0

اگه عاشق کسي شدي ...........

 
parvaz_j
parvaz_j
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 9
محل سکونت : اصفهان

اگه عاشق کسي شدي ...........

اگه عاشق کسي شدي ...........

 

Shakespeare:    

If you love someone,  

Set her free....  

If she ever comes back, she's yours,    

If she doesn't, here's the poison, suicide yourself for her.  

شکسپير:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره      

اگه برگشت كه ماله توئه      

اگر برنگشت، سَم كه داري، خودتو بکش!

 

Optimist:    

If you love someone,

Set her free....  

Don't worry, she will come back.  

خوشبين:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره....      

نگران نباش، حتماً بر مي گرده      

 

Suspicious:    

If you love someone,

Set her free....  

If she ever comes back, ask her why.  

شکاک:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره....      

اگه برگشت، ازش بپرس چرا  

   

Patient:  

If you love someone,

Set her free....  

If she doesn't come back, continue to wait until she comes back.  

صبور:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده

 

Playful:  

If you love someone,

Set her free....  

If she comes back, and if you love her still,  

Set her free again,  

Repeat  

خوشگذران:  

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

وقتي برگشت، اگه هنوز عاشقش هستي،      

دوباره ولش کن بره      

بعد دوباره اگه ....  

 

Animal-Rights Activist:    

If you love someone,

Set her free…  

In fact, all living creatures deserve to be free!!  

 

فعال دفاع از حقوق حيوانات   :  

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن

 

Lawyers:  

If you love someone,

Set her free…  

Clause 1a of Paragraph 13a-1 in the second  

Amendment of the Matrimonial Freedom Act clearly states that....  

وکلا:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

بند 1-a از پاراگراف 13a-1 بند الحاقي دوم از

" قانون آزادي ازدواج" به طور صريح مي گويد که ... .

 

Biologist :      

If you love someone,

Set her free…

She'll evolve.  

زيست شناس:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

حتما" تکامل پیدا میکنه    !  

 

Statisticians:    

If you love someone,

Set her free …

If she loves you, the probability of her coming back is high         

If she doesn't, the Weibull distribution and your relation were improbable anyway.

آمارشناسان:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

اگه اونم عاشق تو باشه، احتمال بازگشتش زياده،

اگر عاشق تو نباشه، به هر حال توزيع Weibull و رابطه شما غير محتمله!      

 

 

Salesman:    

If you love someone,  

Set her free....  

If she ever comes back, deal!  

If she doesn't, so what! "NEXT".  

  فروشنده:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

             اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، "بعدي!"

 

 

 

Insurance agent:    

If you love someone,

Show her the plan....  

If she ever comes back, sign her up,  

If she doesn't, keep follow up with her and never give up!  

نماينده بيمه:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش برنامه رو نشون بده،

اگه برگشت، ثبت نامش کن،      

اگه برنگشت،  پي گيرش شو و هيچ وقت بي خيال نشو

 

Physician:    

If you love someone,

Set her free....  

If she ever comes back, it's the law of gravity,  

If she doesn't, either there's friction higher than the force or the angle of collision between two objects did not synchronize at the right angle.

فيزيکدان:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

اگه برگشت، اين قانون جاذبه است      

اگه برنگشت، يا مقدار اصطکاک بيشتر از نيروي جاذبه است، يا زاويه برخورد      

                        بين دو جسم در زاويه مناسب تنظيم نشده.

 

Mathematician:    

If you love someone,

Set her free....  

If she ever comes back, 1 + 1 = 2 (peanut!),  

If she doesn't, Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c) where c is the infinite constant of no turning point.

رياضيدان:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

اگه برگشت که 1+1 = 2 (خيلي ساده اس)

اگه بر نگشت،      

Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)

که c مقدار ثابت زمان بي نهايت بازگشته.

 

Nowadays' style:    

If You Love Someone,

Set it free …  

If It Comes Back, It is yours  

If It Doesn't, Hunt it down and Kill it...!!! OR  

PERHAPS REPORT TO IMMIGRATION THAT SHE/HE   IS AN ILLEGAL  

مدل امروزي:      

اگه عاشق كسي شدي،      

بهش نچسب، بزار بره...      

اگه برگشت، كه مال توئه!      

                               اگه برنگشت پيداش کن و بکشش!!

                يا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غير قانونيه

 

If you love someone  

WHY IN THE FIRST PLACE SET

HER FREE???  

CARELESS IDIOT!!!  

اگه عاشقه كسي شدي،  

براي چي اصلاً ولش مي کني بره ، خنگ خدا!

 

شنبه 12 تیر 1389  8:51 AM
تشکرات از این پست
Amir127
saremi
saremi
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 28

پاسخ به:اگه عاشق کسي شدي ...........

خيلي خيلي جالب بود  دستتون درد نكنه
یک شنبه 13 تیر 1389  10:25 AM
تشکرات از این پست
naeimeh
naeimeh
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 12

پاسخ به:اگه عاشق کسي شدي ...........

سلام.

خیلی جالب بود. ولی آخرش نفهمیدیم اگر عاشق شدیم چیکار کنیم؟؟!!

یک شنبه 13 تیر 1389  1:53 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها