0

دانشگاه اصفهان

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

دانشگاه اصفهان

به نام خدا

آيين نامه پذيرش

متقاضيان غير ايراني

(به صورت غير بورسيه)

دانشگاه اصفهان

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

دفتر پذيرش متقاضيان خارجي و دانشجويان ايراني انتقالي 

از خارج كشور

 

فروردين 1390

مقدمه:

كاركرد آموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربيات نسلي به نسل ديگر فراتر رفته و افزون بر‌آن ، نقش و جايگاه پايدار و اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزي ، در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و اقوام كاركردي راهبردي يافته است. براين اساس دانشگاه اصفهان به منظور تقويت و توسعه مبادلات فرهنگي و تاثير گذار در جذب بيشتر نخبگان ، انديشمندان و كارشناسان ساير كشورها ، معرفي دانشگاه به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي كشور در مجامع بين المللي ،گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان ، فراهم نمودن بستر مناسب براي معرفي دستاوردها ، نشر و توسعه فرهنگ غني ايراني اسلامي ، حمايت از جوانان مستعد كشورهاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص براي خود كفايي علمي آنان ، نسبت به پذيرش دانشجويان غير ايراني واجد شرايط اقدام مي نمايد.
تعاريف:

1- شوراي پذيرش:

شورايي است كه به منظور سياست گذاري، ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اجرايي، بررسي و تدوين برنامه هاي عملياتي، اتخاذ تصميمات لازم در مورد جذب دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني و ابلاغ مصوبات مربوط تشكيل شده است.

2- كميته منتخب شوراي پذيرش:

كميته اي است كه وظيفه بررسي پرونده هاي متقاضيان و اجراي مصوبات شورا را به عهده دارد و اعضاي آن توسط شوراي پذيرش تعيين مي شوند.

3- دانشجوي غير ايراني غير بورسيه:

به دانشجوي غير ايراني گفته مي شود كه كليه هزينه هاي آموزشي خود را بر اساس شرايط اعلام شده از سوي دانشگاه شخصا" پرداخت مي نمايد.

اهداف:

1- گسترش زبان و ادبيات فارسي.

2- فراهم نمودن زمينه مناسب براي نشر و توسعه فرهنگ ايراني اسلامي.

3- گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان.

4- معرفي شهر و دانشگاه اصفهان در مجامع بين المللي.

5- حمايت از جوانان مستعد مسلمان و كمك  به رشد و توسعة كشورهاي اسلامي و در حال توسعه.

6- برقراري ارتباط علمي و فرهنگي با شهرهاي خواهر خوانده اصفهان.

اركان تصميم گيري و شرح وظايف آن ها:

1- دفتر همكاري هاي علمي بين المللي:

الف) برقراري ارتباط با متقاضيان و ارائه اطلاعات لازم.

ب) دريافت و بررسي اوليه مدارك متقاضيان طبق آيين نامه هاي وزارتي و داخلي.

 ج) ارسال مدارك برابر با اصل شده متقاضيان به دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني و ايراني انتقالي.

د) برقراري ارتباط مستمر با دانش آموختگان پس از فراغت از تحصيل.

2- دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني:

الف) بررسي مدارك واصله از دفتر همكاري هاي علمي بين المللي.

ب) آماده سازي پرونده متقاضي جهت طرح و بررسي در كميته منتخب شوراي پذيرش.

ج) انجام مكاتبات لازم با مراجع ذيربط.

د) تدوين شيوه نامه هاي مربوط و پيشنهاد آن به شوراي پذيرش.

ز) ارائه گزارش پذيرش متقاضيان به شوراي پذيرش.

3- شوراي پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني:

شورايي است كه به منظور سياست گذاري، ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اجرايي، بررسي و تدوين برنامه هاي عملياتي، اتخاذ تصميمات لازم در مورد جذب دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني و ابلاغ مصوبات مربوط تشكيل شده است و عبارتند از:

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه-  مدير دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني- مدير امور آموزشي- مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي- مدير اداره اطلاع رساني- رييس دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي- مدير مركز زبان آموزي فارسي- معاون امور دانشجويي- مدير دفتر همكاري هاي علمي بين المللي- مسئول حسابداري معاونت آموزشي- كارشناس دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني.

4- كميته منتخب شوراي پذيرش:

كميته اي است كه وظيفه بررسي پرونده هاي متقاضيان و اجراي مصوبات شورا را به عهده دارد و عبارتند از :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي- سرپرست دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني- مدير دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي استان يا نماينده تام الاختيار وي- مدير امور آموزشي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي- مدير دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي و كارشناس دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني.

5- مديريت امور آموزشي:

الف) انجام امور آموزشي با رعايت موارد آيين نامه اي.

ب) انجام مكاتبات لازم با مراجع ذيربط در حين تحصيل و بعد از تحصيل دانشجو و صدور مدرك فراغت از تحصيل.

تبصره : دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي استان به عنوان يكي از اركان اجرايي وظايف زير را به عهده دارد:

الف) بررسي و تاييد صلاحيت عمومي متقاضي از طريق مراجع ذيصلاح.

ب) انجام امور كنسولي متقاضيان.

شرايط پذيرش:

1- شرايط عمومي:

الف) نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي.

ب) داشتن تاييديه از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط يا وزارت امور خارجه.

ج) داشتن گواهي معتبر سلامت جسمي و رواني از پزشك معتمد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران و پزشك معتمد دانشگاه.

د) داشتن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذيصلاح.

ه) تسلط به زبان فارسي.

تبصره : سنجش ميزان تسلط متقاضي به زبان فارسي به دو شيوه زير انجام مي شود:

الف) ميزان آشنايي آن دسته از متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران گذرانده اند مورد قبول است.

ب) ميزان آشنايي ساير متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران نگذرانده اند بايد توسط يكي از مراكز رسمي زبان آموزي فارسي در كشور سنجيده و اعلام شود.

2- شرايط اختصاصي:

الف) در مقطع كارشناسي:

1- متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي بايد داراي مدرك ديپلم (معادل پايان دوره تحصيلات متوسطه در ايران) و پيش دانشگاهي يا معادل آن باشند. اين مدارك بايد توسط مراجع ذيربط تاييد شوند.

 2- حداقل معدل قابل قبول ديپلم 12 مي باشد. در ضمن بايد معدل حداقل 4 دروس مرتبط كه از گروه ها استعلام خواهد شد 12 باشد.

ب) در مقطع كارشناسي ارشد:

1- متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد بايد مدرك كارشناسي معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.

2- حداقل معدل قابل قبول كارشناسي 12 مي باشد. در ضمن بايد معدل حداقل6 درس اصلي مرتبط 13 باشد.

3- اخذ اظهار نظر گروه آموزشي مربوط در خصوص وضعيت علمي متقاضي بر اساس سوابق تحصيلي وي.

ج) در مقطع دكتري:

1- متقاضيان مقطع دكتري بايد مدرك كارشناسي ارشد معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.

2- حداقل معدل قابل قبول كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

3- اخذ موافقت گروه آموزشي بر اساس شاخص هاي مصوب.

شاخص هاي شوراي پذيرش متقاضيان غير ايراني:

1- مليت متقاضي در اولويت هاي تعيين شده.

2- رشته متقاضي در اولويت هاي تعيين شده.

3- ميزان آشنايي متقاضي با زبان فارسي.

4- شرايط اختصاصي ذكر شده در اين آيين نامه.

5- ساير سياست گذاري هاي ابلاغ شده.

شاخص هاي گروه هاي آموزشي در بررسي درخواست متقاضيان تحصيلات تكميلي:

1- توانايي هاي علمي و سوابق آموزشي و پژوهشي متقاضي.

2- تناسب تحصيلات متقاضي با رشته تقاضا شده طبق مصوبات شوراي پذيرش.

3- ساير شاخص هاي علمي ابلاغ شده از مراجع ذيصلاح.

توضيح: امتيازات شاخص هاي مورد نظر شوراي پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني و گروه هاي آموزشي براي دانشجويان دكتري هركدام بر اساس فرم هاي تنظيمي تا سقف 50 امتياز تعيين مي گردد و حداقل امتياز كل قبولي 60 مي باشد، به شرط ‌آن كه متقاضي از 50 امتياز شاخص گروه آموزشي، حداقل 25 امتياز كسب نموده باشد.

تبصره: علاوه بر موارد فوق شوراي پذيرش مي تواند بر اساس سياست هاي دانشگاه و وزارتخانه، نسبت به پذيرش متقاضيان غير ايراني اقدام نمايد.

مهلت پذيرش :

1- مهلت پذيرش مدارك و درخواست فرد متقاضي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي نيمسال اول تحصيلي، تا پايان خرداد ماه و براي نيمسال دوم تحصيلي، تا پايان مهر ماه مي باشد.

2- مهلت پذيرش درخواست اوليه فرد متقاضي براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري بر اساس زمان برگزاري مصاحبه علمي است كه توسط دانشگاه اصفهان اعلام خواهد شد.

فرايند پذيرش:

1- دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه تصاوير مدارك واصله از متقاضي را بر اساس آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي و به انضمام فرم درخواست متقاضي به دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني دانشگاه ارسال مي نمايد.

2- وضعيت متقاضي با توجه به شاخص هاي مصوب توسط دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني دانشگاه بررسي و به دو شيوه زير اقدام مي شود:

الف) در مقطع كارشناسي: پس از طرح درخواست متقاضي در كميته منتخب شوراي پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني و موافقت با پذيرش اوليه، مدارك لازم براي تاييد صلاحيت عمومي متقاضي توسط دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني به اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

ب) درمقطع تحصيلات تكميلي: پس از اخذ نظر گروه آموزشي، موضوع بر اساس شاخص هاي مصوب دركميته منتخب شوراي پذيرش مطرح و پس از پذيرش اوليه، مدارك لازم براي تاييد صلاحيت عمومي متقاضي به اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

3- دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني پس از دريافت موافقت نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع را به دفاتر زير اعلام مي نمايد:

الف) دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه، جهت اعلام به متقاضي.

ب) دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي استان، جهت اطلاع.

4- درخواست صدور مفاصاحساب و برگ خروج سه ماهه از اداره كل امور اتباع و مهاجرين استانداري استان توسط دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني و ايراني انتقالي انجام مي شود. (ويژه اتباع داخل كشور)

5- دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني و ايراني انتقالي طي نامه اي از دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي درخواست مي كند تا امور كنسولي متقاضي انجام شود.

6- متقاضي به دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي جهت مكاتبه با وزارت علوم مراجعه مي نمايد. (ويژه اتباع داخل كشور)

7- وزارت علوم با وزارت امور خارجه مكاتبه مي نمايد. (ويژه اتباع داخل كشور)

8- وزارت امور خارجه با سفارت مربوط جهت صدور گذرنامه خام مكاتبه مي نمايد و شماره پيگيريReference Number رواديد را به متقاضي اعلام مي كند. (ويژه اتباع داخل كشور)

Reference Number اتباع خارج از كشور از طريق دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي استان به دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه و سپس به متقاضي اعلام مي شود.

9- متقاضي به سفارت ايران در كشور متبوع جهت اخذ ويزاي تحصيلي مراجعه مي نمايد.

10- متقاضي پس از ورود به ايران، به دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي جهت اخذ پروانه اقامت يك ساله تحصيلي مراجعه مي نمايد.

11- متقاضي به دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني جهت ارائه رواديد تحصيلي مراجعه و دفتر نسبت به اعلام پذيرش نهايي و درخواست دستور ثبت نام به مدير امور آموزشي اقدام مي نمايد و سپس رونوشت نامه را به اداره حسابداري معاونت آموزشي و اداره امور دانشجويي منعكس مي كند.

12- سپس در آموزش دانشكده مربوط از متقاضي با اخذ مدارك زير ثبت نام به عمل مي آيد:

الف) نامه تاييديه وزارت علوم به انضمام نامه دفتر پذيرش دانشجويان ايراني انتقالي و غير ايراني.

ب) مدارك تحصيلي قبلي ممهور شده توسط سفارتخانه ايران.

ج) اصل مدارك تحصيلي قبلي به منظور تطبيق و تاييد تصاوير آن ها.

د) تصوير گذرنامه داراي رواديد تحصيلي و تطبيق و تاييد تصاوير آن ها.

ه) تاييديه اداره حسابداري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان.

وظايف اختصاصي اداره آموزش دانشگاه و آموزش دانشكده ها:

الف) انجام مكاتبه و پاسخگويي به استعلامات وزارتخانه، نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيربط.

ب) انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان غير ايراني طبق آيين نامه هاي آموزشي و مرتبط.

ج)كنترل پروانه اقامت در ابتداي هر نيمسال آموزشي.

د)كنترل عدم بدهي توسط اداره حسابداري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان.

ز) ارائه ريز نمرات و مدرك دانش آموختگي پس از تاييد وزارتخانه و صدور رواديد خروج دائم به متقاضي.

شهريه آموزشي:

رشته هاي

مقطع كارشناسي

تا 14واحد

از 15 واحد به بالا

علوم انساني

1200 دلار

1500 دلار

علوم پايه

1500 دلار

1800 دلار

فني و مهندسي

1800 دلار

2200 دلار

 

 

 

     

                          

 

 

مقاطع تحصيلي

 

رشته هاي تحصيلي

شهريه آموزشي

در هر ترم

كارشناسي ارشد

علوم انساني

1700 دلار

علوم پايه

2000 دلار

فني و مهندسي

2300 دلار

دكتري

علوم انساني

2300 دلار

علوم پايه

2700 دلار

فني و مهندسي

3000 دلار

 

توضيح: شهريه رفاهي شامل هزينه خوابگاه و تغذيه توسط معاونت دانشجويي محاسبه و دريافت خواهد شد.

·        اين آيين نامه در يكصد و هشتاد و هفتمين جلسه هيات رييسه محترم دانشگاه اصفهان مورخ 13/2/90 به تصويب رسيده و لازم الاجراست.  

پايان

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

شنبه 23 مهر 1390  3:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها