0

درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم.

چن: لازم است در اینجا جملاتی که در درس گذشته یاد گرفتیم تکرار و تمرین کنیم و پس از آن درس این ساعت درباره تماشا کردن مسابقات را شروع می کنیم.

تبریز: موافقم شروع کنیم .

چن: "你喜欢什么运动?"کدام ورزش را دوست دارید؟

تبریزی: 。你喜欢什么运动

چن "喜欢": یعنی دوست داشتن

تبریزی喜欢。:

چن: "什么运动" یعنی کدام ورزش

تبریزی什么运动:

چن: "你喜欢什么运动?"کدام ورزش را دوست دارید؟

تبریزی: 你喜欢什么运动。

چن: "会游泳" یعنی شنا بلد بودن

تبریزی会游泳:

چن: "你会游泳吗?" آیا شنا بلدید؟

تبریزی你会游泳吗?:

چن: "运动" یعنی ورزش کردن.

تبریزی运动:

چن: "有益于" یعنی برای چیزی مفید است .

تبریزی有益于:

چن: "身体健康" یعنی سلامت بدن.

تبریزی身体健康:

چن: "运动有益于身体健康"ورزش برای سلامت بدن مفید است.

تبریزی运动有益于身体健康:

چن: "我喜欢打沙滩排球" یعنی من دوست دارم والیبال ساحلی بازی کنم.

تبریزی我喜欢打沙滩排球:

چن: "喜欢" یعنی دوست داشتن

تبریزی喜欢:

چن: "打" در اینجا یعنی بازی کردن.

تبریزی打:

چن: "沙滩排球" یعنی والیبال ساحلی

تبریزی沙滩排球:

چن: "我喜欢打沙滩排球" یعنی من دوست دارم والیبال ساحلی بازی کنم.

تبریزی我喜欢打沙滩排球:

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتگوی اول

آ你喜欢什么运动?:

ب我喜欢踢足球。你呢?:

آ: 我喜欢游泳。

گفتگوی دوم

آ你会游泳吗?:

ب我会游泳。:

گفتگوی سوم

آ你经常锻炼身体吗?:

ب是的。运动有益于身体健康。:

گفتگوی چهارم

آ我喜欢打沙滩排球。:

ب我也喜欢打沙滩排球。:


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:53 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

ن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا کلیدها را گوش کنید :

比赛开始了!

他打得真好!

谁和谁比?

好球!

你希望谁赢?

تبریزی: پس از انتظار دو ساعته در بیرون ورزشگاه بسکتبال ، مسابقه آغاز شد.

چن : بسیار عالی بود. مسابقه آغاز شد به چینی می شود "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

چن: "比赛"یعنی مسابقه.

تبریز: 比赛

چن: "开始" یعنی شروع شدن،آغاز شدن.

تبریزی: 开始

چن: "了"کلمه کمکی است.

تبریزی: 了

چن : مسابقه آغاز شد "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

گفتگوی اول

آ比赛开始了!你快来看呀!:

ب:谁和谁比?

آ:中国对韩国。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:56 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

تبریز: من یکی از علاقمندان او هستم. او خوب بازی کرد.

چن: "他打得真好!"

تبریزی他打得真好!:

چن "他": یعنی او.

تبریزی他。:

چین "打": یعنی بازی کردن.

تبریزی打。:

چن : "得"کلمه کمکی به دنبال فعل برای نشان دادن حد و اندازه است.

تبریزی: 得

چن : "真"یعنی واقعاً.

تبریز: 真。

چن : "好"یعنی خوب ، عالی.

تبریز: 好。

چن: "他打得真好!"

تبریزی他打得真好!:

گفتگوی دوم

آ他打得真好!他是最棒的。:

ب我看一般。我更喜欢11号球员。:

چن: این مسابقه بسیار سنگین بود . کدام تیم در برابر کدام تیم ؟ "谁和谁比?"

تبریزی谁和谁比?:

چن "谁":یعنی کی،کدام.

تبریزی谁。:

چن "和": یعنی با .

تبریزی和。:

چن "比": یعنی مسابقه کردن.

تبریزی比。:

چن: کدام تیم در برابر کدام تیم بود؟ "谁和谁比?"

تبریزی谁和谁比?:

گفتگوی اول

آ比赛开始了!你快来看呀!:

ب:谁和谁比?

آ:中国对韩国。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:57 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

تبریزی:شوت خوب!

چن: می توانیدبگویید "好球!"

تبریزی好球:

چن "好":یعنی خوب.

تبریزی好。:

چن "球": یعنی توپ در اینجا یعنی شوت.

تبریزی球。:

چن: "好球!"شوت خوب.

تبریزی好球! :

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

چن "希望":یعنی امیدوار بودن.

تبریزی希望。:

چن "谁": یعنی کی ، کدام.

تبریزی谁。:

چن: "赢"پیروز شدن، موفق شدن.

تبریزی赢 :

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:57 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: در این لحظه جملات درس امروز را تکرار می کنیم. مسابقه آغاز شد "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

چن: "比赛"یعنی مسابقه

تبریز: 比赛

چن: "开始了" شروع شد،آغاز شد.

تبریزی: 开始了。

مسابقه آغاز شد "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

چن:او خوب بازی کرد. "他打得真好!"

تبریزی他打得真好!:

چن: "真好"واقعاً خوب بود.

تبریزی真好。:

چن: "谁和谁比?"کدام تیم در برابر کدام تیم؟

تبریزی谁和谁比?:

چن: "谁和谁"کی در برابر کی؟

تبریزی谁和谁:

چن "比": یعنی در برابر.

تبریزی比。:

چن: "谁和谁比?"کدام تیم در برابر کدام تیم ؟

تبریزی谁和谁比?:

چن: "好球!"شوت خوب.

تبریزی好球! :

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

چن "希望":یعنی امیدوار بودن

تبریزی希望。:

چن "谁赢": یعنی کی پیروز می شود.

تبریزی谁赢。:

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

گفتگوی اول

آ比赛开始了!你快来看呀!:

ب:谁和谁比?

آ:中国对韩国。

گفتگوی دوم

آ他打得真好!他是最棒的。:

ب我看一般。我更喜欢11号球员。:

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: تمامی گفتگوی کامل را شنیدیم. قبل از پایان برنامه امروز لطفاً به "دانستنی های فرهنگ چین" گوش فرمایید.

中国文化点滴:

بیست و نهمین بازی های المپیک پکن که از 8 تا 24 ماه اوت برای اولین بار در چین در کشوری با زیادترین جمیعت دنیا بر گزار شد، بزرگترین اجتماع ورزشی جهان است.

بیش از 10 هزار ورزشکار از 204 کشور دنیا در 26 رشته اصلی ورزشی این بازی ها شرکت کردند ، شعار این دوره بازیها "یک جهان یک رویا" است.

در جریان مسابقات 16 روزه، جمعاً 302 مدال طلا بوجود آمد، و چین از لحاظ تعداد مدال طلای بدست آمد در مقدم همه قرار است . در ضمن در این بازیها رکوردهای جدید متعدد جهانی و المپیک ایجاد شده است.

ژاک روگه، رئیس کمیته بین المللی بازیهای المپیک در مراسم پایانی از دستاوردهای بازیهای المپیک پکن تمجید کرد و این دوره المپیک را یک دوره واقعی و بی نظیر اعلام نمود.وی گفت طی این دوره از بازیها، جهان بیشتر با چین و چین نیز بیشتر با جهان آشنا شده است.

در بازیهای پارالمپیک پکن که از 6 تا 17 ماه سپتامبر در پکن برگزار شد، بیش از 4 هزار ورزشکار معلول از 147 کشور و منطقه در رشته های گوناگون شرکت کردند و روحیه اقتدار خود و خوش بینی و ترقی خواهی را از خود نشان دادند.

هو جین تائو رئیس جمهور چین در ارزیابی این دو المپیک اظهار داشت که این دو اجتماع ورزشی با شکوه پیام آور روحیه المپیک یعنی همبستگی ، دوستی و صلح بود، و صحنه ای بود که هماهنگی ، تعامل و همکاری مردم جهان را به نمایش گذاشته و به شناخت و دوستی متقابل مردم چین و جهان کمک کرده است.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:58 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها