0

بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 1 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره زمستان 1385; 5(20):9-22.
 
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي شناختي عاطفي رفتاري بر سلامت روان خانم هاي نابارور
 
منوچهري كاترين,زندي پور طيبه,پورشهرياري مه سيما,ميردامادي سيدريحان
 
 
 

ناباروري يك اختلال زيستي رواني اجتماعي است و شكست در امر باروري به طور عميقي بر جنبه هاي مختلف زندگي زوج نابارور تاثير مي گذارد لذا در درمان ناباروري بايد به تمامي ابعاد آن توجه نمود. اما از آنجا كه در امور پزشكي عملا توجه به مسايل رواني و اجتماعي بيماري كم رنگ است اگر نگوييم ناديد گرفته مي شود، لزوم انجام تحقيقاتي كه در عمل سودمند مداخلات مشاوره اي و روان شناسي را بسنجد احساس مي گردد. به اين منظور با نمونه اي به حجم 14 نفر (7 نفر گروه آزمايش، 7 نفر گروه كنترل) خانم تحت درمان ناباروري با عامل ناباروري زنانه، از نوع ناباروري اوليه و اجراي جلسات مشاوره گروهي شناختي عاطفي رفتاري به مدت بيست جلسه يك ساعت و نيمه و انجام چهار مرحله ارزيابي (مرحله پيش از مداخله، مرحله پس از مداخله، پيگيري اول يك ماه پس از اتمام جلسات و پيگيري دوم سه ماه پس از اتمام جلسات) با استفاده از پرسشنامه سلامت روان، Scl 90، پژوهشي نيمه تجربي با طرح سري هاي زماني و گروهي شكل گرفت. به منظور دسته بندي و مقايسه داده هاي آماري، از روش هاي آمار توصيفي، روش آماري اندازه گيري هاي مكرر و t دو گروه مستقل استفاده شد. نتايج دال بر اثربخشي مداخله درماني بر كاهش اختلالات شخصيتي و در نتيجه افزايش سلامت روان ايشان بوده است.

 
كليد واژه: مشاوره گروهي شناختي عاطفي رفتاري، سلات روان، ناباروري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:58 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

2 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره زمستان 1385; 5(20):23-38.
 
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي حل مساله بر تعارضات والد - فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران
 
مرادي اميد,ثنايي ذاكر باقر
 
 
 

هدف از اين پژوهش بهبود روابط دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران با والدين شان از طريق به كارگيري روش حل مساله مي باشد. در اين پژوهش از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي، منطقه 15 انتخاب و از بين مدارس متوسطه پسرانه اين منطقه 3 دبيرستان و از هر دبيرستان هم 40 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض با والدين را پاسخ دادند و 30 نفر از كساني را كه بيشترين تعارض را با والدين شان داشتند، انتخاب و با استفاده از جايگزيني تصادفي در دو گروه 15 نفري، آزمايش و كنترل قرار داده شدند. به گروه آزمايش در طي 10 جلسه كه مدت هر جلسه يك ساعت و نيم بود، آموزش مهارت هاي حل مساله داده شد. ابزار پژوهش، مقياس تاكتيك هاي تعارض (CT) بود.
تحليل و مقايسه اطلاعات به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه نشان داد كه برنامه آموزش توانسته است تعارض، پرخاشگري كلامي و پرخاشگري فيزيكي دانش آموزان را با والدين شان به طور معناداري كاهش مي دهد و همچنين توانايي استفاده از راهبردهاي استدلالي را در آنها به طور معناداري افزايش مي دهد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:59 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 4 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره زمستان 1385; 5(20):53-80.
 
بررسي تاثير مشاوره راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل
 
نظري علي محمد,نوابي نژاد شكوه
 
 
 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر مشاوره راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل صورت گرفته است. مشاوره راه حل محور يكي از انواع درمان هاي كوتاه مدت است كه بر يافتن راه حل ها توسط مراجع با كمك مشاور تاكيد دارد. جامعه پژوهش شامل آن دسته از كاركنان ادارات آموزش و پرورش و بهداشت شهرستان شاهرود مي باشد كه همسر آنها نيز شاغل است. نمونه پژوهش شامل 24 زوج است كه از بين زوجيني كه حاضر به شركت در مطالعه شدند به صورت تصادفي انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه رضايت زناشويي فرم تجديد نظر شده (MSI-R) كه توسط اشنايدر ساخته شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر استفاده از روش هاي آمار توصيفي از آزمون تحليل واريانس كرت هاي تقسيم شده استفاده شده است. تحليل داده ها نشان مي دهد كه مشاوره راه حل محور به طور معناداري رضايت زناشويي كلي و همه ابعاد آن را بهبود بخشيده است.

 
كليد واژه: مشاوره راه حل محور، رضايت زناشويي، زوجين هر دو شاغل
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:59 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 3 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره زمستان 1385; 5(20):39-52.
 
بررسي اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار بر كاهش تعارضات زوجين شهرستان خميني شهر اصفهان
 
سعيدي ليلا,بهرامي فاطمه,اعتمادي عذرا
 
 
 

زوجين متعارض از عادات و ويژگي هاي همسرشان ناراضي هستند و مشكلاتي را در حوزه هاي ارتباطي، نحوه گذران اوقات فراغت، روابط جنسي و يا اختلاف با دوستان و يا خانواده همسر، گزارش مي كنند. رويكرد راه حل مدار، يك رويكرد كوتاه مدت تعارضات زناشويي است كه در دهه 1970 و 1980 توسط شارز و همسرش كيم برگ بوجود آمد، اين رويكرد به جاي محدوديت ها بر امكانات و به جاي ضعف ها بر نقاط قوت و به جاي آسيب شناسي و بيماري بر سلامتي و به جاي تاريخچه و علت مشكل بر راه حل تاكيد مي كند.
جامعه آماري اين پژوهش كليه زوجين شهرستان خميني شهر است كه از بهمن ماه 84 تا ارديبهشت 85 جهت مشاوره مراجعه كرده اند. نمونه شامل 20 زوج بود كه به طور تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارض زناشويي محقق ساخته بود، نتايج نشان داد كه زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار، بر كاهش نمره كل و زير مقياس هاي تعارض زناشويي در ابعاد ارتباط با خانواده همسر، ارتباط با دوستان، اوقات فراغت، رابطه جنسي، حل مشكل، امور مالي و نقش هاي مساوات طلبانه موثر بوده است
(P<0.05).

 
كليد واژه: زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار، زوجين، تعارض زناشويي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:59 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 5 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره زمستان 1385; 5(20):81-94.
 
آموزش درك متقابل ماهيت جنسيتي و تغيير نگرش دانشجويان دختر (18 الي 24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر
 
فرامرزي عاليه,اسماعيلي معصومه,فرحبخش كيومرث
 
 
 

در اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش درك متقابل ماهيت جنسيتي بر تغيير نگرش دختران (18 الي 24 ساله) پرداخته شد. جامعه مورد تحقيق دانشجويان مركز جهاددانشگاهي شهر شيراز بودند. در اين تحقيق 30 دانشجو از افراد داوطلب كه شرايط تحقيق را پذيرفته بودند، در دو گروه آزمايش و كنترل به روش تصادفي جايگزين شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه «نگرش به نحوه انتخاب همسر» بود، كه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي دو گروه اجرا شد. آموزش طي 8 جلسه دو ساعته براي گروه آزمايش ارايه شد. در تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. نتايج نشان دهنده تاثير آموزش (متغير مستقل) بر نگرش افراد به نحوه انتخاب همسر (متغير وابسته) بود.

 
كليد واژه: نگرش، آموزش، انتخاب همسر، تعاليم آنجليس، درك متقابل ماهيت جنسيتي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:59 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 1 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1385; 5(19):9-22.
 
بررسي تاثير زوج درماني به شيوه ايماگوتراپي بر افزايش صميميت زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان
 
اعتمادي عذرا,نوابي نژاد شكوه,احمدي سيداحمد,فرزاد ولي اله
 
 
 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير زوج درماني به شيوه ايماگوتراپي برافزايش صميميت زوجين صورت گرفت. روش تحقيق نيمه تجربي بود و از طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري شامل زوجيني بود كه به دليل مشكلات مربوط به صميمت به يكي از مراكز مشاوره شهر اصفهان در سال 1384 مراجعه كرده بودند. نمونه آماري شامل 32 زن و شوهر بود كه با روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شده و به طور تصادفي در گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. ابزار اندازه گيري مقياس صميميت زناشويي و پرسشنامه بررسي نيازهاي صميميت بود. گروه آزمايش در 10 جلسه رواني - آموزشي مبتني بر رويكرد ايماگوتراپي شركت كردند. يافته هاي تحقيق با استفاده از روش تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد كه كاربرد فنون رواني - آموزشي مبتني بر نظريه ايماگوتراپي ميزان صميميت زوجين را افزايش داده است. همچنين كاربرد تكنيك هاي ايماگوتراپي ميزان صميميت عاطفي، عقلاني، جنسي و جسماني زوجين را افزايش داده است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  5:59 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 2 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1385; 5(19):23-34.
 
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي به شيوه گروهي بر كاهش كمرويي نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
 
درخشان صفورا,حسينيان سيمين,يزدي سيده منوره
 
 
 

هدف اصلي پژوهش حاضر آموزش مهارت هاي اجتماعي در كاهش ميزان كمرويي بود. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 17-14 ساله بود. جهت نمونه گيري از بين مناطق آموزش و پرورش شهر تهران يك منطقه به صورت تصادفي ساده انتخاب شد. از ميان آن دو دبيرستان دخترانه در مقطع متوسطه انتخاب، به 400 نفر دانش آموزان دختر پرسشنامه كمرويي داده شد. از بين آنها 30 نفر كه بيشترين ميزان كمرويي را دارا بودند انتخاب گرديدند و به طور تصادفي به دو گروه 15 نفري تقسيم شدند. به 15 نفر آنها به عنوان گروه آزمايش آموزش مهارت هاي اجتماعي در طي 10 جلسه داده شد. به 15 نفر ديگر به عنوان گروه كنترل هيچ نوع آموزشي داده نشد.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه كمرويي بود. در اين پژوهش به منظور مقايسه بين دو ميانگين از آزمون
T براي گروه هاي مستقل استفاده شد كه تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفت. نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايش و كنترل وجود دارد كه بيانگر اثر بخش بودن آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش كمرويي مي باشد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 3 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1385; 5(19):35-47.
 
بررسي رابطه دلزدگي زناشويي و دلزدگي شغلي زنان شاغل در خدمات پرستاري
 
اديب راد نسترن*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين دلزدگي زناشويي و دلزدگي شغلي زنان شاغل در خدمات پرستاري انجام گرفته است. دو پرسشنامه دلزدگي زناشويي پاينز 1996 و دلزدگي شغلي مسلش 2001 توسط 70 نفر از پرستاران بيمارستان هاي تهران كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند تكميل و بررسي شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه پرستاران از فشار زياد و دلزدگي شغلي رنج مي برند.
نتايج همچنين نشان مي دهد كه بين مولفه هاي دلزدگي شغلي و دلزدگي زناشويي رابطه معنادار وجود دارد. چنانچه بين دلزدگي زناشويي (كل) با تحليل عاطفي (شدت و فراواني) و مسخ شخصيت (شدت) از مولفه هاي دلزدگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد و نيز بين خستگي عاطفي از مولفه هاي دلزدگي زناشويي با تحليل عاطفي، عملكرد، درگيري، مسخ شخصيت (شدت و فراواني) از مولفه هاي دلزدگي شغلي و نيز بين خستگي رواني از مولفه هاي دلزدگي زناشويي با تحليل عاطفي (شدت و فراواني)، عملكرد (شدت) و درگيري (شدت و فراواني) از مولفه هاي دلزدگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد. نتايج همچنين نشان مي دهد كه بين خستگي جسمي از مولفه هاي دلزدگي زناشويي با تحليل عاطفي (شدت و فراواني)، عملكرد، درگيري (شدت و فراواني)، و مسخ شخصيت (شدت) از مولفه هاي دلزدگي شغلي رابطه معنادار وجود دارد. نتايج همچنين نشان مي دهد كه تحليل عاطفي (شدت و فراواني) به طور معناداري پيش بيني كننده دلزدگي زناشويي (كل) است.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 4 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1385; 5(19):49-72.
 
اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان
 
بهرامي دشتكي هاجر,علي زاده حميد,غباري بناب باقر,كرمي ابوالفضل
 
 
 

پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي دانشجويان انجام شده است. اين پژوهش از جمله پژوهشهاي نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل است و نمونه گيري آن به روش تصادفي خوشه اي انجام گرفته است. به اين منظور، تعداد 20 نفر انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. اعضاي گروه آزمايش در 10 جلسه مشاوره گروهي 1.5 ساعته شركت كردند و يك هفته بعد از آخرين جلسه، پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. در اين پژوهش از دو پرسشنامه افسردگي بك (فرم كوتاه) و پرسشنامه تجربه معنوي غباري و همكاران (1384) به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. پرسشنامه افسردگي بك براي سنجش ميزان افسردگي آزمودني ها و سنجش تاثير آموزش ارايه شده، و پرسشنامه تجربه معنوي غباري و همكاران (1384) براي سنجش ميزان معنويت آزمودني ها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تفاوت ميان گروه آزمايش و كنترل معنادار بوده است، يعني مداخلات معنوي شامل دعا، بخشودگي، مراقبه متعالي، معنايابي، موجب كاهش افسردگي در دانشجويان دختر شده است.

 
كليد واژه: معنويت، آموزش معنويت، افسردگي، تعالي معنوي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

5 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1385; 5(19):73-91.
 
بررسي اثر بخشي و كارايي خدمات روان شناسي و مشاوره اي مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش
 
محمدي شهناز*
 
* دانشگاه تربيت معلم
 
 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي و كارآيي خدمات روانشناسي و مشاوره اي مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش حاضر در محدوده روش هاي توصيفي و كاربردي است. جامعه آماري اين پژوهش كليه مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران است. يافته ها، كه با گروه نمونه اين پژوهش، 219 نفر از مراجعه كنندگان به اين مراكز نظريات مراجعان در خصوص حل مشكلات شخصي- عاطفي، مشكلات تحصيلي - شغلي و مشكلات خانوادگي و كارآيي مشاورين اين مراكز مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزيابي كارآيي مركز مشاوره و پرسشنامه كارآيي مشاوره كه توسط گيبسون و دمبو در سال 1984 تدوين شده است.
استفاده از روش توصيفي به دست آمده، نشان مي دهد، مراجعان در خصوص حل مشكلات شخصي - عاطفي، مشكلات تحصيلي - شغلي و مشكلات خانوادگي از اين مراكز رضايت دارند، همچنين در خصوص كارآيي مشاوران اين مراكز، مراجعان ابراز رضايت نموده اند، اين امر نشان مي دهد، اين مراكز توانسته اند نيازهاي مراجعان را تا حد مطلوب بر طرف سازند. در پايان پيشنهادهايي ارايه شده كه براي رفع نقايص لازم است به آنها توجه شود.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

1 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره تابستان 1385; 5(18):9-32.
 
بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي با كيفيت دوستي در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه
 
عارفي مختار,نوابي نژاد شكوه,ثنايي ذاكر باقر
 
 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي با كيفيت دوستي است. جامعه آماري شامل دانش آموزان 16-15 ساله دبيرستاني شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 83-1382 مي باشد. از ميان اين افراد 200 نفر (103 نفر پسر، 97 نفر دختر) به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي سنجش سبك هاي دلبستگي از پرسشنامه سبك هاي هاي دلبستگي كولينز و ريد (1990) استفاده شد و كيفيت دوستي با استفاده از پرسشنامه دوستي و عدم دوستي ريسمن و بيلنگهام (1989) اندازه گيري شد.
نتايج نشان داد بين سبك دلبستگي ايمن و كيفيت دوستي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بين سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و كيفيت دوستي رابطه منفي وجود دارد. همچنين بين سبك دلبستگي اضطرابي - دوسوگرا با مولفه هاي دوستي ارتباط منفي به دست آمد.
بر اساس يافته هاي اين پژوهش جنسيت آزمودني ها نقشي در نوع سبك دلبستگي آنها ندارد. اما تفاوت معناداري در ميانگين سه سبك دلبستگي (بدون توجه به جنسيت) به دست آمد كه آزمون تعقيبي شفه نشان داد بيشترين سهم را سبك دلبستگي ايمن به خود اختصاص داد و سبك ناايمن اضطرابي - دوسوگرا در مرحله بعد و كمترين ميانگين مربوط به سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي بود.
در ميزان كيفيت دوستي دو جنس تفاوت معناداري به دست آمد كه اين تفاوت به نفع پسران است. همچنين سبك دلبستگي ايمن، مقدار 8.6% از واريانس كيفيت دوستي را تبيين مي كند.

 
كليد واژه: سبك هاي دلبستگي، كيفيت دوستي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 2 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره تابستان 1385; 5(18):33-58.
 
مقايسه ميزان اثر بخشي مشاوره زناشويي به شيوه شناختي اليس، واقعيت درماني گلاسرا و اختلاطي از آن دو در كاهش تعارض هاي زناشويي
 
فرحبخش كيومرث,شفيع آبادي عبداله,احمدي سيداحمد,دلاور علي
 
 
 

يكي از مشكلات شايع در دنياي امروز تعارض ها و درگيري هاي زناشويي است كه به دليل اثرات مخرب آن مورد توجه مشاوران و روان درمانگران واقع شده به طوري كه در اين راستا نظريه هاي متعددي ارايه داده اند و پژوهشهاي مختلفي صورت گرفته است. دو نظريه مشهور در زمينه مشاوره زناشويي نظريه درمان منطقي، عاطفي، رفتاري آلبرت اليس و نظريه واقعيت درماني گلاسر است. هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي زوج درماني به شيوه درمان منطقي، رفتاري، واقعيت درماني و اختلاطي از آن بر كاهش تعارض هاي زناشويي بوده است. آزمودني ها از بين كساني انتخاب شدند كه به مراكز مشاوره خصوصي در شهر اصفهان، سازمان بهزيستي و دادگاه خانواده ارجاع داده شده بودند. چهل نفر از ميان ارجاع شدگان به طور تصادفي انتخاب و به شيوه تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند، كه يكي به عنوان گروه كنترل و سه تاي ديگر به عنوان گروه آزمايش تعيين گرديدند. ابتدا پيش آزمون روي آنها اجرا شد، سپس سه روش مشاوره اي روي گروه هاي آزمايش اجرا گرديد و در پايان پس آزمون اجرا شد. نتايج نشان داد به طور كلي هر سه روش زوج درماني در كاهش تعارض هاي زناشويي موثر واقع شده اند و روش تركيبي در مقايسه با روش زوج درماني اليس تفاوت معنادار نشان مي دهد به آن معنا كه روش تركيبي موثرتر از روش اليس مي باشد، در حالي كه موثرتر از روش گلاسر نمي باشد و تفاوت معناداري بين زوج درماني به شيوه تركيبي و گلاسر وجود ندارد به طور كلي نتايج نشان مي دهد هر سه روش در كاهش تعارض موثر بوده است اما روش تركيبي و گلاسر موثرتر از روش اليس مي باشند.

 
كليد واژه: تعارض زناشويي، زوج درماني، درمان منطقي عاطفي رفتاري، واقعيت درماني، نظريه انتخاب،‌ درمان شناختي رفتاري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 3 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره تابستان 1385; 5(18):59-76.
 
رابطه علاقه و احترام متقابل با رضايت زناشويي همسران در شهرستان قم
 
دانش عصمت,حيدريان مريم
 
 
 

هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بين ميزان علاقه و احترام متقابل بين همسران و رضايت زناشويي آنان است. 30 زوج كه حداقل يكي از آنان دبير بودند به روش نمونه گيري خوشه اي از دبيرستانهاي شهر قم انتخاب شدند و سه پرسشنامه رضايت زناشويي، احترام به همسر و مقياس عشق و علاقه را به طور همزمان و در شرايط كنترل شده تكميل نمودند. روش پژوهش از نوع همبستگي و پس رويدادي است. داده ها به روش تحليل رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج در سطح 99 درصد اطمينان نشان داد: 1- همسراني كه از ميزان علاقه و احترام بيشتري نسبت به همسرشان برخوردارند رضايت زناشويي بيشتري دارند، 2- بين ميزان احترام و علاقه متقابل همسران همبستگي مثبتي وجود دارد، 3- همسراني كه احترام بيشتري براي يكديگر قايل بودند رضايت زناشويي بيشتري داشتند و 4- بين ميزان علاقه و رضايت زناشويي زوجين نيز ارتباط مثبتي به دست آمد.

 
كليد واژه: علاقه، احترام، رضايت زناشويي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:00 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

4 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره تابستان 1385; 5(18):77-96.
 
بررسي مشكلات شخصي، تحصيلي و اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و رابطه آن با جنس مخالف، پيشرفت تحصيلي و ...
 
شريفي نسترن*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
 
 

اين پژوهش به منظور بررسي مشكلات دانشجويان آزاد اسلامي رودهن در زمينه هاي مختلف انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 528 نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف دوره كارشناسي بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از جامعه دانشجويان واحد رودهن انتخاب شدند. ابزار سنجش متغيرهاي مورد مطالعه، برگردان فارسي چك ليست موني بود كه مشكلات دانشجويان را در 10 حوزه مشكلات با 110 ماده اندازه گيري مي كند، ضريب اعتبار و پايايي اين چك ليست در مجموع برابر 0.92 است. پس از جمع آوري داده ها با اجراي چک ليست در مورد گروه نمونه و تجزيه و  تحليل آنها نتايج زير به دست آمد. مشكلات گزارش شده دانشجويان بر حسب درجه و سطح مشكل به ترتيب عبارتند از:
1 -
مشكلات مربوط به تفريح و گذراندن اوقات فراغت 2- مشكلات ديني و اخلاقي 3- مشكلات تحصيلي 4- مشكلات مربوط به اشتغال و شغل آينده 5- مشكلات خانوادگي 6- مشكلات عاطفي - رواني 7- مشكلات ازدواج و رابطه با جنس مخالف 8- مشكل سلامت جسماني 9- مشكل مالي و اقتصادي 10- مشكل روابط اجتماعي.
مشكلات دختران در زمينه سلامت جسماني، عاطفي - رواني و روابط اجتماعي به گونه معناداري بالاتر از پسران بود. در ساير حوزه ها بين درجه مشكلات دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد. همچنين مشكلات مربوط به سلامت جسماني، تفريح و گذراندن اوقات فراغت، مشكلات عاطفي- رواني، مسايل ديني- اخلاقي، مشكلات در سازگاري تحصيلي و مشكلات مربوط به ازدواج و رابطه با جنس مخالف بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثير منفي بر جاي مي گذارد.

 
كليد واژه: مشكلات، دانشجو، جوانان، پيشرفت تحصيلي، سازگاري تحصيلي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:01 PM
تشکرات از این پست
unknown
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات راهنمایی و مشاوره

 5 : تازه ها و پژوهشهاي مشاوره تابستان 1385; 5(18):97-106.
 
بررسي رابطه هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 
دهشيري غلام رضا*
 
 
 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 153 دانش آموز پايه سوم مقطع متوسطه (73 پسر، 80 دختر) بود كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بهرهيجاني بار - اون (EQ-i) بود. نتايج تحليل نشان داد كه همبستگي معناداري بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي وجود دارد (r=0.37). همچنين تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد از بين مولفه هاي هوش هيجاني انعطاف پذيري، استقلال و همدلي نقش معناداري در پيش بيني تحصيلي دارند. اين مولفه ها 19 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي كند.

 
كليد واژه: هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  6:01 PM
تشکرات از این پست
unknown
دسترسی سریع به انجمن ها