0

بانک مقالات مدیریت دولتی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

بانک مقالات مدیریت دولتی

 1 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):9-22.
 
بررسي رابطه بين مديريت تنوع و بهره وري نيروي انساني
 
رضائيان علي,قاسمي محمد*
 
* دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابل
 
 

هدف از انجام اين تحقيق شناسايي رابطه بين مديريت تنوع با بهره وري نيروي انساني و ابعاد آن در سازمان است. تحقيق حاضر از لحاظ تقسيم بندي بر مبناي هدف، از نوع کاربردي بوده و براي انجام آن از روش تحقيق پيمايشي- همبستگي استفاده شده است. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق، اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه توسط يک نمونه 75 نفري از کل جامعه آماري که مديران و کارکنان شرکت مخابرات شهرستان زاهدان هستند، به روش نمونه گيري تصادفي از جمعيت ياد شده گردآوري شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که بين مديريت تنوع و بهره وري نيروي انساني و همچنين ابعاد آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
كليد واژه: مديريت تنوع، بهره وري نيروي انساني، خلاقيت و نوآوري، نرخ ورود و خروج، رضايت شغلي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  11:57 AM
تشکرات از این پست
mahdi64b abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 2 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):23-38.
 
تبيين رابطه بين ابعاد سازمان يادگيرنده و رهبري تحول گرا
 
طاهرپوركلانتري حبيب اله,زارعپورنصيرآبادي فضل اله*,جوكار علي
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمان
 
 

برخي از متفکران مديريت از شکل "تحول گرا و خلاقي" از يادگيري در سازمان براي مواجهه با محيط متلاطم و رقابتي دفاع کرده اند که در نهايت منجر به پديدار شدن ايده سازمان يادگيرنده شده است. در اين راستا بررسي ارتباط بين ابعاد سازمان يادگيرنده و ديگر عناصر سازماني از جمله رهبري، اين امکان را فراهم مي سازد تا بتوان براي بهبود يادگيري از سازوکارهاي مناسب بهره گرفت. به همين منظور تحقيق حاضر که پيمايشي از نوع همبستگي است و پژوهشي ميداني و کاربردي مي باشد، جهت تبيين رابطه سازمان يادگيرنده با رهبري تحولگرا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل شرکت هاي برتر صنعت پتروشيمي است که از بين اين شرکت ها نمونه اي به روش تصادفي ساده انتخاب شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که بين رهبري تحول گرا و ابعاد سازمان يادگيرنده رابطه معناداري وجود دارد. پيرامون رابطه با سطوح مختلف سازمان يادگيرنده بين رهبري تحول گرا و يادگيري در سطح گروهي و سطح سازماني رابطه معنادار برقرار است.

 
كليد واژه: يادگيري سازماني، ابعاد سازمان يادگيرنده، رهبري تحول گرا، يادگيري فردي، يادگيري گروهي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 3 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):39-61.
 
شناسايي عوامل موثر در شکل گيري رضايت دانشجويان
 
سهرابي يورتچي بابک,موسي خاني محمد,شفيعا سپيده,يزداني حميدرضا*
 
* دانشکده مديريت، دانشگاه تهران
 
 

آموزش الکترونيکي در کشور به صورت بيشينه در دانشگاه و گاه نهادهاي دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد، ليکن تاثير و کارايي دوره هاي آموزشي الکترونيکي همواره، مورد سوال مديران، دانشجويان و اقشار مختلف درگير با موضوع بوده است. تحقيقات گذشته حاکي از آن است که يکي از مهمترين عوامل موثر در موفقيت اين گونه دوره هاي آموزشي، ايجاد رضايت در دانشجويان به عنوان مخاطبان اصلي اين دوره هاي آموزشي مي باشد. به بيان ديگر يكي از معيارهاي سنجش كارايي نظام هاي اطلاعاتي مشخص كردن ميزان رضايت كاربران از عناصر و ويژگي هاي تشکيل دهنده رابط و در حقيقت ميزان رضايت از چگونگي تعامل با نظام مي باشد. در اين تحقيق، پس از بررسي مستندات، شش عامل اصلي موثر در ميزان رضايت دانشجويان از دروه آموزش الکترونيکي، شناسايي شده اند که به به ترتيب استاد، دانشجو، مديريت سيستم آموزشي، محتوي آموزشي، خدمات و شبکه اجتماعي مي باشند. يافته پژوهش حاکي از آن است که بر اساس نظر محققان، عامل استاد و ويژگي هاي رفتاري وي در رتبه نخست نسبت به ساير عوامل قرار داشته و پس از آن ويژگي هاي دانشجوي مورد بررسي و اعمال و رفتار وي در سطح رضايت ايجاد شده موثر خواهد بود. باتوجه به توالي به دست آمده مي توان برنامه ها و تغييرات آتي را در سيستم آموزشي و ارکان آن در راستاي ارتقاي رضايت مخاطبان، تنظيم و اجرا كرد. و البته عواملي که رتبه پايين تري را کسب كرده اند، اين معنا را منتقل خواهند كرد که از نظر کمي، تعداد تحقيقات کمتري به آنها اختصاص يافته که خود مي تواند به عنوان برنامه راه براي تحقيقات آتي محققين اين حوزه مد نظر قرار داشته باشد.

 
كليد واژه: آموزش الکترونيکي، رضايت دانشجو، عوامل موثر بر رضايت دانشجو، تحليل محتوا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 4 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):63-82.
 
تصميم گيري راهبردي و فناوري اطلاعات در آموزش عالي
 
اكبريان محمد*,دري بهروز
 
* دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

توسعه و استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت و بكارگيري ابزارهاي داده كاوي با رشد سريع اطلاعات در سازمان ها و ايجاد انباره داده اي طي سال هاي اخير در دستور كار بيشتر موسسات آموزشي بين المللي قرار گرفته است. اثرات مثبت استفاده از اين فناوري بويژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهي غير قابل انكار است. حال سووال اين است كه آيا تاكنون در موسسات آموزش عالي ايران اين هدف تامين شده است؟ در تحقيق حاضر سعي شده است كه پاسخ اين سووال، با مطالعه ميداني از وضعيت فعلي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه هاي ايران و سطح استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي و اطلاعات توليد شده از اين سيستم ها در دانشگاه ها ارائه شود. در اين مقاله مدل همترازي راهبردي اطلاعات و راهبردهاي سازماني ارائه و سپس روشي براي اندازه گيري و تعيين سطوح استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در جهت تصميم گيري / سازي در دانشگاه ها معرفي مي شود. در بخش انتهايي مطالعه موردي ارايه و نتايج تحقيق در دانشگاه شهيد بهشتي مطرح مي شود.

 
كليد واژه: اطلاعات تجاري، انباره داده، راهبردهاي مبتني بر اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي تصميم ساز
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 5 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):83-100.
 
ارائه الگوي توفيق مديريت دانش
 
هاديزاده مقدم اکرم,رامين مهر حميد*,حيدري حامد
 
* دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد يهشتي
 
 

توسعه سريع و اعجاب انگيز فن آوري هاي ارتباطات و اطلاعات و گرايش عمومي محيط رقابتي به سمت دانش و مديريت اثربخش آن سبب شده كه دانش و يادگيري جمعي به عنوان تنها مزيت رقابتي پايدار مورد توجه روزافزون قرار گيرد. بنابراين سازمان هايي در جهان متحول و پيچيده قرن حاضر موفق خواهند بود كه بتوانند فرايند يادگيري، كسب، حفظ و توسعه دانش را با موفقيت پياده سازي كنند. از اين رو هدف اصلي اين مقاله شناسايي عوامل توفيق و ارائه الگويي براي پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از روش تحليل عاملي در بانک صادرات ايران مي باشد. جهت دستيابي به اين منظور ابتدا عوامل توفيق مديريت دانش شناسايي، سپس پرسشنامه با 63 گويه طراحي شد و در 130 شعبه بانک صادرات به صورت تصادفي توزيع و توسط مديران بانک تکميل گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که عوامل توفيق مديريت دانش به ترتيب، جهت گيري راهبردي مبتني بر دانايي و توسعه فرهنگ نوآوري، گرايش به سوي توسعه، انتقال و حمايت از دانش و توسعه شايستگي ها و مديريت شايسته محور است. همچنين در بانک صادرات ايران جهت گيري راهبردي مبتني بر دانايي و توسعه فرهنگ نوآوري بيشترين تاثير را بر توفيق مديريت دانش دارد.

 
كليد واژه: مديريت دانش، عوامل کليدي توفيق، جهت گيري راهبردي محور، مديريت شايسته محور، توسعه، انتقال و حمايت از دانش
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 6 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):101-118.
 
بررسي رابطه ميان آمادگي براي تغيير و ابعاد سازمان يادگيرنده
 
لگزيان محمد,ملك زاده غلام رضا*
 
* دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

هدف اين مطالعه، آزمون تجربي رابطه ميان ابعاد يک سازمان يادگيرنده و آمادگي آن سازمان براي تغيير است. ابعاد يک سازمان يادگيرنده برمبناي هفت بعد تعريف شده توسط واتکينز و مارسيک و آمادگي سازماني براي تغيير نيز برمبناي ادراک کارکنان از آمادگي سازمانشان براي تغيير با استفاده از مفهوم بيان شده توسط دانهام و همکارانش تعريف مي شود. ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده، پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده و پرسشنامه نگرش کارکنان در رابطه با تغيير براي سنجش ميزان آمادگي براي تغيير است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که 1) بالاترين سطح ادراک از يک سازمان يادگيرنده، تامين رهبري راهبردي است در حالي که پايين ترين سطح مربوط به ايجاد رابطه با محيط است، 2) تفسير کارکنان از ابعاد هفتگانه رابطه اي مثبت و قابل توجه با ادراک از آمادگي براي تغيير دارد، 3) تامين رهبري راهبردي براي يادگيري و امتياز کل داراي بالاترين رابطه با آمادگي براي تغيير است.

 
كليد واژه: سازمان يادگيرنده، يادگيري مستمر، يادگيري تيمي، اشتراک يادگيري، چشم انداز جمعي، رهبري راهبردي يادگيري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 7 : چشم انداز مديريت دولتي زمستان 1389; 1(4):119-142.
 
پيامدهاي راهبرد كارآفريني سازماني در سازمانهاي عمومي غيردولتي
 
رضواني مهران*,يدالهي فارسي جهانگير,واحدوحدت كار مهدي
 
* دانشکده کارآفريني، دانشگاه تهران
 
 

سازمان هاي عمومي براي ارتقاي ميزان خدمات رساني به مشتريان و حفظ جايگاه خود بايد به تدوين و اجراي برنامه هاي راهبردي بپردازند. محور نظري پژوهش حاضر، بر راهبرد كارآفريني سازماني در سازمان هاي عمومي غيردولتي استوار است كه در آن پيامدهاي رخداد اين راهبرد مورد مداقه قرار گرفته است؛ به واسطه ويژگي هاي خاص موسسات عمومي، راهبردهاي تجويزي در سازمان هاي خصوصي كارگشا نيست. از اينرو تحقيق حاضر با مطالعه موردي شهرداري تهران به عنوان يکي از سازمان هاي عمومي غيردولتي و بر اساس روش نظريه برخاسته از داده ها و تحليل گزاره ها بر پايه داده هاي مستخرج از مشاهدات و مصاحبه با ?? نفر از مطلعان كليدي صورت گرفته است.
با عنايت به نو بودن موضوع و وجود نارسايي هاي نظري در فصل مشترك سازه هاي پژوهش، هدف اصلي مقاله حاضر، كنكاش در مفاهيم مشترك و تحليل پيامدهاي راهبرد كارآفريني سازماني است كه نوآوري مطالعه حاضر نيز محسوب مي شود
.
مفهوم پردازي راهبرد كارآفريني سازماني بر پايه داده هاي واقعي نشان مي دهد پيامدهاي رخداد اين راهبرد شامل 12 گزاره مفهومي اوليه در مرحله كدگذاري باز و 3 گزاره مقوله اي در مرحله كدگذاري محوري شامل تعالي عملکرد، تعالي منابع انساني و تعالي مشتريان تشخيص داده شدند که منجر به ايجاد ارزش عمومي جديد به عنوان خروجي نهايي در شهرداري تهران مي شود
.

 
كليد واژه: راهبرد کارآفريني سازماني، سازمان هاي عمومي غير دولتي، پيامد، شهرداري تهران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 1 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):9-34.
 
بررسي رابطه فرايند چرخه اي دانش و نرخ بازده سرمايه
 
قره چه منيژه,حسوميان محمدرضا*
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
 

در اين تحقيق ما به بررسي رابطه مديريت دانش سازماني و موفقيت در شرکت هاي صنايع غذايي عضو بورس مي پردازيم. براي ارزيابي فعاليت شرکت ها در زمينه مديريت دانش از مدل فرايند چرخه اي دانش و براي ارزيابي موفقيت شرکت ها از معيار نرخ بازده سرمايه (RIO) استفاده شده است. هدف ما در اصل بررسي تئوري مزيت هاي رقابتي دانش محور و رابطه مديريت دانش و کسب مزيت رقابتي پايدار بوده است. نتايج حاصل نشان داد در ميان مولفه هاي فرايند چرخه اي دانش (خلق، تجميع، دروني سازي، اشتراک و کاربرد دانش)، خلق و کاربرد دانش قوي ترين رابطه را با کسب و حفظ مزيت رقابتي پايدار داشتند.

 
كليد واژه: مديريت دانش، مديريت راهبرد، مزيت رقابتي، فرايند چرخه اي دانش، نرخ بازده سرمايه گذاري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:04 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 2 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):25-46.
 
بررسي رابطه بين فرايند مديريت دانش و شاخص هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز
 
کشاورزي علي حسين,رمضاني يوسف*
 
* گروه مديريت موسسه آموزش عالي عطار مشهد
 
 

در اين تحقيق به بررسي و مطالعه رابطه بين دو متغير فرايند مديريت دانش و شاخص هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز پرداخته شده است. جامعه آماري اين تحقيق معاونان، مديران و کارشناسان سازمان مرکزي شهرداري مشهد به تعداد 190 نفر بوده که با توجه به آن حجم نمونه برابر با 77 نفر تعيين شد. زمان جمع آوري اطلاعات از مرداد ماه سال 1386 تا تير ماه 1387 بوده است و از پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. براي بيان توصيفي داده ها و تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي شامل: فراواني، ميانگين و ميانه استفاده شده است. براي بررسي نرمال بودن توزيع ها، از آزمون کولموگورف - اسميرنوف، و به منظور بررسي معناداري فرضيه هاي تحقيق از آزمونهاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن به ترتيب براي توزيع هاي نرمال و غير نرمال استفاده شده است. آزمون فرضيه اصلي تحقيق نشان داد که بين فرايند مديريت دانش و شاخص هاي فرهنگ سازماني در سازمان مرکزي شهرداري مشهد، رابطه معناداري (با شدت r=0.66 و (p=0.000 وجود دارد.

 
كليد واژه: مديريت دانش، فرهنگ سازماني، شهرداري مشهد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 3 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):47-62.
 
بررسي رابطه بين عجين شدن با کار بر ويژگي هاي رفتاري
 
سيدجوادين سيدرضا,نرگسيان عباس*,باباشاهي جبار
 
* دانشگاه تهران
 
 

مشاغلي مانند پزشکي و پرستاري به لحاظ حجم کار زياد و الزام ناشي از صرف ساعات متعدد در شغل، بر متصديان شان فشارهاي زيادي را وارد مي سازند. حضور و اشتغال مداوم پرستاران در بيمارستان ها، درمانگاه ها و ساير مراکز درماني از منظر متخصصان رفتار سازماني بسيار شگفت انگيز است. در اين تحقيق تلاش مي شود افزايش تعهد سازماني پرستاران و بروز رفتارهاي داوطلبانه و نوع دوستانه از سوي آنان در قالب عجين شدن با کار تبيين شود.
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق بر اساس مدل سازي معادلات ساختاري حاکي از آن است که بين عجين شدن با کار پرستاران و تعهد سازماني آنان از يک طرف و عجين شدن با کار و بروز رفتارهاي شهروندي از طرف ديگر رابطه معنادار وجود دارد. جامعه آماري شامل پرستاران شهر تهران است که در مطب، دانشکده و بيمارستان ها به طور همزمان فعاليت مي کنند.

 
كليد واژه: عجين شدن با کار، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 4 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):63-77.
 
بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني و قصد ترک خدمت
 
دعايي حبيب اله,برجعلي لو شهلا*
 
* دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

هدف اين مطالعه، بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني و قصد ترک خدمت كاركنان است. بدين منظور پس از مروري بر ادبيات اين مفاهيم، با استفاده از روش پيمايشي رابطه بين آنها در نمونه اي از كاركنان يك سازمان دولتي مورد آزمون قرار گرفته است. همچنين رابطه مجزاي ابعاد سه گانه تعهد سازماني (تعهد عاطفي، تعهد هنجاري، تعهد مستمر) با حمايت سازماني ادراك شده و قصد ترك خدمت نيز بررسي شده است.
نتايج نشان مي دهد كه حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفي دارد. همچنين حمايت سازماني ادراك شده با هر سه بعد تعهد سازماني رابطه مثبت دارد كه از اين ميان كمترين همبستگي بين حمايت سازماني ادراك شده و تعهد مستمر وجود دارد و هرسه اين ابعاد با قصد ترك خدمت رابطه منفي دارند كه تعهد عاطفي بيشترين همبستگي منفي را با قصد ترك خدمت دارد.

 
كليد واژه: حمايت سازماني ادراک شده، تعهد سازماني، تعهد عاطفي، تعهد هنجاري، تعهد مستمر، ترک خدمت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 5 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):79-102.
 
تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني
 
بيگي نيا عبدالرضا*,سرداري احمد,نجاري نژاد حسن
 
 
 

تحقيق حاضر با هدف تعيين"تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني در شرکت ملي حفاري ايران - کارگاه شماره يک خوزستان"، انجام شد. براي سنجش ابعاد توانمندسازي شناختي کارکنان (احساس معناداري، احساس شايستگي، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن و احساس اعتماد) از پرسشنامه ميشرا و اسپريتزر، و براي سنجش عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني (تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشارکت سازماني و خلاقيت شغلي)، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. براي تحليل داده هاي تحقيق، نرم افزار SPSS به کار برده شد و از ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چند متغيره گام به گام، نيز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، استفاده شد. نتايج تحقيق نشان دهنده وجود همبستگي قوي (R=0.817) بين"توانمندسازي شناختي کارکنان" با "عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني" بود. همبستگي بين"توانمندسازي شناختي كاركنان" با مولفه"مشارکت سازماني"، داراي بيشترين ضريب همبستگي (0.755) و همين متغير با مولفه "خلاقيت شغلي"، داراي کمترين ضريب همبستگي (0.576) بود. همچنين نتايج رگرسيون چند متغيره گام به گام حاکي از وجود بيشترين ضريب تاثير (0.530) مربوط به مولفه "احساس اعتماد" در پيش بيني مولفه "رضايت شغلي"؛ و کمترين ضريب تاثير (0.276) مربوط به مولفه "احساس موثر بودن" در پيش بيني مولفه"خلاقيت شغلي" بوده است.

 
كليد واژه: توانمندسازي شناختي، بهره وري، رضايت شغلي، مشارکت سازماني، خلاقيت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 6 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):103-117.
 
ارائه مدل رفتار شهروندي سازماني
 
طبرسا غلامعلي,رامين مهر حميد*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

شرايط کاملا متحول، افزايش رقابت و ضرورت اثربخشي سازمان ها در چنين شرايطي، نياز آنها را به نسل ارزشمندي از کارکنان، بيش از پيش آشکار كرده است؛ نسلي که از آنها به عنوان سربازان سازماني ياد مي شود. اين کارکنان بي ترديد، وجه مميز سازمان هاي اثربخش از غيراثربخش هستند چرا که بي هيچ چشم داشتي افزون بر نقش رسمي خود عمل كرده و از هيچ تلاشي دريغ نمي کنند.
با توجه به اهميت موضوع رفتار شهروندي سازماني در اين مقاله سعي شده است مدلي ارائه شود که در راستاي کمک به بهبود و ارتقاي اينگونه رفتارها باشد؛ از اينرو پس از مطالعه مدل هاي مختلف رفتار شهروندي سازماني مدل گراهام و پادساکف انتخاب و بر مبناي آن سوالات پرسشنامه طراحي شد؛ سپس در تحليل عاملي اکتشافي مرتبه دوم، ابعاد اطاعت سازماني، وفاداري سازماني و مشارکت سازماني به عنوان مولفه تعلق سازماني نام گذاري و ابعاد ابتکارات فردي، رفتارهاي کمک کننده و جوانمردي به عنوان مولفه ويژگي هاي فردي نام گذاري شدند. پس از شکل گيري مدل مفهومي تحقيق، جهت آزمودن صحت مدل هاي اندازه گيري و همچنين آزمون فرضيات تحقيق از تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد که هم عوامل فردي و هم تعلق سازماني بر شکل گيري رفتار شهروندي سازماني اثر بسياري زيادي دارند و در بين ابعاد
OCB فقط رابطه ميان اطاعت سازماني و OCB معنادار نشد.

 
كليد واژه: رفتار شهروندي سازماني، تحليل عاملي اکتشافي، تعلق سازماني، ويژگي هاي فردي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 7 : چشم انداز مديريت دولتي پاييز 1389; 1(3):119-133.
 
مقايسه تعالي عملكرد سازمان هاي كوچك و بزرگ با رويکرد EFQM
 
فدايي نژاد محمداسماعيل,خالقي اميرحسين,مهاجري ميترا*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري قدرتمند در ارزيابي عملكرد سازمان ها بشمار مي آيند و بسياري سازمان ها در جهان از اين ابزارها بهره جسته اند. در اين سال ها سازمان هاي ايراني هم براي ارزيابي عملکرد خود يکي از رايج ترين اين مدل ها يعني مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا (EFQM) را به کار گرفته اند. از آنجا که بررسي تطبيقي نتايج چنين ارزيابي هايي مي تواند در درک و بهبود سازوکارهاي ارزيابي عملکرد راهگشا باشد، مقايسه عملكرد سازمان ها با ابعاد ساختاري و محتوايي متفاوت (کوچک / بزرگ، دولتي / خصوصي، خدماتي / توليدي و غيره) اهميت مي يابد. اين نوشته بنا دارد بررسي مقايسه اي نتايج ارزيابي بر اساس مدل EFQM را بر اساس متغير اندازه (کوچک / بزرگ) پي بگيرد. اين پژوهش پيمايشي - توصيفي براي جامعه شرکت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انجام مي شود و فرض وجود تفاوت در معيارهاي 9 گانه تعالي سازماني در سازمان هاي بزرگ و كوچك به آزمون گزارده مي شود. با توجه به نوع توزيع يافته ها، روش آماري مورد استفاده آزمون لون و آزمون تفاوت ميانگين هاي دو جامعه است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در معيارهاي توانمندسازهاي مدل EFQM بين سازمان هاي بزرگ و کوچک تفاوت معناداري وجود ندارد ولي در معيارهاي نتايج مي توان تفاوت هايي را سراغ گرفت.

 
كليد واژه: تعالي سازماني، مدل EFQM، سازمان هاي بزرگ و كوچك، ارزيابي عملكرد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:05 PM
تشکرات از این پست
abedi67
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات مدیریت دولتی

 2 : چشم انداز مديريت دولتي تابستان 1389; 1(2):25-39.
 
تاثير سرمايه گذاري منابع انساني بر مزيت رقابتي: نقش ميانجي سرمايه انساني
 
حاجي كريمي عباسعلي,رحيمي فرج اله*
 
* دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران
 
 

پژوهش حاضر با هدف شناسايي تاثير سرمايه گذاري در منابع انساني بر مزيت رقابتي و با لحاظ نمودن سرمايه انساني به عنوان متغير ميانجي يا واسطه انجام شده است. بدين منظور پرسشنامه اي براي سنجش اين متغيرها طراحي شده و پس از اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري توسط تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، در ميان نمونه اي متشکل از 300 نفر از مديران شرکتهاي داروسازي توزيع شد. روش تحقيق حاضر، پيمايشي- همبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري است. نتايج حاصل از مدل تحقيق نشان داد که سرمايه گذاري در منابع انساني مي تواند طبق مدل تحليل مسير ارائه شده بر مزيت رقابتي اين شرکتها تاثير گذارد. در پايان جهت دستيابي به مزيت رقابتي از طريق افزايش سطح سرمايه گذاري در منابع انساني و سرمايه انساني پيشنهاداتي براي مديران ارائه شده است.

 
كليد واژه: سرمايه گذاري در منابع انساني، مزيت رقابتي، سرمايه انساني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 8 اردیبهشت 1391  12:06 PM
تشکرات از این پست
abedi67
دسترسی سریع به انجمن ها