0

مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 1 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(3):1-16.
 
تاثير حمايت هاي دولت از بخش کشاورزي بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري در ايران
 
مهرابي بشرآبادي حسين*,موسوي محمدي حميده
 
* بخش اقتصاد کشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
 

سياست هاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي، بهره وري و تورم از عوامل اثرگذار امنيت غذايي است. در اين مطالعه با در نظر گرفتن نتايج تفصيلي هزينه درآمد خانوارهاي شهري طي دوره 1385-1362 امنيت غذايي اين خانوارها با استفاده از شاخص کلي امنيت غذايي خانوار برآورد شده است. ميزان حمايت از بخش کشاورزي با استفاده از شاخص معيار کلي حمايت و به تفکيک قيمتي و نهاده اي محاسبه شده است. با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري اثر هر يک از سياست هاي حمايتي کشاورزي بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري بررسي شده است. نتايج نشان داد در حالي که در کوتاه مدت هر دو نوع حمايت از بخش کشاورزي و در بلندمدت حمايت قيمتي، اثر منفي بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري مي گذارد؛ در بلندمدت حمايت نهاده اي داراي اثر مثبت بر امنيت غذايي اين خانوارها است.

 
كليد واژه: سياست هاي حمايتي کشاورزي، شاخص کلي امنيت غذايي خانوار، معيار کلي حمايت، ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  6:44 PM
تشکرات از این پست
Nassersulduz
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 2 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(3):17-40.
 
بررسي عوامل موثر بر جريان هاي تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا (مطالعه موردي: بخش کشاورزي)
 
شمس الديني اسماعيل*,مقدسي رضا
 
* گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
 

اين مقاله عوامل تعيين کننده و موثر را بر جريان هاي تجاري در بخش کشاورزي ميان ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با تاکيد بر موافقت نامه تجارت و هم کاري بررسي مي کند. به اين منظور الگوهاي جاذبه ايستاي صادرات و واردات محصولات کشاورزي ايران و اتحاديه اروپا با آثار تصادفي و ثابت با استفاده از داده هايي ترکيبي برآورد شد. نتايج حاصل از برآورد الگوي ايستاي جاذبه صادرات محصولات کشاورزي ايران به اتحاديه اروپا با آثار ثابت حاکي از آن است که متغيرهاي توليد ناخالص داخلي کشورهاي صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافيايي، نرخ واقعي ارز و ميانگين ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزي ايران به لحاظ آماري معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضريب ميانگين نرخ تعرفه 1.78 و حاکي از آن است که کاهش 10 درصدي در تعرفه هاي در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاري مي تواند صادرات محصولات کشاورزي را 17.8 درصد افزايش دهد. هم چنين نتايج حاصل از تخمين آثار خصوصي در الگوي جاذبه صادرات حاکي از آن است که بدون در نظر گرفتن ديگر عوامل و متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده، بيش ترين صادرات ايران به کشورهايي مانند آلمان، انگلستان، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا خواهد بود. هم چنين نتايج حاصل از الگوي جاذبه ايستاي واردات محصولات کشاورزي ايران با آثار ثابت حاکي از آن است که متغيرهاي توليد ناخالص داخلي کشور ايران، توليد ناخالص داخلي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، فاصله جغرافيايي و نرخ واقعي ارز تاثير معناداري بر واردات محصولات کشاورزي کشور از اتحاديه اروپا دارند.

 
كليد واژه: الگوي جاذبه، داده هاي ترکيبي، تجارت دوجانبه، منطقه گرايي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 3 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(3):41-64.
 
اندازه گيري تمايل به پرداخت کشاورزان براي آب هاي زيرزميني در منطقه ي رامجرد: (كاربرد روش CVM)
 
 
 
 

در بسياري از دشت هاي استان فارس توزيع رايگان و قيمت پايين آب منجر به استفاده و تخصيص ناكارامد منابع كم ياب آب شده است. در اين زمينه، قيمت گذاري آب يك ابزار سياسي براي افزايش كارايي آب، كاهش تقاضاي آب، مديريت سيستم هاي آبياري و بازگشت هزينه ها است. بر اساس اصول قيمت گذاري آب، قيمت آب بايد منعكس كننده هزينه فرصت آب باشد. بنابراين از نقطه نظر كارايي اقتصادي، قيمت آب مي بايست بازگوكننده هزينه فرصت باشد؛ در حالي كه از ديدگاه جمع آوري درآمد ممکن، قيمت آب تا حد زيادي به تمايل به پرداخت (WTP) كشاورزان وابسته است. در اين مطالعه، براي تخمين تمايل به پرداخت كشاورزان براي آب هاي زيرزميني روش ارزش گذاري مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي مورد نياز از يك نمونه تصادفي مشتمل بر 190 كشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با يک روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند. نتايج به دست آمده از روش CVM نشان مي دهد كه ميانگين كلي تمايل به پرداخت 947 ريال بر متر مكعب است. هم چنين نتايج نشان داده اند كه تمايل به پرداخت كشاورزاني كه به طور تلفيقي از منبع آب زيرزميني و آب سطحي استفاده مي كنند كم تر از كشاورزاني است كه فقط آب هاي زيرزميني را در اختيار دارند. الگوي كشت، سطح زير كشت شلتوك، درآمد و سن كشاورز و پراكندگي اراضي اثر معنا داري بر تمايل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتايج به دست آمده در صورتي که در سياست قيمت گذاري آب به عوامل موثر بر تمايل به پرداخت و هم چنين مشارکت خود کشاورزان در امور تصميم گيري توجه بيش تري شود، نتايج به تري به دست خواهد آمد.

 
كليد واژه: قيمت گذاري آب، تمايل به پرداخت، ارزش گذاري مشروط
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 1 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):1-41.
 
تدوين الگوي زراعي پايدار در دشت فريمان - تربت جام
 
محمديان فرشاد,شاهنوشي فروشاني ناصر*,قرباني محمد,عاقل حسن
 
* گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

در اين مطالعه نخست با استفاده از روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP) اولويت هاي ذهني و معيارهاي تصميم گيري کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهاي زراعي شناسايي شد. در رابطه با طراحي الگوي بهينه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهاي سري زماني فصلي (SARIMA)، بارندگي فصلي و سالانه در ده سال آينده پيش بيني شده و بعد حجم تزريقات سالانه به ذخاير آب زيرزميني محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهاي برنامه ريزي چند دوره اي از جمله الگوهاي برنامه ريزي غيرخطي متعارف، غيرخطي آرماني قطعي موزون، غيرخطي آرماني فازي موزون و غيرخطي آرماني فازي ناموزون، الگوهاي زراعي براي دشت فريمان - تربت جام پيشنهاد شد. اين الگوها مي توانند مجموعه اي از اهداف متقابل يا متضاد را در خود لحاظ و با اولويت بندي آرمان ها ميزان دست رسي به هر آرمان را بيشينه كنند. اجراي الگوهاي زراعي پيش نهادي در دوره برنامه ريزي ده ساله افزون بر رسيدن به اهداف چهارگانه ماکزيمم کردن بازده برنامه اي، كمينه کردن هزينه هاي سرمايه گذاري نقدي و مصرف کودهاي شيميايي و ثابت ماندن اشتغال نيروي کار و با کم ترين تغيير در الگوي فعلي کشت كشاورزان منطقه، باعث مي شود بيلان منفي آب از حدود 216 ميليون مترمکعب در سال پايه به صفر در سال آخر دوره برنامه ريزي برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به ميزان حدود 1.2 ميليارد متر مکعب خواهد شد.

 
كليد واژه: الگوي زراعي پايدار، برنامه ريزي غيرخطي متعارف، برنامه ريزي غيرخطي آرماني، برنامه ريزي غيرخطي آرماني فازي، دشت فريمان - تربت جام
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 2 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):43-62.
 
بررسي توان رقابت پذيري سامانه ي توليد ارقام مختلف برنج در استان گيلان
 
كاوسي كلاشمي محمد*,پيكاني غلام رضا,صالح ايرج
 
* گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهران
 
 

اين پژوهش با بهره گيري از مطالعات ميداني و جمع آوري پرسش نامه از مزارع برنج هيبريد استان گيلان در سال زراعي 85-1384 مزيت نسبي توليد اين رقم را مورد بررسي قرار داد. از سو ديگر، محاسبه سودآوري اجتماعي، توان رقابت صادراتي و استفاده از ره يافت برنامه ريزي خطي به منظور محاسبه شاخص هاي مزيت و الگوي کشت بهينه اجتماعي زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناريوهاي مختلف از ديگر اهداف مورد نظر در اين پژوهش است. نتايج به دست آمده از محاسبه مزيت نسبي و توان رقابت صادراتي گوياي وضعيت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قياس با برنج دانه بلند مرغوب در سناريوهاي مختلف است. از سوي ديگر، الگوي برنامه ريزي خطي توسعه سطح زير کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بيشينه سازي سود اجتماعي پيش نهاد کرد. با توجه به اهميت برنج در امنيت غذايي ايران، اصلاح سامانه توليدي براي کشت مکانيزه اين محصول و کاهش هزينه هاي توليد در جهت افزايش رقابت پذيري و جلوگيري از اثر منفي کاهش سياست هاي حمايتي الزامي است.

 
كليد واژه: مزيت نسبي، توان رقابت صادراتي، برنامه ريزي خطي، برنج، استان گيلان
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 3 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):63-81.
 
بررسي مزيت نسبي و نقشه ريزي تجاري صادرات خرماي ايران
 
مهرابي بشرآبادي حسين,پاكروان محمدرضا,شكيبايي عليرضا
 
 
 

در اين پژوهش، مزيت نسبي و موقعيت تجاري صادرات خرما ايران بررسي شده است. براي اين منظور از شاخص هاي مزيت نسبي آشکارشده(RCA)  مزيت نسبي آشکار شده متقارن(RSCA) ، هيلمن و نقشه ريزي تجاري (TM) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ايران طي دوره 2005- 1995 در صادرات خرما داراي مزيت نسبي بوده و متوسط شاخص هاي RCA و RSCA براي اين دوره 7.32 و 0.74 است. در رتبه بندي مزيت نسبي صادراتي کشورهاي عمده صادرکننده خرماي جهان نيز، ايران پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد. هم چنين، در اين مطالعه براي اولين بار نقشه ريزي تجاري يک محصول عمده کشاورزي کشور مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که در دوره 2005- 2000، هر چند بازار واردات خرماي جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرماي ايران، در اين وضعيت سهم بيش تري از بازار را در اختيار گرفته است.

 
كليد واژه: مزيت نسبي آشکار شده، مزيت نسبي آشکار شده متقارن، نقشه تجاري، خرما
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 4 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):83-105.
 
فقر و گرايش به مخاطره در مناطق روستايي استان فارس
 
شيروانيان عبدالرسول*,تركماني جواد
 
* دانشگاه شيراز
 
 

هدف اين مقاله بررسي فقر در سطوح مختلف گرايش به مخاطره روستاييان است. در بررسي فقر از شاخص هاي نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعيين تمايلات ريسکي از روش معادل مطمئن برابر با فعاليت ريسکي فرضي استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نياز به صورت پيمايشي از نمونه اي شامل 120 خانوار در سه روستاي شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتايج بيان مي کند،48.33  درصد روستاييان مورد مطالعه، فقير و51.67  درصد غيرفقير مي باشند. شکاف فقر و شدت فقر براي گروه فقير نمونه مورد مطالعه به ترتيب 0.354 و 0.190 است. از نظر تمايلات ريسکي،46.55  درصد فقراي روستايي ريسک پذير، 34.48 درصد آنان ريسک گريز و 18.97 درصد ريسک خنثي هستند. فقراي ريسک گريز، بيش ترين و فقراي ريسک پذير، كم ترين شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنين فقراي ريسک گريز، بيش ترين و فقراي ريسک پذير كم ترين حساسيت را نسبت به توزيع درآمد از خود نشان مي دهند.

 
كليد واژه: فقر روستايي، تمايلات ريسکي، استان فارس
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 5 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):107-130.
 
ارزيابي برآورد حمايت از مصرف کنندگان نان در ايران
 
حسيني سيدصفدر*,ايرواني سمانه
 
* گروه اقتصاد كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران
 
 

هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي برآورد حمايت از مصرف کننده نان در ايران طي دوره 1385-1368 است. اين شاخص ميزان حمايت واقعي از مصرف کننده نان را در سياست غذاي ارزان نشان مي دهد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که برآورد حمايت از مصرف کننده نان از ميانگين 45 ميليارد ريال در برنامه اول، به 23134 ميليارد ريال در برنامه چهارم افزايش يافته است که نشان مي دهد مقدار حمايت از مصرف کننده در برنامه چهارم نسبت به برنامه اول توسعه 6 برابر شده است. هم چنين شاخص حمايت درصدي از ميانگين 32 درصد در برنامه  اول به 92 درصد افزايش يافته است. بر اساس ضريب حمايت اسمي مصرف کننده نان (NPC)، در برنامه چهارم توسعه، قيمت پرداختي دولت به گندم داخلي 66 درصد بيش تر از قيمت جهاني آن بوده در حالي که در برنامه اول توسعه، 45 درصد پاين تر از قيمت جهاني بوده است. پيشنهاد مي شود که سياست هاي کشاورزي از انتقال هاي توزيعي به سياست هاي انتقال يابد که به بهره وري و کاراي توليد کمک مي کند.

 
كليد واژه: سياست، غذاي ارزان، برآورد، حمايت، مصرف کننده، نان، ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:39 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 7 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):131-147.
 
برآورد ارزش بازاري جنگل حرا در منطقه حفاظت شده قشم
 
اسماعيلي عبدالكريم*,پرون صديقه
 
* بخش اقتصاد كشاورزي
 
 

هدف از اين مطالعه برآورد ارزش بازاري جنگل حرا در استان هرمزگان براي دو گروه استفاده كننده از اين جنگل شامل صياد و دام دار است. براي محاسبه ارزش بازاري، از سه روش ارزش نهايي (تابع توليد)، بازده خالص (تابع سود) و هزينه اجتناب براي دو گروه صيادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاري به دست آمده هر هكتار جنگل حرا براي صياد با استفاده از روش ارزش نهايي (تابع شفرد) معادل 7347700 ريال در سال بود. ارزش بازاري براي دام دار به كمك تابع توليد، براي هر هكتار جنگل حرا معادل 325000 ريال در سال به دست آمد. كل ارزش بازاري با استفاده از روش ارزش نهايي براي هر هكتار جنگل حرا 12387820 ريال در سال برآورد شد. با مقايسه اين دو ارزش نتيجه گيري مي شود، كه ارزش بازاري محاسباتي براي صياد بيش تر از دام دار است. هم چنين مجموع ارزش بازاري هر هکتار جنگل حرا (براي صيد ميگو و دام پروري) از طريق بازده خالص و هزينه اجتناب به ترتيب سالانه 4083915 ريال و 5064730 ريال محاسبه شد. محاسبه ارزش هاي بالا مي تواند توجيه مناسبي بر حفاظت بيش تر از جنگل حرا و جلوگيري از تخريب بيش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتني است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ارزش بازاري تمام خدمات جنگل هاي مورد مطالعه نيست. توجه نکردن به ديگر ارزش ها به دليل محدود بودن دامنه اين مطالعه و مشکلات محاسبه ارزش هاي ديگر است.

 
كليد واژه: ارزش بازاري، جنگل حرا‏، تابع شفرد‏، تابع سود
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 8 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):149-163.
 
تعيين عوامل موثر بر تقاضا بيمه گندم: مقايسه روي کردهاي اقتصادسنجي کلاسيک و بيز
 
كرباسي عليرضا,ضيايي سامان*,عبدشاهي عباس
 
* دانشگاه زابل
 
 

هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير عوامل مختلف بر پذيرش بيمه کشاورزان گندم کار شهرستان نيشابور با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي کلاسيک و بيز و مقايسه اين روش ها با يک ديگر در نمونه هاي بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نياز نمونه بزرگ از 125 نفر از کشاورزان جمع آوري شد و براي نمونه کوچک، به طور تصادفي 50 کشاورز از بين نمونه بالا انتخاب شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از الگو لاجيت استفاده شد. براي برآورد اين الگو از دو روش حداکثر (بيشينه) راست نمايي (کلاسيک) و نمونه گير متروپوليس هستينگز (بيز) استفاده شد. نتايج نشان داد که در نمونه بزرگ، با هر دو روش کلاسيک و بيز، متغيرهاي تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غير کشاورزي، مالکيت و ريسک پذيري کشاورزان تاثير منفي و متغيرهاي سطح تحصيلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس هاي ترويجي و سطح زير کشت، تاثير مثبت بر احتمال پذيرش بيمه دارد. افزون بر اين، مقايسه روش هاي کلاسيک و بيز در نمونه کوچک نشان داد که برآوردهاي روش بيز بيش تر از برآوردهاي روش کلاسيک به واقعيت نزديک است. بنابراين با اعمال سياست هايي مانند افزايش سطح تحصيلات کشاورزان از طريق برگزاري کلاس هاي سوادآموزي، افزايش دانش آن ها نسبت به محاسن بيمه از طريق برگزاري کلاس هاي ترويجي و اعمال مشوق هايي مانند پرداخت تسهيلات به افرادي که محصول خود را بيمه کرده اند، مي تواند بر تقاضاي آن ها براي بيمه محصول موثر باشد.

 
كليد واژه: اقتصادسنجي بيز، حداکثر (بيشينه) راست نمايي، متروپوليس هستينگز، بيمه، نيشابور
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 9 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):165-183.
 
کاربرد الگوي ANFIS در مقايسه با الگو اقتصادسنجي ARIMA در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي
 
فهيمي فرد سيدمحمد,سالارپور ماشااله,صبوحي صابوني محمود
 
 
 

در اين مطالعه الگو جديد استنتاجي - تطبيقي فازي - عصبي (ANFIS) معرفي و کارايي آن در پيش بيني سه افق زماني 1، 2 و 4 هفته آتي قيمت خرده فروشي برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوي ARIMA به عنوان رايج ترين روش خطي پيش بيني اقتصاد سنجي- مقايسه شد. براي اين منظور از داده هاي هفته اي گردآوري شده از شرکت پشتيباني امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1/4/1387- 1/1/1381) و معيارهاي ارزيابي کارايي الگوها از جمله R^2،MAD  و RMSE استفاده شد. نتايج معيارهاي ارزيابي کارايي الگوها نشان داد که داده هاي پيش بيني شده  بخش آزمون ساختارهاي طراحي شده  الگوي ANFIS در مقايسه با داده هاي پيش بيني شده بخش خارج از نمونه الگوي  ARIMA از مطابقت بيش تري با داده هاي واقعي برخوردار بوده و در نتيجه الگوي غيرخطيANFIS  در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي و افق هاي زماني مورد بررسي، کاراتر است.

 
كليد واژه: الگو استنتاجي - تطبيقي فازي - عصبي، الگوي خودبرازش ميانگين متحرک انباشته، پيش بيني، قيمت محصولات کشاورزي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 10 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):185-207.
 
بررسي آثار حذف يارانه كودهاي شيميايي و اعمال سياست پرداخت مستقيم بر الگوي كشت و مصرف نهاده ها (مطالعه موردي: زيربخش زراعت شهرستان سبزوار)
 
جهان بخشي محمدرضا*,پيكاني غلام رضا,حسيني سيدصفدر,صالح ايرج
 
* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
 در اين مقاله با ارايه  يك الگو شبيه  سازي و كاربرد ره يافت برنامه  ريزي رياضي اثباتي (PMP) طي چند سناريو، واكنش بالقوه  كشاورزان نسبت به اجرا سياست حذف يارانه  كودهاي شيميايي و اعمال سياست پرداخت مستقيم بررسي شده كه ممكن است از طرف دولت براي افزايش كارايي مصرف نهاده  كود و به بود كيفيت محيط زيست (آّب و خاك) اعمال شود. سناريوها شامل كاهش يارانه كودهاي شيميايي به ميزان 50 و 100% و اعمال سياست پرداخت مستقيم به ازاي هر هكتار هم راه با سياست هاي ياد شده است. نتايج نشان مي دهد كه سياست هاي گفته شده از يك سو داراي آثار متفاوتي بر گروه هاي كشاورزان و از سوي ديگر بر سطح زيركشت محصولات توليد شده داراي آثار گوناگوني است، به گونه اي كه حذف كامل يارانه ي كود سبب كاهش مصرف كودهاي شيميايي به ميزان 102.85، 111.89 و 125.39 كيلوگرم در هكتار به ترتيب در گروه هاي اول، دوم و سوم كشاورزان مي شود. هم چنين ميزان كاهش سطح كل زيركشت در گروه هاي ياد شده برابر با6.08 4.71 5.85 درصد است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه تركيب سياست پرداخت مستقيم با سياست حذف يارانه نهاده كود، در كنار كاهش مقدار مصرف اين نهاده، تقويت انگيزه توليد محصولاتي مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زيركشت محصولات گفته شده در گروه هاي مختلف كشاورزان بين 1.5 تا 5 درصد افزايش خواهد يافت. اين مطالعه، در پيش گرفتن سياست پرداخت مستقيم هم زمان با حذف يارانه كودهاي شيميايي را به عنوان راه كار در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي مربوط به نهاده هاي شيميايي بخش كشاورزي ارايه كرده است.
 
كليد واژه: شبيه سازي، برنامه ريزي رياضي اثباتي، يارانه، الگو كشت، سياست پرداخت مستقيم
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:40 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 11 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(2):209-226.
 
بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه شهرستان بافت - کرمان
 
بني اسدي مصطفي*,زارع مهرجردي محمدرضا
 
* دانشگاه تهران
 
 

يکي از اهداف کشاورزي کاهش فقر بويژه در کشورهاي در حال توسعه است. استفاده از الگوي بهينه کشت ضمن بهره برداري صحيح و منطقي از منابع توليد ما را در جهت افزايش درآمد حرکت مي دهد که اين مي تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزي و روستايي شود. در اين مطالعه نخست شاخص فقر FGT براي خانوارهاي منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوييه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوي بهينه کشت در اين منطقه با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي تعيين شده است. در پايان با توجه به نتايج به دست آمده و با فرض پذيرش اين الگو به وسيله کشاورزان، تغييرات درآمد محاسبه و ميزان تغييرات شاخص فقر اندازه گيري شد. داده هاي مورد نياز از روش نمونه گيري تصادفي، از تعدادي روستا و منطقه کشاورزي واقع در بخش ارزوييه شهرستان بافت براي سال زراعي 87-86 به وسيله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوري شد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد استفاده از الگوي بهينه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه اي که 12.5 درصد از روستاييان با استفاده از الگوي بهينه کشت بالاي خط فقر قرار مي گيرند.

 
كليد واژه: الگوي بهينه‌ کشت، برنامه ريزي رياضي، فقر، شاخص هاي فقر، کاهش فقر
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:41 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 1 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(1):1-7.
 
لزوم جهت دهي تحقيقات اقتصادي حول محور كشاورزي پايدار
 
سلطاني غلام رضا*
 
* دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
 
 

براي سازمان دهي پژوهش هاي اقتصادي حول محور كشاورزي پايدار نه تنها شناخت محدوديت هاي توسعه ي كشاورزي در حال حاضر، بلكه پيش بيني عوامل تهديد كننده ي كشاورزي پايدار در آينده نيز لازم است. تهيه ي برنامه ي پژوهش هاي اقتصادي صرفا بر منباي شرايط كنوني حاكم بر نظام هاي كشاورزي به منزله ي ناديده گرفتن آهنگ رشد جمعيت، كاهش كمي و افت كيفي منابع پايه، تقاضاي آينده به انرژي هاي جاي گزين انرژي فسيلي و ديگر واقعيت هاي اقتصادي   اجتماعي آينده است. نظام هاي كشاورزي پيش رفته و پر بازده ي كنوني براي توليد كودهاي شيميايي، سم هاي دفع آفت ها، تامين آب كشاورزي، انجام عمليات زراعي، فرآوري، حمل و توزيع مواد عذايي به شدت به سوخت هاي فسيلي وابسته اند. اين وابستگي به منابع در حال تحليل، پايداري اين نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه اين نظام ها در استفاده از نيروي كار از كارآيي بالايي برخوردارند، ولي در تبديل انرژي فسيلي به فرآورده هاي كشاورزي بسيار ناكارا و ناپايدارند. همان گونه كه دوور و تالبوت (1987)، مي گويند، بهره وري بدون پايداري مانند برداشت از منابع پايه اي است كه اين نظام ها به آن وابسته اند. بنابراين جهت دهي پژوهش هاي اقتصادي با محوريت كشاورزي پايدار يعني پژوهش هايي كه كارآيي مصرف انرژي در توليد فرآورده هاي كشاورزي را به گونه ي چشم گيري افزايش دهد، يعني پژوهش هايي كه در پي يافتن انرژي هاي جاي گزين و بهينه سازي مصرف انرژي و ايجاد نظام هاي كشاورزي پايدار پي ريزي شود. انجام اين پژوهش ها با توجه به اين كه انرژي فسيلي در آينده به طور فزاينده اي كمياب تر و گران تر مي شود، از اولويت بالايي برخوردار است. در اين مقاله، نخست مشكلات و چالش هاي فراوري كشاورزي پايدار بررسي شده و بر لزوم نگرش سيستمي به پژوهش هاي اقتصادي، پافشاري شده و سپس نارسايي ها و اولويت هاي پژوهش هاي اقتصادي برشمرده شده است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:41 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 3 : اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) 1389; 4(1):31-49.
 
تحليل اقتصادي آثار سياست هاي مداخله دولت در قيمت گذاري پنبه در ايران
 
صدرالاشرافي سيدمهريار,عليخاني محسن*
 
 
 سياست هاي مداخله دولت در قيمت گذاري محصولات كشاورزي از سياست هاي رايج بيش تر كشورهاي در حال توسعه بويژه در دهه هاي اخير بوده است. در ايران نيز بسياري از كالاهاي زراعي و دامي، تحت تاثير اين مداخله ها قرار داشته است. هدف كلي اين تحقيق، استفاده از شاخص نرخ حمايت براي اندازه گيري آثار سياست هاي مداخله مستقيم دولت در قيمت گذاري محصولات زراعي (بررسي موردي محصول پنبه) طي دوره زماني 86-1361 است. الگوي مورد استفاده براي نخستين بار به وسيله گروهي از پژوهش گران در پروژه بانك جهاني در تحليل اقتصادي آثار سياست هاي مداخله دولت در قيمت گذاري كالاهاي كشاورزي در 18 كشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه نخست، اثر سياست هاي مداخله مستقيم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، اين اثرات بسته به اين كه نرخ حمايت اسمي و يا ضمني مورد محاسبه قرار گيرد و نيز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قيمت هاي مرزي متفاوت است. دوم تغيير جهت سياست هاي قيمت گذاري در سال 69، در عمل جهت گيري حمايت از توليد داشته است. پيش نهاد مي شود براي مقايسه ساختار حمايت محصولات مختلف كشاورزي، به محاسبه نرخ هاي حمايت در مورد ديگر محصولات مهم زراعي و دامي مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شير توجه شود.
 
كليد واژه: پنبه، سياست قيمت گذاري، نرخ حمايت اسمي، نرخ حمايت ضمني، قيمت هاي مرزي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 17 خرداد 1391  8:41 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها