0

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز91

 
azmoonnews
azmoonnews
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : اسفند 1390 
تعداد پست ها : 21

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز91

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها-رایگان)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه زبان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه فنی مهندسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101- مجموعه علوم جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101-جغرافیای سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2102-برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2103- مجموعه تاریخ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2103-برنامه ریزی روستای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه علوم اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2107-تاریخ اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2108- مجموعه علوم تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2109- علوم کتابداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه علوم اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه حقوق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2112-مددکاری اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2113-حقوق عمومی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2114- مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2114-حقوق جزا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2115-حقوق بین الملل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2116-حقوق خصوصی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117مجموعه علوم سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات اج
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117-مجموعه علوم سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2118- محیط زیست - برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2118-مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2119- حسابداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- مجموعه کارآفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2121- مجموعه فلسفه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2123-برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2124-مدیریت آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2125-روانشناسی تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2126-تکنولوژی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2127-آموزش عالی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2129-برنامه ریزی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2131-مجموعه علوم ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2132-سنجش واندازه گیری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2133- مجموعه روانشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2133-مجموعه روانشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2134- باستان شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2136-مجموعه کار آفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2137- آینده پژوهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2140-الهیات-ادیان و عرفان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2143-مجموعه کلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2144-فقه شافعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2146-حقوق نفت و گاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2147-اقتصاد نفت وگاز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2201- مجموعه زمین شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2201-چینه و فسیل شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2202-زمین شناسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2204-آب شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2205- مجموعه شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206- مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206-زیست محیطی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2208- مجموعه زیست شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2208-پترولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2209- مجموعه آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2209-اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210- مجموعه ریاضی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210-تکتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2211-شیمی فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2211- علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2212-شیمی الی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213- نانو فیزیک، علوم فناوری نانو ...
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213-شیمی تجزیه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2214- نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2214-شیمی معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2215- ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2215-شیمی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2216-پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2216- ژئوفیزیک ...
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2217-الکترو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2218-فیتو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2219- هواشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2220-فیزیولوژی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2221-سیستماتیک گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2223-فیزیولوژی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2224-بیوسیستماتیک جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2225-سلولی و تکوینی جانوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2226-سلولی وملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2227-بیوشیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2228-ژنتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2229-میکروبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2230-بیوفیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2232-آمار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2233-ریاضی محض
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2234-ریاضی کاربردی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2235-فیزیک دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2236-جانوران دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2237-مجموع نانو فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2238-مجموعه فیزیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328-مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-بیومکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2239-فوتونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2240-لرزه شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2241-زلزله شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2242-الکترو مغناطیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2243-گرانی سنجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2244-مجموعه نانو شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2246- بیوانفورماتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2247-علوم کامپیوتر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2301-مهندسی برق-الکترونیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2301- مجموعه مهندسی شیمی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2303- مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2304-مهندسی برق-قدرت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2305- مهندسی نساجی - نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2305-مهندسی برق-کنترل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306- مهندسی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2307-مهندسی عمران-سازه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309- مجموعه مهندسی معدن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310- مجموعه مهندسی عمران
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312- مجموعه مهندسی برق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313- مهندسی هوا - فضا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317- مجموعه مهندسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322- مهندسی نفت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323- مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324- مهندسی هسته ای - راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق-ترمز و فرمان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326- مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328- مهندسی هسته ای - شکافت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2330- مهندسی دریا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2336-مهندسی معدن استخراج
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2339- مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2350- مجموعه مهندسی صنایع
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2359- مهندسی مواد و متالورژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2364- مهندسی فناوری نانو
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2369- مهندسی هسته ای - گداخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2372- مهندسی کامپیوترIT
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2373-مهندسی سیستم های انرژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2401- محیط زیست - آلودگی های محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2402-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2403-ارزیابی محیط زیست
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- علوم باغبانی و فضای سبز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407- علوم و صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408- علوم خاک (خاک شناسی)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408-گیاهان زینتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409- علوم دامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409-مجموعه گیاهان دارویی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410- آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411- هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412- مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412-تکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2414-شیمی موادغذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2415-مهندسی صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417-بیولوژی و اناتومی چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417- مجموعه مرتع داری و آبخیزداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418- کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2419-صنایع خمیر وکاغذ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2421-فیزیک وحفاظت خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2424-فیزیولوژی دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2428-سازه های آبی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2429-منابع آب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2430-هواشناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2442-جنگل داری و علوم جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2444-تکثیر وپرورش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2447-تولید و بهره برداری صید
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2448-علوم مرتع-مرتعداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2449-بیابان زدایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502-مجموعه معماری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502- معماری - معماری اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2503- مجموعه شهرسازی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2504-پژوهش هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2505- مرمت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2601- آمار زیستی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2602- آموزش بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2603- انگل شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2604-ایمنی شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2605- بیوشیمی بالینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2606- ژنتیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2607- فیزیوتراپی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2609- فیزیک پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2610- ویروس شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2611- بهداشت باروری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2612- زیست فناوری پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2613- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2614-علوم تشریحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2615-پرستاری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2616-بهداشت محیط
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2617-باکتری شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2619-قارچ شناسی پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2701- علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702- بهداشت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703- پاتوبیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704- علوم درمانگاهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2705-رادیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2707-پاتولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2708- بهداشت و بیماری های طیور
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2710- بهداشت آبزیان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2711-بهداشت مواد غذایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2712-بهداشت خوراک دام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2713-اپید میولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2714-انگل شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2715-باکتری شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2717-قارچ شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2721-سم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2723- فیزیولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2725-بافت شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2801- زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2802- زبان و ادبیات عرب
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2804- ادبیات فرانسه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2805- مجموعه زبان روسی - آموزش
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2806- مجموعه زبان آلمانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2807- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2808- ترجمه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2809-زبان انگلیسی-ترجمه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2809- مجموعه زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2810-زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2904-بیو مکانیک ورزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2905-فیزیولوژی ورزش

یاعلی

سه شنبه 29 فروردین 1391  8:12 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها