0

پیاده سازی توابع strlen, strcpy, strcmp, strcat, strrev در C++

 
mehdigerdali
mehdigerdali
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 5587
محل سکونت : خوزستان

پیاده سازی توابع strlen, strcpy, strcmp, strcat, strrev در C++
//SepehrM.com

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
int STRLEN(char*);
int STRCPY(char*,char*);
int STRCMP(char*,char*);
int STRCAT(char*,char*,char*);
int STRREV(char*);
void main()
{
  int c;
  char str[20],str1[10],str2[10],str3[20];
  clrscr();
    re:
  printf("
Enter choice=>");
  printf("
        1:string len.
        2:string copy
        3:string
cmp.
        4:string cat.
        5:string rev.");
  printf("
        6:for exit=>");
  scanf("%d",&c);switch(c)
  {
    case 1:
      printf("Enter the string=>");
      scanf("%s",&str1);
      printf("string length=>%d
",STRLEN(str1));
      break;
    case 2:
      printf("
Enter the string=>");
      scanf("%s",str1);
      STRCPY(str2,str1);
      printf("copied string=>");
      puts(str2);
      break;
    case 3:
      printf("Enter two string=>");
      scanf("%s",&str1);
      scanf("%s",&str2);
      if(STRCMP(str2,str1))
        printf("string is equal");
      else
        printf("String is not equal");
      break;
    case 4:
      printf("Enter two string=>");
      scanf("%s",str1);
      scanf("%s",str2);
      STRCAT(str3,str2,str1);
      puts(str3);
      break;
    case 5:
      printf("Enter the string=>");
      scanf("%s",str1);
      STRREV(str1);
      printf("Reverse stringis=>");
      puts(str1);
      break;
        default:
      goto end;
  }
  goto re;
end:
getch();
}
int STRLEN(char *s)
{
  int i=0;
  while(*s!=NULL)
  {
    i++;
    s++;
  }
  return i;
}
int STRCPY(char *s2,char *s1)
{
  while(*s1!=NULL)
  {
    *s2=*s1;
    s2++;
    s1++;
  }
  *s2=NULL;
  return 1;
}
int STRCMP(char *s2,char *s1)
{
  int i=0,len1,len2;
  len1=strlen(s1);
  len2=strlen(s2);
  if(len1==len2)
  {
    while(*s2==*s1 && *s2 != NULL && *s1!=NULL)
    {
      i++;
      s1++;
      s2++;
    }
    if(i==len1)
      return 1;
    else
      return 0;
  }
  else
  {
    return 0;
  }
}
int STRREV(char *s)
{
  int len;
  char *s1;
  char *ptr;
  len=strlen(s);
  s1=(char *)malloc(sizeof(char));
  strcpy(s1,s);
  ptr=s1+len-1;
  while(*s!=NULL)
  {
    *s=*ptr;
    ptr--;
    s++;
    s1++;
  }
  *s=NULL;
  return 1;
}
int STRCAT(char *s3,char *s2,char *s1)
{
  while(*s1!=NULL)
  {
    *s3=*s1;
    s3++;
    s1++;
  }
  s3++;
  while(*s2!=NULL)
  {
    *s3=*s2;
    s3++;
    s2++;
  }
  *s3=NULL;
  return 1;
}

***به بهشت نمی روم اگر مــــــادرم آنجا نباشد***

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما . نمل/79

 

دوشنبه 20 تیر 1390  12:39 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها