0

تحليلي بر آخرين وضعيت دشمن پيش از آغاز عمليات بدر

 
amuzesh2005
amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی

تحليلي بر آخرين وضعيت دشمن پيش از آغاز عمليات بدر

اشاره عمليات بدر يكي از عملياتهاي بزرگ هشت سال دفاع مقدس بود كه در تاريخ 19/11/1363 اجرا شد، اما با موفقيت چنداني همراه نبود. سند زير كه واحد اطلاعات عمليات قرارگاه خاتم الانبياء(ص) پيش از عمليات تهيه كرده است، نگاه دقيقي به اوضاع و شرايط جبهه خودي و دشمن در بين دو عمليات خيبر و بدر دارد و فعاليتهاي دشمن و محدوديتهاي سپاه براي انجام عمليات را به خوبي و اجمال بيان مي كند. با انجام اصلاحات جزئي در متن و حذف قسمتي از سند كه نام يگانهاي عراقي موجود در منطقه را برشمرده، آن را چاپ مي كنيم.
نزديك به شش ماه از انجام عمليات خيبر مي گذرد. طبق معمول، دشمن به بررسي نقاط ضعف و قوت خود پرداخته و نقاط ضعف را بر طرف و نقاط قوت را تقويت كرده است.

با بررسي اجمالي وضع دشمن مي توان نتايج زير را مشاهده كرد:
1) نخستين و مهم ترين مسئله اي كه دشمن به شدت آن را تقويت كرده و در اين راه نيز موفق بوده، اجراي جنگ اطلاعاتي فعالي عليه ما بوده است. اگر به روند اطلاعاتي كه دشمن از ما به دست آورده و واكنشهايي را كه متناسب با آن انجام داده است، توجه كنيم، مي بينيم كه در شش ماه اخير، فاصله زماني كسب اطلاع و واكنش بسيار كم شده است. براي نمونه، در همين چهار ماه اخير، كه طرحهاي عملياتي منطقهِ بصره در دو محور شرق بصره و غرب اروندرود در نوسان بود، دشمن نيز تقويت و جابه جايي نيروها را درست بعد از تصميم ما به فاصله زماني اندكي انجام داده است و اين نشان دهندهِ وجود افراد نفوذي به شكل وسيعي در بين نيروهاي خودي است. همچنين، به دليل شكل ويژهِ جنگ ما، كه جنگ مردمي است و مردم، خود، امكانات آن را تأمين مي كنند، حفاظت اطلاعات مشكل تر نيز شده است. براي نمونه، همين طرح سلمان كه از سوي چند سازمان اداري ديگر نيز انجام مي شود، در آغاز، بسيار سري بود، اما هم اكنون، به صورت خيلي عادي در محافل عمومي شهر اهواز طرح مي شود؛ بنابراين، با اين وضع دشمن نيز به راحتي مي تواند از چنين موضوعي آگاه شود. البته، نفس اعلام اطلاعات به دست آمده از ما از سوي دشمن نشان دهندهِ ضعف و خوف اوست، اما به هرصورت دشمن اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورده است و ما بايد براي رفع اين اشكال بزرگ تصميمي اساسي بگيريم.

2) سرعت عمل دشمن در آموزش و سازمان دهي نيروهاي آسيب ديده دومين مسئله است. هم اكنون، شش ماه از عمليات خيبر مي گذرد و دشمن توانسته است طي دو ماه اخير، تمام يگانهاي آسيب ديده اش را ترميم كند، ضمن آنكه مشكل كمبود نيرو و وسايل منهدم شده را با توجه به كمكهاي فراوان ابرقدرتها و كشورهاي مرتجع منطقه كه همه روزه انجام مي شود، جاي گزين كرده است؛ بنابراين، دشمن با توجه به سرعتي كه در سازمان دهي و تأمين نيرو و لجستيك (با كمك ابرقدرتها) دارد، به خوبي توانسته است نقاط ضعف خود را برطرف كند. اگر كمك كشورهاي مرتجع منطقه را كه تنها از راه زميني صورت مي گيرد، به طور متوسط، سي تريلي در روز فرض كنيم، ماهانه، نهصد كاميون مهمات و وسايل تداركاتي كمك به دشمن مي رسد.

3) مسئلهِ ديگر اينكه، دشمن با تغيير شكل زمين منطقه عمليات، مطابق با خواستهِ خود، منطقهِ ويژه و محدودي را براي انجام عمليات بر ما تحميل خواهد كرد.
براي نمونه، پس از عمليات خيبر كه ما در فكر اجراي عمليات از محور طلائيه بوديم، با انداختن آب در آن محور عملاً، ما را از انجام عمليات در آنجا محروم و به مناطق جنوبي تر هدايت كرد و سپس، هنگامي كه در صدد اجراي عمليات در منطقهِ روبه روي زيد برآمديم، با انداختن آب در آنجا نيز ما را محكوم به اجراي عمليات در دو محور كوشك و اروندرود كرد و با احداث سيم خاردار و مين گذاري در كرانهِ آب و احداث موانع سدكننده در پشت خط و حفظ هوشياري و حضور در تمام محور، ما را از محور منطقهِ اروندرود كه مدتها، از آرام ترين جبهه هاي ما بود، محروم كرد. در اين موارد، دشمن از عامل زمان بيشترين استفاده را كرد؛ بنابراين، اگر ما در مورد اين مسئله راه حلي جدي نداشته باشيم، دشمن خواه ناخواه، ابتكار عمل را در عملياتها به دست خواهد گرفت.
4) كيفيت ارتباط چهارمين مسئله است. تمامي واحدهاي حاضر در منطقه از خط تلفن اف ايكس استفاده مي كنند و حتي برقراري ارتباط بعضي از خطها تا نزديكي خط مقدم امكان پذير است و متأسفانه، هيچ گونه كنترلي بر چگونگي استفاده از اين تلفنها وجود ندارد و تمامي مسائل كاملاً روشن و واضح در مكالمه هاي تلفني مطرح مي شوند؛ بنابراين، دشمن با توجه به امكانات و تجهيزات پيچيده و پيشرفته اش، محل قرارگاهها را شناسايي مي كند و آنها را هدف قرار مي دهد. دو سال است كه مقر لشكر77 تغيير نكرده است و دشمن توانسته به دليل مخابرات وسيع اين لشكر محل آن را رديابي و تمام مكالمات آن را شنود كند. براي نمونه، يك دستگاه از دستگاههاي استراق سمع دشمن كه در گذشته، به دست ما افتاد و هم اكنون، از آن استفاده مي كنيم، چنان پيشرفته است كه مي توان از طريق آن، مكالمه هاي تلفني موجود در منطقه اعم از خودي و دشمن را شنود كرد؛ بنابراين، دشمن كه نسبت به ما امكانات زيادتري دارد، به مراتب بهتر و بيشتر مي تواند از آن استفاده كند.

وضعيت كنوني دشمن

هم اكنون، دشمن با وضعيت زميني كه در منطقهِ روبه روي بصره ايجاد و موانع فراواني كه احداث كرده، موفق شده است نيروي بيشتري را از خط آزاد و به صورت احتياط نزديك و دور در پشت موانع نگهداري كند. هم اكنون، دشمن از منطقهِ البيضه تا فاو (حد سپاه سوم) تعداد 246 گردان پياده، زرهي، مكانيزه و تكاور دريايي و پنجاه گردان توپخانه نيرو دارد كه حدود هفتاد گردان آن درگير و بقيه احتياط دور و نزديك اند.   
در كل منطقه سپاه سوم، دشمن هشت لشكر سازماني كامل و شش لشكر سازماني ناقص و تعداد چهل تيپ متفرقه پياده و زرهي و 20 گردان پياده و كماندو مستقل دارد. مجموع نيروهاي دشمن در سپاه سوم تحت دو فرماندهي نيروهاي قيصر در هور و شط العرب در غرب اروند و چهار لشكر سازماني در شرق بصره هدايت مي شود

فصلنامه نگين - شماره 7

منبع: آرشيو مركز مطالعات و تحقيقات جنگ،گزيده اسناد عمليات بدر، جلد 2، سند شماره 108424

چهارشنبه 6 بهمن 1389  12:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها