0

کاخ سفيد: آمريکا حق اقدام جديد را در پاکستان براي خود محفوظ مي داند

 
دسترسی سریع به انجمن ها