماه هاي مختلف نتايج متفاوتي نشان داد.

 
كليد واژه: دور آبياري، سوپرجاذب، پارامتر رشد، نهال گل رز
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 7 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(2):107-118.
 
بررسي اثر افزايش رشدي قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگي
 
عراقي ميرمعصوم*,رهنما كامران,لطيفي ناصر
 
* گروه بيماري شناسي گياهي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
 

در اين پژوهش، تاثير 5 جدايه از گونه قارچي Trichoderma harzianum در افزايش رشد گياه گوجه فرنگي در شرايط گلخانه اي و در قالب طرح کاملا تصادفي در 6 تکرار انجام شد. براي انجام اين پژوهش از 3 غلظت 0.5، 1 و 1.5 درصد مايه تلقيح به ازاي هر گلدان استفاده شد. طول گياه، قطر ساقه، وزن تر و خشك اندام هوايي و ريشه و تعداد برگ به عنوان شاخص هاي رشدي در اين آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج آزمون نشان داد که جدايه ها اثرات متفاوتي در شاخص هاي رشدي گياه گوجه فرنگي داشته و تفاوت معني دار آماري در سطح احتمال 5 و 1 درصد با آزمون چند دامنه اي دانکن نشان دادند. در بين جدايه ها، T1 با افزايش 12.18 درصدي در وزن تر اندام هوايي، 15.41 درصدي در وزن خشك اندام هوايي، 12.70 درصدي در وزن تر ريشه، 16.11 درصدي در وزن خشك ريشه، 20.41 درصدي در تعداد برگ، 2.50 درصدي در قطر ساقه و افزايش 18.51 درصدي در طول گياه بيش ترين اثر رشدي را از خود نشان داد. جدايه ها در غلظت 1.5 درصد بيش ترين اثر رشدي را داشتند. امکان استفاده از جدايه هاي ياد شده به عنوان عوامل محرک رشد گياهي در اين مقاله بحث شده است.

 
كليد واژه: Trichoderma harzianum، محرک رشد گياهي، گوجه فرنگي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 8 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(2):119-132.
 
بررسي اثر تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن گليکول بر مولفه هاي جوانه زني چهار رقم اصلاح شده بابونه آلماني (Matricaria recutita) (گزارش كوتاه علمي)
 
عبادي محمدتقي*,عزيزي مجيد,فرزانه اكرم
 
* گروه علوم باغباني، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

بابونه آلماني يکي از مهم ترين گياهان دارويي از خانواده کاسني مي باشد که از گل هاي آن در صنايع داروسازي، آرايشي-بهداشتي و صنايع غذايي استفاده فراواني مي گردد. به منظور مطالعه اثر تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن گليکول (PEG) بر درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه در 4 رقم اصلاح شده بابونه آلماني، آزمايشي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با دو فاكتور و سه تکرار اجرا گرديد. فاکتور اول شامل سطوح مختلف تنش خشکي (صفر، 1-، 2-، 3-، 4-، 5-، 6-، 8-، 10- و 12- بار) به دست آمده از پلي اتيلن گليکول که پتانسيل صفر بار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، فاکتور دوم شامل 4 رقم اصلاح شده بابونه آلماني: بونا، جرمانيا، گورال و لوتئا بود. نتايج آناليز واريانس بيانگر اثر معني دار سطوح مختلف تنش خشکي و نوع رقم بر مولفه هاي جوانه زني بود و همچنين اثر متقابل خشکي و رقم نيز بر خصوصيات مورد بررسي معني دار گرديد. نتايج نشان داد که با افزايش تنش خشکي، هر يک از صفات اندازه گيري شده کاهش معني داري يافتند به طوري که در پتانسيل هاي 4- و 6- بار درصد جوانه زني به 48 و 16 درصد و سرعت جوانه زني به 5.7 و 1.8 بذر در روز کاهش يافت و در پتانسيل هاي 8-، 10- و 12- جوانه زني به صفر رسيد. طول ساقه چه نيز نسبت به طول ريشه چه کاهش بيش تري در مقابل تنش خشکي نشان داد. ارقام مختلف بابونه به دليل تفاوت هاي ژنتيکي نسبت به تنش خشکي عکس العمل متفاوتي نشان دادند به طوري که ارقام لوتئا و بونا در بين ارقام مورد مطالعه بيش ترين تحمل به خشکي را در مرحله جوانه زني نشان دادند.

 
كليد واژه: بابونه آلماني، تنش خشکي، پلي اتيلن گليکول، جوانه زني، ارقام اصلاح شده
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 1 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(1):1-27.
 
بررسي کارآيي مصرف نور، شاخص هاي فنولوژيکي و فيزيولوژيکي هيبريدهاي ذرت در تراکم هاي مختلف کاشت
 
گلداني مرتضي*,رضواني مقدم پرويز,نصيري محلاتي مهدي,كافي محمد
 
* دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

با اين فرض که تمام شرايط گياهي و محيطي مناسب باشند، به دست آوردن شرايط مطلوب مستلزم تنظيم تراکم در واحد سطح و افزايش کارآيي مصرف نور مي باشد. بنابراين به منظور بررسي خصوصيات فنولوژيکي و فيزيولوژيکي سه هيبريد زودرس، متوسط رس و ديررس ذرت در 7 تراکم مختلف، آزمايشي در سال زراعي 1385 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيپ هاي رشدي شامل =V1رقم ديررس (704)، =V2رقم متوسط رس (504) و =V3رقم زودرس (260) در 7 تراکم 30=D1، D2=50، D3=70، D4=90، D5=110، D6=130 و 150=D7 هزار بوته در هکتار در آزمايشي به صورت طرح کرت هاي نواري در سه تکرار اجرا شد. نتايج آزمايش نشان داد که فاکتور تراکم اثر معني داري بر طول دوره رشد گياه و اثر متفاوتي بر روند توليد ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و دوام سطح برگ داشت. رسيدن به شاخص هاي مطلوب براي رقم ديررس در تراکم D3، براي رقم متوسط رس در تراکم D4 و براي رقم زودرس در تراکم D5 به دست آمد. با افزايش تراکم شاخص سطح برگ، ميزان کارآيي مصرف نور و ماده خشک افزايش يافت. در تراکم هاي بالاتر از حد مطلوب فاصله زماني بين گرده افشاني و کاکل دهي افزايش يافت ولي طول دوره رشد در گياه کاهش يافت. اين بررسي نشان داد که شاخص هاي فنولوژيکي و فيزيولوژيکي مطلوب به تيپ رشد گياه، تراکم و کارآيي مصرف نور بستگي دارد. به طوري که براي رقم ديررس با طول دوره رشد بيش تر مي توان تراکم را کم تر در نظر گرفت و براي رقم متوسط رس و زودرس، تراکم را افزايش داد.

 
كليد واژه: تابش، تراکم، ذرت، شاخص هاي فنولوژيکي و فيزيولوژيکي، طول دوره رشد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 

 7 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(1):119-132.
 
بررسي اندام زايي و کالوس زايي فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرايط درون شيشه اي
 
ايزدي نورالدين*,مشايخي كامبيز,چمني اسماعيل,كامكار بهنام
 
* گروه علوم باغباني، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
 

به منظور بررسي اثرات درون شيشه اي و باززايي فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد 2,4-D و ايندول استيك اسيد (IAA) در محيط كشت پايه B5، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با 4 تكرار انجام گرديد. تيمارهاي اعمال شده در اين پژوهش شامل تنظيم كننده هاي IAA و 2,4-D هر يك شامل 4 سطح (0، 0.5، 1 و 2 ميلي گرم در ليتر) و تركيب متقابل هر يك از اين سطوح در اين محيط كشت بود. بررسي نتايج به دست آمده نشان داد كه با افزايش غلظت IAA تا 2 ميلي گرم در ليتر تعداد پيازچه ها به طور معني داري افزايش پيدا كردند ولي هيچ تفاوت معني داري بين استفاده از غلظت هاي مختلف IAA و پارامترهاي ريشه زايي و کالوس زايي در محيط كشت مشاهده نشد. با افزايش غلظت 2,4-D تا 2 ميلي گرم در ليتر از تعداد پيازچه، طول و تعداد ريشه کاسته شد. كالوس زايي در حضور 2,4-D انجام شد و با افزايش آن بر وزن تر كالوس افزوده شد. طبق نتايج به دست آمده از اين پژوهش به طور ميانگين از يك پياز بالغ گل سوسن امكان حصول حدود 150-100 گياهچه وجود دارد.

 
كليد واژه: گل سوسن، فلس، اندام زايي، کالوس، محيط كشت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:29 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات پژوهش هاي توليد گياهي

 8 : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) 1390; 18(1):133-140.
 
رشد رويشي و ميزان کافئيک اسيد برگ کنگر فرنگي (.Cynara scolymus L) تحت تاثير قارچ مايکوريز Priformospora indica (گزارش كوتاه علمي)
 
قاسم نژاد عظيم*,بابايي زاد ولي اله
 
* گروه علوم باغباني، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
 

قارچ Priformospora indica يا پيري، نوعي مايکوريز ايندوفيت است که نقش آن در تحريک رشد گياهان ميزبان از طريق افزايش ريشه هاي موئين گزارش شده است. اثر پيري بر رشد رويشي گياهان دارويي و تجمع متابوليت هاي ثانويه کم تر مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفي در دو تيمار گياهان شاهد و آلوده با 4 تکرار در اتاقک رشد (شدت نور 2500 لوکس و 16 ساعت روشنايي، و دماي 25 درجه سانتي گراد) انجام شد. تعداد ريشه هاي فرعي گياهان آلوده به صورت قابل توجه اي تحت تاثير فعاليت قارچ افزايش يافت. همچنين داده ها نشان مي دهند که برگ هاي گياهان آلوده نسبت به انواع غيرآلوده رشد عرضي بيش تري داشت. اگرچه افزايش قابل توجه‏اي در ميزان کافئيک اسيد برگ گياهان آلوده مشاهده شد ولي نسبت به شاهد معني دار نبود. با توجه به کوتاهي زمان آزمايش، به نظر مي رسد که بسياري از ترکيبات پلي فنلي موجود در برگ تشکيل نشده يا قابل اندازه گيري نبود. بنابراين ادامه اين پژوهش در شرايط مزرعه اي مي تواند رابطه قارچ و گياه به ويژه تجمع متابوليت هاي ثانويه را بهتر مورد بررسي قرار دهد.

 
كليد واژه: کنگر فرنگي، کافئيک اسيد، گياهان دارويي، پلي فنل، قارچ پيري، مايکوريز
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 2 تیر 1391  9:30 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها