0

آموزش ICDL _ بخش اول: مفاهيم عمومي (قسمت هجدهم)

 
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

آموزش ICDL _ بخش اول: مفاهيم عمومي (قسمت آخر)

ﺣﻖ ﻛﭙﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ

‫٤8- ﺣﻖ ﻛﭙﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻛﭙﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار

 

ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻛﭙﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﺔ‬ ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻛﭙﻲ ﻛﺮده، ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ‬ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﻳﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺑﺎزي را‬ ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از آن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻬﺎم ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺜﻞ FAST: ‫‪(Federation Against‬‬ ‫‪Software Theft) ‬‬ ‬‫
(British Software Alliance) BSA‬: ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻚ دارﻳﺪ، ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬
 

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:45 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي روي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

اﻛﺜﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻳﺎ راﻳﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي‬ ﻓﺮوﺷﻲ را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮدهاﻳﺪ. اﮔﺮ‬ ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺻﺪا ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ از وب ﺳﺎﻳﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺮده و آن را ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻜﺮدﻳﺪ( ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺻﻮرت)، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻛﭙﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﺣﺘﻤﺎً وﺟﻮد ﺣﻖ ﻛﭙﻲ و رﻋﺎﻳﺖ آن در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻓﺎﻳﻞ را‬ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.‬

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:47 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

٥0- ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل و درك ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬

وﻗﺘﻲ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ، روي ﺑﺴﺘﺔ آن ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺎرة ﻣﺠﻮز وﺟﻮد دارد. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ‬ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ‪ CD‬دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﺔ آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ‬ ﺷﻤﺎره از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺼﺐ ﺷﺪ، از ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ About‬از ﻣﻨﻮي ‪ Help‬ﻧﺮم اﻓﺰار، اﻳﻦ ﺷﻤﺎره را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.‬ ﻛﺎدري ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه، ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﻤﺎره ﻧﺴﺨﻪ، ﻛﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده، ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ در ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد و ﺷﻤﺎرة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ‬ ﻣﺤﺼﻮل را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺎم ﻫﺸﺪاري وﺟﻮد دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ‬ ﻛﭙﻲ اﺳﺖ.‬

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:47 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

‫٤9- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻛﭙﻲ ‪ Copyright‬در اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪرك اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد؟‬

‫اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺻﺪا و ﺻﻮت را ﺑﺮ روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺜﻞ دﻳﺴﻜﺖ ﻳﺎ ‪ zip‬دﻳﺴﻚ ﻳﺎ ‪ CD‬ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ،‬ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزة ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري را دارﻳﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ‬ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪاي را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻛﭙﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﺷﻮد، ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اول اﻳﻦ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺷﻚ ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ آن ﻣﺤﺘﻮا‬ را از او درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻛﭙﻲ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻳﺪ و اﮔﺮ دارﻳﺪ‬ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟‬

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:48 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

Shareware‬ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫‪ Shareware‬ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ 30 روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺟﺎزه داده‬ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ روش ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اول‬ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد، آن را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.‬
‫ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﺮم اﻓﺰار، آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬ وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ، ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻮزي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ.‬
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ، وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺨﻪاي از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺎرك دار ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ، ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻚ ﻛﺎرﺑﺮي‬ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﻘﻂ روي ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﻫﻢ‬ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻛﭙﻲ ‪ CD‬آن را در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار دﻫﻴﺪ، ﻫﺮ دوي ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺧﻼف ﺷﺪه و‬ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.‬
‫ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در زرورق ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار از روي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي دﻳﺪه‬ ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم آن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.‬
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻛﺮدن ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ‬ و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺮدهاﻳﺪ. وﻗﺘﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، در‬ ﺟﺎﻳﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻮز را از روي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻗﺒﻮل آن را ﻗﺒﻞ از اداﻣﺔ ﻧﺼﺐ، ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﭼﺎﭘﻲ آن راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ارﺳﺎل ﻳﻚ ﻓﺮم ﺑﺎ‬ ﭘﺴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار، از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاي‬ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺿﺪ وﻳﺮوس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ادواري ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ‬ ﻧﺮم اﻓﺰارﺗﺎن را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و از ﺣﻔﺎﻇﺖ راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ.‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي 5، 10 ﻳﺎ 25 ﻛﺎرﺑﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي اﻧﺒﻮه،‬ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درﻳﺎﻓﺖ 25 ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز‬ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار روي 25 دﺳﺘﮕﺎه را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.‬
 

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:48 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

ﻣﺠﻮزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي راﻳﺎﻧﻪاي ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و‬ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
‫ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﻛﭙﻲ، ﻳﻚ ﺟﺮم و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ اﺳﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﭙﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.‬ ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد و دﻳﺴﻚﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم‬ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﺎﻧﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.‬
 

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:49 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

٥1- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎ‬

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ و ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬
‫اﮔﺮ روي راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد را ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهاﻳﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً و اﺧﻼﻗﺎً ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ از اﻳﻦ دادهﻫﺎ، ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ‬ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻛﺴﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ، اﻳﻦ آﻏﺎز ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.‬
دوﻟﺘﻬﺎ – ﭘﻠﻴﺲ – ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري – ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،‬ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻟﺰام از ﺳﺎل 4891 ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد زﻧﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﻲ‬ ﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬
 

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:49 AM
تشکرات از این پست
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻤﻠﻲ از دادهﻫﺎ‬

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻤﻠﻲ از دادهﻫﺎ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻮارد اﺷﺎره‬ ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻞ و ﺷﺮح ﻣﻮارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.‬
- اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮدازش ﺷﻮد.‬
‫- اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.‬
‫- اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ﮔﺮدآوري و ﭘﺮدازش ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﻮده و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ، ﺑﻪ روز ﺷﻮد.‬
‫- اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮدازش ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.‬
‫- اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬ ﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
‫- ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز – از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ – ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.‬
‫- اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﻫﺎي ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،‬ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮدازش را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.‬
*********************************************************************************

پايان بخش اول

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

پنج شنبه 7 بهمن 1389  10:49 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها