0

آمريكا از ديدگاه امام خمينى (5) آمريكا و جهان اسلام

 
amuzesh2005
amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی

آمريكا از ديدگاه امام خمينى (5) آمريكا و جهان اسلام

الف - شناسايى منابع 
شما غافل از اين شياطين نباشيد كه اين ها مطالعه كرده هستند، ماها تازه وارد اين ميدان ها شديم ، شماها تازه وارد اين ميدان ها شديد و بر حسب آن حس انسانى هم كه داريد آن شيطنت ها كه در آن هستند كمتر وارد هستيد، اين ها مطالعه كردند، نه ده سال و نه سال ، در طول تاريخى كه راه پيدا كردند مطالعه كردند، نه مطالعه فقط كشورها را، يعنى مخازن اين جاها را، اين هم يك مطالعه طولانى در آن شده ، قبل از اين كه اتومبيل و طياره و اين طور مسائل پيدا بشود، اين ها كارشناس هاشان را مى فرستادند در شرق و وجب به وجب اين مملكت ها را گردش مى كردند، با شتر مى رفتند اين بيابان ها را، با قافله ها مى رفتند اين بيابان ها را گردش مى كردند و هر جائى كه يك چيزى پيدا مى شد يادداشت مى كردند، نقشه برمى داشتند، اين يك سرى كارشان كه بفهمند در كشور شما چه دارد، مخازن شما چى هست ، اين مال حالا نيست ، اين مال ، از سابق كه راه باز كردند دنبال اين قضيه هستند. و يك مطلب ديگرى كه شايد به آن بسيار اهميت مى دادند اين بود كه مطالعه در حال مردم ايران بكنند يا مردم شرق بكنند.(101)
دولت هاى قدرتمند خصوص آمريكا نقشه هايشان را از سالهاى بسيار طولانى كشيدند و قبل از اين ها هم ، قبل از آمريكا انگلستان كسى بود كه نقشه كش بود. اين ها مطالعاتشان را در همه كشورهائى كه در دنيا هستند خصوصا كشورهائى كه مورد نظر است از حيث مخازن و از حيث محلى كه ، جغرافيائى كه دارد، نقشه هاى بسيار دقيق كشيده اند و حتى كشور ما و ساير كشورهائى كه نظير ما هستند، آنها از مخازن و از جاهائى كه مورد نظرشان هست از ما بهتر مطلعند، آنها كارشناس هاى خودشان را آنوقتى كه ماشين و اتومبيل و اين ها نبود، مى فرستادند و با شتر همراه كاروان ها مى رفتند و همه جا را گردش مى كردند و با آن ابزارى كه داشتند، آنجاهائى كه ما مخازن زيرزمينى از هر حيث ، چه نفت و چه طلا و چه ساير چيزها داشتيم ، شناسائى كردند.(102)

ب - سيطره سياسى اقتصادى 
آمريكا مى خواهد كه همه كشورها را زير نفوذ خود داشته باشد ولى ما چنين تصورى را نمى توانيم بپذيريم و ملّت از آن خسته شده است ملّت هاى ديگر نيز با پيروى از ملّت ما خود را از دست اندازى استثمار رهائى خواهند داد.(103)
يكى از مسايل بسيار مهمى كه به عهده علما و فقها و روحانيت است ، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سياست هاى اقتصاد سرمايه دارى و اشتراكى در جامعه است ، هر چند كه اين بليه دامنگير همه ملتهاى جهان گرديده است و عملا بردگى جديدى بر همه ملّت ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اند و حق تصميم گيرى در مسايل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و على رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمين هاى حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير، به فقر و درماندگى گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران ، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجاد مراكز انحصارى و چندمليتى ، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه هاى صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتى نرخگذارى و بانكدارى را به خود منتهى نموده اند و با القاى تفكرات و تحقيقات خودساخته ، به توده هاى محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگى كرده والا راهى براى ادامه حيات پابرهنه ها، جز به تن دادن به فقر باقى نمانده است و اين مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهى اندك هم از پرخورى و اسراف و تعيش ها جانشان به لب آيد. به هر حال اين مصيبتى است كه جهانخواران بر بشريت تحميل كرده اند و كشورهاى اسلامى به واسطه ضعف مديريت ها و وابستگى ، به وضعيتى اسف بار گرفتار شده اند كه اين به عهده علماى اسلام و محققين و كارشناسان اسلامى است كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام ، طرح ها و برنامه هاى سازنده و در برگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند.(104)

ج - اغفال و حفظ برترى 
جهانخواران كه با نام هاى پرزرق و برق و شعارهاى طرفدارى از حقوق بشر و صلح دوستى و آرامش جهان و طرفدارى از توده هاى كارگر و كشاورز به جان جهانيان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گيتى روزافزون مى كنند و از بيدارى مظلومان و ستمديدگان جهان در طول تاريخ خطر را از نزديك مى بينند، به فكر اغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها براى برچيدن سلاح هاى مخرب كه جهان را تهديد مى كند جز شعارى بيش نتوان بود كدام عاقل است كه باور كند كه اينان از اين گونه مسائل صرف نظر نمايند و به حال بشريت رحم كنند! بعيد نيست كه آمريكا از اين ملاقات ها و مذاكره ها دو مقصود داشته باشد: يكى اغفال جهانيان و جلب نظر آنان و به خاموشى كشاندن شعله هايى كه در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع اين ابرمتجاوز افروخته شده و رو به افزايش است و ديگر اغفال شوروى و همدستان و همداستانانش تا برترى اتمى خود را حفظ كند.(105)

د - كودتا و تهاجم فرهنگى 
آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرت هاى تابع اين قدرت ها با هم اتفاق دارند و هيچ گاه از اين اتفاق دست بردار نيستند عقب نگه داشتن كشورهاى جهان سوم ،خصوصا كشورهاى پهناور و غنى اسلامى در ابعاد فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سياسى و نظامى است و تحميل جهات استعمارى در تمامى امور مذكوره بر جهان سوم مى باشد و براى اين مقصد كه در نظر آنان بسيار داراى اهميت است ، زحمت ها متحمل شدند و وقت ها و پول هاى بسيارى صرف نموده اند و مى نمايند در سابق ، سردمداران اين توطئه ها، بريتانيا و فرانسه بودند و پس از آن آمريكا و شوروى ، اينان براى مقاصد شوم خود، كودتاها به راه انداختند و رژيم هايى را برچيده و رژيم هاى وابسته به خود را به روى كار آوردند و بعيد به نظر مى رسد كه اين دو ابرقدرت در صدد براندازى رقيب باشند چه ، كه از آن مايوسند. اختلاف بر سر تقسيم طعمه ها و كشورهاى جهان سوم است و براى به دست آوردن سلطه استعمارى نو، بهترين راه را در حمله به فرهنگ هاى ملّت ها دانسته و دانشگاه ها را به خدمت گرفتند و با به دست آوردن اين مراكز، از ره آوردهاى آنها مجلس هاى فرمايشى ساخته و حكومت هاى دلخواه به دست آوردند و نظام ها را، سر تا قدم ، غربى يا شرقى كردند و آنان كه در اين كشمكش ها از همه بيشتر صدمه ديدند و رنج كشيدند، كشورهاى اسلامى بوده و هستند.(106)

ه -  غارت منابع 
مهمترين و درد آورترين مساءله اى كه ملّت هاى اسلامى و غير اسلامى كشورهاى تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمريكاست . دولت آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشورهاى جهان براى بيشتر بلعيدن ذخاير مادى كشورهاى تحت سلطه ، از هيچ كوششى فروگذار نمى كند. آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است . آمريكا براى سيطره سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خويش بر جهان زير سلطه ، از هيچ جنايتى خوددارى نمى نمايد. او مردم مظلوم جهان را با تبليغات وسيعش ‍ كه به وسيله صهيونيسم بين چ سازماندهى مى گردد، استثمار مى نمايد. او با ايادى مرموز و خيانتكارش ، چنان خون مردم بى پناه را مى مكد كه گوئى در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند.(107)
من فكر مى كردم كه اگر ما بتوانيم يك ديوارى مثل ديوار چين بين شرق و غرب بكشيم ، بين ممالك اسلامى و چه بكشيم ، ديوار زمينى و هوايى كه مملكت ما از دست آنها نجات پيدا كند و حتى ترقياتشان را هم ما عذرش را بخواهيم به نفع ما بيشتر است ، حتى آنهائى كه به اسم ترقى به ما مى دهند... شما تصور نكنيد كه اين ها براى ما و براى صلاح ما يك قدم بردارند هر كه اين را تصور بكند اين جاهل است ، كه اين ها بخواهند ممالك شرق يك قدم رو به ترقى برود اين ها نمى خواهند ممالك شرق بايد فكر خودشان باشند، نسيان كنند غرب را و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان اگر ما مى توانستيم كه بكلى منقطع بشويم از اين ها، اجازه ميداد اين مسائل كه بكلى منقطع بشويم از اين ها، به صلاحمان بود.(108)

ز - ايجاد قرنطينه سياسى 
واقعيت اين است كه دول استكبارى شرق و غرب و خصوصا آمريكا و شوروى عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه سياسى تقسيم كرده اند در بخش آزاد جهان ، اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز و حد و قانونى نمى شناسند و تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگى ملّت ها را امرى ضرورى و كاملا توجيه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازين خودساخته و بين المللى مى دانند. اما در بخش قرنطينه سياسى كه متاءسفانه اكثر ملل ضعيف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زندانى شده اند، هيچ حق حيات و اظهارنظرى وجود ندارد، همه قوانين و مقررات و فرمول ها همان قوانين ديكته شده و دلخواه نظام هاى دست نشاندگان و دربرگيرنده منافع مستكبران خواهد بود و متاءسفانه اكثر عوامل اجرايى اين بخش همان حاكمان تحميل شده يا پيروان خطوط كلى استكبارند كه حتى فرياد زدن از درد را نيز در درون اين حصارها و زنجيرها جرم و گناهى نابخشودنى مى دانند، و منافع جهانخواران ايجاب مى كند كه هيچ كس حق گفتن كلمه اى كه بوى تضعيف آنان را بدهد يا خواب راحت آنان را آشفته كند ندارد و از آن جا كه مسلمانان جهان به علت فشار و حبس ‍ و اعدام ، قدرت بيان مصيبت هايى را كه حاكمان كشورشان بر آنها تحميل كرده اند را ندارند، بايد بتوانند در حرم امن الهى مصايب و دردهايشان را با كمال آزادى بيان كنند تا ساير مسلمانان براى رهايى آنان چاره اى بينديشند.(109)
راستى چه شده است كه استكبار جهانى و در راءس آن آمريكا اين قدر طرفدار ملّت ها شده است و جنگ افروزان و آتش بباران معركه ها و جلادان قرن به شرف انسانيت و همزيستى مسالمت آميز اعتقاد پيدا كرده اند و از عطش سيراب ناشدنى و خصلت خونخوارى خود كه طبيعت فرهنگ سرمايه دارى و كمونيزم است ، منصرف شده اند و شمشيرها و خنجرها و قداره هاى فرو رفته در قلب و جگر ملّت ها را به غلاف كشيده اند آيا اين حقيقت است يا فريب و آيا اين همان جلوه هاى ديگر شبيخون ها و بى انصافى هايى نيست كه روزى سكوت را مصلحت خويش مى ديد و امروز صلح طلبى را؟ آيا به راستى از اين طريق جهانخواران نمى خواهند از ضربه آخر ما جلوگيرى كنند و براى حفظ منافع خويش سياست جنگ و صلح جهانى را به تصميمات و فكرهاى پوسيده و شيطانى خود گره بزنند و عملا جان و مال و مملكت و امنيت ملل عالم را به قبضه قدرت خود درآورند كه به طور قطع و يقين ، علت و فلسفه سماجت و اصرار جهانخواران در تحميل صلح بر ملّت ايران ، نشاءت گرفته از همين تفكر است .(110)

ط - فريب ملّت هاى جهان سوم 
رئيس جمهور آمريكا گفته است كه ، يعنى اعلام كرده است يك هفته براى ملّت هاى زير بند و از مردم ، ملّت ها خواسته است كه شماها بايد براى آزادى خودتان از اين كسانى كه شما را در بند كشيدند جديت كنيد و رئيس جمهور گفته من هم با شما موافقم . من نمى دانم كه اين مطلب را براى كى مى گويد. براى اين ملّت هايى كه همه در بند خودش هستند مى گويد؟ او كه مى داند مطلب را، مى خواهد كى را اغفال كند؟ مى خواهد ملّت آمريكا را اغفال كند؟ ملّت آمريكا مى داند از پيش كه شما چه كرديد با دنيا مى خواهد بلوك شرق را فقط اشخاصى بايد كه مردم را به بند مى كشند معرفى كند؟ همه مى دانند كه هر دو هستيد مى خواهد اين ملّت هايى كه در تحت بند هستند بگويد كه به من ربطى ندارد كه اين ملّت ها شايد اكثرا زير بند آمريكا هستند، در بند آمريكا هستند؟ مى خواهد چى بگويد اين آدم ؟(111)

ى - آزمايشگاه طبى 
غرب به ما يك چيزى كه مفيد به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است غرب هر چه به اين طرف فرستاده آنهائى بوده كه براى خودش مفيد بوده است حالا مضر به حال ما باشد يا نباشد مطرح نيست من اين را مكرر گفته ام و از بس متاءثر شده ام اين را باز مكرر مى كنم كه در چند روز پيش از اين ، چند وقت پيش از اين در مجله ، در روزنامه خواندم كه دواهايى در آمريكا قدغن شده است كه استعمال بكنند آنجا، لكن مجازند كه به دنياى ثالث بفرستند شما ببينيد اين ها چه نظرى به ما مى كنند ما را مثل يك موجود زنده شايد فرض نمى كنند، و الله براى هر موجود زنده هم انسان اين طور حاضر نيست كه يك دوايى كه مضر است ، بفرستد كه به حيوان بدهد شما ببينيد كه ما با چه موجوداتى مقابل هستيم ، با چه موجودات كثيفى در آمريكا ما مواجه هستيم آمريكا ملّت را نمى گويم دولت را مى گويم دولت هاى ابر قدرت با ما چه معامله مى كنند و ما باز خاضع آنها هستيم باز براى آنها كار مى كنيم بشكند قلم هايى كه براى اين ها دارد كار مى كند و بشكند زبان ها و ببرد زبان هايى كه به نفع اين ها دارد صحبت مى كند و باز ملّت را مى خواهد تباه كند.(112)
ما با كى ملاقات كنيم ؟ با چه جمعيتى ملاقات كنيم ؟ با آنهائى كه اسم خودشان را بشر دوست گذاشتند لكن دوائى اگر چنانچه ببينند كه بخواهند تجربه كنند كه آيا ضرر دارد يا ندارد مى فرستند در طرف هاى ، همانطورى كه شما، دكترهاى شما وقتى كه بخواهند امتحان كنند يك دوائى را به خرگوش ‍ مى زنند با به موش مى زنند، اين ها به دنياى سوم مى فرستند، ما با اين ها مى توانيم بنشينيم صحبت كنيم ؟ ما با اين ها مى توانيم كه ، مملكتى را كه آنها اين طور ما را حساب مى كنند، مثل خرگوش ما را حساب مى كنند يا بدتر، امتحان دواهاشان را روى جوان هاى ما مى كنند.(113)

پي نوشت ها :   
101- صحيفه نور، جلد: 11، ص : 231، در جمع دانشجويان پيرو خط امام مستقر در لانه جاسوسى ، تاريخ سخنرانى : 20/10/58
102- صحيفه نور، جلد: 15 ص : 142، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانيون كاروانهاى حج ، تاريخ سخنرانى : 18/6/60.
103- صحيفه نور، جلد: 4، ص : 186، مصاحبه امام خمينى با لوموند، تاريخ سخنرانى : 19/10/57
104- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 128، پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنرانى : 6/5/66
105- صحيفه نور، جلد: 19، ص : 210، پيام به مناسبت سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ، تاريخ سخنرانى : 22/11/63
106- صحيفه نور، جلد: 19، ص : 203، پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنرانى : 25/5/64
107- صحيفه نور، جلد: 13، ص : 83، پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنرانى : 21/6/59
108- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 57، در جمع دبيران عضو انجمن اسلامى آذربايجان غربى ، تاريخ سخنرانى : 4/8/58
109- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 230، پيام حج و قبول قطعنامه ، تاريخ سخنرانى : 29/4/67
110- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 119، پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنرانى : 6/5/66
111- صحيفه نور، جلد: 18، ص : 19، بيانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهاى كشور و مسؤ ولان دفتر نماين دگى امام ، تاريخ سخنرانى : 21/3/62
112- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 76، در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان مدرسه عالى ترجمه مفيدى ، تاريخ سخنرانى : 7/8/58
113- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 163، در جمع كارمندان و كاركنان شهردارى اهواز، تاريخ سخنرانى :17/8/58

تهيه شده در : مركز تحقيقات سپاه

سه شنبه 5 بهمن 1389  3:58 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها