0

متد Connect

 
paysokhan
paysokhan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 364
محل سکونت : فارس

متد Connect

ال براي اينكه از نوشتن كد هاي اضافي پرهيز كنم ميام يك روال به اسم Connect مي سازم كه كارش اتصال و باز كردن بانك اطلاعاتي هستش و در هر جا كه خواستم ازش استفاده مي كنم:

کد:

    Public Conn As ADODB.Connection
.
.
.
Public Sub Connect()
        Set Conn = New ADODB.Connection
       
        Conn.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
        Conn.ConnectionString = App.Path + "\Data Base\Test.mdb"
        Conn.CursorLocation = adUseClient
        Conn.Open
End Sub

 

اسلام پیروز است
 
چهارشنبه 6 بهمن 1389  5:01 PM
تشکرات از این پست
paysokhan
paysokhan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 364
محل سکونت : فارس

متد LoadAll

متد LoadAll من به اين شكل خواهد بود:

کد:

    Public Sub LoadAll()
        Set Cmd = New ADODB.Command
        Set Rst = New ADODB.Recordset
        
        Connect
               
        SQLQuery = "Select * From tblTest"
       
        Cmd.ActiveConnection = Conn
        Cmd.CommandType = adCmdText
        Cmd.CommandText = SQLQuery
       
        Rst.CursorType = adOpenKeyset
        Rst.CursorLocation = adUseClient
        Set Rst = Cmd.Execute
       
        Set frmMain.DataGrid1.DataSource = Rst
            frmMain.DataGrid1.Refresh
    End Sub

 

اسلام پیروز است
 
چهارشنبه 6 بهمن 1389  5:02 PM
تشکرات از این پست
paysokhan
paysokhan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 364
محل سکونت : فارس

متد Insert

اين متد كارش درج كردن يك ركورد در يك جدول هستش.

کد:

    Public Sub Insert(ByRef َArgum...)
        Set Cmd = New ADODB.Command
        Set Rst = New ADODB.Recordset
   
        Connect
       
        Cmd.ActiveConnection = Conn
        Cmd.CommandType = adCmdText
        Cmd.CommandText = "Insert Into tblTest (Field1)Values(@Field1)"
        Cmd.Parameters.Refresh
        Cmd.Parameters.Item(0).Value = Argum...
       
        Rst.CursorType = adOpenKeyset
        Rst.CursorLocation = adUseClient
        Set Rst = Cmd.Execute
    End Sub

 

اسلام پیروز است
 
چهارشنبه 6 بهمن 1389  5:03 PM
تشکرات از این پست
paysokhan
paysokhan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 364
محل سکونت : فارس

متد Update

اين روال كارش ويرايش كردن يك ركورد هستش.

کد:

    Public Sub Update(ByRef strArgum As String, ByRef NumericField As Integer,....)
        Set Cmd = New ADODB.Command
        Set Rst1 = New ADODB.Recordset
        Set Rst2 = New ADODB.Recordset
       
        Connect
       
        Cmd.ActiveConnection = Conn
        Cmd.CommandType = adCmdText
        Cmd.CommandText = "Update tblTest SET Field1=@Field1 WHERE NumericField=@NumericField"
         
        Set Parameters1 = Cmd.CreateParameter("@Field1", adInteger, adParamInput)
        Cmd.Parameters.Append Parameters1
        Set Parameters2 = Cmd.CreateParameter("@NumericField", adInteger, adParamInput)
        Cmd.Parameters.Append Parameters2

       
        Set Rst = Cmd.Execute(, Array(strArgum, NumericField))
    End Sub

 

اسلام پیروز است
 
چهارشنبه 6 بهمن 1389  5:04 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها