0

ريختن يك مقدار تصادفي در يك آرايه

 
paysokhan
paysokhan
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 364
محل سکونت : فارس

ريختن يك مقدار تصادفي در يك آرايه

ك آرايه كه تعداد خونه هاش از كاربر گرفته ميشه و در يك حلقه معين شروع به گرفتن يك مقدار تصادفي مي كنه.

کد:

Option Explicit
Option Base 1

کد:

Dim LowerBound, HighBound, Area As Integer
Dim mArray() As Integer
Dim HomeArray As Integer
Dim Counter As Integer
Dim ArrayValue As Integer
  HomeArray = InputBox("Enter Number of few Home For mArray:", "Index of Value")
  ReDim mArray(HomeArray) As Integer
    'Creat Random Number
  LowerBound = InputBox("Enter Lower Bound:", "Lower Bound of Area")
  HighBound = InputBox("Enter High Bound:", "High Bound of Area")
  Area = HighBound - LowerBound
   For ArrayValue = LBound(mArray) To UBound(mArray)
    mArray(ArrayValue) = Int(Rnd * Area) + LowerBound
   Next ArrayValue
    'Print MArray
   For Counter = LBound(mArray) To UBound(mArray)
    Print mArray(Counter) 'Print MArray in the Form
   Next Counterاسلام پیروز است
 
سه شنبه 5 بهمن 1389  4:03 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها