0

جزوات و مقالات فلسفی 2

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: فضای خلاق و زیبایی شناسی مکان

پدیدآورندگان:
ماساروبونه یاما
مترجم: وحید طهرانی پور
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه تکنولوژی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: صنعتی شدن دید: هنرهای چند رسانه ای

پدیدآورندگان:
مسعود اوحدی
منبع:
بیناب 1382 شماره 1
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: پیشینه تاریخی فلسفه هنر

پدیدآورندگان:
جورج دیکی
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دلتای مدرنیسم

پدیدآورندگان:
رابرت سی مورگان
مترجم: احمدرضا تقاء
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ماهیت نظریه های هنر

پدیدآورندگان:
جورج دیکی
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:57 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: نقش هنر و زیبایی شناسی در فلسفه ویتگنشتاین

پدیدآورندگان:
بلازا بادوس
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: دلالت یا تداعی؟ روند شکل گیری معنا درموسیقی

پدیدآورندگان:
فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ارزیابی آموزش و خلاقیت هنری در ایران

پدیدآورندگان:
مصاحبه شونده: مرتضی حیدری
مصاحبه شونده: عبدالرضا کردی
منبع:
بیناب دی 1382 شماره 3 و 4
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه روانشناسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تجربه به مثابه امر زیباشناختی

پدیدآورندگان:
آرنولد برلئان
مترجم: بابک مظلومی
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ویتگنشتاین, درباره واژگان و موسیقی

پدیدآورندگان:
بونوئل لوئیس
مترجم: مرتضی عابدینی فرد
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
آباء فلسفه تحلیلی
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:57 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: هوسرل و بحران علم اروپایی

پدیدآورندگان:
کریم پورزبید
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
پدیدارشناسی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مرور کتاب: بازبینی زیبایی شناسی قرن بیستم

پدیدآورندگان:
کریستینا ویلکوشفسکا
مترجم: محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: تاریخ نظریه نهادی هنر

پدیدآورندگان:
جورج دیکی
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سفر ویتگنشتاین از افلاطون تا سقراط، بر اساس نقشه کالینگوود

پدیدآورندگان:
اوان کامرون
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
آباء فلسفه تحلیلی
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:57 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: هنر و نظریه اجتماعی, مفاهیم و رویکردها

پدیدآورندگان:
آستین هارینگتون
مترجم: فرناز کاکه خانی
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
جامعه شناسی هنر
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی کانت و اندیشه های موثر بر آن

پدیدآورندگان:
فاطمه محمد
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ادبیات، ابداع نفس

پدیدآورندگان:
آرتو هاپالا
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
هرمنوتیک
فلسفه هنر
ساختارگرایی و پساساختارگرایی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقدی بر نظریه اتمیسم اجتماعی, و برداشت های امپریالیستی

پدیدآورندگان:
بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:58 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: زیبایی شناسی طبیعی, هنری و قدسی

پدیدآورندگان:
مصطفی پورتراب
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: در باب ادبیات به مثابه شکلی ایدئولوژیک

پدیدآورندگان:
آتین بالیبارو پیر ماشری
مترجم: ماندانا منصوری
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:58 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: جایگاه علم در نظام پدیده شناختی هوسرل

پدیدآورندگان:
بهنام آقایی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
پدیدارشناسی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: معیارهای زیبایی شناسی در آفریقا از دید فلسفه قومی

پدیدآورندگان:
فیدلیس اکافور
مترجم: غزال بزرگمهر
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه تطبیقی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نیچه و فلسفه

پدیدآورندگان:
ژیل دلوز
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
خردگریزی پس از ایده آلیسم (نیمه دوم قرن 19)
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نگرش زیبایی شناختی

پدیدآورندگان:
جروم استولنیتس
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: معرفت دیداری (3)

پدیدآورندگان:
احمد خلیلی فرد
منبع:
رهپویه هنر 1387 شماره 6
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:58 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: تکرار: تفکرات مدرن از زیبایی شناختی قرون وسطی

پدیدآورندگان:
پیتر هایدو
مترجم: عباس محمدپور
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 19
حوزه(های) تخصصی:
قرون وسطی اولیه (قرون 5-11)
قرون وسطی میانه (قرون 12 و 13)
هنر و فلسفه
قرون وسطی متاخر (قرون 14 و 15)
فلسفه هنر
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی محیط زیست

پدیدآورندگان:
آلن کارلسون
مترجم: بهار رهادوست
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: فروید و کانت؟

پدیدآورندگان:
هیوبرت دمیش
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: عدم قطعیت ترجمه

پدیدآورندگان:
کریسپین رایت
مترجم: رضا امینی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: مقایسه زیبایی طبیعی و زیبایی هنری

پدیدآورندگان:
دونالد دابلیو کراوفورد
مترجم: بهاره حسینی نیا
منبع:
زیباشناخت 1387 شماره 18
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:58 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: زیبایی

پدیدآورندگان:
نیکلاس پاپاس
استفن دیوید راس
یان.ا. آرتسن
مترجم: هنرور شجاعی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: شکستن فرم

پدیدآورندگان:
هارولد بلوم
مترجم: امیر احمدی آریان
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه ادبیات

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: گذر از زیباشناسی به گستره هنر و ادبیات

پدیدآورندگان:
محمد ضیمران
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کشف دوباره زیباشناخت

پدیدآورندگان:
فرانسیس هال سال
جولیا یانسن
تونی اکانر
مترجم: آرش جلال منش
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: در جست و جوی جایگاه امر زیبا

پدیدآورندگان:
مارشا میولدرایتن
مترجم: احمدرضا تقاء
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: ساختار روان شناسی آرمان شهر

پدیدآورندگان:
فرد باتینگ
اسکات ویلسن
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه سیاسی
فلسفه فرهنگ

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: درباره زشتی در هنر

پدیدآورندگان:
محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی در پایان قرن: طرح دسئور

پدیدآورندگان:
ریچارد وودفیلد
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: یادداشت هایی بر زیبایی

پدیدآورندگان:
پیتر شیلدال
مترجم: مریم صابری پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: زیبایی شناسی محیطی

پدیدآورندگان:
آرنولد برلئان
مترجم: جواد علافچی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زشتی

پدیدآورندگان:
رونالد مور
مترجم: مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: هتک حرمت امر زیبا: دوشان و نیومن

پدیدآورندگان:
دانلد کازبیت
مترجم: احمدرضا تقاء
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کشاکش فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی

پدیدآورندگان:
محمد ضیمران
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
تاریخ فلسفه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نازیباشناسی

پدیدآورندگان:
بهنام جعفری جلالی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: کدام زیبایی شناسی

پدیدآورندگان:
فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: در باب زشتی, زیبایی و تکنیک

پدیدآورندگان:
تئودور آدورنو
مترجم: آذین حسین زاده
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: هنر, قدرت و سیاست: اندیشه هایدگر در باب عمل و پوئسیس

پدیدآورندگان:
کریستف زیارک
مترجم: شهاب الدین امیرخانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
اگزیستانسیالیسم
فلسفه هنر
فلسفه سیاسی

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سنجش نظریه ی زیباشناسی تئودور آدورنو، در زمینه ی موسیقی

پدیدآورندگان:
گونتر سوبلد
مترجم: امیرحسین ندایی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: سوء استفاده از زیبایی

پدیدآورندگان:
آرتور دانتوک
مترجم: علی عامری مهابادی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: معرفت دیداری (2)

پدیدآورندگان:
احمد خلیلی فرد
منبع:
رهپویه هنر 1387 شماره 5
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نقد اجتماعی و زیبایی شناسی در شوپنهاور

پدیدآورندگان:
پل بیشاب
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
خردگریزی پس از ایده آلیسم (نیمه دوم قرن 19)
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: بحران علوم: نشانه ی هجران بنیادی زندگی انسان اروپایی

پدیدآورندگان:
ادموند هوسرل
مترجم: ابوالفضل مسلمی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
فلسفه علم
پدیدارشناسی
هنر و فلسفه
اگزیستانسیالیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: هر چیزی در جای خویش نیکوست: فوکو و ایدئولوژی زیبایی شناسی

پدیدآورندگان:
دومینیک پترسون
مترجم: رضا بهار
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: پدیدارشناسی زیباشناسی در قرن بیستم

پدیدآورندگان:
ماریو پرنیولا
مترجم: محمود عبادیان
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: سیمپتوم در ماشین: لاکان و جویس

پدیدآورندگان:
لویی آرمان
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی بعد از پایان هنر

پدیدآورندگان:
سوزان باک مورس
مترجم: مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: از اندیشیدن تا نگریستن: درآمدی بر ویتگنشتاین

پدیدآورندگان:
مشیت علایی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 17
حوزه(های) تخصصی:
آباء فلسفه تحلیلی
عبور از پوزیتیویسم منطقی
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی درونی سمپوزیوم: آرتور دانتو, سوء استفاده از زیبایی

پدیدآورندگان:
جاناتان گیلمور
مترجم: فاطمه ناصری زاده
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: زیبایی شناسی تلویزیون

پدیدآورندگان:
تانیو توماسو
مترجم: محمدحسین تمجیدی
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر
فلسفه رسانه

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: نشانه زیبایی: به یاد مایکل کربای

پدیدآورندگان:
رابرت مورگان
مترجم: فرهاد ساسانی
منبع:
زیباشناخت 1386 شماره 16
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  3:59 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی 2

عنوان مقاله: دورنمایی از زیبایی شناسی دینی

پدیدآورندگان:
فرانک بورچ براون
مترجم: جواد قاسمی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و دین
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: کانت و پی گیری روشنگری از منظر زیبایی شناسی

پدیدآورندگان:
جان.اچ. زامیتو
مترجم: ابوالفضل مسلمی
مترجم: فاطمه محمد
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
هنر و فلسفه
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: چارچوب ارجاع: پو، لاکان، دریدا

پدیدآورندگان:
باربارا جانسون
مترجم: شهریار وقفی پور
منبع:
زیباشناخت 1385 شماره 14
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: ریطوریقای مخدرات

پدیدآورندگان:
ژاک دریدا
مترجم: احسان نوروزی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
پست مدرنیسم

چکیده
متن اصلی
دریافت

عنوان مقاله: انواع تجربه های زیبایی شناسی دینی

پدیدآورندگان:
فرانک بورچ براون
مترجم: جواد قاسمی
منبع:
زیباشناخت 1384 شماره 13
حوزه(های) تخصصی:
هنر و فلسفه
فلسفه دین
فلسفه هنر

چکیده
متن اصلی
دریافت
 
 
دوشنبه 29 اسفند 1390  4:00 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها