0

تست های زبان انگلیسی کنکور 2

 
shahabdadashi
shahabdadashi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1389 
تعداد پست ها : 361
محل سکونت : هرمزگان

تست های زبان انگلیسی کنکور 2

1- People . . . . . . . think too much of themselves are rarely admired by others.

1) whose

2) who

3) whom

4) that they

 

 

2- Did your brother leave when you arrived? No, he . . . . . . before I got there.

1) was leaving

2) has lieft

3) had left

4) left

 

 

3- Most of these buldings . . . . . . last year.

    1) had built

2) have been   built

3) built

4) were built

 

4- He is . . . . . . boy that I have ever met.

1) the most clever

2) the cleverest

3) very clever

4) more clever

 

5

- Parents should . . . . . . their children to behave well.

1) educate

2) insist

3) realize

4) refuse

 

6- The result of the examination shows that their teacher hasn't . . . . . . them for it.

1) answered

2) decided

3) produced

4) prepared

 

7- Reza and his brother are very tall, but their father is . . . . . .

1) average

2) relaxed

3) harmful

4) certain

 

8- The policeman asked me, "when did the accident . . . . . . ?"

1) record

2) recall

3) exist

4) occur

 

9- It's all right to borrow money occasionally, but  don't let it become a . . . . . .

1) behaviour

2) habit

3) force

4) fortune

 

10- When you are . . . . . , you are not able to think clearly.

1) individual

2) admired

3) cruel

4) confused

 

    

Buses and streetcars usually provide the public transportion in cities in the United States. Most cities also have subways. Buses and streescars have regular routes and they stop regularly two or three blocks. The fare is usually around fifteen or twenty cents.In some cities one company owns the entire transportation system. Other cities have several transportation systems owned by companies. Some cities own and operate their own transportation systems. Streetcars go on tracks and use electricity. Subway trains run underground. They are usually faster than buses or streetcars. In most cities, the passenger puts his fare into the fare-box close to the door when he gets on. Sometimes he has to change buses or streetcars to get where he is going.

     Then he gets a transfer, this is a ticket that he can use to get on another bus or streetcar without paying another fare.

     In some cities, there is no charge for a transfer. In other cities a person must pay a few cents for a transfer.

11- From the passage we understand that:

1) Public transportation systems are owned by a single company all over the U.S.

2) Each city owns and operates its own transportation system.

3)A transfer is a kind of subway which moves on tracks.

4) Streetcars were used before buses or subways in most cities.

 

12- Streetcars have . . . . . . .

1) regular routes and go on tracks and use electricity.

2) regular stops and run underground.

3) several transportation systems owned by passengers.

4) transfers owned by transportation systems.

 

13- A transfer is a kind of . . . . . . .

1) bus moving in a lot of routes.

2) subway which has stops all over the city.

3) ticket for which one must pay a few cents in some cities.

4) fare paid for having a more comfortable seat.

 

14- What do buses and streetcars usually provide in big cities?

1) regular routes

2) public transportation

3) fare-boxes

4) electricity

 

15- Which one is the fastest?

1) bikes

2) buses

3) subway trains

4)streetcars

 

 

 

1-

گزينه «2» who ضمير موصولي است كه در ابتداي جمله واره توصيفي قرار مي‌گيرد و به انسان در حالت فاعلي اشاره مي‌كند .

فعل

+ who + انسان

2-

گزينه «3»  طبق الگو داريم :                                         گذشته ساده + before + ماضي بعيد

3

ـ گزينه «4»  فعل Build به معني ساختن يك فعل متعدي است از آنجا كه مفعول اين فعل (most of these buildings) در نقش نايب فاعل آمده است لذا ساختار مجهول مد نظر است و از آنجا زمان جمله گذشته ساده است لذا مجهول گذشته ساده پاسخ صحيح خواهد بود .

4

ـ گزينه «2»  با توجه به مفهوم جمله « او با هوش‌ترين پسري است كه تاكنون ملاقات كرده‌ام » نياز به صفت عالي است . از آنجا كه صفت clever به er خاتمه يافته است، لذا مانند صفت يك سيلابي جهت صفت عالي est مي‌پذيرد .

5

ـ گزينه «1»  معني جمله : والدين بايد به بچه‌هاي خود آموزش دهند كه خوب رفتار كنند ».

1)

آموزش دادن ـ تعليم دادن

2)

اصرار كردن

3)

درك كردن

4)

امتناع كردن

6-

گزينه «4»   معني جمله : « نتيجه امتحان نشان مي‌دهد كه معلم، آنها را براي آن آماده نكرده است ».

1)

جواب دادن

2)

تصميم گرفتن

3)

توليد كردن

4)

آماده كردن

7

ـ گزينه «1»  معني جمله : « رضا و برادرش خيلي بلند هستند، اما پدر آنها متوسط است ».

1)

متوسط ـ ميانگين

2)

استراحت كردن ـ آسوده

3)

مضر

4)

قطعي ـ مطمئن

8- 

گزينه «4»  معني جمله : « پليس از من پرسيد : چه موقع تصادف اتفاق افتاد؟ »

1)

ضبط كردن

2)

بخاطر آوردن

3)

وجود داشتن

4)

اتفاق افتادن

9-

گزينه «2»  معني جمله : « قرض كردن گاه بيگاه پول اشكالي ندارد، اما نگذار اين كار به يك عادت تبديل شود

1)

رفتار

2)

عادت

3)

نيرو

4)

بخت و اقبال

10

ـ گزينه «4»  معني جمله : « وقتي كه شما گيج مي‌شويد، قادر نيستند كه به طور واضح فكر كنيد ».

1)

تك ـ شخص

2)

تحسين شده

3)

بي‌رحم ـ ظالم

4)

گيج

اتوبوس‌ها و ترامواي‌ها رفت و آمد مردم را در شهرهاي ابالت متحده تأمين مي‌كنند

. بيشتر شهرها اكنون از اتوبوس استفاده مي‌كنند ولي هنوز بعضي از شهرها ترامواي دارند . چند شهر بزرگ همچنين داراي مترو هستند . اتوبوس‌ها و ترامواي‌ها داراي مسير معين هستند و مرتباً هر دو يا سه بلوك توقف مي‌كنند . كرايه آنها معمولاً بين پانزده تا بيست سنت است . در بعضي از شهرها تمام سيستم حمل و نقل متعلق به يك شركت است . شهرهاي ديگر چندين سيستم حمل و نقل متعلق به چند شركت دارند . برخي از شهرها خود داراي سيستم حمل و نقل هستند و آن را مي‌گردانند . ترامواي‌ها روي ريل حركت مي‌كنند و از برق استفاده مي‌كنند .

قطارهاي مترو در زير زمين حركت مي‌كنند

. اينها معمولاً سريع‌تر از اتوبوس و ترامواي هستند . در بيشتر شهرها مسافر كرايه خود را موقعي كه سوار مي‌شود در جعبه كرايه كه نزديك درب است مي‌گذارد . گاهي بايد مسافر اتوبوس و يا ترامواي را عوض كند تا به جايي كه مي‌خواهد برسد .

آنگاه او بليط انتقال دريافت مي‌كند

. اين بليطي است كه با آن مي‌تواند سوار اتوبوس يا ترامواي ديگري شود بدون اينكه كرايه جديدي بپردازد . در برخي شهرها براي انتقال مبلغي دريافت نمي‌شود . در شهرهاي ديگر يك نفر فقط بايد چند سنت براي انتقال بپردازد .

 

56

ـ گزينه «4»

57

ـ گزينه «1»

58

ـ گزينه «3»

59

ـ گزينه «2»

60

ـ گزينه «3»

.: shahab dadashi :.

چهارشنبه 16 تیر 1389  1:01 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها