0

بانک مقالات زنان

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

بانک مقالات زنان

1 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):5-33.
 
بررسي تفاوت هاي جنسيتي در ميزان رضايت مندي از تصوير بدن
 
رياحي محمداسماعيل*
 
* گروه علوم اجتماعي، دانشگاه مازندران
 
 

هدف اساسي پژوهش حاضر توصيف تفاوت هاي جنسيتي در رضايت مندي از تصوير بدن و تبيين اثرات برخي از عوامل اجتماعي - رواني بر آن است. تحقيق با روش پيمايشي انجام شده و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته گردآوري گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر، تمامي دانشجويان دانشگاه مازندران بوده اند که در مجموع، 360 نفر از آنان، از طريق روش نمونه گيري در دسترس، به عنوان نمونه نهايي تحقيق انتخاب گرديدند. نتايج توصيفي تحقيق، حاکي از وجود تفاوت جنسيتي معناداري در رضايت مندي از تصوير بدن مي باشد، بدين معني که زنان يا مردان نارضايتي بيشتري از تصوير بدنشان گزارش کرده اند. نتايج تحليلي تحقيق، حاکي از آن است که متغيرهاي سرمايه گذاري بدن، شرم از بدن، پايش بدن و عزت نفس توانسته اند به طور معناداري رضايت مندي از تصوير بدن در بين کل پاسخ گويان پيش بيني نمايند. با اين حال، تفاوت جنسيتي معناداري در تاثيرگذاري متغير شرم از بدن مشاهده شده است. بدين معني که علاوه بر سرمايه گذاري بدن و عزت نفس، متغير شرم از بدن به عنوان بخشي از متغير خود شي انگاري، پيش بيني کننده ميزان رضايت مندي از بدن در بين زنان (و نه مردان) بوده است که حاکي از اثرات شديدتر انتظارات اجتماعي راجع به بدن ايده آل بر روي زنان و دروني کردن آن در مقايسه با مردان مي باشد. همچنين تفاوت جنسيتي معناداري در ميزان سرمايه گذاري بدن مشاهده شده است که نشان مي دهد زنان جوان در مقايسه با مردان سرمايه گذاري بيشتري بر بدن خود انجام داده و با شدت بيشتري درگير رفتارهاي آراستن و مديريت ظاهرشان هستند. در نهايت، دانشجوياني که از عزت نفس بالاتري برخوردار بودند، رضايت مندي بيشتري از تصوير بدنشان گزارش کرده اند.

 
كليد واژه: تصوير بدن، سرمايه گذاري بدن، شي انگاري بدن، شرم از بدن، پايش بدن، عزت نفس، تفاوت جنسيتي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:32 PM
تشکرات از این پست
siasport23 zare58 farzandezahra
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 2 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):35-65.
 
تاثير اشکال مختلف سرمايه بر هويت جمعي زنان
 
قادرزاده اميد*
 
* گروه جامعه شناسي، دانشگاه کردستان
 
 

از وجوه مورد توافق در نزد جامعه شناسان کلاسيک و معاصر تاکيد بر نقش و جايگاه بهره مندي از اشکال سرمايه در بازانديشي مرزبندي هاي هويتي و بسط تعلقات جمعي است. تحقيق حاضر با بهره گيري از نظريه هاي جنکينز و بورديو به بررسي تجربي فرضيه رابطه بين ميزان بهره مندي از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و احساس تعلق، تعهد و وفاداري زنان نسبت به هويت هاي قومي و ملي پرداخته است. براي بررسي رابطه مذکور از يک نمونه 385 نفر از زنان 18 تا 45 ساله شهر سنندج استفاده شده است. روش تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهد که بين سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي و برجستگي هويت هاي ملي و قومي به ترتيب همبستگي مثبت و منفي وجود دارد و سرمايه اقتصادي همبستگي مثبتي با انواع هويت دارد. لکن بيشترين همبستگي سرمايه اقتصادي با هويت ملي است. همچنين، نوع همبستگي ابعاد تجسم يافته و عينيت يافته سرمايه فرهنگي با هويت هاي قومي و ملي تا حدودي متفاوت با بعد نهادينه شده آن است. در ميان ابعاد سرمايه اجتماعي، روابط انجمني و نهادي، بيشترين اثر تقويت کنندگي را بر هويت ملي دارد. در مجموع، اشکال سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي به ترتيب 0.593 و 0.377 از تغييرات هويت هاي ملي و قومي زنان مورد بررسي را تبيين مي کند. در بخش پاياني مقاله، دلالت هاي يافته ها و نتايج تحقيق در زمينه مطالعات آتي و سياست گذاري اجتماعي و فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است.

 
كليد واژه: زنان، هويت جمعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي، سرمايه اجتماعي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:46 PM
تشکرات از این پست
siasport23
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 3 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):67-87.
 
نقش نگرش هاي جنسيتي در پيدايش تصور بدني زنان (مطالعه موردي: زنان تحت عمل جراحي زيبايي در شهر شيراز)
 
مختاري مريم,عنايت حليمه
 
 
 

هدف از پژوهش حاضر کشف نقش و نحوه عمل نگرش هاي جنسيتي در پيدايش تصور بدني زناني بوده که تحت عمل جراحي زيبايي در شهر شيراز قرار گرفته اند. روش تحقيق مورد استفاده، روش کيفي نظريه مبنايي بوده است. با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند 24 نفر از زناني که در طي سال 1387 در شهر شيراز اقدام به جراحي زيبايي نمودند مورد مصاحبه عميق قرار گرفتند. جهت دستيابي به نظريه مبنايي از طريق تحليل کدگذاري، 36 مفهوم، 3 مقوله اصلي، 9 مقوله فرعي و 1 مقوله هسته تحت عنوان: «تصور بدني زنان تحت سيطره نگرش ظاهرگرايانه مردان در صور گوناگون» استخراج گرديد. نتايج اين مطالعه کيفي نشان مي دهد که تصور بدني زنان از طريق نگرش جنسيتي که آنان نسبت به خود، مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان دارند، شکل مي گيرد. اما نگرش زنان نسبت به خود، ملهم از نگرش ظاهرگرايانه مردان نسبت به زنان است. پيشرفت هاي علمي در زمينه جراحي هاي زيبايي نقش تسهيل گر در افزايش توجه به بدن و ظاهر داشته و به نگرش ظاهرگرايانه مردان نسبت به زنان ياري رسانده است.

 
كليد واژه: نگرش جنسيتي، زنان، جراحي زيبايي، نظريه مبنايي، تصور بدني، توجه به بدن
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
siasport23
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 4 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):89-109.
 
ارزش افزوده کار خانه داري زنان و عوامل موثر بر آن
 
باقري شهلا*
 
* دانشگاه تربيت معلم
 
 

کار خانه داري زنان در محيط خانه، داراي ارزش اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و مشتمل بر انجام فعاليت هاي متنوع زنان در خانه است که عمدتا، پنهان و نامحسوس بوده و به علاوه نقش آن در اقتصاد و اجتماع تبيين نشده است. به عبارت ديگر، بخش اعظم فعاليت هايي که زنان در زمينه نگهداري و تداوم منابع انساني و مراقبت از کيان خانواده انجام مي دهند و محل اجراي آن در منزل است، در حسابرسي ها و آمارگيري هاي ملي به حساب نمي آيد. هدف اين مقاله، محاسبه ارزش افزوده کار خانه داري زنان و بررسي برخي عوامل موثر بر آن است. بر اساس محاسبات، ارزش افزوده هفتگي کار خانه داري زنان معادل مبلغ 1600000 ريال برآورد گرديد. روش مورد نظر در اين پژوهش، روش پيمايشي و ابزار مورد استفاده در اين روش، پرسشنامه بوده و از شيوه نمونه گيري چندمرحله اي تصادفي استفاده شده است. پس از تکميل پرسشنامه نهايي از 2000 زن خانه دار، داده هاي مربوط جمع آوري و توسط نرم افزار spss مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که سه متغير «سن زن»، «تحصيلات زن» و «تعداد اعضاي خانواده» اثر معناداري در تبيين متغير ارزش افزوده کار خانه داري داشته و در معادله نهايي رگرسيون باقي ماندند. در بين متغيرهاي مستقل، متغير «تعداد اعضاي خانوار» بيشترين سهم را در تبيين تغييرات ارزش افزوده کار خانه داري داشته است.

 
كليد واژه: کار خانه داري، ارزش افزوده، رهيافت نهاده، رهيافت ستانده، زنان خانه دار
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 5 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):111-131.
 
آثار و پيامدهاي طلاق، مرور نظام مند تحقيقات انجام شده در ايران با تاکيد بر ملاحظات جنسيتي (1390-1376)
 
كلانتري عبدالحسين,روشن فكر پيام,جواهري جلوه
 
 
 

پيامدهاي طلاق به ويژه وجوه منفي آن، هم به صورت عمومي بر ارکان مختلف جامعه تاثير مي گذارد و هم به واسطه تاثيرات ويژه اي که بر زنان دارد، در تحليل هاي جنسيتي توسعه و سياستگذاري هاي اجتماعي اهميت مي يابد، اين مقاله مروري خواهد داشت بر پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه پيامدها و آثار طلاق در ايران در بازه زماني 1376 الي 1390. بر اساس نتايج جستجوي اوليه، 197 سند به دست آمد که پس از بررسي و غربال گري اوليه، محتواي 23 تحقيق استخراج گرديد. سپس، يافته هاي به دست آمده از اين تحقيقات در سطوح 1- مشخصات عمومي 2- اهداف و سوالات تحقيق، 3- متدولوژي تحقيقات، 4- انواع متغيرهاي مورد بررسي و 5- يافته ها و نتايج تحقيقات، طبقه بندي و ارزيابي گرديدند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که نه تنها طلاق به طور کلي مي تواند باعث صدمه به سرمايه انساني و اقتصادي جامعه شود، بلکه در تحليلي حساس به جنسيت، مي تواند مانع نقش آفريني زنان در فرايند توسعه و در نتيجه به حاشيه راندن و استثمار زنان شود. به علاوه، اين تحقيق نشان مي دهد که محققان زن بيشتر از محققان مرد به مسائل روانشناختي و اقتصادي پيامدهاي طلاق توجه داشته و کمتر به مسائلي نظير آسيب هاي اجتماعي و سوء مصرف مواد مخدر توجه داشته اند.

 
كليد واژه: طلاق، پيامدهاي طلاق، مرور نظام مند، تحليل جنسيتي، آثار طلاق
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 6 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):133-149.
 
تاثير اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده هاي شهر ايوانکي
 
توسلي افسانه,سعيدي وحيده
 
 
 

خانواده، در طول تاريخ در مسير تغيير و تحول قرار داشته است. از جمله عوامل موثر بر اين تغييرات، مشارکت فزاينده زنان در عرصه هاي عمومي و ورود آنان به دنياي اشتغال مي باشد. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان، اصول زندگي سنتي در هم شکسته شد و ساختار قدرت بين زن و مرد در جريان تعاملات خانوادگي تغيير يافت. در اين مقاله تاثير اشتغال زنان بر روابط زن و مرد در جريان تعاملات خانوادگي بين دو گروه زنان متاهل شاغل و غيرشاغل مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه اي بالغ بر 384 نفر از زنان شاغل و غيرشاغل ساکن در شهر ايوانکي واقع در استان سمنان و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و نمونه گيري سهميه اي انجام شده است. براي آزمون فرضيه از آزمون من ويتني و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ميزان دسترسي زن و مرد به منابعي همچون درآمد و تحصيلات مي تواند اقتدار به نفع هر يک از آنها را در خانواده افزايش دهد. افزايش اعتقاد به ايدئولوژي جنس گرايانه در زنان موجب مي شود تا اقتدار به نفع مرد در خانواده افزايش يابد. همچنين مشارکت زنان در تامين مخارج خانواده مي تواند اقتدار به نفع زن را در خانواده افزايش دهد.

 
كليد واژه: ساختار قدرت در خانواده، تعاملات خانوادگي، اشتغال زنان، مشارکت زنان، ايدئولوژي جنس گرايانه، اقتدار به نفع زن، اقتدار به نفع مرد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 7 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1390; 9(3 (پياپي 34)):151-180.
 
نيازسنجي آموزشي زنان کارآفرين شهر اصفهان
 
شائمي علي,اعتباريان اكبر,خيرمند مرضيه
 
 
 

اين پژوهش با هدف نيازسنجي آموزشي زنان کارآفرين شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهيت، توصيفي - پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق از زنان کارآفرين شهر اصفهان هستند که به دليل محدود بودن حجم موارد، نمونه برابر با کل جامعه درنظر گرفته شد. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پايايي آن توسط ضريب آلفاي کرونباخ 0.80 محاسبه گرديد. جهت آزمون سوالات تحقيق و به دست آوردن نتايج آن از آزمون هاي تحليل واريانس و فريدمن استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که بيشترين نياز آموزشي زنان کارآفرين در حوزه بازاريابي، آشنايي با بازاريابي بين الملل و کمترين نياز آنها، آشنايي با چهار اصل بازاريابي مي باشد. بيشترين نياز آموزشي زنان کارآفرين در حوزه مديريت مالي و حسابداري، مربوط به آشنايي با انواع نسبت هاي مالي و کمترين نياز آنها مربوط به شيوه هاي تامين مالي از بانک ها و موسسات مالي است. در زمينه حقوقي و قانوني نيز بيشترين نياز آموزشي زنان کارآفرين، آشنايي با قانون کار و کمترين نياز آنها مربوط به بيمه و قراردادهاي بيمه است. همچنين بيشترين نياز آموزشي زنان کارآفرين در حوزه مديريت توليد و عمليات، مربوط به تکنيک هاي اندازه گيري کار و زمان و کمترين نياز آنها مربوط به استانداردهاي کيفيت است. سرانجام در زمينه مديريت منابع انساني و امور کارکنان، بيشترين نياز آموزشي زنان کارآفرين، تعيين شرايط احراز شغل و کمترين نياز آنها شيوه هاي ايجاد انگيزش در کارکنان بود. همچنين نتايج نشان مي دهد که ميان نيازهاي آموزشي زنان کارآفرين بر حسب سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
كليد واژه: نيازسنجي آموزشي، کارآفريني، زنان کارآفرين
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 

 1 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):7-36.
 
تبيين گفتماني تبديل شدن زنان به موضوع سياست گذاري هاي رسمي در دوره‌ رضاخان (با تاکيد بر نظريه‌ نژادي)
 
كچويان حسين,زائري قاسم
 
 
 

اين مقاله درصدد است تبيين نمايد چرا زنان به موضوع سياست گذاري هاي رسمي در دوره‌ رضاخان بدل شدند؟ پاسخ اين پرسش در منطق گفتمان خاص اين دوره يعني «ملت گرايي باستان گرا» است. اين گفتمان متکي بر يک نظريه‌ نژادي است و به ويژه، مسايل و موضوعات اجتماعي و فرهنگي بر همين اساس فهم مي شود. در فاصله‌ انقلاب مشروطه و شکست حکومت برآمده از آن تا روي کار آمدن رضاخان، بر مبناي راهبرد «استبداد منور»، اين باور در ميان نخبگان سياسي و نيروهاي اجتماعي ملت گرا تقويت شد که راهبرد پيشرفت و نوسازي جامعه‌ ايران، اصلاح «طبيعت فاسد» مردم ايران است. روشن است که در چارچوب گفتمان ملت گرايي باستان گرا، اصلاح طبيعت ايرانيان، جز از طريق اصلاح نژادي آنها ممکن نيست. «ازدواج»، اصلي ترين نقطه‌ تمرکز در اين راهبرد است و زنان، به عنوان يکي از طرفين ازدواج، هم در مقام متولدکننده‌ فرزندان و هم در مقام مادر و مربي نسل جديد ايراني، جايگاه ويژه و ممتازي نزد ملت گرايان باستان گرا پيدا کردند. از اين رو مخاطب بخش عمده اي از سياست گذاري هاي اجتماعي حکومت و نخبگان ملت گرا، «زنان» بودند که شاخص ترينِ آنها قانون «کشف حجاب» است.

 
كليد واژه: رضاخان، گفتمان ملت گرايي باستان گرا، نظريه‌ نژادي، سياست گذاري اجتماعي، آرتور گوبينو، آميزش نژادي، ازدواج، نوسازي، کشف حجاب، زن در مقام متولدکننده، زن در مقام مادر
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 2 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):39-78.
 
بازنمايي الگوهاي اشتغال زنان در متون درسي ايران
 
فروتن يعقوب*
 
* گروه علوم اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
 

افزايش چشمگير ميزان اشتغال زنان در جهان از نيمه دوم قرن بيستم به بعد، به عنوان مهم‌ ترين مشخصه «انقلاب در نقش‌ هاي جنسيتي» ناميده شده است (ديويس 1984، کوتر و همکاران 2001). در ايران، علي ‌رغم توانمندي ‌هاي قابل توجه زنان و پيشرفت ‌هاي برجسته ‌اي که طي سال ‌هاي اخير در خصوص عناصر زمينه‌ ساز افزايش مشارکت آنان در بازار کار به وقوع پيوسته است (مانند افزايش تحصيلات زنان به ويژه تحصيلات دانشگاهي، افزايش ميانگين سن ازدواج، کاهش سطح باروري و روند فزاينده نگرش موافق با اشتغال زنان)، ميزان مشارکت زنان در بازار کار همچنان پايين است. معمولا سطح پايين اشتغال زنان به ميزان قابل ملاحظه ‌اي ريشه در زمينه ‌هاي اجتماعي و فرهنگي دارد که از طريق سيستم ‌هاي آموزشي و متون درسي بازتوليد مي ‌شود. در اين تحقيق با استفاده از تکنيک تحليل محتوا، مهم‌ ترين الگوها و ويژگي ‌هاي اشتغال زنان در متن و تصاوير كتاب ‌هاي درسي سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق نتايج اين تحقيق، الگوي سنتي تفکيک نقش ‌هاي جنسيتي داخل و خارج خانه و مدل «مرد، نان آور خانوار» (مک دونالد 2000) به وضوح در اين كتاب‌ هاي درسي بازنمايي شده است. تنوع شغلي بسيار محدود و همجنس بودن افرادي که زنان شاغل با آنان سروکار دارند، نيز از مهم ‌ترين ويژگي‌ هاي بازنمايي اشتغال زنان در كتاب‌ هاي درسي محسوب مي ‌شود. به علاوه، تفاوت ‌هاي مهم و قابل ملاحظه ‌اي در خصوص الگوها و ويژگي‌ هاي اشتغال زنان بر حسب مقاطع تحصيلي، پايه تحصيلي و عناوين كتاب ‌هاي درسي در اين تحقيق مشاهده گرديد.

 
كليد واژه: اشتغال زنان، سيستم آموزشي، كتاب ‌هاي درسي، نقش ‌هاي جنسيتي، جامعه پذيري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 3 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):81-115.
 
مطالعه کيفي عوامل اجتماعي همسرکشي
 
قاضي نژاد مريم,عباسيان ماريا
 
 
 

همسرکشي مساله‌ اي فردي، خانوادگي و اجتماعي است که تاثير مخرب و نابودکننده ‌اي بر امنيت و سلامت عمومي جامعه به جاي مي ‌گذارد. قتل ‌هاي خانوادگي، به خصوص همسرکشي، برخلاف قتل ‌هاي ديگر، خشونتي تصادفي و نامحتمل نيست، بلکه ماجراي غم انگيزي از انواع خشونت خانوادگي، فشارها و پيامدهاي زيان ‌بار فردي و اجتماعي را در خود پنهان دارد. از اين رو هدف مقاله حاضر، کشف علل و عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر پديده همسرکشي است که در سال ‌هاي اخير در جامعه ما افزايش داشته و زنان و مردان بسياري را در جايگاه قاتل يا مقتول درگير ساخته است. بدين منظور، با روش كيفي از ميان پرونده ‌هاي جنايي همسرکشي مربوط به قتل ‌هايي که در خلال سال ‌هاي 1380 تا 1387 در استان تهران رخ داده است، 34 پرونده، 17 مورد مربوط به زن‌ کشي مردان و 17 مورد مربوط به شوهرکشي زنان، به طور تصادفي انتخاب شده ‌اند و با استفاده از تکنيک تحليل محتوا بررسي و تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان مي ‌دهد که وجود فشارهاي رواني - اجتماعي بر زنان و مردان در خانواده، در غياب يا ضعف شبکه‌ هاي حمايت اجتماعي و فردي، همچنين معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه‌ هاي قانوني مواجهه با اين فشارها، همسران را به قتل شريک زندگي سوق داده است. يافته‌ ها همچنين تفاوت‌ هايي را در الگوي ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخيل در ارتكاب قتل توسط آنان نشان داده‌ اند. علاوه بر اين، متغيرهاي جمعيت شناختي و اجتماعي چون پايگاه اقتصادي - اجتماعي زن و شوهر و خانواده منشا، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نيز بر ارتکاب همسرکشي تاثير داشته‌ اند.

 
كليد واژه: همسرکشي، خشونت، قتل‌، شوهركشي، پرونده جنايي،‌ زن‌ كشي، فشارهاي رواني - اجتماعي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:47 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 4 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):117-140.
 
بررسي عوامل موثر بر ادراک عدالت رويه ‌اي در ارتقا شغلي معلمان زن
 
گل پرور محسن,نادي محمدعلي
 
 
 

اين پژوهش با هدف سنجش نقش تعديل‌ كنندگي طرح‌ واره‌ هاي جنسيتي زنان در رابطه بين الگوهاي زنانه، مدارج ارتقا شغلي و فرصت شبكه‌ سازي با عدالت رويه ‌اي در ارتقا شغلي معلمان زن در شهرهاي يزد، كرمان و اصفهان اجرا شد. براي دستيابي به هدف پژوهش، 280 معلم زن از سه شهر مذكور انتخاب شدند (از اصفهان 100 معلم زن و از دو شهر يزد و كرمان هر يک 90 معلم زن). پرسشنامه ‌هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت رويه‌ اي در ارتقا، پرسشنامه الگوهاي زنانه، فرصت شبكه ‌سازي براي زنان، مدارج ارتقا شغلي رسمي براي زنان (لمونز، 2003)، مطلوبيت اجتماعي (استران و گرباسي، 1972) و پرسشنامه طرح ‌واره‌ هاي جنسيتي (اسپنس و هلمرپچ، 1978) بودند. داده ‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه وقتي معلمان زن بر مبناي طرح واره ‌هاي جنسيتي غيرسنتي، قايل به نقش ‌هاي غيرسنتي، نظير فعاليت ‌هاي گسترده براي مشاركت زنان در خارج از منزل هستند، ‌به همان اندازه وجود زنان در پست‌ هاي مديريتي و وجود مسير روشن براي دستيابي به پست هاي مديريتي را به عنوان نشانه رعايت عدالت در تصميم‌ گيري ‌هاي مربوط به معلمان زن تلقي مي ‌كنند.

 
كليد واژه: عدالت رويه ‌اي، ارتقا، شبكه ‌سازي، طرح‌ واره ‌هاي جنسيتي، مدارج ارتقا شغلي، معلمان زن
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 5 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):143-161.
 
مساله ‌شناسي فقر از ديدگاه زنان و دختران روستايي (مطالعه موردي روستاي گنبد پيرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهي - استان ايلام)
 
طالب مهدي,فيروزآبادي سيداحمد,پيري صديقه
 
 
 

مساله فقر به طور كلي و فقر زنان به طور خاص از جمله مسايل اجتماعي است كه در سال‌ هاي اخير تلاش گرديده است راهبردهايي جهت كاهش آن اتخاذ گردد. نتايج بررسي ‌هاي آماري نشان مي ‌دهد فقر و نابرابري در مناطق روستايي بيش از نواحي شهري و در بين زنان بيش از مردان است. اين تحقيق درصدد است در يک مطالعه موردي با روش كيفي و بر اساس رهيافت گراندد تئوري علل اجتماعي و فرهنگي فقر زنان روستايي را مورد مطالعه قرار دهد. نمونه گيري تحقيق، به شيوه نمونه گيري مبتني بر هدف بوده است و از زنان متاهل و سرپرست خانوار و نيز دختران جوان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مصاحبه گروهي انجام شده است. سوالات محوري اين پژوهش عبارتند از: عوامل تعيين کننده فقر از ديدگاه زنان و دختران روستاي مورد مطالعه چه بوده است؟ راهبردهاي فردي آنها در مواجهه مساله فقر چه بوده است؟ پيامدهاي فقر از نظر آنها چه بوده است؟ يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که تبيين کننده هاي فقر از ديدگاه زنان و دختران روستايي، ناآگاهي اجتماعي، تعصبات طايفه اي، اولويت رسيدگي به افراد ذکور در خانواده، تقديرگرايي، فقر بين نسلي، جمعيت زياد خانواده، محدوديت هاي تحصيلي، بيکاري و آثار جنگ تحميلي مي‌ باشد. نتايج تحقيق نشان مي‌ دهد كه بارزترين علل فقر در منطقه مورد مطالعه، عوامل اجتماعي و فرهنگي است.

 
كليد واژه: فقر، روستا، زنان، دختران، گراندد تئوري، روش كيفي، ايلام
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 2 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) بهار 1390; 9(1 (پياپي 32)):7-34.
 
علل افزايش سن ازدواج دختران
 
حبيب پور گتابي كرم,غفاري غلام رضا
 
 
 

گذار جامعه ايراني از نظم سنتي به مدرن و تجربه حيات ملازم با آن، فزوني سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسي علل افزايش سن ازدواج دختران، موضوعي است که مورد تدقيق معرفتي و روشي اين نوشتار قرار گرفته است. در اين تحقيق، از روش پيمايشي استفاده شده و جامعه آماري آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متاهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهري کشور تشکيل داده اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از اين دختران در 5 مرکز شهر تهران، ساري، خرم آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتايج نشان داد دختراني که ديرتر ازدواج مي کنند، از تحصيلات بالاتري برخوردارند، نگرش فرامادي به ازدواج دارند و اعتقاد بيش تري دارند که با ازدواج، هزينه فرصت هاي ازدست رفته بيش از فرصت ازدواج است. دلالت نتايج بر آن است که همراه با تجربه مدرنيته در سطوح کلان، مياني و خرد، چنان چه اين تجربه بدون سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب حاصل گردد و از طرفي شرايط جامعه چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي - فرهنگي آمادگي پذيرش چنين تحولاتي را نداشته باشد، تبعات منفي آن بيش از دستاوردهاي مثبت آن خواهد بود.

 
كليد واژه: سن ازدواج، نگرش فرامادي، برابري جنسيتي، ازدواج ترتيب داده شده و خودانتخابي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 6 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):163-188.
 
بررسي الگوهاي مصرفي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
 
رنجبريان بهرام,ذبيح زاده كاظم,براري مجتبي
 
 
 

امروزه مصرف به يکي از اساسي ترين مفاهيم جامعه مدرن تبديل شده است، به گونه اي كه مي توان آن را پديده اي اجتماعي تلقي نمود که نيازهاي چندگانه افراد را برآورده مي سازد. با وجود چنين اهميتي، در مورد الگوهاي مصرفي زنان در ايران به وي‍ژه دانشجويان دختر، اطلاعات دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. لذا هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي الگوي مصرف منزلت گرا و مصرف بي توجه به نقش در بين دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان است، همچنين اين نوشتار درصدد است تا تاثير عوامل فردي (تمايل به منحصر به فرد بودن) و عوامل اجتماعي (تاثيرپذيري از ديگران و توجه به اطلاعات مقايسه اجتماعي) را بر الگوهاي مصرفي دانشجويان دختر بسنجد. تحقيق حاضر با روش پيمايشي انجام شده و ابزار جمع ‌آوري داده‌ ها، پرسشنامه است. نمونه آماري اين پژوهش 369 دانشجوي دختر مشغول به تحصيل در دانشگاه اصفهان بوده و نمونه ‌گيري به شيوه تصادفي طبقه‌ بندي انجام شده است. يافته ‌ها نشان مي ‌دهد که الگوي مصرفي افراد نمونه، در انتخاب و مصرف محصولات، متمايل به الگوي مصرف منزلت ‌گرا بوده است. همچنين عوامل فردي (تمايل به منحصر به فرد بودن) و اجتماعي (توجه به اطلاعات مقايسه اجتماعي) تاثير مثبتي بر مصرف منزلت ‌گرا دارند، در زمينه مصرف بي ‌توجه به نقش نيز عوامل فردي (تمايل به منحصر به فرد بودن) و عوامل اجتماعي (تاثيرپذيري از ديگران و توجه به اطلاعات مقايسه اجتماعي) تاثير منفي بر اين الگوي مصرفي داشته است.

 
كليد واژه: رفتار مصرف کننده، مصرف بي توجه به نقش، مصرف منزلت ‌گرا، دانشجويان دختر، الگوهاي مصرفي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:48 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات زنان

 7 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) تابستان 1390; 9(2 (پياپي 33)):191-216.
 
مطالعه رابطه رضايت ‌مندي جنسي زنان و تعارضات ميان همسران
 
موحد مجيد,عزيزي طاهره
 
 
 

اين پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضايت‌ مندي جنسي زنان و تعارضات ميان همسران در بين 400 نفر از زنان متاهل شهر شيراز با روش پيمايشي و با استفاده از تکنيک نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انجام شده و داده‌ هاي آن از طريق پرسشنامه در سال 1388 جمع آوري شده است. رضايت مندي جنسي در اين پژوهش به ابعاد خشنودي جنسي، تبادل کلامي جنسي، تفتهم جنسي، نگراني ارتباطي جنسي و نگراني شخصي جنسي تقسيم شده است. همچنين تعارضات در سه طبقه تعارضات کلامي، رواني و فيزيکي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش براي نشان دادن رابطه رضايت ‌مندي جنسي زنان و تعارضات ميان همسران، از نظريه تعارض اسکانزوني استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي ‌دهد رابطه معکوس و معني داري بين رضايت ‌مندي جنسي زنان و تعارضات ميان همسران وجود دارد، بدان مفهوم که هر چه رضايت ‌مندي جنسي زنان افزايش مي ‌يابد، تعارضات زوجين کاهش پيدا مي ‌کند و بالعکس. ضمن اينکه سه بعد اول از ابعاد پنج گانه رضايت ‌مندي جنسي نيز با هر کدام از ابعاد تعارضات زوجين، داراي رابطه معکوس نشان داده است.

 
كليد واژه: تعارضات ميان همسران، رضايت ‌مندي جنسي، زنان، نظريه تعارض
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  10:48 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها