0

مطالبه گری از مجلس شورای اسلامی برای حل معضل بی حجابی و بی عفتی موجود در جامعه

 
salar198462
salar198462
کاربر جدید
تاریخ عضویت : مرداد 1401 
تعداد پست ها : 6
محل سکونت : کردستان

مطالبه گری از مجلس شورای اسلامی برای حل معضل بی حجابی و بی عفتی موجود در جامعه

                                            بسمه تعالی 


                        مطالبه از مجلس شورای اسلامی

    برای حل معضل بی حجابی و بی عفتی موجود در جامعه

در پی وقایع چند ماه اخیر که با هدف ایجاد اختالل در مسیر روشن و پرسرعت پیشرفت ایران اسالمی رخ داد، به وضوح نقش راهبری و صحنه گردانی دشمنان قسم خورده عزت و استقالل ایران در جهت سوء استفاده از غفلت و فریب خوردگی برخی جوانان و نوجوانان آسیب دیده از کوتاهی ها و بی تدبیری ها در دورههای مختلف در توجه به هویت خانواده و اصلح نظام تربیتی و آموزشی کشور آشکار بود که البته با خیانت برخی صاحبان قلم فریب خورده و روشنفکرنمای داخلی و نهایتا طلبان و اراذل و اوباش در ایجاد اغتشاش و ناامنی همراه شد. اکنون در پی ً میدان داری ایادی منافقین و سلطنتکاهش هیاهو و مشاهده برخی انحرافات و کج فهمیها در نخبگان و مسئولین کشور خصوصاً نسبت به رسالت انقالب اسالمی ناظر به اصل 3 قانون اساسی در مبارزه با ابتذال اخلاقی الزم است هشدارها و مطالبات اساسی جامعه متدینین و دلسوزان نظام اسالمی را یادآور شویم: 
1 -او ًال تأکید میکنیم آنچه همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در دفع و عقب راندن موج و جریان ترویج ابتذال اخالقی 
در جامعه ایران و حتی در سطح جهانی رخ داد و زمینه رشد اخالقی جامعه را فراهم آورد دستاوردی بی نظیر برای انقلاب اسلامی است که هر صاحب قلم و منصب که آن را نادیدهگیرد حتما ورزی ًدچار خطای اندیشه یا غرضنسبت به نظام اسالمی خواهد بود . لذا بر تمامی دلسوزان و وابستگان به نظام اسالمی و عموم مردم واجب است با فهم این تحلیل به بررسی برخی اتفاقات و القائات رسانه ای اخیر پرداخته و از موضع پر افتخار نظام اسالمی در مواجهه با ابتذال اخالقی و احکام اسالمی مانند رعایت حجاب اسالمی در عرصه اجتماعی تمام قد حمایت نمایند.

 
2 -ریشه اصلی رخدادهای اخیر را در رهنمودهای منفعالنه مغلوب جوسازی ها و رسانه بازی ها نباید جست و جو کرد. بازی های رسانه ای که متأسفانه تصمیمات مدیریتی و نگاه برخی مسئوالن را به عقب نشینی از مواجهه با 
ابتذال اخالقی و ترویج فرهنگ اصیل عفاف و حجاب و عادیسازی ابتذال اخالقی خاصه در ویترین نهادهای دولتی و اجرایی و بسترهای تبلیغی و اطالع رسانی آن ها کشانده است . در حالی که ریشه رخدادهای اخیر بالتکلیفی و ضعف نظا م تربیتی و آموزشی کشور خاصه آموزش و پرورش و سیاست های لیبرالیستی در تضعیف نهاد خانواده و تجزیه نیازهای خانواده به اجزای جدا از هم در قالب معاونت امور زنان، وزارت جوانان و . . . می باشد که تفصیل آن نامه ای مجزا می طلبد و چالش اصلی در مواجهه اجرایی با بی حجابی و بی عفتی نیز فقدان قانون کارآمد و قابل اجرا و متولی مشخص و پاسخگو در حوزه مواجهه با ابتذال اخالقی است.

 
3 -در پایان ضمن هشداربه مدیران و مسئولین نهادها و دستگاه های دولتی و اجرائی و مطالبه اجرای وظیفه در مقابله با ابتذال اخالقی و ترویج عفاف و حجاب مشخصا از مجلس شورای اسالمی و ریاست آن خواستاریم سریعا 
خصوصاً اقدام به اصالح قوانین و فرآیندها در راستای تقویت جریان تربیتی نظام آموزشی کشور جذب و گزینشمعلمان ارزشی و تقویت نگاه منسجم و یکپارچه به هویت خانواده نموده و در حوزه اجرایی نیز با کناره گیری از عافیتطلبی و ارائه رهنمودهای کلی اقدام به تصویب قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج ابتذال اخالقی و عادی سازی بی حیایی و بی حجابی نماید. 
               
                      من اله التوفیق ۱۰آذرماه ۱۴۰۱

                              جهاندار سالاری 
     گروه جهادی شهدا ستادامربه معروف ونهی از منکر
                           استان کردستان

پنج شنبه 10 آذر 1401  10:33 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها