0

جنگ هشت ساله و آينده انديشي نظامي

 
amuzesh2005
amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی

جنگ هشت ساله و آينده انديشي نظامي

در حال حاضر، جمهوري اسلامي ايران با تهديدهاي متفاوتي از حيث نوع و ماهيت روبه روست. پاسخ به برخي از اين تهديدها به قدرت نظامي و آمادگي دفاعي نياز دارد و تجربه هاي جنگ هشت ساله در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود. بايد توجه كرد كه اتخاذ سياست نظامي كارآمد براي پاسخ به تهديدهاي سخت به آينده انديشي نياز دارد و بخشي از اين آينده انديشي از درسها و تجربه هاي جنگهاي گذشته به دست مي آيد. به طوركلي، پاسخ اساسي به اين پرسش كه چه رابطه اي ميان آينده نگري و سياست نظامي وجود دارد؟ به تحقيقات گسترده اي نيازمند است كه بايد از سوي مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شود، اما در پاسخ اجمالي به اين پرسش اساسي، بايد اذعان داشت كه چهار رابطة اصلي ميان آينده انديشي و سياست نظامي قابل طرح است:
1) رابطة ذهني و تحليلي؛
2) رابطة عيني و تجويزي؛
3) رابطة ساختاري؛ و
4) رابطة تاريخي.
در بخش رابطة ذهني و تحليلي ميان آينده انديشي و سياست نظامي بايد براساس واقعيتهاي موجود، به پرسشهاي زير پاسخي تحليلي ارائه كرد:
الف) تهديد كيست؟
ب) تهديد چگونه عملي مي شود؟
ج) تهديد چه زماني تحقق مي يابد؟
در پاسخ به پرسشهاي مزبور، درك واقعيتهاي موجود و نحوة نگرش و برداشت سياست گذاران نظامي از محيط بين المللي و كشور بسيار مهم و حياتي است. سياست گذاران نظامي براي ارائة پاسخ دقيق، كه كمترين خطاي ممكن را داشته باشد، بايد نخست برداشتهاي مختلف از محيط بين المللي و منطقه اي را شناسايي و سپس، واقع بينانه ترين آنها را انتخاب كنند. اين انتخاب به دليل شرايط متغير بين المللي نمي تواند انتخاب نهايي تلقي شود؛ بنابراين، تحليلگران نظامي بايد با ايجاد چرخة بازانديشي و تجديد نظر، خطاهاي تحليلي خود را به حداقل كاهش دهند و انتخاب نهايي را زمانمند يا روزآمد كنند.
در بخش رابطة عيني و تجويزي، سياست گذاران نظامي كوشش مي كنند تا چه بايد كرد نظامي را تبيين و از طريق برآورد دقيق تواناييها و مقدورات، پاسخهاي مرحله اي به تهديدها را معين كنند. آنچه در اين بخش درخور توجه است پيش بيني رفتار احتمالي دشمنان در هنگام دريافت پاسخهاي نظامي كشور مي باشد. هرچند اين پيش بيني نمي تواند قطعي و با ثبات باشد، اما بايد بتواند دورنماي برخوردهاي بعدي دشمنان و پاسخهاي مورد نياز كشور را ترسيم كند در اين مرحله، تحليلگران نظامي مي توانند با انتخاب گزينه هاي محتمل از رفتار دشمنان، سياستهاي مختلف نظامي را در برخورد با هر گزينه مشخص و تدابير لازم را اتخاذ كنند.
سياست گذاران نظامي در بخش رابطة ساختاري ميان آينده انديشي و سياست نظامي، بايد بتوانند متناسب با تهديدهاي متصور و روشهاي مقابله، ساختارهاي مورد نياز در بخشهاي مختلف نظامي را پيش بيني و ايجاد كنند.
  در اين بخش، پاسخ به سؤالات زير الزامي است:
الف) سازمان دهي نيروهاي مسلح براي پاسخ به تهديدات چيست؟
ب) در اين سازمان دهي بايد چه اصول و قواعدي رعايت شود؟
ج) سياست تسليحاتي نيروهاي مسلح چيست؟
د) نيروهاي مسلح براي پاسخ به تهديدها به چه آموزشهايي نياز دارند؟
ه) سيستمهاي لجستيك و پشتيباني نيروهاي مسلح بايد داراي چه ويژگيها و شرايطي باشند؟
در بخش رابطة تاريخي ميان آينده انديشي و سياست نظامي، مطالعة واقع بينانة تاريخ ايران ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه، بايد نقش و جايگاه ايران ـ دست كم ـ در تاريخ معاصر و عوامل تبديل ايران به يك كشور بين المللي شناسايي شوند. شناسايي اين عوامل نشان مي دهند كه جايگاه ايران در نظام بين المللي، جايگاه ويژه اي است كه در سالهاي گذشته مرتب تكرار شده است و به كارگيري تجربه هاي گذشته، به ويژه در ابعاد نظامي اهميت ويژه اي دارد. اين جايگاه با بروز انقلاب اسلامي در ايران، براي نظام بين الملل اهميت ويژه اي پيدا كرده است، چنانچه رخدادهاي نظامي در ايران پس از انقلاب نسبت به گذشته بسيار افزايش يافته و بر شدت آنها نيز افزوده شده است. تحولات بين المللي در اطراف ايران، به ويژه در ابعاد نظامي نيز گوياي اين واقعيت است كه نقش و جايگاه ايران نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافته و با هيچ يك از كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر، با توجه به اين اهميت و تأثير پذيري ايران از روندهاي جهاني و منطقه اي بايد ديد كه جهان و منطقه به كدام سو در حركتند و ايران چگونه مي تواند با توجه به تجربه هاي نظامي گذشته، امنيت خود را تأمين كند. در گذشتة نه چندان دوري، در لابه لاي همين تحولات منطقه اي و بين المللي، جنگ گسترده و درازمدتي به جمهوري اسلامي ايران تحميل شد كه با مقاومت و ايثار مردم كشور به نتيجة درخشاني در تاريخ پرفراز و نشيب ايران رسيد.
رهبران و مسئولان سياسي و نظامي كشور با درك شرايط كشور و انرژي متراكمي كه در اثر انقلاب اسلامي در جوانان پرشور و آگاه ايران ايجاد شده بود، با متجاوزان مقابله كردند و موفق شدند تهاجم يكي از كشورهاي قدرتمند منطقه را كه نظام بين الملل به صورت يكپارچه از آن حمايت مي كرد، دفع و امنيت ملي كشور و مردم را تأمين كنند. توجه به دلايل پيروزيهاي درخشان رزمندگان كشور در رويارويي با ارتش مجهز عراق مي تواند راه گشاي سياست گذاران نظامي براي تدوين سياست نظامي كشور باشد. اينكه چه تاكتيكها و ابتكاراتي اين پيروزيها را رقم زد، اين پيروزيها با تدابير كدام فرماندهان و با چه ويژگيهايي به دست آمد، رزمندگان چه روحيه و ويژگيهايي داشتند و دهها دليل ديگر كه از طريق بررسي درسها و تجربه هاي جنگ هشت ساله به دست مي آيد، مي تواند سياست نظامي كشور را غني كنند و قدرت پاسخ گويي آن را در مقابله با تهديدهاي نظامي افزايش دهند. جنگ هشت ساله، گنجي است كه از درون آن راههاي غلبه بر دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران به دست مي آيد؛ بنابراين، نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.

فصلنامه نگين - شماره 6

چهارشنبه 6 بهمن 1389  8:21 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها